Grön samhällsomställning

Motion 2023/24:996 av Per Bolund m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2023/24:996

av Per Bolund m.fl. (MP)

Grön samhällsomställning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Sverige behöver en grön samhällsomställning

Klimatkrisen

Naturkrisen

Ett grönt samhällsbygge

Ramverk som utgår från planetens gränser

Skärpta klimatmål och nationell koldioxidbudget

Miljömålen ska stärkas och utvecklas

Cirkulär ekonomi och ett resurseffektivt samhälle

Ett hållbart samhällsbygge

Samhällsplaneringens och fastigheternas omställning

Fler bostäder i hela landet

Klimatanpassade livsmiljöer och va-infrastruktur

Klimatsmart byggande

Ingen ska vara hemlös

God mobilitet och effektiva godstransporter i hela landet

Industrins och näringslivets omställning

Energisystem som möter dagens

Yrkanden (122)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlysa klimatnödläge och samtliga åtgärder i denna motion för att Sverige ska klara Parisavtalet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en vetenskapligt baserad nationell koldioxidbudget för Sverige samt att styrmedel och åtgärder ska utformas och genomföras utifrån utsläppsbudgeten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram mål och åtgärder för de konsumtionsbaserade utsläppen, i linje med vad vetenskapen visar krävs för att klara Parisavtalet, där offentlig sektor går före, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla statliga bolag ska ha vetenskapligt baserade klimatmål och klimatplaner samt ges skärpta ägardirektiv om att verka för att nå miljömålen och Parisavtalet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda tillsättandet av ansvarigt organ för att beräkna och fördela koldioxidbudgeten, motsvarande Finansdepartementets kontroll av den ekonomiska budgeten, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi, samt underlätta samverkan, för permanenta negativa utsläpp, inklusive infångning, transport och slutgiltig lagring, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla miljömålssystemet med fler etappmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett nationellt naturpolitiskt ramverk för biologisk mångfald och naturskydd, motsvarande det klimatpolitiska ramverket i sin struktur och uppbyggnad, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en övergång från en linjär ekonomi till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta utifrån strategin och handlingsplanen för cirkulär ekonomi som Regeringskansliet tagit fram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja företag som vill utveckla cirkulära affärsmodeller, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska resursförbrukningen till inom planetens gränser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja delningsekonomi och klimatsmarta tjänster samt intensifiera arbetet för utfasning och omställning av resursintensiva produkter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbränning av vissa plastsorter ska förbjudas och att skapa incitament för cirkulering och raffinering av returplast för att få igång bättre återanvändning av plast och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom bl.a. krav på produktdesign och produkters livslängd verka för att saker ska hålla längre och gå att reparera och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa utvinningen av fossila bränslen, internationellt och i EU, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda momsfrihet för återvunnet och återbrukat material och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pantsystem bör införas på fler slag av förpackningar och produkter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett pantsystem på produkter som innehåller sällsynta metaller, som exempelvis maskiner och elektronik, för att dessa metaller i hög grad ska kunna återvinnas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om startlån för förstagångsköpare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2023/24:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter och studentboenden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kriskommission med snabbspår för att utreda, föreslå och genomföra konkreta åtgärder för byggsektorn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilda en bostadsstiftelse för hemlösa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gå vidare med förslagen i SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad och utreda vilka åtgärder som ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att undersöka hur staten kan stötta överlåtelse och renovering av hus som varit övergivna under en längre tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt mål för energieffektivisering av bostadshus och lokaler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en nationell strategi för utbyggnad, upprustning och klimatanpassning av va-infrastrukturen ska tas fram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att beräknad energiåtgång också är den verkliga energiåtgången efter att en byggnad uppförts och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 31.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa energikrav på det befintliga byggnadsbeståndet och utreda hur åtgärderna för att nå kraven bäst finansieras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gränsvärden för klimatutsläpp under byggnadens hela livstid måste införas omgående och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav för att minimera avfallsmängderna vid nybyggnation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementera styrmedel och stödsystem för att fasa ut skadliga kemikalier i byggmaterial och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att främja transporteffektivitet, bl.a. genom att Trafikverket ska arbeta målstyrt i stället för prognosbaserat, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 36.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att järnvägen ska rustas upp och byggas ut i hela landet samt att nya stambanor i södra Sverige med nav i Jönköping ska byggas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 37.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas ett vägtrafikminskningsmål som utgår från klimatmålen och där storstäder och större städer med sina bättre förutsättningar tar en större del av vägtrafikminskningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 38.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatanpassa transportinfrastrukturen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 39.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att premiera steg 1- och steg 2-åtgärder samt upprustning av befintlig väginfrastruktur framför nya vägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 40.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens beslut om nytt reseavdrag (bet. 2021/22:SkU29) ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 41.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra en bonus för elfordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 42.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera regelverk och ta fram en strategi för kombinerad och delad mobilitet (MaaS) och skapa bättre förutsättningar för bilpooler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 43.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade statliga investeringar samt att förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna använda cykel som transportmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 44.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Sveriges kommuner bättre förutsättningar för minskad vägtrafik genom större rådighet över trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 45.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utsläppen från svenskt flygande måste minska drastiskt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 46.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom slutdatum för försäljning fasa ut nyförsäljning av mopeder med förbränningsmotorer till senast 2025 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 47.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett slutdatum för försäljning av fossila drivmedel senast 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 48.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder/regeländringar och ökade statliga investeringar för överflyttning av långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 49.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om framtida finansiering och ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 50.