Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr31 av Nils T Svensson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:117
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-27
Bordläggning
1998-04-14
Hänvisning
1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige har en lång och framgångsrik designhistoria att inspireras av. Vi har ett ansvar att hitta möjligheter för att utveckla morgondagens produkter så att vi förvaltar vårt formkapital väl. I annat fall är det en ren kapitalförstöring. Den svenska formgivningens allt växande roll som identitetsskapare och konkurrensmedel inom samhälle och näringsliv måste tas till vara, utvecklas och visas upp. Design som konkurrensmedel är en självklarhet inom framgångsrika företag. Det är en fråga om överlevnad i en starkt konkurrerande omvärld. Form/Design Center i Malmö är Sveriges enda designcenter med kontinuerlig utställningsverksamhet om formgivning och design.

Man vill verka för

 • att stödja och inspirera en ny generation formgivare

 • att ta till vara de ungas energi och ge dem möjlighet till en arena

 • att visa upp morgondagens formgivna klassiker

 • att Form/Design Center skall vara den centrala mötesplats där debatten rörande aktuella formfrågor aktivt skall hållas levande

 • att studerande och färdiga formgivare här kan möta konsumenter, presumtiva producenter och näringsliv

 • att bevaka, fokusera och uppmuntra de nödvändiga miljöbevarande och energisnåla produkterna som utvecklas för att vi skall nå visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle.

Form/Design Center drivs i dag framför allt med hjälp av ideella krafter, utställaravgifter och kommunala bidrag. Verksamheten har under 1990-talet gått med förlust. För att kunna leva upp till de egna målsättningarna och till samhällets kulturpolitiska mål krävs ett ekonomiskt stöd såväl lokalt, regionalt som statligt.

I propositionen pekas på det angelägna att stärka den designfrämjande verksamheten främst på det regionala planet. I den beredning som nu pågår i Regeringskansliet i dessa frågor bör särskilt uppmärksammas Form/Design Center i Malmö. Medel bör tillföras så att detta designcenter kan bli en arena för svensk spjutspetsdesign i Skandinavien och mot framför allt Nordeuropa.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till Form/Design Center i Malmö.

Stockholm den 25 mars 1998

Nils T Svensson (s)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till Design Center i Malmö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till Design Center i Malmö.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.