Till innehåll på sidan

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Betänkande 2017/18:SfU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 november 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd (SfU7)

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018 och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel. Därmed delvis bifall till vissa motioner. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer: 1
Betänkande 2017/18:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2017-09-28, 2017-10-10, 2017-10-12, 2017-10-17, 2017-10-19, 2017-11-07

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd (SfU7)

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till detta förslag, som ska börja gälla den 1 december 2017.

Socialförsäkringsutskottet vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 21 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till propositionen och till vår alliansreservation.

Arbetskraftsinvandringen är av mycket stor betydelse för Sveriges förmåga att möta dagens och framtidens utmaningar på arbetsmarknaden. Tusentals arbetskraftsinvandrare kommer till Sverige varje år. Civilingenjörer, engelsklärare och skogsarbetare hör till de yrken som är representerade.

Varje arbetskraftsinvandrare som kommer hit - oavsett om man är byggnadsarbetare eller bärplockare - bidrar till vår ekonomi. Därmed skapas jobb och tillväxt. Det är bra för arbetstagaren, arbetsgivaren och för Sverige som land.

Här i Sverige är var och en välkommen att arbeta, oavsett yrke eller utbildning. Alliansens reform bygger på att det är den

enskilde arbetsgivaren som vet bäst vilka kompetens- och rekryteringsbehov som finns i den egna verksamheten. Förutsättningen för arbetstillstånd är att personen har ett jobb som han eller hon kan försörja sig på med lön och villkor på samma nivå som svenska kollektivavtal.

Fru talman! Att anställningen uppfyller lagstiftningens krav kontrolleras av Migrationsverket. Här vill vi från Alliansen underlätta kontrollen genom att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa register hos andra myndigheter. Dessvärre dröjer regeringen med att lägga fram lagförslag om detta, trots att det finns ett tillkännagivande från riksdagen.

Det problem som vi är här för att diskutera i dag gäller orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare. Gång på gång har vi under de senaste åren hört talas om detta. Det hela är för de allra flesta väldigt enkelt. En person med jobb och egen försörjning ska inte utvisas från Sverige på grund av små eller obetydliga fel som gjorts utan uppsåt från arbetsgivarens sida.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Alliansens partier har återkommande betonat denna problematik vid åtskilliga tillfällen och tagit upp frågan i riksdagen och i samhällsdebatten.

För nästan exakt ett år sedan gav riksdagen, på Alliansens initiativ, i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att skyndsamt besluta om ett bredare uppdrag för den utredning som då pågick rörande arbetskraftsinvandringen. Syftet var att komma till rätta med de orimliga utvisningarna.

Regeringen följde dock inte detta tillkännagivande. Utredningen fick icke några tilläggsdirektiv och de förslag som utredningen sedan presenterade svarade inte upp mot problemen. Först sju månader efter riksdagens tillkännagivande gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda frågan. Denna utrednings resultat väntar vi fortfarande på och får vänta året ut - fram till den 31 december.

Den proposition som vi behandlar i dag tar enbart sikte på situationer där misstag självmant har avhjälpts av arbetsgivaren. Problematiken är dock betydligt bredare än så. Återkallelser och nekade förlängningar på grund av mindre brister i försäkringsskydd, semester eller liknande, utan uppsåt från arbetsgivarens sida, kommer att fortsätta att göras även efter det att nu aktuella lagförslag har trätt i kraft.

För att få en heltäckande lösning på plats har Alliansen i ärendet lagt ett eget förslag till lagstiftning. Det är mycket ovanligt att initiativ till skarp lagstiftning tas i riksdagen, men frågans vikt och regeringens senfärdighet har motiverat ett sådant förfarande. Förslaget har remissbehandlats, varefter Lagrådet har yttrat sig och avstyrkt förslaget.

Utifrån Lagrådets yttrande fullföljer vi inte det av oss initierade lagstiftningsärendet. Detta förändrar dock inte på något sätt att regeringens ovilja och senfärdighet har medfört allvarliga konsekvenser såväl för enskilda och arbetsgivare som för arbetskraftsinvandringen i stort.

Alliansen stöder i detta läge i stället propositionen. Dess förslag är otillräckligt, men ändå steg i rätt riktning.

Alliansen begär därutöver att regeringen snarast lämnar lagförslag till riksdagen som löser den större problematiken, det vill säga som gör det möjligt att stanna kvar i Sverige även vid mindre eller obetydliga fel som utan uppsåt har begåtts och även om dessa inte har avhjälpts innan Migrationsverket uppmärksammar dem.

Detta lagförslag, anser vi, ska ha ett ikraftträdande senast den 1 maj 2018. Det är det som vår reservation gäller.


Anf. 22 Johanna Jönsson (C)

Fru talman! Redan under våren 2016, för över ett och ett halvt år sedan, började vi i medierna kunna läsa om fall med dessa orimliga utvisningar. Det handlade om personer som hade tjänat några kronor för lite under en enskild månad eller om att en försäkring eller ett papper saknades.

När jag först tog del av dessa rapporter tänkte jag att det måste vara något som har blivit fel. Jag försökte luska vidare, men det verkade inte ha blivit något fel. Migrationsverket hade följt de regler som gällde. Samtidigt reagerade både vi och människor här utanför starkt för att det som skedde var uppenbart orimligt.

Det handlade om två domar i Migrationsöverdomstolen som hade meddelats under 2015. De var en följd av den lagstiftning som vi hade infört strax innan valet 2014. Den lagstiftningen var en följd av en stor diskussion om missbruk. Det handlade framför allt om bärplockare, och det var där fokus låg när man fattade besluten i riksdagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

I och med de domar som meddelades efter den här lagstiftningen såg vi att konsekvenserna inte var i paritet med det som man hade tänkt sig.

Strax efter sommaren förra året fick jag besök av Work Permit Holders Association. Det är en förening för personer som har arbetstillstånd i Sverige. Man visade hur många personer det var som riskerade att drabbas av detta framöver. De visade mig fall som jag blev helt bedrövad över, och jag insåg att det inte bara rörde två personer utan det handlade om många personer.

Det var också många företag som hörde av sig där man hade råkat att göra fel, men nu visste man att det fanns tio tjugo eller kanske ännu fler som skulle drabbas av detta framöver. Vad ska man göra? Hur kan man rätta till det? Men vi hade ingen lösning, inget förslag att lämna.

I november valde vi i Alliansen att lägga fram ett förslag till socialförsäkringsutskottet om att vi skulle se till att sätta stopp för det här. Som tur var fick vi samtliga partier med oss. Vi fattade beslut här i riksdagen om att man snabbt måste lösa situationen.

Vi sa att man kunde göra tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om arbetskraftsinvandring. Då hade vi kunnat sätta stopp för detta före sommaren. Vi i Centerpartiet sa också den 6 december förra året att vi ville införa en stopplag, så att de personer som löpte risk att drabbas före sommaren och innan vi hade fått lagstiftningen på plats inte skulle utvisas.

Vad gjorde regeringen? Den hade ju fått en tydlig uppmaning från riksdagen om att ta tag i detta. Jo, den drog ut på det hela. Månad efter månad gick utan att någonting alls kom fram på området. Vi i Alliansen valde under våren att åter rikta ett tillkännagivande till regeringen för att säga: Kom igen nu! Ta tag i det här, för det är bråttom!

Då kom regeringen med det förslag om självrättelse som riksdagen nu kommer att rösta igenom. Problemet är bara att det hjälper några men definitivt inte alla av dessa fall. Många gånger handlar det exempelvis om försäkringsmissar. Dessa går det inte att självrätta. Det kan även handla om tidigare arbetsgivare. Inte heller då går det att självrätta. Det här betyder att förslaget inte kommer att vara till hjälp i de fall som vi nu ser.

Samtidigt tillsatte regeringen utredningen. Förhoppningsvis får vi bra resultat med vettiga saker som vi kan gå vidare med efter att utredningen har presenterat sina resultat i slutet av december.

Men innan vi har någonting på plats kommer vi att se många fler fall som dessa. Ska vi politiker stå vid sidan av? Samtliga här i riksdagen är ju eniga om att vi vill sätta stopp för detta. Hur ska vi kunna försvara det här inför människor där ute som inte förstår varför vi inte har kraft nog att sätta stopp? Jag kan verkligen inte försvara det här.

Som Mikael Cederbratt sa har vi i Alliansen försökt att gå fram med egen lagstiftning. Det är ovanligt att göra så, och tyvärr nådde vi inte hela vägen. När vi förstod att Lagrådets rekommendationer innebar att även självrättelsen skulle försenas om vi gick vidare med det här var det självklart för oss att inte göra det just nu. Detta betyder inte att vi har gett upp eller att vi nu kommer att luta oss tillbaka och låta det här fortsätta. Vi kommer att driva på för att se till att lagstiftningen kommer på plats så fort det går.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Vi har i vår reservation satt en tidsgräns, nämligen den 1 maj. Det betyder att vi har försökt att pressa tiden så mycket det går. För tillfället får ungefär 500 personer i månaden avslag på sina ansökningar om förlängning av arbetstillstånd. Hur många av dem som skulle kunna räddas av våra förslag är svårt att säga. Inte ens Migrationsverket kan säga det. Men om det så bara är en enda kan det ha enormt stor effekt.

Vi känner till företag som har nyckelkompetens som bär upp hela företaget. Det är de som programmerar och har koll på programvaran. Om företaget blir av med dessa personer kommer man att tvingas lägga ned företaget eller flytta utomlands. Det är så här det ser ut.

