Till innehåll på sidan

Arbetskraftsinvandring för gömda människor

Motion 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetskraftsinvandring.

Motivering

Regeringens mål och strävan mot en ökad arbetskraftsinvandring är positiv. Inte bara för att människors möjligheter och vilja att flytta för att arbeta är en viktig faktor för ett lands ekonomi och välstånd utan också för att bejaka andra människor och deras kraft och förmåga samt tron på den öppna världen. Alla människor ska uppmuntras till att arbeta, skapa sig en egen försörjning och plattform i vårt samhälle. Genom att öppna upp för en generös och öppen arbetskraftsinvandring bejakar vi människor som de resurser, förmågor och tillgångar som de är. Med ett ökat fokus på egenförsörjning och meningsfull sysselsättning ökar möjligheterna till en verklig integration i det svenska samhället.

Införandet av möjlighet att söka tillstånd för arbetskraftsinvandring till Sverige som nyligen genomförts med kraft av regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring är mycket positivt.

Vid sidan av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring behöver vi reglera vad gäller möjligheten för gömda människor som idag befinner sig i Sverige att omfattas av möjligheten att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd, s.k. arbetskraftsinvandring under en tid om förslagsvis tre–sex månader.

Många gömda och papperslösa arbetar idag svart och det är bättre för alla parter att deras arbete görs vitt och deras vistelse legal. Hypotetiskt sett kan gömda människor återvända till sina hemländer för att där genomgå samma ansökningsförfarande som de kan göra i Sverige. För att det idag ska vara möjligt att erhålla nödvändiga tillstånd för att få arbeta i Sverige måste en tillståndslös person som idag befinner sig i Sverige och som har ett konkret jobberbjudande återvända till sitt hemland för att där lämna in ansökan om arbetskraftsinvandring och där invänta svar på ansökan. Förfarandet om att den person som är ifråga för ett konkret anställningskontrakt, som uppfyller de kriterier som ställs upp i lagen, först tvingas återvända till sitt hemland, för att därifrån ansöka om det tillstånd som krävs för att få arbeta i Sverige, är dyrt, tidskrävande och skapar olägenheter för den enskilde, för såväl aktuell arbetsgivare som arbetssökande. En sådan omständlig ordning är onödigt kostsam och tidskrävande då det är uppenbart att uppställda kriterier är uppfyllda och då det är uppenbart att den enskilde därför skulle erhålla nödvändiga tillstånd bara denne hade ansökt om dessa nödvändiga tillstånd före inresan. I grund och botten måste det vara upp till det enskilda företaget, myndigheten eller organisationen om och vilken person som de vill anställa. Vill de anställa en person som redan befinner sig i landet, om än illegalt, bör det ändå vara möjligt för dem att anställa just denna person. Med den förändring som föreslås i denna motion sätts större fokus på arbetsgivarens behov. Den arbetsgivare som önskar anställa en person, eller har en person anställd, som skulle kunna erhålla tillstånd för arbetskraftsinvandring behöver inte vara utan denna arbetskraft under den tidskrävande proceduren då den sökande åker tillbaka till sitt hemland för att där invänta tillstånd. Med den förändring som föreslås i denna motion kan den prövotiden ske i landet.

Motionens utgångspunkt är en fortsatt reglerad invandring i den bemärkelsen att den som kan erhålla tillstånd här i landet är den som hade kvalificerat sig för tillstånd om denne sökt i sitt hemland. Samma lagar, regler, kostnadsberäkningar och prövningsinstanser gäller som vid annan arbetskraftsinvandring. Motionen tar sin utgångspunkt i att det även fortsättningsvis finns kriterier för vem som kvalificerar sig för att kunna erhålla ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandring. Den grupp av individer, som med motionens förslag kan erhålla tillfälligt uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandring, är klart avgränsad. Endast den som sökt asyl och fått avslag innan lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft och därmed ej omfattats av de nya reglerna om köbyte är den som omfattas av förändringen. Motionens förslag innebär en fortsatt kontrollerad och reglerad invandring, i enlighet med EG-rätten. Att öppna upp för gömda människor att inifrån landet kunna söka tillstånd för arbetskraftsinvandring innebär inte en amnesti för gömda personer då det handlar om att endast öppna upp och göra det möjligt för denna klart avgränsade grupp att kunna söka inifrån landet. Ingen person kommer att erhålla tillstånd utan prövning och denna prövning sker av myndigheter, efter samma kriterier som gäller vid annan arbetskraftsinvandring.

I och med de förändringar som skett i svensk invandringspolitik 1) öppnandet för fler vägar in i landet med arbetskraftsinvandring 2) en rättssäkrare asylprövning 3) möjligheten för köbyte 4) hårdare regler vid avslag, tidigare avvisning, samkörning av register, samt bättre information till den enskilde om reglerna – gör att vi i framtiden inte kommer ha samma situation vi har idag. Dagens situation är ett arv från tidigare misslyckade politik.

Därför är det mycket önskvärt med en snabb lösning på detta problem genom en reglering som möjliggör arbetskraftsinvandring för de gömda människor som finns i vårt land. Gömda människor bör ges en möjlighet att efter samma krav som gäller vid annan arbetskraftsinvandring uppvisa ett anställningsbevis. Naturligtvis ska en anställning vara i linje med vad som krävs i lag och avtal beträffande avtalsenliga löner samt i övrigt följa svensk praxis som gäller för yrket eller branschen. Detta för att säkerställa att oseriösa arbetsgivare inte utnyttjar människors situation.

Möjligheten för gömda människor att i landet kunna söka tillstånd om arbetskraftsinvandring bör förslagsvis begränsas till en tidsperiod om tre–sex månader. Denna tid går i linje med vad som gäller i övrigt för arbetskraftsinvandring. I lagförslagets 7 kap 3 § 2 stadgas att en utlänning vars anställning upphört inom tre månader ska ha fått en ny anställning som omfattas av arbetstillståndet eller inom samma tid ansökt om arbetstillstånd med anledning av en ny anställning och ansökan därefter beviljats. Det är rimligt att gömda människor åtminstone ges samma tidsutrymme för att ansöka om arbetstillstånd med anledning av en befintlig eller en ny anställning och ansökan därefter beviljats.

I propositionens lagförslag 5 kap 18 § 9 stadgas att en utlänning kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige om arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där. Detta stadgande talar för att det ligger i enlighet med regeringens intention att en arbetsgivare inte ska förorsakas olägenheter om en gömd människa som arbetar vitt tvingas resa till ett annat land för att ge in ansökan där.

Med utgångspunkt i de utredningar som föregått propositionen om arbetskraftsinvandring och själva propositionen om arbetskraftsinvandring kan det inte anses att frågan behöver utredas närmare och ytterligare. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med en proposition i frågan och med ett förslag om lagstiftning så att den som har ett erbjudande om anställning som uppfyller de krav som anges i UtlL 6 kap. 2 § första stycket, som sökt asyl och fått avslag på sin asylansökan innan lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft, under en tillfällig tid undantas från kravet på att tillstånd ska vara ordnat före inresan.

Stockholm den 6 oktober 2009

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Christian Holm (m)

Jessica Polfjärd (m)

Lars Hjälmered (m)

Hans Rothenberg (m)

Mahmood Fahmi (m)

Betty Malmberg (m)

Christine Jönsson (m)

Ulf Berg (m)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Anna Tenje (m)

Göran Lindblad (m)

Jan R Andersson (m)

Finn Bengtsson (m)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.