Vapenfrågor

Betänkande 2018/19:JuU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob (JuU29)

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU. Det tycker riksdagen som riktar uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen. Riksdagen gör även ytterligare tillkännagivanden som rör skärpta straff för vapenbrott och smuggling av vapen, avskaffat krav på tillstånd för ljuddämpare och översyn av vapenlagstiftningen.

Tillkännagivandena kom när riksdagen behandlade cirka 70 förslag i motioner om vapenfrågor från den allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom det redan pågår utredningar och beredning inom de områden som motionerna berör. Motionerna handlar bland annat om rättshjälp i vapenlicensmål, en ny tillståndsmyndighet och förvaring av vapen och ammunition.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att skärpta straff för vapenbrott, skärpta straff för smuggling av vapen, en översyn av vapenlagstiftningen, avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare, tidsbegränsade vapenlicenser, en utökad vapengarderob och en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
Reservationer: 26
Betänkande 2018/19:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-05-28

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob (JuU29)

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU. Det tycker justitieutskottet som vill att riksdagen ska rikta uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen. Utskottet vill också att riksdagen gör ytterligare tillkännagivanden som rör skärpta straff för vapenbrott och smuggling av vapen, avskaffat krav på tillstånd för ljuddämpare och översyn av vapenlagstiftningen.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade cirka 70 förslag i motioner om vapenfrågor från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom det redan pågår utredningar och beredning inom de områden som motionerna berör. Motionerna handlar bland annat om rättshjälp i vapenlicensmål, en ny tillståndsmyndighet och förvaring av vapen och ammunition.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:JuU29, Vapenfrågor

Debatt om förslag 2018/19:JuU29

Webb-tv: Vapenfrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 148 Joakim Sandell (S)

Vapenfrågor

Fru talman! Vi har i dag att debattera justitieutskottets betänkande 29 som rör vapenfrågor. Jag vill inleda med att poängtera att vi står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 23 gällande införande av vapen till Sverige.

Fru talman! Betänkandet kan i princip delas upp i två delar, en del som behandlar illegala vapen och en del som behandlar legala vapen. En sak ska vi dock ha i minnet. Syftet med vapen, oavsett om de är illegala eller legala, är detsamma. För låt oss vara ärliga; ett skjutvapens syfte är att så effektivt som möjligt döda. Det är det som skiljer vapen från andra produkter. För även om den som använder produkten inte har i syfte att döda är produkten framtagen och designad för just det syftet. Och det är därför vi har så rigida regler gällande just vapen. Det handlar alltså inte om att vi har rigida lagar för att göra livet svårt för jägare eller sportskyttar.

Fru talman! Det gläder mig att det finns en relativt stor samstämmighet i Sveriges riksdag gällande arbetet mot illegala vapen. Redan 2010 drev vi socialdemokrater på för att minska antalet illegala vapen. Då drev vi, bland annat tillsammans med Skånepolisen, på för att minimistraffet för grovt vapenbrott skulle höjas. Argumentet var att ge polisen bättre verktyg för att bekämpa den brottsligheten genom till exempel telefonavlyssning. Samtidigt drev vi på för ett särskilt straffansvar för den som olovligen förvarar skjutvapen åt andra.

Det är därför bra, och nödvändigt, med de skärpningar som har gjorts, både 2014 och 2017, inte minst skärpningen av straffet för olaga vapeninnehav till två år. Det innebär, i praktiken, att om du går ut på gatan med ett olagligt vapen kommer du inte hem förrän tidigast om två år. Detta var som sagt bra - men inte tillräckligt.

Därför utökade regeringen den 20 april 2018 uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område med ett ytterligare antal frågor som bland annat rör användning och innehav av illegala vapen och explosiva varor.

Enligt tilläggsuppdraget ska utredaren bland annat analysera om det finns skäl att höja maximistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor och i så fall hur mycket. Utredaren ska även analysera om det finns skäl att ändra kvalifikationsgrunderna, det vill säga vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt eller synnerligen grovt i vapenlagen och i så fall på vilket sätt.

Utgångspunkten i utredningen ska vara att fler gärningar ska bedömas som grova och synnerligen grova. I uppdraget hänvisas bland annat till riksdagens tidigare tillkännagivanden. Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2019.

Enligt tilläggsuppdraget ska utredaren bland annat göra en översyn av straffskalorna för smuggling och grov smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren ska i samband med detta överväga om en separat reglering av smuggling av vapen och explosiva varor bör införas samt i detta sammanhang även överväga ett synnerligen grovt brott.

Vi vill med andra ord skärpa straffen både för grovt vapenbrott och för vapensmuggling. Men det ska också sägas, mot denna bakgrund, att vi faktiskt har en utredning som i dagarna ska presentera förslag på just det vi pratar om, och då kan det verkligen ifrågasättas om det nu finns anledning för riksdagen att göra ytterligare tillkännagivanden.

Fru talman! Det råder en större oenighet i kammaren gällande hur vi ska reglera de legala vapnen. Jag köper premissen att den grova organiserade brottsligheten inte i huvudsak använder sig av legala vapen. Jag köper också premissen att terrorister inte i huvudsak använder sig av legala vapen. Men jag är orolig för att vi kan möta ytterligare en Peter Mangs. Han dömdes inte för terrorbrott, men han terroriserade en hel stad. Jag är rädd för att något liknande det som hände i Tjeckien 2015, då nio personer sköts ihjäl på en krog, ska hända även i Sverige. Jag är faktiskt rädd för att när det som hände i Trollhättan eventuellt händer igen har förövaren ett skjutvapen. Det är alltså snarare ensamvargen än den organiserade brottsligheten som skrämmer mig när vi pratar om legala vapen. Det är inte fråga om den laglydiga jägaren eller sportskytten utan just ensamvargen som kan vara så svår att upptäcka i tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

En majoritet i utskottet föreslår nu att reglerna för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen ska förenklas och att man bör överväga att slopa kravet på förnyade tillstånd vart femte år. Det anser inte vi. I dag omfattas endast helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott av kravet på att tillståndet ska förnyas vart femte år. Bestämmelsen syftar till en kontinuerlig uppföljning av att förutsättningarna för tillståndet är uppfyllda vad avser innehav av särskilt stöldbegärliga och särskilt farliga vapen. Det är således inte bara innehavarens skötsamhet utan också dennes behov av vapnet som återkommande prövas.