Samtidigt som detta pågår försämras Sveriges rykte i omvärlden hela tiden. Det finns stora forum i Bangladesh och Pakistan, där människor samlas för att fråga vart de ska åka, till vilket land ska de ta sin kompetens och vilket land de ska välja. Hit går person efter person in och varnar dem för att åka till Sverige, inte minst efter det beslut som vi i utskottet var tvungna att fatta häromveckan.

Jag är verkligen glad över att samtliga partier i riksdagen har sagt sig vilja lösa detta. Det är jättebra och viktigt. Samtidigt måste jag vara ärlig om att jag tvivlar på att socialdemokraterna i regeringen verkligen förstår det här problemet. Migrationsminister Heléne Fritzon har sagt att det handlar om ett fåtal personer och att de flesta ändå får stanna. Ingen från regeringen är heller här i dag för att tala om ärendet. Man fortsätter dra det här i långbänk. Det är verkligen som att man inte förstår hur viktig frågan är.

Vi har även sett flera andra mycket otydliga uttalanden om arbetskraftsinvandringen från Socialdemokraterna om hur systemet borde se ut. Det kommer i ett läge där vi har en enorm kompetensbrist. Företagen uppger att de inte kan växa eftersom de inte kan anställa människor. Det handlar inte bara om högkvalificerad arbetskraft, utan det handlar om arbetskraft generellt.

Det här handlar om Sverige. Det handlar om vårt rykte och om vår tillväxt. Det handlar om svenska företag, men det handlar också om enskilda personer och deras familjer. Det finns barn som är födda här och som nu riskerar att utvisas, som kommer att utvisas eller som redan har utvisats till länder där de aldrig har bott. Det handlar även om personer som inte kan planera sina liv och sin framtid då de inte vet vad som kommer att hända på området. Vi säger att vi vill lösa det här. Men låt oss då lösa det!

Centerpartiet fortsätter att driva på för en stopplag tills en ny lagstiftning har kommit på plats. En sådan lagstiftning ska komma på plats senast den 1 maj. Vi måste ta tag i det här.

Jag vill yrka bifall till Alliansens reservation.


Anf. 23 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Liberalernas utgångspunkt är tämligen enkel. Sverige ska vara en magnet för människor som har utbildning, ambition och kapacitet. Vi ska dra till oss kompetens till vårt land som utvecklar hela Sverige, inte bara så att det blir bättre för dem själva och det företag de arbetar på utan så att det hjälper till att bygga upp hela landet.

I stället utvisar nu Sverige människor för bagatellartade, mindre förseelser, ofta gjorda utan uppsåt av arbetsgivaren. Vi har en helt orimlig ordning. Detta måste vi ändra på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Jag yrkar bifall till propositionen och till Alliansens gemensamma reservation.

Fru talman! Problemet är att när en person kommer till Sverige är denne inte helt säker på exakt hur alla regler fungerar här. Arbetsgivarna gör givetvis sitt bästa för att tillgodose de krav som finns, och de ska följa lagar och regler. Om arbetsgivaren brister i detta kan självklart ett arbetstillstånd återkallas.

Men om arbetsgivaren har gjort en liten miss utan uppsåt och Migrationsverket upptäcker detta under behandlingen av ansökan borde myndigheten kunna ringa till företagaren och säga att de får rätta till det hela eller att de har gjort ett fel för att sedan lösa problemet. Man kan tycka att det vore en rimlig ordning. Enligt den lagstiftning vi har kan dock myndigheten inte göra en helhetsbedömning. I stället tvingas personen i fråga att lämna Sverige.

Vi tappar resurser på detta sätt. Vi tappar tillväxt. Som land blir Sverige mindre attraktivt för människor som har utbildning, ambition, kapacitet och så vidare. Vi vet att det finns en stor brist på arbetskraft i Sverige inom många yrkesgrupper. Företagen skriker efter människor att anställa, exempelvis inom it-sektorn.

Fru talman! Liberalerna och Alliansen har gång på gång påpekat detta. Vi lyfte fram det i riksdagen för över ett år sedan. Socialförsäkringsutskottet gjorde då ett så kallat tillkännagivande, som regeringen struntade i. För att vara helt uppriktig är regeringen oengagerad i frågan. Den bryr sig inte och tycker inte att detta är viktigt. Det här är ett mycket stort problem. Riksdagen tycker att det här är viktigt, men regeringen tycker att det är oviktigt.

Det här har till slut - efter att vi har fått släpa fram regeringen att åstadkomma någonting - lett fram till att regeringen nu säger att om arbetsgivaren själv upptäcker sitt misstag kan man tänka sig att ett arbetstillstånd inte behöver återkallas. Men om myndigheten upptäcker detta och arbetsgivaren sedan rättar till det måste det hela utredas vidare.

Om regeringen redan förra hösten hade lyssnat på allianspartierna hade detta problem redan varit åtgärdat nu. Då hade Sverige inte behövt utvisa kompetenta människor från vårt land. Men regeringens senfärdighet innebär att vi har tappat fart i frågan och att det kommer att dröja länge innan vi får en lagstiftning på plats.

I vår reservation är vi tydliga med datumet den 1 maj. Det beror inte på att vi tycker att den 1 maj är den finaste dagen på året, utan vi tycker helt enkelt att det är viktigt att lagstiftningen kommer på plats så fort som möjligt så att inte fler människor behöver utvisas från Sverige.

Det är därtill viktigt, fru talman, att vi ser till den ordning och den process vi har för att stifta lag i Sverige.

Vi tvingades från allianspartiernas sida att dra det här genom utskottet till skarp lagstiftning. Det är ovanligt att göra så. Den vanliga ordningen i Sverige är ju att regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen som utskottet sedan behandlar. Men på grund av den här frågans vikt kände vi oss tvungna att dra detta genom utskottet direkt. Det innebar att remissrundan blev ganska kort, men ändå väl genomförd.

Därtill gick frågan till Lagrådet, som bedömde att beredningskrav och annat inte riktigt var uppfyllt. Vi är pragmatiska i den delen. Vi har ingen anledning att köra över Lagrådet och dra detta vidare, utan vi accepterar att vi vände på den stenen men att lösningen på den här problematiken inte fanns där. Man måste erkänna, tycker jag, att den här frågan kräver utredning, beredning och annat. Men nu har det gått så pass lång tid att vi inte längre kan acceptera att regeringen drar ut på detta och engagerar sig i frågan så motvilligt.


Anf. 24 Aron Modig (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Fru talman! Jag yrkar bifall till både propositionen och Alliansens reservation i betänkandet.

Fokus för dagens debatt är socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7 innevarande riksdagsår, Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister. Detta är fortsättningen, men tyvärr inte slutet, på den debatt om de så kallade kompetensutvisningarna som har pågått alltför länge.

Mina kollegor från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har stått här i talarstolen före mig och redogjort för såväl bakgrund och förklaringar som argumentation vad gäller hur Alliansen har agerat och varför vi har agerat som vi har gjort. Från Kristdemokraternas sida har vi samma inställning som de övriga partierna i Alliansen, och vad gäller argumentation och beskrivning av den här processen står vi helhjärtat bakom vad som framförts av Mikael Cederbratt, Johanna Jönsson och Fredrik Malm.

Vi har från allianspartierna en gemensam reservation i betänkandet. Den går ut på att vi vill att regeringen återkommer med lagstiftning som innebär en lösning på frågan om de så kallade kompetensutvisningarna och som träder i kraft senast den 1 maj nästa år. Att vi från allianspartierna har denna reservation medför också att våra partiers företrädare får inleda debatten, medan de partier som i denna fråga utgör majoriteten i utskottet talar efteråt.

Jag vet naturligtvis inte exakt vad företrädarna för framför allt Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att säga från talarstolen, men tidigare har företrädare för de här partierna, bland annat i medier, gett en historieskrivning som enligt min mening är felaktig av varför vi befinner oss där vi gör och varför vi ännu inte har en lösning på plats i den här frågan. Jag vill därför använda mitt anförande till att ge min och Kristdemokraternas syn på varför vi står där vi står.

Fru talman! Den 12 juni, när vi senast debatterade arbetskraftsinvandringen här i riksdagens kammare, betonade Miljöpartiets företrädare Maria Ferm i en replik på mitt anförande att det var Alliansen som styrde då skärpningar av regelverket för arbetskraftsinvandringen röstades igenom i riksdagen 2014. Vi har i medier också kunnat följa hur den socialdemokratiska migrationsministern Heléne Fritzon betonat samma sak, exempelvis i Svenska Dagbladet den 11 augusti.

Det stämmer att det var alliansregeringen som 2014 lade fram den proposition som gick ut på att förhindra missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring. Men det bör i sammanhanget påpekas att det gjordes tillsammans med Miljöpartiet. Det bör också konstateras att Socialdemokraterna inte röstade emot dessa lagförändringar här i riksdagen. Tvärtom gjorde partiet tydligt att man vid tillfället ville se en ännu mer långtgående reglering. Den som vill läsa om detta kan gå tillbaka till socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU19, Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Med det sagt, fru talman, bör det också betonas att det såklart inte var någon som aktivt ville att regelverket skulle få de konsekvenser som vi nu sett och ser att det fått. Alliansen ville inte det, och jag påstår inte heller att de rödgröna partierna hade den viljan.

Men då måste ju det som har blivit fel rättas till. Vi kan konstatera att de regelförändringar som trädde i kraft 2014 inte var något problem förrän Migrationsöverdomstolen den 27 mars 2015 slog fast att en förlängning av ett arbetstillstånd inte kan beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden, alltså just det faktum som gett upphov till den aktuella situationen. I mars 2015, när Migrationsöverdomstolens avgörande kom, hade Alliansen tyvärr inte kvar regeringsmakten, och ansvaret för att rätta till problemet låg därför på den rödgröna regering som då hade tillträtt.

