Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr39 av Marianne Andersson och Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:117
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-27
Bordläggning
1998-04-14
Hänvisning
1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom formgivning och design. Ändå kan man märka en viss stagnation under senare år. Därför är det särskilt välkommet att detta handlingsprogram nu presenteras så att Sverige får en politik för arkitektur, formgivning och design och för att dessa områden får en starkare ställning.

Det är vår absoluta uppfattning att de åtgärder som föreslås kommer att medverka till att lyfta kvalitetsaspekterna i all planering och utformning av byggnader och anläggningar likaväl som att industridesign och form kommer att få ett lyft genom stödet till Röhsska museet.

Det finns några områden som vi ändå vill förstärka ytterligare.

För det första är det oerhört viktigt att upprätthålla och tillskapa en kompetens för att bedöma och genomföra estetisk utformning i alla led av processen. Det förutsätter en aktiv dialog och samråd lokalt. Det förutsätter också att det finns möjligheter för unga nyutbildade arkitekter att komma ut på arbetsmarknaden och att studenter har möjlighet till praktik under studie­tiden.

Det är angeläget att stat, kommun och landsting har resurser och kompetens för att vara förebilder. Just den lokala dialogen är viktig för att få känslan för och kunskapen om arkitektur och estetiska värden att genomsyra hela befolkningen på ett nytt sätt. Folkbildningen kan vara en sådan kunskapsförmedlare. Det får inte bli så att allmänheten uppfattar kraven på estetik och bra form som krångel utan som ett stöd och en hjälp till att åstadkomma en långsiktig bra, uthållig och estetiskt tilltalande boendemiljö.

För att arkitekterna ska kunna klara sina nya uppgifter är det nödvändigt att bredda grundutbildningen från enbart gestaltning till förvaltning och ekonomi.

Forskning och utveckling inom form, design och arkitektur måste stärkas ytterligare och forskningsresultaten omsättas i praktiken, t ex i utbildningar­na och bland de redan yrkesverksamma.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om praktik och arbete för studenter och nyutbildade arkitekter,

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokal dialog och kunskapsförmedling,

 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om breddning av arkitektutbildningen,

 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning och utveckling.

Stockholm den 27 mars 1998

Marianne Andersson (c)

Margareta Andersson (c)

Elanders Gotab, Stockholm 1998


Yrkanden (8)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om praktik och arbete för studenter och nyutbildade arkitekter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om praktik och arbete för studenter och nyutbildade arkitekter
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokal dialog och kunskapsförmedling
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokal dialog och kunskapsförmedling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om breddning av arkitektutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om breddning av arkitektutbildningen
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning och utveckling.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning och utveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.