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett Sverigekort för kollektivtrafik och regional trafik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 51.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och vara pådrivande i den globala klimatomställningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 52.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att industri och övrigt näringsliv ska ges förbättrade förutsättningar att genomföra klimatomställningen och bidra till stärkt konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 53.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra prioriterade åtgärder från klimaträttsutredningen och miljöprövningsutredningen för att korta tillståndsprocesserna utan att försämra näringslivets miljöarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 54.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för samplanering för den snabba samhällsbyggnad som den gröna industriomställningen innebär och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 55.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förutsättningarna att rekrytera rätt kompetens till rätt plats genom bland annat främjad arbetskraftsinvandring, utbildningssatsningar och omställningsstudiestöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2023/24:UbU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 56.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för att säkerställa el i närtid till industrins klimatomställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 57.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tilldelningen av effekt för att skynda på industrins klimatomställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 58.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omställningslag för fossila verksamheter i syfte att helt fasa ut kol, olja och fossilgas till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 59.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett grönt kunskapslyft för att underlätta omställning till en hållbar arbetsmarknad, motverka arbetslöshet och skapa hållbara jobb för unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2023/24:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 60.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att främja en grön finansmarknad i syfte att öka takten i omställningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2023/24:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 61.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att satsa på och utveckla statliga satsningar som Industriklivet och Klimatklivet i syfte att hjälpa industrier och företag att minska sin klimatpåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 62.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta och fördjupa initiativet Fossilfritt Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 63.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta och genomföra en nationell plan för utfasning av fossil energi, inklusive ett slutdatum för användning, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 64.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla alla fossila subventioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 65.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftig utbyggnad av den havsbaserade vindkraften, med den hänsyn som krävs till ekosystemen och ett statligt planeringsmål om 150 terawattimmar till havs senast 2040 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 66.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för solenergi för produktion av el och värme, inklusive ett planeringsmål på 30 terawattimmar solel till 2030, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 67.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för satsningar på grön vätgas och andra förnybara elektrobränslen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 68.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge närboende möjlighet att bli delägare och rätt till arrende från vindkraftsbolagen där det byggs vindkraftverk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 69.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en lokal elbonus som ger Sveriges kommuner och regioner betalt för deras befintliga och tillkommande förnybara elproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 70.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera det kommunala vetot för att säkerställa en rättssäker prövning av vindkraftsansökningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 71.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara självförsörjande på hållbart producerade biobränslen senast 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 72.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett långsiktigt statligt stöd för energieffektivisering med 60 procent av kostnaderna för åtgärder som effektiviserar energianvändningen för hushåll och fastighetsägare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 73.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att halvera tiden för byggande av elnät och förkorta byggtiden av stamnät med minst två år genom regelförändringar, bättre samordning samt kraftfulla investeringar i ny nätkapacitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 74.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för energilager och införa ett teknikneutralt stöd för energilager och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 75.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera tillståndsprocesserna för vindkraft genom att samla alla prövningar hos en och samma myndighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 76.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Försvarsmakten att arbeta med villkorade tillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2023/24:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 77.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera och skapa förutsättningar för lokala och regionala marknader för flexibilitet i elanvändningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 78.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en hållbar mineral- och metallförsörjning med fokus på 1) cirkularitet och resurseffektivitet, 2) utveckling av alternativa material, 3) världens mest hållbara gruvnäring nationellt samt 4) hållbara värdekedjor globalt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 79.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för en utvinning av mineral och metall i Sverige, i syfte att möta behoven i den gröna omställningen samtidigt som lokalsamhällets roll stärks med målsättningen att Sverige ska ha världens bästa gruvnäring ur ekologisk och social hållbarhetssynpunkt, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 80.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en cirkulär ekonomi för mineraler och metaller och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 81.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja innovation av nya material och resurseffektivitet för att minska behovet av att utvinna jungfruliga material och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 82.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en del av de ekonomiska vinsterna från gruvnäringen ska stanna i lokalsamhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 83.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha världens bästa gruvnäring ur ett socialt och ekologiskt perspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 84.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att EU:s regelverk ska stimulera gruvnäringen och dess värdekedjor att konkurrera utifrån bästa möjliga prestanda när det kommer till miljö, klimat och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 85.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom hållbart och naturnära skogsbruk, att det behövs en bred övergång till hyggesfria metoder inom skogsbruket och att ett etappmål inom miljömålssystemet bör antas att hyggesfria metoder ska tillämpas på minst 30 procent av den yta som utgörs av produktionsskog till 2030, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 86.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att storleken på kalhyggen, och den sammanlagda storleken på tidsmässigt och rumsligt närliggande hyggen, begränsas och sätta stopp för kalhyggen i särskilt klimatkänsliga områden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 87.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att utreda införandet av en avverkningsavgift och ett ersättningssystem som används för att stödja åtgärder för ekosystemtjänster, ökad naturhänsyn och andra miljöåtgärder i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 88.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogsvårdslagen behöver uppdateras, och i förlängningen inarbetas i miljöbalken, för att garantera att miljöhänsynen i skogsbruket är i nivå med vad som krävs för att uppnå miljömålen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 89.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs ett rättsligt system som leder till att Sverige klarar artskyddet och lever upp till EU:s naturvårdsdirektiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 90.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gå vidare med Artskyddsutredningens förslag och däribland införa ett särskilt stöd till markägare för artskyddsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 91.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta ekosystemen i haven sätta gränserna för hur mycket fisk som får fångas och införa en ekosystembaserad havsförvaltning och en havsmiljölag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet,Miljö- och jordbruksutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag,Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag,Avslag