Man kan tycka vad man vill om det, fru talman, men i det svenska politiska systemet är det Regeringskansliet och regeringen som har de stora resurserna och därmed den reella möjligheten att föreslå konkreta lagförändringar. Vad vi kan göra från riksdagens sida är att uppmana regeringen att ta fram förslag på förändringar. Och det, fru talman, är precis vad vi har gjort från Alliansens sida. Vid varje allmän motionsperiod under den här mandatperioden har vi lämnat in gemensamma alliansmotioner här i riksdagen om att arbetskraftsinvandringsreformen bör vårdas utifrån sitt grundsyfte.

Den 5 oktober 2016 lämnade vi in en gemensam motion till riksdagen där vi yrkade på att regelverket ska vara sådant - och tillämpas på så sätt - att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte utvisas på grund av rigida och byråkratiska regler, till exempel enbart på grund av att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal med viss storlek och räckvidd.

Den 27 oktober 2016 tog Alliansen initiativ till att den av regeringen tillsatta utredning som skulle titta på hur reglerna för arbetskraftsinvandring skulle kunna skärpas ytterligare också skulle få i uppdrag att "undersöka om regelverket har fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare". Detta var också något vi fick majoritet för i utskottet.

Den 21 april i våras lämnade Alliansen in en gemensam motion med yrkande om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpningen av regelverket för arbetskraftsinvandring. Detta var också någonting som vi fick majoritet för i utskottet.

Till detta kan nu läggas den motion med skarpa lagstiftningsförslag som Alliansen lämnade in tidigare under hösten inom ramen för den process som denna debatt gäller.

Fru talman! Regeringspartiernas företrädare kommer alldeles säkert att framföra i sina anföranden att utskottets partier varit eniga i strävan att finna en lösning på problemet med kompetensutvisningarna, och det stämmer också i två av de fall som jag räknade upp. Det måste dock stå helt klart för var och en att det är Alliansens partier som helt och fullt har drivit denna process och som de facto har tagit alla initiativ för att vi ska komma framåt i den här frågan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Faktum är att det enda initiativ som regeringen tagit på egen hand i arbetskraftsinvandringsfrågan sedan valet är att tillsätta en utredning i juli 2015. Den utredningen hade dock ingenting att göra med att få en lösning på frågan om kompetensutvisningarna, utan dess främsta syfte var att "undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär". Utredaren skulle också "föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas".

Fru talman! Jag skulle därför säga att en korrekt historieskrivning är att de skärpningar av regelverket för arbetskraftsinvandringen som röstades igenom av riksdagen 2014 absolut lades fram av alliansregeringen, men att det gjordes tillsammans med Miljöpartiet och att Socialdemokraterna i det läget inte ansåg att Alliansens och Miljöpartiets föreslagna förändringar var tillräckligt långtgående utan ville ha ännu mer regleringar.

Det är, enligt min mening, också korrekt att säga att problemet med kompetensutvisningarna inte uppdagades förrän i början av 2015, och då hade regeringsmakten som bekant övergått från Alliansen till de rödgröna. Eftersom vi har det lagstiftningssystem vi har i Sverige faller det därmed på den nya regeringen att rätta till problemen, om det nu är så att regeringen uppfattar det hela som ett problem.

I och med att Alliansen har stått bakom samtliga de initiativ som tagits sedan dess tycker jag att det finns starka skäl att ifrågasätta om regeringen verkligen har sett detta som en akut fråga och om det inte är så att regeringen helt enkelt har tvingats att hoppa på Alliansens initiativ för att motsatsen vore en politisk omöjlighet.

Fru talman! Det blev lite gnälligt. Men jag får helt enkelt ta den rollen i dag, för jag tycker att det är viktigt att historieskrivningen i frågan blir korrekt.

Som avslutning vill jag återigen betona att vi från Kristdemokraternas och Alliansens sida ser positivt på arbetskraftsinvandringen. Vi ser att den gynnar Sverige. Vi vill så fort som möjligt få den här frågan ur vägen och i stället kunna fokusera på hur regelverket kan utvecklas, så att fler människor kan komma hit, arbeta och bidra till Sverige.


Anf. 25 Mathias Tegnér (S)

Fru talman! I dag diskuterar vi arbetskraftsinvandring. Men det är inte bara det vi diskuterar, utan vi diskuterar också ordning och reda på arbetsmarknaden.

Jag ska först säga någonting om utgångspunkterna. Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. Det är bra för människorna som kommer hit, det är bra för företagen och det är bra för statskassan. Vårt land behöver helt enkelt ett system för arbetskraftsinvandring som möter de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands. Kort sagt: En väl fungerande arbetskraftsinvandring bidrar till tillväxt och välstånd. Det är också vår utgångspunkt som socialdemokrater.

Fru talman! Samtidigt är det viktigt att det råder ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Reglerna måste vara välavvägda, och arbetstagare från tredjeland måste ha rimliga anställningsvillkor. Reglerna för arbetskraftsinvandring får inte leda till lönedumpning eller underlätta för oseriösa arbetsgivare att fuska med villkoren och utnyttja utländsk arbetskraft.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Alltså: Om det inte råder ordning och reda inom arbetskraftsinvandringen hotas jobb i Sverige och lönerna riskerar att tryckas nedåt. Det innebär att man får en negativ lönekonkurrens där lönerna minskar för svenskar, och systemet riskerar att urholka den svenska modellen. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.

För oss socialdemokrater är båda delarna viktiga. Å ena sidan är arbetskraftsinvandring någonting positivt, men å andra sidan måste reglerna fungera så att de inte leder till att jobb hotas och att lönerna trycks ned. Både och, helt enkelt. Arbetskraftsinvandring: Ja, men under ordnade former. Det är därför som vi yrkar avslag på motionerna.

Lagstiftningen som vi har i dag infördes, precis som flera talare har nämnt, 2008 på förslag från den senaste alliansregeringen. Tanken med lagstiftningen var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeländer. Ändringarna innebar i grund och botten att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen togs bort. Utgångspunkten blev i stället arbetsgivarens egen behovsbedömning för rekrytering av arbetskraft från tredjeland.

Som vi hört justerades lagstiftningen 2014, bland annat för att det visat sig att fusk var relativt vanligt. Kort sagt innebar reglerna ett hot mot den svenska modellen. Lagstiftaren ansåg därför att det var nödvändigt att vidta åtgärder som betonade och underströk arbetsgivares ansvar för att upprätthålla nivån på anställningsvillkoren. Dessutom underströk man vikten av att följa regelverk på den svenska arbetsmarknaden.

I den debatt som refererats till som vi hade tidigare i år diskuterade vi en granskning som Riksrevisionen gjorde. Där konstaterade man att 5-10 procent av arbetskraftsinvandrarnas ärenden gäller yrkesgrupper med mellanhöga eller låga kvalifikationskrav där det inte är självklart varför personerna nyrekryteras från tredjeland av svenska företag. I den här gruppen finns sannolikt personer som sökt men inte fått asyl och vars tillstånd inte grundas på ett seriöst menat arbetserbjudande. Det var Riksrevisionens slutsats, och det är naturligtvis ett problem. Arbetskraftsinvandring ska inte vara ett sätt att runda vår asylprocess.

Ungefär 10 procent av de arbetskraftsinvandrare som hade lön 2014 uppfyllde inte kriteriet att ha en månadslön på minst 13 000 kronor. Riksrevisionen skrev i sin rapport: "I vissa yrkesgrupper är dock problemen fortfarande avsevärda: bland skönhetsvårdare, städare, slaktare, bagare, personal i butik och kassa, köksbiträden och tidningsutdelare har lönen understigit försörjningskravet för mer än 20 procent av arbetskraftsinvandrarna i yrket." Detta är naturligtvis ett problem för den svenska modellen. Men det är också ett problem för de arbetskraftsinvandrare som utnyttjas och tvingas arbeta under orimliga villkor.

Vi socialdemokrater blundar inte för de problemen. Vi står upp för att arbetskraftsinvandring är något positivt, men det får samtidigt inte underminera svenska löner eller kollektivavtal. Det var därför som regeringen tillsatte den utredning som har refererats till, som bland annat handlade om hur missbruk kunde motverkas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Utredningen, Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, hade bland annat förslag som nu hanteras av Regeringskansliet. Det handlar till exempel om hur Migrationsverket kan få tillgång till relevanta uppgifter från Skatteverket. Vidare har regeringen i regleringsbrev gett Migrationsverket i uppdrag att minska handläggningstiden just för att underlätta för arbetskraftsinvandring. Det är igen både och.

Fru talman! Vad är då slutsatsen? För oss socialdemokrater är två saker viktiga. Å ena sidan behövs det ett enkelt system där vi har välfungerande och översiktliga regler. Å andra sidan måste vi åtgärda de brister som finns och tillse att vi har ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

År 2015, precis som bland annat Johanna Jönsson refererade till, slogs i två domar från Migrationsöverdomstolen fast att fel i anställningsavtal, oavsett hur stort felet är, ska leda till indraget eller ej förlängt uppehållstillstånd.

Det innebär till exempel att en person som fått sin semesterersättning utbetalad i klump i stället för uppdelad kan utvisas. Det innebär också att den vars arbetsgivare missat att kravet på pensionsavsättningar i kollektivavtal har höjts kan utvisas. Slutligen innebär det att den som arbetar olika mycket över tid men nog i genomsnitt kan utvisas.

