Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Proposition 1997/98:117

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Bordläggning
1998-03-12
Inlämning
1998-03-12
Hänvisning
1998-03-13
Motionstid slutar
1998-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1997/98:117

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning Prop.
och design                                             1997/98:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas ett handlingsprogram för arkitektur, form-
givning och design. För första gången tas initiativ för att få en samlad
politik för området. De förslag som nu läggs fram skall ses som ett första
steg för att förverkliga handlingsprogrammet.

I propositionen föreslås att målen för statens arbete med arkitektur,
formgivning och design fastställs. Vidare föreslås ändringar i väglagen
(1971:948), plan-

Förslagspunkter (10)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 3. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 4. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 7. att riksdagen antar regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design (avsnitt 5)
  Behandlas i
 8. att riksdagen antar regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design (avsnitt 5)
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen godkänner ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inom området formgivning och design (avsnitt 10.2).
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen godkänner ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inom området formgivning och design (avsnitt 10.2).
  Behandlas i

Följdmotioner (20)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.