Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Motion 2019/20:3643 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:183
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Hänvisad
2020-06-15
Bordlagd
2020-06-15
Inlämnad
2020-06-15
Granskad
2020-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Covid-19 medför att Sverige måste planera för extraordinära åtgärder inom en rad områden. Det handlar om åtgärder till skydd för liv och hälsa, och det rör även insatser för att säkra samhällsfunktioner och näringslivets fortlevnad och konkurrenskraft.

Gruv- och mineralnäringen är av stor betydelse för svensk ekonomi och tillväxt. Den rådande situationen riskerar att drabba näringen och slå mot svenska prospekterings­bolag som saknar intäkter från egen gruvproduktion och är beroende av externt kapital för att kunna fortsätta sin verksamhet, detta samtidigt som investeringsläget är osäkert.

I propositionen föreslår regeringen att undersökningstillstånd som har förlängts med anledning av synnerliga skäl, och som är giltiga den 1 juli 2020, ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut.

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen gäller i tre år från dagen för beslutet. Det finns flera möjligheter till förlängning. Ett tillstånd kan förlängas med sammanlagt högst tre år om en ändamålsenlig undersökning har utförts inom området eller om det finns godtagbara skäl. Om en sådan förlängning har gjorts kan tillstånd beviljas med ytterligare högst fyra år om det finns särskilda skäl. Giltighetstiden kan därefter förlängas med ytterligare högst fem år, om det finns synnerliga skäl.

Prospektering är kostsamt. Undersökningsarbetet i fält föregås av tidskrävande för­beredelser. Den tid som företagen har att utföra undersökningsarbete är i praktiken tämligen begränsad, bl.a. på grund av säsongsfaktorer.

Propositionens förslag är i grunden välkommet, men en rad aktörer riskerar att inte omfattas av den föreslagna ändringen i minerallagen. Förslaget omfattar endast tillstånd som har blivit förlängda av synnerliga skäl och är inne på sitt sista förnyelseår. Dess­utom råder vissa oklarheter kring huruvida spridningen av covid-19 kan anses vara skäl för förlängning av undersökningstillstånd enligt bestämmelserna i minerallagen.

För att undvika ovisshet menar vi att alla giltiga undersökningstillstånd bör för­längas ett år. Regeringen bör därför återkomma med förslag till ändring i minerallagen som förlänger samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 med ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. En förlängning bör gälla med de begränsningar som anges i propositionen i fråga om att en förlängd giltighetstid inte bör gälla undersökningstillstånd avseende stenkol, olja eller gasformiga kolväten.

Även branschföreträdare, däribland Svemin, pekar på en kvarstående osäkerhet om inte alla aktörer får förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd och menar att en utvidgning av förslaget bör göras. Vidare konstaterar man att det är omotiverat att begränsa ändringen till bolag i sista förnyelsefasen eftersom inkluderingen av alla tillstånd inte hade medfört stora kostnader eller administrativa pålagor för Bergsstaten.

Regeringen har, efter en hemställan från Svemin, på kort tid arbetat fram det förslag som läggs fram i propositionen och beretts möjlighet att ta hänsyn till ytterligare lag­tekniska lösningar. Det finns således ett underlag för regeringen att arbeta vidare med. Därför bör regeringen kunna återkomma till riksdagen med kompletterande förslag senast den 31 oktober 2020.

 

 

Camilla Brodin (KD)

 

Larry Söder (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.