Detta har gjort att arbetskraftsinvandrare har utvisas, trots att arbetsgivaren följer de regler som finns och arbetsgivaren måste ses som seriös. Det är inte en rimlig ordning mot svenska företag eller mot arbetstagarna i fråga. Det är helt enkelt dåligt för Sverige.

Det är naturligtvis orimligt att arbetskraftsinvandrare utvisas vid bagatellartade avvikelser från reglerna. Min bild är att det inte var lagstiftarens avsikt. Som har refererats tidigare i talarstolen har bland annat Advokatsamfundets Anne Ramberg konstaterat att Migrationsöverdomstolen genom sina avgöranden och genom att ej meddela prövningstillstånd uppenbarligen inte förmår att tillämpa den nuvarande lagstiftningen på ett ändamålsenligt och rimligt sätt. Därför är det naturligt att lagstiftningen förändras.

I detta tror jag att de flesta partierna här i kammaren är eniga. Det var därför som en utredning tillsattes. Det är också därför som vi står här i dag med en proposition som föreslår att företag kan rätta fel de upptäcker utan att arbetskraftsinvandraren riskerar att utvisas.

Efter vad vi har hört hittills kan man luras att tro att regeringen inte är enig med Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna om att detta är ett problem. Men de facto är vi eniga om att det är ett problem. Regeringen är inte ovillig, och regeringen tycker att det är viktigt.

Fru talman! Det som är utmaningen är att propositionen inte löser hela problemet. Det är också därför som en särskild utredare i december kommer att lämna sin rapport efter att ha tittat på dessa specifika problem. Anledningen till att den första utredningen inte löste hela problemet är ju att frågan är komplex.

Det har i debatten framförts att regeringen varit för långsam. I den bästa av världar hade frågan naturligtvis varit löst. Å andra sidan är det viktigt att vi hittar en lösning som är långsiktig och fungerar.

Socialförsäkringsutskottet har under hösten tagit initiativ till att lösa frågan genom en enkel lösning där "ska utvisas" ändras till "får utvisas". Efter Lagrådets kritik har det visat sig att den vägen inte är möjlig, trots att det i tidigare debatter i kammaren har låtit som att denna enkla lösning skulle fungera. Nu har det visat sig att så inte är fallet. Frågan är komplicerad. Låt oss inte underskatta det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Därför tycker jag att vi måste fråga oss om det är rimligt att använda den typen av ord och överord som vi har hört här i dag. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är rimligt att idka viss självkritik när vi faktiskt har sett att lagen har varit extremt slagig.

Den första, som man införde 2008, fungerade inte, för den möjliggjorde fusk. Förändringen, som infördes 2014, innebär efter Migrationsöverdomstolens dom att man utvisar personer som inte får utvisas.

Lagen har blivit slagig. Det är orimligt, och därför måste vi nu förändra den. Men vi måste ha respekt för att det är en komplicerad fråga.

Fru talman! Låt oss nu titta framåt. Denna proposition kommer att lösa en del av de problem som jag har nämnt, dock inte alla. Därför kommer, som sagt, en särskild utredare att titta på de problem som inte blir lösta med självrättning. Då det är viktigt att vi löser de här problemen, både på kort och på långt sikt, är jag övertygad om att den utredning som presenteras nu i december kommer att ha kloka lösningar. Därefter måste regeringen tillsammans med riksdagen skyndsamt se till att problemet blir löst.

Jag vill tro att vi kommer att ha en lagstiftning på plats före sommaren. Det är inte mycket tid om vi ska hitta en lösning som fungerar över tid, men det kan gå.

Jag tycker därför, fru talman, att vi ska arbeta tillsammans för att lösa de här problemen, för det är negativt för Sverige och för de människor som kommer hit när reglerna ser ut som de gör i dag. Men låt oss komma ihåg att det är en extremt svår materia. Det behöver vi vara ödmjuka inför.

När vi nu går vidare med ytterligare förslag måste vi ha som utgångspunkt att de lösningar vi genomför ska vara långsiktiga. De måste vara bra för arbetskraftsinvandring men också främja ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är den enda rimliga utgångspunkten. Det är bra för Sverige, det är bra för dem som är arbetskraftsinvandrare och det är sist men inte minst bra för svenska företag.

Jag yrkar bifall till propositionen.


Anf. 26 Johanna Jönsson (C)

Fru talman! Jag sa i mitt anförande att jag är mycket glad att samtliga partier här i riksdagen vill förändra den här situationen. Jag gjorde där viss skillnad på socialdemokraterna i riksdagen och socialdemokraterna i regeringen, för jag har verkligen uppfattat att socialdemokraterna i riksdagen verkligen vill åstadkomma en förändring på det här området. Men i Mathias Tegnérs anförande blev det tydligt vad skillnaden är mellan Socialdemokraterna och oss i Alliansen på området.

I den första delen av sitt anförande valde Mathias Tegnér att fokusera på den svenska modellen, fusk, utnyttjande och att löner ska tryckas ned. Han känner något slags sorg över att arbetsmarknadsprövningen har tagits bort och att Riksrevisionen pekar ut vissa yrkesgrupper som att de fuskar och ställer till med problem i det här systemet.

För Alliansen kommer utgångspunkten även framöver att vara att arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. OECD har kommit fram till att det svenska systemet för arbetskraftsinvandring i huvudsak fungerar bra och att det inte har lett till vare sig löne- eller villkorsdumpning, något som bland annat Socialdemokraterna fortsätter att återkomma till. Det betyder såklart inte att vi blundar för det missbruk och fusk som pågår. Det har vi också varit tydliga med i all hantering som har pågått i utskottet under hösten, så det tror jag inte att det finns några frågetecken kring. Förhoppningsvis har man lyssnat på vad vi har sagt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Jag skulle vilja ställa frågan till Mathias Tegnér: Förstår verkligen Socialdemokraterna hur brådskande och stort det problem som vi pratar om i dag, nämligen de orimliga utvisningarna, är och hur bråttom det är?


Anf. 27 Mathias Tegnér (S)

Fru talman! Som jag sa i mitt huvudanförande tycker Socialdemokraterna att arbetskraftsinvandring är någonting positivt. Socialdemokraterna, både i riksdag och i regering, vill åtgärda de problem som finns i dag. Däremot, som jag försökte belysa i mitt anförande, tycker vi att det är viktigt att vi har en väl fungerande arbetskraftsinvandring som inte underminerar den svenska modellen.

Det är klart att när Riksrevisionen konstaterar att 20 procent av de människor som arbetar i vissa yrken inte får de villkor som de är berättigade till och inte når upp till 13 000 kronor i lön, ja, då ser vi att det finns ett problem.

Kort sagt: Vi inser att det här måste förändras, men som Lagrådet konstaterar är det ett problem om vi får en slagighet i lagstiftningen som innebär att man inte vet vad som gäller. Därför vill vi hitta en långsiktig lösning, för den lösning som vi har arbetat med under hösten, som du själv och även andra har fört fram, har ju visat sig inte hålla.

Kort sagt: Vi inser att det är bråttom. Vi kommer att göra allt för att se till att vi har en lösning före sommaren. Men när vi väl har en lösning måste den hålla över tid.


Anf. 28 Johanna Jönsson (C)

Fru talman! Jag är på sätt och vis glad att höra Mathias upprepa att man vill göra en förändring på det här området. Samtidigt verkar fokus fortsatt vara på just missbruket.

Det vi pratar om i dag är de orimliga utvisningarna av personer som har försökt sköta sig och där arbetsgivarna har försökt göra allt de har kunnat för att det ska bli rätt. Det är dem vi pratar om i dag. Det är där fokus borde ligga. Att visa viss respekt för det tror jag är bra i det här läget, för det sitter många människor där ute och undrar över just den delen.

Att det sedan är 80 procent som sköter sig inom de grupper som du säger att Riksrevisionen har tagit upp kan också vara bra att påminna om, även om det finns missbruk och utnyttjande från oseriösa arbetsgivare. De här delarna är också oerhört viktiga, men nu pratar vi om de orimliga utvisningarna.

Jag har en fråga till Mathias Tegnér. För ett år sedan var Mathias Tegnér en av dem som här i riksdagen ställde sig bakom det tillkännagivande till regeringen som sa att man skyndsamt skulle komma med förslag på det här området för att lösa situationen. Det handlade om att ge ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen. Hade man gjort det hade vi fått en hållbar, genomtänkt lagstiftning på plats, troligtvis före sommaren. Tycker Mathias Tegnér att det var rimligt att regeringen inte lyssnade på riksdagens uppmaning den gången?


Anf. 29 Mathias Tegnér (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Fru talman! Först när det gäller missbruk: När vi ändrar reglerna ska vi vara medvetna om att det är kommunicerande kärl. Lagstiftningen påverkar ju både dem som har rimliga villkor, som ska få uppehållstillstånd och ska kunna arbeta här i Sverige, och de personer som drabbas av att inte få en ersättning som är rimlig.

Kort sagt går det inte att diskutera de här frågorna utan att både prata om de personer som nu drabbas av den orimliga tolkning som görs i dag efter Migrationsöverdomstolens dom och att samtidigt prata om det fusk som förekommer. Det går inte att ha två olika lagstiftningar. Vi har ju en samlad lagstiftning som ska täcka båda grupperna. Därför tycker jag att det är rimligt att prata både om ordning och reda och om arbetskraftsinvandring. Det är min utgångspunkt att vi behöver både och. Därför har jag varit en av de få som har nämnt båda delarna.

