Till innehåll på sidan

Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2018/19:2694

av Helena Lindahl m.fl. (C)

Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att stärka integrationen och för att få fler att lämna utanförskap för jobb och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur RUT och ROT kan utvecklas och utvidgas och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa

Yrkanden (27)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att stärka integrationen och för att få fler att lämna utanförskap för jobb och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU9
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur RUT och ROT kan utvecklas och utvidgas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en ny typ av företag, ingångsföretag, med syftet att förenkla och förbättra företagsformen för små företagare, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU9
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatet för entreprenörer som omvandlar nya idéer till nya företag ska förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människonära tjänster, exempelvis inom besöksnäringen och välfärden, bör ges förutsättningar att växa och utvecklas då de i många fall erbjuder värdefulla ingångsjobb för bl.a. ungdomar och nyanlända, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en infrastruktur som gör att den tekniska utvecklingen kommer hela landet till del och som gör det möjligt att driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU4
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagar och regler på arbetsmarknaden bör göras om för att sänka trösklarna samt öka flexibiliteten och tryggheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU9
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelbördan för småföretag och mikroföretag bör minskas kraftigt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja snabb utveckling, innovation och bibehållen konkurrenskraft i digitaliseringens och automatiseringens era och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för tillgången till statligt riskkapital i hela landet, för små och växande företag och för en stärkt regional tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det regionala ansvaret hos statliga bolag och myndigheter kan tydliggöras och stärkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU8
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en stark äganderätt och ett starkt egendomsskydd och behovet av en utredning som ser över egendomsskyddet och näringsfriheten i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU27
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriterier vid offentlig upphandling ska genomsyras av likvärdiga, rättvisa och transparenta villkor för alla företag, oavsett storlek, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU34
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att utvärdera effekterna av den nya upphandlingslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU34
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mångfald av utförare i vård, skola och omsorg för att säkra kvalitet och konkurrens och därmed effektivitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU26
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Europa bör ges större förutsättningar att skapa fler jobb och ökad tillväxt genom att EU ingår fler frihandelsavtal, skapar en gemensam digital inre marknad samt värnar den ekonomiska stabiliteten i unionen för att därigenom möjliggöra för fler investeringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillgängliggöra kurser inom entreprenörskap, t.ex. genom Ung Företagsamhet, för fler gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för fler vardagsnära innovationer inom vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återupprätta och utöka programmet Investera i invandrarkvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 21.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tillväxtverket i uppdrag att utvärdera och se över möjligheten att återinrätta Winnet Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU7
 • 22.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU35
 • 23.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av myndigheternas lokalkostnader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU25
 • 24.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att fler myndigheter bör ledas av styrelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU28
 • 25.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en förenkling av beskattningen samt regelverket för mikroföretagande och sänka aktiekapitalet, så att fler kan ta steget till entreprenörskap, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU9
 • 26.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra reglerna för personaloptioner så att fler företag omfattas, så att fler medarbetare kan bli delägare, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 • 27.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i svenska företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.