 • 92.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående införa ett totalstopp för industriellt fiske på svenska vatten genom att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil längs hela den svenska kusten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 93.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU driva frågan om att ta fram en avvecklingsplan för industriellt fiske i hela Östersjön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 94.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut destruktiva fiskeredskap och förbjuda bottentrålning, med start i marina skyddade områden, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 95.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges och EU:s jordbrukspolitik ska inriktas på att öka miljö- och klimatnyttan samt säkra livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 96.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja miljöersättningarna och främja odlingsmetoder som ökar jordens bördighet och kolinlagring och som bidrar till biologisk mångfald och andra miljöinsatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 97.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett riksdagsbundet mål om att minst 50 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk till 2030, och offentlig sektor bör nå minst 75 procent upphandlad ekologisk mat till samma år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet,Miljö- och jordbruksutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag,Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag,Avslag
 • 98.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta jordbrukets fossila subventioner med ett avdrag som sänker skatten på jobb och företagande för jordbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 99.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara potentialen i naturbaserade klimatlösningar i samklang med miljömålen, för ökad kolinlagring och klimatanpassning, och låta denna ansats genomsyra all relevant politik för förvaltning och brukningsmetoder av både land- och vattenbaserade ekosystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 100.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brett stärka arbetet med klimatanpassning för att Sverige ska stå bättre rustat inför klimatkrisens katastrofala konsekvenser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 101.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omhänderta rekommendationerna från Nationella expertrådet för klimatanpassning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 102.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram strategi för vattenförsörjningen i ett förändrat klimat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 103.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för långsiktig statlig finansiering för klimatanpassningsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 104.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla kommuner i uppdrag att kartlägga sina klimatrelaterade risker, inklusive riskerna med värmebölja, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 105.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla kommuner i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att klimatanpassa kommunen och därmed hantera sina klimatrelaterade risker, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 106.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i högre utsträckning och takt återställa våtmarker, både i jordbrukslandskapet och i skogsmark, och analysera den tekniska och hållbara potentialen för ökad kolinlagring vid återvätning av dikade torvmarker och andra naturbaserade klimatlösningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 107.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en obligatorisk grönytefaktor i bebyggd miljö och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 108.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka havsmiljöarbetet och att genomföra miljömålsberedningens förslag Havet och människan, inklusive att införa en havsmiljölag, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 109.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett nationellt riksdagsbundet mål om att skydda 30 procent av våra landområden, hav och sötvatten, formellt, varav 10 procent strikt skydd, med utgångspunkt i ett representativt urval av naturtyper och ekologisk funktion, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 110.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsätta tillräckliga budgetmedel, i enlighet med Miljöpartiets budgetmotion för 2024, för att omgående skydda de sista resterna naturskog i hela landet, däribland de sammanhängande fjällskogarna, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 111.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge fler och större områden i Sveriges hav ett starkare skydd, med början i marina skyddade områden samt i särskilt känsliga områden, genom regleringar av både fiske och trafik, så att ekosystemet får en chans att återhämta sig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 112.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör undersöka möjligheten för att internationellt ta initiativ till att komplettera Romstadgan om ekocid (storskalig miljöförstöring) som internationellt brott möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2023/24:UU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 113.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på rewilding för att återskapa mer vild natur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 114.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en omfattande satsning på att återskapa kusternas och utsjöns skadade ekosystem för ekologisk funktionalitet och ökad kolinlagring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 115.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda ålfisket helt, i Sverige och EU, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 116.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett starkt strandskydd är nödvändigt för människors tillgång till stränder och en bevarad och stärkt allemansrätt samt för att skydda strandzonens känsliga djur- och växtliv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 117.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka resurserna till länsstyrelserna för tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 118.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på att återskapa naturbetesmarker och att sätta ett mål om att fördubbla arealen naturbetesmarker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 119.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att ersättningen för hävd av ängs- och naturbetesmarker, inklusive mosaikmarker, ska motsvara full kostnadstäckning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 120.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta miljöprövningen av vattenkraften och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 121.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även stora vattenkraftverk ska miljöanpassas, med krav på minimitappning, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 122.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om och var stora vilda växtätare som försvunnit från Sverige kan återintroduceras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.