När det gäller tillkännagivandet tyckte vi att det var rimligt att ställa oss bakom tillkännagivandet om ett tilläggsdirektiv, eftersom det hade förtydligat att den utredning som redan satt också skulle titta på denna fråga. Regeringen har svarat att utredaren ansåg att det redan låg inom ramen för den befintliga utredningen. Jag tyckte att det var rimligt, så som vi gjorde, att gå med vidare med ett tillkännagivande just för att förtydliga att det här är ett stort problem. Det fanns en stor oro bland många människor som var just arbetskraftsinvandrare. Därför tyckte vi att det var rimligt att gå med på ett tillkännagivande. Samtidigt tror jag inte, som Johanna Jönsson, att det hade löst problemet.


Anf. 30 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Det här är en märklig debatt. Jag har hört åtskilligt som jag redan vill svara på. Jag kan inledningsvis säga att Aron Modig sa att han nog var den gnälliga rösten i den här debatten, men jag anar en viss risk för att jag kanske kommer att gnälla något mer.

Fru talman! Det är i grund och botten ett väldigt sorgligt ärende som vi har att hantera i dag. Vi har en situation där samtliga partier är överens om att nuvarande ordning är orimlig och inte fungerar. Det handlar om personer som gör rätt för sig och arbetar och om arbetsgivare och arbetstagare som egentligen inte har gjort något fel - det har varit några småfel för lång tid sedan, ofta kanske till och med till följd av sådant som man själv inte har kunnat råda över, till exempel otydlighet i en ny lagstiftning, att man trodde att man tecknade försäkring hos rätt försäkringsbolag men det visade sig vara fel eller kanske att det var någon månad för sent för att det tar en viss tid att få personnummer och sådant på plats när man kommer till vårt land.

Sådana orsaker ligger till grund för utvisningar av personer som, som sagt, gör rätt för sig och bidrar till vårt samhälle och som jobbar inom branscher där de behövs. Det råder en enighet mellan samtliga partier om att det inte ska gå till så här. Ändå går det oerhört långsamt.

Fredrik Malm redogjorde förtjänstfullt i sitt anförande tidigare för några av de brister som kommer att kvarstå även med den proposition som vi i dag röstar igenom. Det handlar exempelvis om de här försäkringarna som man inte kan rätta till i efterhand. Det handlar om när man har bytt arbetsgivare och den tidigare arbetsgivaren kanske har gått omkull och inte ens finns kvar. Då kan man inte heller rätta till felet i efterhand. Det handlar också om det faktum att om Migrationsverket faktiskt har börjat titta på ett ärende är det redan för sent. Då kan det ses som att de redan har vidtagit åtgärd och att det här då inte kommer att gälla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

När propositionen landade på vårt bord valde vi från Sverigedemokraternas sida att inte lägga en följdmotion. Vi insåg att ärendet är så pass begränsat och det finns så pass stora problem på det här området att även eventuella följdmotioner inte skulle täcka upp alla de behov som finns för att komma till rätta med lagstiftningen.

Jag hade hoppats att vi i stället från utskottets sida skulle ha kunnat väcka ett initiativ som krävde en bredare översyn av lagstiftningen på det här området, ännu en gång, som också lade fram en tillfällig stopplag. Det är något som jag nu på nytt får driva.

Stopplagar är såklart ingenting som man ska använda lättvindigt, men i det här läget, när situationen har sett ut så här under lång tid och alla är överens om att det är på ett sätt som det inte ska vara tycker jag också att det är rimligt att se över det förslaget.

Hur som helst, när propositionen landade på vårt bord valde man dels från Alliansens sida att lägga en följdmotion, dels från Vänsterpartiets sida att lägga en följdmotion. När vi kom till det första beredningsmötet var jag beredd på att med utgångspunkt i Vänsterpartiets motion presentera ett skarpt lagförslag som skulle handla om en utvidgning av propositionen. Det var en mycket begränsad utvidgning men med bas i den lagstiftning som redan nu är förberedd och som ligger på vårt bord där man helt enkelt ser över det här kravet på att det ska vara total självrättelse och att Migrationsverket inte ska ha vidtagit någon åtgärd.

Jag föreslog på sittande möte att propositionen skulle skrivas om så att man skulle ha tre månader på sig att rätta till ett fel från det att Migrationsverket meddelade felet. Det skulle faktiskt göra det möjligt att omfatta åtminstone några av de fall som i dag inte omfattas. Men övriga partier i utskottet valde i stället att gå vidare med Alliansens förslag som innebär en helt annan lösning. Det förslaget är inte ett dugg berett sedan tidigare, och för min del var det solklart från första början att det öppnade för ett missbruk på precis det sätt som Lagrådet i slutändan varnade för och därför avstyrkte förslaget.

För mig var det väldigt märkligt att nyss höra Mathias Tegnér här i talarstolen prata om vikten av ordning och reda och vikten av konsekvenstänk och försiktighet och samtidigt säga att man ska se över detta så att man inte öppnar för missbruk och att det här är något som guidar dem hela tiden. Det skulle ha varit först när Lagrådet avstyrkte som man insåg att det här lagförslaget var dåligt. Det var uppenbart från första början att om man gör det helt fakultativt, helt frivilligt, att se över om uppehållstillstånd ska dras tillbaka eller inte öppnar man för totalt missbruk. Det är då man öppnar för att man inte har någon kontroll över vad som gäller på arbetsmarknaden. Det var därför vi motsatte oss det från första början.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Man hade en chans att gå vidare på ett sätt som skulle kunna göra det lite bättre. Man har fortfarande en chans att stoppa det som sker just nu, men man har valt att fokusera på en lagstiftning som det enligt mig var uppenbart aldrig skulle fungera.

Det var inte bara i det första steget av beredningen, fru talman, som jag påtalade detta. Under beredningens gång, stegvis, flera gånger, har remissinstanser varnat för den osäkerhet som det här kommer att innebära och för den risk som det kommer att innebära att systemet utnyttjas igen, för att man inte vet vad som gäller och för att lönedumpningar kommer att kunna komma till stånd igen.

TCO föreslog att lagen skulle kunna bifallas om den var tillfällig. Det var något jag också framförde flera gånger. Det skulle jag kunna stödja. Jag står fast vid att det hade kunnat vara ett alternativ till en stopplag - en tillfällig lag som säger att under en begränsad period kommer vi att göra det möjligt att avstå från återkallelse här med en tydlig uppmaning och med bakgrundsarbete som handlar om att det rör de fall där det är helhetsbedömningar som tydligt slår fast att det inte är arbetstagaren som har gjort något fel. Men att föra in det som en permanent lagstiftning vore helt orimligt just av de skäl som har angivits.

Inte heller det valde man att lyssna på. I stället lyssnade man på en annan remissinstans som ville koppla in en hänvisning till att man ska ta familjeförhållanden och vistelsetiden i landet i beaktande när man ser över om man ska eller inte ska återkalla uppehållstillstånd som är givna på grund av arbete.

Det här i kombination med de förarbetsskrivningar som finns i den lagrådsremiss som skickades ut är också något som Lagrådet hugger på. Det kommer inte längre att vara arbetsvillkoren som ligger till grund för bedömningen av om man ska få stanna i landet eller inte. Då kommer det inte heller att vara vikten av att man faktiskt följer de avtal som har legat till grund för uppehållstillståndet, utan då kommer det i stället att vara hur stort intresse man har av att stanna i landet som ligger till grund för om ett uppehållstillstånd återkallas eller inte.

Det i sin tur leder, förutom att urholka själva grunden för uppehållstillståndet, kopplingen mellan arbete i det här fallet och arbetstillstånd och uppehållstillstånd, dessutom till att samma slags fel får olika bedömningar och att man faktiskt öppnar för lönedumpning och missbruk av regelverken om det kan vara så att personen som är arbetstagare har ett så pass stort intresse av att stanna i landet att man kan se mellan fingrarna när det gäller de här problemen.

Det här är några av de problem som jag konsekvent har lyft fram under beredningen och som remissinstanser på olika sätt konsekvent har lyft fram under beredningens gång men som man från övriga partier i utskottet har valt att ignorera fram till att man står i skarpt läge i exakt den situation som jag varnade för vid vårt första beredningsmöte. Vi kommer att vara i en situation då vi får välja mellan två dåliga förslag: ett som går alldeles för långt och öppnar för missbruk och ett som inte på något sätt är tillräckligt.

Det är där vi är i dag. Det är därför vi även från mitt parti, som inte har någon reservation i dag, stöder att propositionen röstas igenom. Ett litet steg är bättre än inga steg alls. Men det är en beklaglig process. Jag hoppas att man kan vara mer öppen för att lyssna även på vad vi säger i framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Slutligen vill jag säga några korta ord även om den reservation som finns från allianspartiernas sida. Jag har valt att inte stödja den. Det handlar inte om att jag tycker att man ska fortsätta att dra ut på det här ärendet. Tvärtom, precis som jag redan har sagt och har aviserat på flera andra håll, hoppas jag att man så snart som möjligt kan införa åtminstone en tillfällig stopplag, ett moratorium för dem som utvisas av dessa bagatellartade skäl när det handlar om arbetsgivare som för länge sedan har begått fel.

Vikten av att utredningar av lagstiftning på det här området bereds ordentligt är reell. Det här behövs. Vi har precis sett vad som händer när man inte har förmåga till konsekvenstänk. Samtidigt har vi från Sverigedemokraternas sida ett särskilt yttrande där vi tydligt klargör att vi kommer att hålla ögonen på vad regeringen gör. Vi kommer att bevaka hur man bereder det här. Att vi inte tydligt i en reservation vill att utskottet ska säga ett tidigare datum betyder inte att vi inte är beredda att stödja initiativ eller tillkännagivanden även vid detta datum eller till och med tidigare om det framkommer att regeringen i onödan drar ut på processen.

