Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr36 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:117
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-27
Bordläggning
1998-04-14
Hänvisning
1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens proposition om ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design är mycket välkommen. Den utgör ett markant steg framåt i arbetet för att stärka de estetiska kvaliteterna i den byggda miljön.

Glädjande är också att propositionen pekar på behovet av förebilder. Staten ska i sitt ansvar som byggare och förvaltare vara en förebild genom att hävda höga estetiska kvaliteter.

När detta omsätts i praktisk handling krävs att den personal som hanterar bygg- och förvaltningsfrågor har kompetens att förverkliga propositionens höga mål. För detta erfordras att en långsiktig försörjning med bland annat arkitektkompetens kan tillgodoses. Lika viktigt är att befintlig personal får chans till fortbildning och att ny yrkeskompetens tillförs kontinuerligt.

Arkitektstuderande måste erbjudas praktikplatser inom berörda statliga myndigheter och nyutbildade arkitekter bör tillföras dessa myndigheter. Medelåldern är idag mycket hög bland statligt anställda arkitekter. Det finns en risk att kompetensförsörjningen inte långsiktigt kan tryggas med en så sned åldersfördelning. Därmed riskerar propositionens ambitioner att inte varaktigt kunna förverkligas.

Propositionen har uppmärksammat behovet av att inom myndigheter och andra offentliga organ kunna erbjuda relevant yrkespraktik inom områdena arkitektur, formgivning, design och konst. Det är angeläget att detta följs upp genom att de statliga myndigheter som bygger och förvaltar redovisar hur praktikplatser erbjuds aktuella yrkeskategorier.

Det är också viktigt att dessa myndigheter vinnlägger sig om att erbjuda fortbildning för berörd personal samt nyrekryterar sådana yrkesgrupper, bland annat nyutbildade, som kan medverka till att höja den estetiska kvalitén i den byggda miljön. För att kunna följa upp propositionens ambitioner är det viktigt att berörda myndigheter och offentliga organ redovisar hur kompetensförsörjningen löses i ett långsiktigt perspektiv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av hur behovet av praktikplatser tillgodoses och hur den långsiktiga kompetensförsörjningen löses.

Stockholm den 26 mars 1998

Berndt Ekholm (s)

Marianne Carlström (s)

Eva Arvidsson (s)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av hur behovet av praktikplatser tillgodoses och hur den långsiktiga kompetensförsörjningen löses.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av hur behovet av praktikplatser tillgodoses och hur den långsiktiga kompetensförsörjningen löses.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.