Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

Motion 1997/98:Fi13 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:137
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-26
Bordläggning
1998-03-27
Hänvisning
1998-04-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen fastslår regeringen inledningsvis att den reform av statens fastighetsförvaltning och myndigheternas lokalförsörjningsansvar som beslutades hösten 1991 var bra och nödvändig. Slutsatsen grundas på den utvärdering den av regeringen utsedde utredaren genomfört. Vi kan instämma i den redovisade bedömningen.

Den särskilde utredaren har även framlagt förslag på en hyres- och kontraktsmodell för de statliga ändamålsfastigheterna. Bakgrunden är de konflikter som på många håll uppstått mellan hyresvärd och hyresgäst när det gäller hyressättning för just ändamålsfastigheter. Konflikterna härrör från vissa brister i utformningen av spelreglerna i samband med fastighets­reformen. Den föreslagna hyres- och kontraktsmodellen har som utgångs­punkt långa kontraktstider för dessa fastigheter och rätt för hyresgäst att förlänga sitt kontrakt med oförändrade hyressättningsprinciper. Remis­s­instanserna har i huvudsak tillstyrkt utredarens förslag. Likväl väljer regeringen att avvisa den föreslagna modellen till förmån för kortare kontrakt och regelbundna förhandlingar även beträffande ändamålsfastigheterna. Vi kan inte finna annat än att regeringsförslaget kan leda till fortsatta konflikter beträffande hyresssättningen för de statliga ändamålsfastigheterna där det ändå inte är meningsfullt att tala om marknad och marknadshyra. Regeringens inställning kan då medverka till suboptimering inom staten och irrationalitet.

Den modell utredaren föreslagit har avvisats utan rimliga skäl och regeringen bör därför återkomma med ett förslag i den riktning utredaren anvisat.

Regeringen föreslår vidare att specialfastigheterna i Civitas Holding AB (f.d. Vasakronan Holding AB) som överförts till ett särskilt bolag skall avskiljas från koncernen och direktägas av staten. Därigenom blir Vasakronan AB såsom dotterbolag till Civitas Holding AB ett rent kommersiellt fastighetsbolag. Den särskilde utredaren anser att staten skall avveckla sitt engagemang av de kommersiella fastigheter där eventuella statliga hyresgäster har rimliga alternativ för sin lokalförsörjning. Detta skulle enligt vår mening bäst ske genom en snabb börsintroduktion av Vasakronan AB som nu av ledningen utformats som ett renodlat kommersiellt och börsfähigt fastighetsbolag. Regeringen anger emellertid att den inte avser att påbörja ett arbete med en sådan försäljning. Något motiv för denna hållning redovisas inte.

En börsintroduktion och privatisering av Vasakronan AB är det enda rimliga alternativet när företaget nu agerar som ett renodlat kommersiellt företag på den svenska fastighetsmarknaden. Ett statsägt fastighetsbolag av denna storlek och inriktning kan omöjligen vara ett sunt inslag på en konkurrensutsatt fastighetsmarknad. Vi föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att genomföra en börsintroduktion av Vasakronan AB och en försäljning av statens aktier i bolaget.

För att få till stånd ett brett folkligt ägande av fastighetsaktier, inte minst i samband med en försäljning av aktierna i Vasakronan, är det av betydelse att det skapas en ändamålsenlig form för ägande av andelar i fastighetsbolag. Detta skulle även påtagligt underlätta övrig nödvändig rekonstruktion av fastighetssektorn, t.ex. vid den nödvändiga privatiseringen av kommunala bostadsbolag. I samband med den allmänna motionstiden har väckts en motion, 1997/98:Fi908, om lagstiftning som skulle möjliggöra bildande av fastighetsinvesteringsbolag i enlighet med den skiss som utarbetats av professor Lars Vinell. Ett fastighetsinvesteringsbolag (FIB) är ett aktiebolag som uteslutande eller så gott som uteslutande skall förvalta och äga fastigheter. Det skall ur investerarens synvinkel fungera som en skattefri mellanhand. Det finns internationella förebilder, t.ex. de s.k. REITs – Real Estate Investment Trusts i USA, och erfarenheterna visar att man erhåller en vitaliserad fastighetsmarknad. Vinells studie visar att FIB i Sverige skulle kunna bli det lok som drar med sig det nödvändiga tillskott av egenkapital som både privata och offentliga fastighetsbolag, med några undantag, saknar i dag och som de inte kan attrahera med gällande regler. Just genom att FIB-aktien ger direktinvesteringens fördelar i utdelning och värdestegring utan att medföra dess nackdelar vad gäller odelbarhet och bristande likvididet skulle placeringsformen sannolikt bli attraktiv. FIB skulle sålunda kunna bidra till att lösa aktuella problem med finansiering och prisbildning i fastighetsbolag utan att störa långsiktigheten i själva förvaltningen. Vi föreslår att riksdagen begär förslag till lag om fastighetsinvesteringsbolag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i av staten ägda ändamålsfastigheter,

 2. att riksdagen hos regeringen begär att försäljning av aktier i Vasakronan AB snarast påbörjas i enlighet med vad som anförts i motionen,

 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag om fastighetsinvesteringsbolag i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 26 mars 1998

Lars Tobisson (m)

Lennart Hedquist (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Per Bill (m)

Göran Lindblad (m)

Anna Åkerhielm (m)

Stig Rindborg (m)

Tom Heyman (m)

Margit Gennser (m)

Bo Lundgren (m)

Rune Rydén (m)


Yrkanden (6)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i av staten ägda ändamålsfastigheter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i av staten ägda ändamålsfastigheter
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen hos regeringen begär att försäljning av aktier i Vasakronan AB snarast påbörjas i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen hos regeringen begär att försäljning av aktier i Vasakronan AB snarast påbörjas i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag om fastighetsinvesteringsbolag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag om fastighetsinvesteringsbolag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.