Vi kommer att hålla ögonen på vad som händer i den här frågan, men vi tycker inte att ett skarpt datum som har satts på förhand är det viktigaste utan att man följer processen och att vi får en bra lagstiftning på plats så snart som möjligt.


Anf. 31 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Jag har debatterat den här typen av arbetskraftsinvandringsfrågor med Paula Bielers parti sedan 2010. Om någon hade frågat mig var Sverigedemokraterna står skulle jag säga att de helst inte vill ha in någon arbetskraftsinvandrare, men om det är ett måste ska de vara högutbildade. Det är någonting som har varit genomgående i vartenda replikskifte jag har haft med Sverigedemokraterna.

Nu låter det lite annorlunda - med betoning på låter. Paula Bieler säger att vi är eniga i utskottet, att det inte ska få gå till på det här sättet och att det är en beklaglig process. Hon säger att det är på grund av Alliansen som vi debatterar här i dag, inte på grund av Sverigedemokraterna eller de rödgröna.

Då undrar jag ändå; Paula Bieler säger att det här med datum inte spelar särskilt stor roll. Men för mig är det en tydlig markering att man vill ha en vettig lagstiftning på plats så fort som möjligt. Därför valde Alliansen den 1 maj, men det ställer Paula Bieler inte upp på. Jag tycker nog att hon ska få förklara varför lite mer noggrant.

Jag är nyfiken på en sak till. Med hänsyn till den kritik som framförs undrar jag varför det inte finns någon reservation. Jag saknar en sådan.


Anf. 32 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Tack för frågorna, Mikael!

Det kanske låter lite annorlunda nu. Vi ska strax ha landsdagar och håller på att anta ett nytt migrationspolitiskt program. I det är det tydligt att grunden är att arbetskraftsinvandring ska vara behovsbaserad. Men behovsbaserad behöver inte alltid innebära den mest högkvalificerade utbildningen. Det kan finnas tillfälliga behov även på andra håll. Det gör vi tydligt, även nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Jag kan också glädja er med att lyfta fram en av följdmotionerna, där det blivit en liten miss i programskrivningen. Vi hade inte tydligt nog talat om att det givetvis är den som har begått fel som ska drabbas. Vi har till och med följdmotioner på vårt program som tydligare framhåller just det som vi debatterar i dag, nämligen att om det är arbetsgivaren som har gjort fel är det arbetsgivaren och inte arbetstagaren som ska drabbas av sanktioner. Det kan alltså finnas anledning att uppdatera sin syn på var Sverigedemokraterna egentligen står i de här frågorna.

När det gäller datumgränsen är vi som sagt beredda att stödja ett tillkännagivande den 1 maj eller tidigare om en proposition inte har kommit i tillräcklig tid för att lagstiftning ska kunna vara på plats till den 1 maj. Då ska det vara tydligt att det beror på att regeringen har varit långsam, att regeringen återigen har försenat processen, dragit ut på det hela och låtit det gå orimligt lång tid. Vi är hela tiden fullt beredda att stödja ett sådant tillkännagivande. Men vi tycker inte att man ska lägga fram en reservation om det bara för sakens skull.

Det handlar om två månader. Ett utskottsinitiativ som sätts igång - vi har sett beredningen nu - kommer att innebära att en lagstiftning är på plats vid ungefär samma tid som det då mycket bättre beredda lagförslaget enligt majoritetstexten ska vara på plats, ungefär två månader senare. Vi tycker inte att det är rimligt att på förhand sätta upp ett exakt datum. Men vi är fullt beredda att följa utvecklingen och stödja initiativ för att kräva det tidigare. Det är såklart också kopplat till att vi vill föreslå ett moratorium.

Vi tycker att det är viktigare att få en lagstiftning på plats som är ordentligt utredd när den väl kommer. Det är viktigare än att hetsa fram en lagstiftning för vilken man återigen inte har gjort en ordentlig konsekvensanalys och som återigen kommer på plats bara för att den behövs nu men som öppnar för andra fel och missbruk.


Anf. 33 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Jag vill tacka för svaren. Men jag var inte nöjd med dem. Jag tycker att Paula Bieler hela tiden hävdar att det är viktigt att det går så fort som möjligt. Men när Alliansen säger att det ska gå fortare och föreslår ett konkret datum är det inte särskilt noga, men om det ändå kommer upp kan man tänka sig den 1 maj. Det är veligt och oansvarigt.

Jag kan inte se vad Sverigedemokraterna tycker och vill i frågan. Men det tycker jag att jag har rätt att kunna göra.

Med hänsyn till riksdagens kritik när det gäller hur snabb - nu skämtar jag - regeringen är i de här frågorna är det kanske bra att vi kan vara en liten nagel i ögat på dem. Men jag kan konstatera att Sverigedemokraterna inte ställer upp på det.


Anf. 34 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Tack än en gång, Mikael!

Så snabbt som möjligt innebär just så snabbt som möjligt. Men det är vanskligt att på förhand säga att det innebär just det datumet. En utredning är på gång. Vi vet inte vad den kommer att komma fram till. Vi vet inte vad remissinstanser och rundor därefter kommer att komma fram till, om det kommer att dyka upp nya frågor och så vidare. Men om det på något sätt visar sig dra ut på tiden är det också rimligt att utskottet agerar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Det Sverigedemokraterna vill är att utskottet tydligt och så snart som möjligt, helst under kommande veckor, meddelar regeringen att de redan nu bör få på plats en tillfällig lagstiftning, ett moratorium, som stoppar utvisningar på grund av fel som arbetsgivare har begått för ett och ett halvt eller två år sedan. Denna ska gälla i ungefär ett och ett halvt år, så att man inte öppnar för nytt missbruk under den tiden. Men man bör ge en tydlig signal om att så länge det inte finns en ordentlig, utredd och heltäckande lagstiftning på plats ska folk inte heller utvisas på de grunder som vi alla är överens om är totalt orimliga.

Det är vad Sverigedemokraterna vill. Och jag hoppas att utskottet kommer att stödja det förslaget när vi presenterar det. Jag kommer att skicka ut det till alla i utskottet redan i eftermiddag. Det är färdigskrivet och berett från vår sida.

Anledningen till att vi inte har någon reservation är att det har gått så pass lång tid. Det viktigaste i det här läget är att få igenom lagstiftningen som den är nu. Ett litet steg är bättre än inget. Det tycker ni själva, och det är därför ni inte har reserverat er på den första punkten.

Den andra punkten handlar om huruvida det är viktigare att få en bra lagstiftning på plats så snabbt som möjligt eller att kunna stoltsera med att ha fått säga ett annat datum, som kanske ändå inte hålls, eftersom det inte är möjligt. Om det är möjligt att agera snabbare kommer vi att stödja ett tillkännagivande, så snart det visar sig att regeringen agerar för långsamt. Men om det inte är möjligt att agera snabbare tycker vi att det är orimligt att man ska kunna sätta en fjäder i hatten och stoltsera med ett datum som egentligen inte är relevant.


Anf. 35 Maria Ferm (MP)

Fru talman! I dag debatterar vi alltså socialförsäkringsutskottets betänkande om möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister.

Arbetskraftsinvandring till Sverige är oerhört viktigt. År 2008 tog Miljöpartiet tillsammans med den borgerliga regeringen fram det öppna regelverk som vi har i Sverige i dag. Vi tycker att det är mycket viktigt att Sverige är ett attraktivt kompetensinvandringsland. Vi lever i en globaliserad värld. Vi behöver kompetens som inte finns att tillgå i Sverige, och våra företag behöver kunna rekrytera personal med rätt kompetens för att kunna konkurrera på en global marknad.

Det öppna regelverk vi har utgår inte från kvoter eller särskilda bristyrken. Det handlar om att man kan få arbetstillstånd förutsatt att man får lika goda villkor som övriga som arbetar i Sverige. Öppenhet och goda villkor är viktiga och en nyckel till att det fungerar i huvudsak bra i Sverige. Därför är det också viktigt att säkerställa att systemet inte utnyttjas av oseriösa och kriminella arbetsgivare. Både för- och efterhandskontroller behövs. Och i de fall arbetsgivaren inte följer regelverket behöver det leda till konsekvenser.

Förra mandatperioden infördes förändringar i regelverket, precis som Aron Modig konstaterade. Det var Miljöpartiet som tillsammans med den borgerliga regeringen genomförde förändringar för att motverka missbruk och utnyttjande av systemet. Det var ett viktigt steg. Men det blev alldeles för snävt. Det innebär att vi ser den typen av orimliga utvisningar som vi nu vill förhindra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Arbetskraftsinvandrare får sina tillstånd indragna på grund av obetydliga misstag av arbetsgivaren. Det är inte rimligt. Och arbetsgivarens mindre misstag drabbar arbetstagaren alldeles för hårt, då man blir av med både sitt arbete och möjligheten att vara kvar i landet.

Vi vill därför rätta till det här. Det finns, som alla har sagt, en stor enighet i hela socialförsäkringsutskottet om att det ska rättas till.

Ett första steg är denna proposition, som kommer att innebära vissa förbättringar i de fall då arbetsgivaren självmant avhjälper brister. Vi behöver dock ta fler steg, och vi kommer därför att så snart som möjligt återkomma med fler förändringar. Vi ska ta fram detta skyndsamt, och det ska träda i kraft senast den 1 juli 2018.

Detta har tyvärr dragit ut på tiden. Det är inte så att vi inte har haft en enighet i riksdagen - vi har snarare varit väldigt eniga om detta - men det har ändå dragit ut på tiden. Tyvärr är det så att lagstiftningsprocesser ofta tar längre tid än man tror, eftersom förslagen behöver vara väl beredda.

Nu ska det dock gå så snabbt som möjligt, eftersom vi vet att det annars kommer att få stora konsekvenser. Vi försökte också i utskottet att skynda på det ännu mer genom att själva sköta beredningsprocessen, men det var tyvärr inte möjligt. Lagrådet konstaterade att förslaget hade för stora brister, och förslaget fick omfattande kritik.

Därför blir det nu en reell beredning för att få fram en riktig förändring. Detta måste såklart ske så fort som möjligt, eftersom det påverkar människors liv, företagens möjligheter och Sveriges anseende. Jag kommer att arbeta för att detta ska gå att få fram så snart som det bara går.

Jag yrkar bifall till förslaget i propositionen.


Anf. 36 Aron Modig (KD)

Fru talman! I mitt anförande apostroferade jag Maria Ferm. Jag tyckte därför att det var sjyst att gå upp och ta replik, så att vi kan ta en diskussion.

I mitt anförande gick jag igenom en hel del rörande processen som lett fram till att vi står där vi står i dag. Jag gick också igenom de många olika initiativ som allianspartierna har tagit i den här frågan under de senaste åren. Vi har agerat inom ramen för de allmänna motionsperioderna. Varje gång som det har kommit propositioner och rapporter från Riksrevisionen - helt enkelt i samband med olika ärenden som har varit uppe i riksdagen - har vi agerat gemensamt från Alliansens sida och framfört vår ståndpunkt om att det skyndsamt måste till en lösning på denna problematik.

Precis som Maria Ferm påpekade i sitt anförande, och precis som Socialdemokraternas representant tidigare har påpekat, har regeringspartierna i flera av dessa fall också hakat på och skickat tillkännagivanden till regeringen. I just denna process har vi kunnat arbeta vidare med det förslag som kom från Alliansen.

Jag har en fråga som jag skulle vilja ställa till Maria Ferm och Miljöpartiet. På Maria Ferm låter det som att det är mycket viktigt att detta sker skyndsamt. Jag tvivlar egentligen inte på det, men hur kommer det sig att regeringen under dessa år inte själv har tagit något eget initiativ i frågan? Varje gång som det har hänt någonting är det på basis av att allianspartierna gemensamt har agerat och tagit initiativet.


Anf. 37 Maria Ferm (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Fru talman! Jag tycker att den historieskrivning som Aron Modig lade fram tidigare var intressant och i stora delar helt korrekt. Däremot håller jag inte med om den del som handlar om att regeringen inte har tagit några initiativ.

Det som skedde var att de lagändringar som vi gemensamt genomförde under den förra mandatperioden gjorde att lagarna blev alldeles för strikta. De senaste åren har vi börjat se de konsekvenser detta har fått för arbetstagare som utvisas på grund av mindre fel som arbetsgivaren har begått, vilka får orimliga konsekvenser.

Vi har tillsatt en utredning som till stora delar inte handlade om möjligheten att rätta till detta utan om att se över hur systemet fungerar och vad man kan göra ytterligare.

Vi har också tillsatt ytterligare en utredning, som kom i juni 2017, om att ta ytterligare steg. Det är dessa steg vi nu väntar på, som vi kommer att kunna rösta igenom i vår. Jag kan ge Aron Modig rätt i att det tog för lång tid att tillsätta den utredningen. Där skulle vi ha kunnat vara lite snabbare, men det tar alltid tid att processa sådant här. Vi har försökt på alla sätt vi kan att få det att gå så snabbt som möjligt.

Nu har vi dock en utredning. Det kommer att komma förslag, och vi kommer äntligen att kunna göra någonting åt detta.

Jag hade gärna sett att vi inte hade skapat en så strikt lagstiftning från första början, men det var ju någonting som Alliansen, i alla fall då, ville ha.


Anf. 38 Aron Modig (KD)

Fru talman! Som jag påpekade i mitt anförande stämmer detta - det var alliansregeringen som lade fram den propositionen. Det skedde dock tillsammans med Miljöpartiet. Det var en gemensam produkt. Socialdemokraterna röstade inte emot den utan efterfrågade snarare ett skarpare regelverk. Det råder ingen skillnad i åsikt där. Vi är också eniga om att lagstiftningen i detta avseende uppenbarligen har tillämpats på ett helt annat sätt än vad som var tänkt.

Jag håller ändå fast vid att jag saknar initiativ från regeringens sida i denna fråga. Det stämmer att regeringen tillsatte en utredning i juli 2015 för att titta på regelverket, men den handlade inte om detta. Den handlade i stället om kontrolldelen - hur kan vi undvika att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad? Ingångsvinkeln var en helt annan.

Företrädarna för regeringspartierna försöker att få det till att denna utredning var bredare än så, men det var ingenting som framgick av det som var känt utanför regeringen och utanför regeringsförhandlingarna.

Jag tycker att det är märkligt att de initiativ som har kommit från regeringssidan i den här frågan har varit obefintliga. Det är allianspartierna som gång på gång har fått driva frågan framåt. Nu har det gett resultat; vi tar ett litet steg framåt i dag. En stor del av förtjänsten för detta måste dock sägas vara allianspartiernas - det är de som har drivit denna fråga i riksdagen och utanför riksdagen.


Anf. 39 Maria Ferm (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Fru talman! Jag tycker att det är bra att de borgerliga partierna har drivit på i den här frågan och att vi har en så stor enighet i utskottet och i riksdagen om att detta är någonting som vi behöver lösa. Miljöpartiet såg redan förra mandatperioden att det fanns risk för att det skulle bli för snävt, vilket vi nu har kunnat konstatera blev fallet.

Jag håller däremot inte med om att vi inte har tagit några initiativ. Vi hade utredningen från 2015, som förvisso var bredare. När vi gemensamt tog ett utskottsinitiativ hade den i princip redan blivit klar, och det var därför inte möjligt att göra någonting med den produkten. Men vi tillsatte ju en utredning i somras, och det är detta som är själva anledningen till att vi kommer att ha ett brett förslag som kommer att vara möjligt att genomföra och som kommer att göra att vi kan lösa denna situation.

Jag tror att det är positivt att debatten om arbetskraftsinvandring ser lite annorlunda ut nu än för några år sedan. Nu diskuterar vi de människor och de företag som berörs.

Vi hade en situation i Sverige där vi under att antal år bara diskuterade felen, bristerna och riskerna för lönedumpning. Jag tror att detta kan ha gjort att pendeln svängde för långt åt ena hållet så att vi kanske fick en för strikt lagstiftning, som drabbar människor. Det måste finnas en balans när man diskuterar dessa frågor.

Vi måste ha välfungerande system som ger goda möjligheter för företagen att rekrytera och goda villkor för dem som kommer till Sverige. Men vi ska inte skapa system för systemens skull, och vi ska inte skapa system som går ut över de människor som befinner sig i dem. Vi måste hela tiden ha rimliga system som sätter människan i centrum och inte får helt orimliga konsekvenser.


Anf. 40 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Tack, Maria Ferm, för ditt inledande anförande och det inledande replikskiftet med Aron Modig.

Det var glädjande att höra en företrädare för regeringspartierna tillstå att man har agerat lite långsamt och tillsatt utredningen för sent.

Jag har två korta frågor till Maria Ferm och till Miljöpartiet. Vad avser man att göra för att säkerställa att utredningsarbetet inte drar alltför mycket ut på tiden den här gången med onödigt långa remissrundor eller annat som kan försena processen? Vad är man beredd att göra under den tid som råder fram till dess att en ny lagstiftning är på plats? Det talas om åtminstone ett halvår. Även med den korta tid som allianspartierna kräver i sin reservation och som utskottet i övrigt ställer sig bakom är det fråga om ytterligare två månader extra. Vad är man beredd att göra under den tiden för att bromsa eller stoppa situationen?


Anf. 41 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Det finns såklart flera saker som kan göras för att säkerställa att en ny lagstiftning kommer på plats så snart som möjligt. Vissa saker beror på hur vi agerar i riksdagen, med skyndsam utskottsbehandling och liknande. Eftersom utskottet är enigt är jag helt säker på att alla är beredda att få fram en lagstiftning så snart som möjligt. Eftersom det finns en enighet tror jag att arbetet kommer att gå snabbt, och vi har skrivit in i betänkandet att det ska ske senast den 1 juli 2018. Det är fullt rimligt. Om det går att skynda på arbetet ännu mer, vilket jag tror är möjligt, kommer det att göras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Om vi vill att det ska bli en reell lösning och reell förändring måste det finnas en remissrunda där organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter. Vi vill inte upprepa den situation som uppstod med ett för illa underbyggt förslag. Men arbetet ska ändå inte dra ut på tiden för mycket, utan det behöver gå snabbt. Det är hela tiden fråga om en balans mellan att få fram ett förslag som fungerar och att skynda på processerna.

Vi har skrivit att arbetet ska ske skyndsamt, och jag är helt övertygad om att det också är regeringens ambition. Utskottet har länge varit tydligt med, och regeringen delar uppfattningen, att lagen ska komma på plats. Utredningen är snart klar, och då kan vi direkt börja arbeta med utredningens förslag.


Anf. 42 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Tack, Maria Ferm, för svaret på den ena frågan!

Det är lite svårt att ta pratet om att arbetet ska ske så skyndsamt som möjligt på allvar, givet hur det har varit tidigare och givet att man själv erkänner att man har agerat för långsamt. Det är därför oron finns, som jag fullt ut delar.

Men jag hade också en annan fråga. Vad är man beredd att göra under tiden? Vi kunde häromdagen läsa att i en annan uppmärksammad fråga, där i princip alla partier är överens, nämligen LSS-situationen, har man gått fram med ett förslag om moratorium, en tillfällig lagstiftning, från regeringens sida för att till dess det finns en heltäckande lagstiftning på plats åtminstone se till att inga fler drabbas i onödan. Är det något som Miljöpartiet kan tänka sig att arbeta för med hjälp av ett utskottsinitiativ och även inom regeringssamarbetet? Situationen är så pass ohållbar. Alla är överens om att den måste stoppas så snart som möjligt.

Ett tillfälligt stopp innebär inte en hel amnesti eller att det blir fråga om ett illa underbyggt lagförslag som ska gälla för evigt, det vill säga alla de konsekvenser som kan råda om det blir en sådan beredning som utskottet precis har jobbat med. Det handlar om att identifiera en ohållbar och orimlig situation. Det arbete som måste göras för att det ska bli så bra som möjligt kommer att ta viss tid, och under den tiden kan man ta en tillfällig paus. Är det något som Miljöpartiet kan tänka sig att stödja?


Anf. 43 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Jag ser det inte som särskilt realistiskt legalt att göra så. Det finns stora svårigheter med förslaget.

Jag anser att det är ett problem att använda begrepp som amnesti och liknande eftersom de brukar användas för brottsdömda - att ge dem amnesti. Här handlar det om arbetstagare som själva inte har gjort fel, utan det är arbetsgivarna som har gjort mindre fel som arbetstagarna sedan drabbas hårt av. Jag vet att det är precis vad Paula Bieler syftar på, men det kan vara bra att inte skapa förvirring genom att använda den typen av begrepp.

Det skulle vara svårt. Det viktiga är att lägga resurser på att få fram lagstiftningen så snart som möjligt och att den blir så bra som möjligt. Det är realistiskt och genomförbart.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Genom att arbetet har dragit ut på tiden så mycket förstår jag att man är orolig för att även det här arbetet ska dra ut på tiden. Därför är det bra att det finns ett skarpt datum i betänkandet. Men jag är övertygad om att regeringen också vill ha denna lagstiftning på plats så snart som möjligt. Det blir stora konsekvenser under tiden som arbetet sker. Alla vill vi säkerställa att för de människor och företag som berörs ska det bli så små konsekvenser som möjligt. Även om det tidigare arbetet av olika skäl har dröjt är jag övertygad om att den nya lagstiftningen kommer att komma på plats. Det finns inte någon som vill dra ut på tiden.


Anf. 44 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Mycket av debatten i dag har handlat om historieskrivningen, vad som egentligen har hänt och vem som gjorde vad.

Det vi är eniga om är att i utskottet har det nyligen funnits en bred vilja att försöka hitta en lösning som gör att arbetstagare inte ska utvisas på grund av små eller obetydliga byråkratiska fel och brister.

I Vänsterpartiets följdmotion på regeringens proposition Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd föreslog vi två saker: att stryka bestämmelsen om att brister som uppmärksammas av Migrationsverket inte kan utgöra grund för undantag från återtagande av uppehållstillstånd samt att regeringen skulle återkomma med förslag om att möjliggöra för individuell bedömning vid återkallande av uppehållstillstånd.

De borgerliga partierna lade i sin följdmotion fram ett konkret lagförslag med en annan konstruktion än den vi hade föreställt oss. Men eftersom förslaget, trots att det skilde sig mycket från vårt, hade till syfte att åtgärda samma problem som vi såg, och eftersom vi såg att det fanns möjlighet för en majoritet att göra något åt saken, valde vi ändå att ställa oss bakom det borgerliga förslaget, för att på ett öppet och konstruktivt sätt utforska om det kan vara en framkomlig väg.

Precis som framkom av TCO:s remissvar hade vi vissa farhågor att förslaget skulle öppna för en för vid tolkning och därmed höja ribban för vad ska ses som utnyttjande eller systematiska oegentligheter. Trots att utskottet försökte vrida och skruva på förslaget blev det efter lagrådsbehandlingen tydligt att det öppnade för en ny situation som ingen av oss kunde ställa sig bakom. Därför välkomnar Vänsterpartiet att utskottet kunde enas bakom beslutet att ändå bifalla regeringens första proposition och ta några första steg för att rätta till brister i nuvarande regelverk.

Vi håller såklart helt med allianspartierna om att det brådskar att hitta en lösning, men just sett i ljuset av de svårigheter vi har stött på under behandlingen av förslaget är vi tveksamma till att sätta en så tidig deadline som Alliansen föreslår, nämligen den 1 maj. Det är rimligt och angeläget att regeringen gör sitt yttersta för att lägga fram en lösning utifrån utredningens bredare anslag för att träda i kraft senast den 1 juli.

Fru talman! Dagens regler för arbetskraftsinvandring sätter arbetstagare i en svår underordnad situation, som kan få långtgående konsekvenser för enskilda arbetskraftsinvandrare. Aron Modig pratade om historieskrivningen. Det är här jag tycker att den centrala konflikten egentligen ligger. Det är grunden för maktobalansen som vi faktiskt inte har varit överens om, vare sig när lagstiftningen antogs 2008 eller när vi delvis försökte komma till rätta med den 2014.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

Behovet av ett mer långsiktigt hållbart regelverk som tar hänsyn till de anspråk på arbetskraft som finns på den svenska arbetsmarknaden, förhindrar utnyttjande av enskilda arbetskraftsinvandrare och värnar alla löntagares rätt till de löner och villkor som regleras i våra lagar och kollektivavtal är uppenbart. Vänsterpartiet ser därför fram emot att ta del av den utredning som inom kort ska presentera förslag på hur de nuvarande problemen kan åtgärdas.

Här ska utredningen bland annat överväga lämpligheten av och vid behov lämna förslag på sanktioner mot arbetsgivare och/eller ersättning till arbetstagare för det lidande och de kostnader som ett indraget tillstånd lett till.

Det här ser vi som extra viktigt. Arbetskraftsinvandrarens ansvar är i nuvarande regelverk mycket mer omfattande än arbetsgivarens. Det är den här maktobalansen vi talar om; det är den som är grunden för de problem vi står inför. Det är i grunden ytterst orättvist att arbetskraftsinvandraren straffas för fel som arbetsgivaren har begått. Det är inte en ordning som vi annars accepterar att någon ska straffas för fel som någon annan har begått - framför allt inte om det är fel som ligger långt tillbaka i tiden eller har begåtts av en tidigare arbetsgivare.

Att sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare och ersättning till arbetskraftsinvandrare utreds är därför nödvändigt och välkommet. Det är ett viktigt steg för att rätta till den maktobalans till arbetsgivarens fördel som det nuvarande systemet har skapat. Därför menar vi också att arbetskraftsinvandrare som beviljas arbetstillstånd hos en arbetsgivare som bryter mot anställningsavtalet bör få stanna i Sverige hela tillståndstiden för att söka ny anställning. En sådan ordning kräver dock sanktioner mot arbetsgivaren för att regelverket ska motverka utnyttjande.

Men det helt avgörande för att komma till rätta med maktobalansen är att anställningserbjudandets betydelse vid arbetskraftsinvandring stärks. Ett juridiskt bindande anställningserbjudande skulle säkerställa att de villkor som arbetsgivaren utlovar på förhand måste efterlevas och att Migrationsverkets prövning och kontroll förenklas samt säkerställa ökad tydlighet för alla inblandade parter om vilka villkor som gäller. Jag tycker att debatten vi har haft i dag visar att det kanske också skulle kunna fungera som ett stöd för arbetsgivare att efterleva det de har lovat på förhand - det är det här jag har lovat; det är också det här jag behöver efterleva.

Att utredningen inte har i uppdrag att se över anställningserbjudandets roll tycker vi i Vänsterpartiet är en stor svaghet. Vi tror och anser att en ny helhetslösning måste innehålla ett krav på juridiskt bindande anställningserbjudande för att lösa frågan om maktobalans som i grunden ger oss de här problemen.

Sammanfattningsvis, fru talman, har Vänsterpartiet ställt sig bakom dagens proposition men också lagt in ett särskilt yttrande där vi belyser vår syn på arbetskraftsinvandringen och vad som behöver göras för att få till ett regelverk som faktiskt skyddar arbetstagaren och inte låter arbetsgivaren välja fritt. I dessa delar framhåller vi bland annat att arbetserbjudanden måste vara juridiskt bindande och att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden hos arbetsgivaren ska få stanna tillståndstiden ut. Vi vill också att arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska göras skadeståndsskyldiga.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren själv-mant har avhjälpt brister

För en rödgrön regering borde det vara självklart att driva fram en sådan förändring som stärker villkoren för arbetstagarna i samband med en helhetslösning.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 20.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-11-15
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Möjlighet att avstå från återkallelse när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:212 och avslår motionerna

  2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD).
 2. Möjlighet att avstå från återkallelse vid mindre avvikelser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018, och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel i fråga om villkoren för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden löpt ut eller om Migrationsverket uppmärksammat det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

  2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

  2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M),

  2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3,

  2017/18:3122 av Marta Obminska (M),

  2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

  2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 30 och

  2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3.
  • Reservation 1 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M073010
  SD39007
  MP21004
  C01705
  V19002
  L01504
  KD01600
  -2011
  Totalt181121146
  Ledamöternas röster