Vi anser att nuvarande reglering är väl avvägd och anser därför inte att riksdagen ska göra något sådant tillkännagivande om att ta bort eller reformera systemet med femårslicenser som utskottets majoritet efterfrågar.

Fru talman! Utskottets majoritet vill även att regeringen ska ta initiativ till en översyn av reglerna om europeiskt skjutvapenpass och reglerna om införseltillstånd. Syftet är att underlätta för jägare och sportskyttar att ta med sig vapen över gränserna vid resor inom EU. Enligt EU:s vapendirektiv ska ett europeiskt skjutvapenpass på begäran utfärdas av en medlemsstats myndighet till en person som legalt förvärvar och använder skjutvapen. Ett skjutvapenpass medför i sig ingen rätt att föra ett vapen mellan medlemsstater utan fungerar som ett bevis på att den person som anges i passet har rätt att inneha vapnet i sitt hemland.

Vid sidan av bestämmelserna om skjutvapenpass finns en möjlighet för medlemsstaterna att kräva nationellt införseltillstånd. Vid implementeringen av vapendirektivet 1996 valde Sverige att behålla kravet på införseltillstånd, bland annat mot bakgrund av att det finns medlemsstater som inte uppnår samma höga skyddsnivå i sin lagstiftning som Sverige vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för innehav av skjutvapen.

Det ska dock sägas att kravet på särskilt införseltillstånd inte gäller införsel från Danmark, Norge eller Finland. Då behövs det inte för att jaga eller tävla.

Inget har egentligen förändrats i sak för att vi ska ändra uppfattning i frågan. Men det ska bli intressant att höra vad som har hänt bland EU:s länder som gör att M, KD, C, L och SD har denna uppfattning. Har kraven skärpts i Tjeckien, Bulgarien eller Rumänien?

När vi talar om regler för införsel till Sverige kan vi titta på annat som kan vara skadligt och vilka regler som omgärdar det, till exempel införsel av djur. Då kan vi se att Sverige har relativt tuffa regler för att föra in till exempel en chihuahua i Sverige. Den ska ha ett EU-pass för sällskapsdjur, den ska ha giltig vaccination mot rabies och den ska vara id-märkt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Nu ska vi alltså underlätta för införsel av till exempel AK 5:or. Ska det räcka med ett europeiskt skjutvapenpass? I så fall blir det i princip enklare att föra in en AK 5:a än att föra in en chihuahua i Sverige. Det tycker vi knappast är rimligt.

(Applåder)


Anf. 149 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Den rödgröna regeringen fortsätter att strunta i riksdagsbeslut och tillkännagivanden. Det är allvarligt.

Fru talman! I dag ska vi debattera justitieutskottets betänkande 29 om vapenfrågor. Jag börjar med att konstatera att regeringen hittills har struntat i att genomföra det som justitieutskottet tidigare har föreslagit och riksdagen har fattat beslut om inom jakt- och vapenområdet.

Den 26 mars 2015 gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att inrätta en ny viltmyndighet för jakt- och viltvårdsfrågor. Regeringen har fortfarande inte gjort något för att lösa detta. Det är nu över fyra år sedan, och arbetet har inte ens påbörjats.

I mars 2015 fick regeringen också i uppgift att se över hanteringen av de långa handläggningstiderna på vapenlicenser och underlätta för landets jägare och sportskyttar. Även det är över fyra år sedan. Ingen kan beskylla denna handlingsförlamade regering för att jobba för snabbt och effektivt. Att den inte genomför det som riksdagen har begärt är både allvarligt och helt oacceptabelt.

Fru talman! Den här gången har en majoritet i utskottet återigen gett regeringen sju stycken tillkännagivanden som regeringen nu måste åtgärda och genomföra. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tycker dock inte att detta behöver göras och motsätter sig majoritetens förslag till beslut.

Det syns tydligt i detta betänkande att regeringen uppenbarligen inte vill underlätta för landets jägare och sportskyttar. Den enda gången Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet säger sig ta tag i att underlätta för jägare och sportskyttar är i valrörelsen. Då lovar man högt och lågt, vitt och brett att det ska ske en förbättring. Men efter valet fortsätter Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet precis som tidigare.

Den här regeringen jobbar inte för att underlätta för landets jägare och sportskyttar utan gör faktiskt precis tvärtom. Jag ska ge ett exempel. Statsministern sa nyligen att vi behöver ha bättre koll på det vapeninnehav som finns och att den ökade kollen inte skulle vara skadlig för vare sig jägare eller sportskyttar. Men nej, statsministern, vi behöver inte ha bättre koll på lagliga vapen. Dessa har vi redan full koll på i dag. Däremot borde statsministern och regeringen lägga full kraft och energi på att förbättra kollen på de olagliga vapnen och stoppa införseln över våra gränser. Återigen blottar statsministern och regeringen sin okunskap i jakt- och vapenfrågor. Man blandar ihop lagliga jakt- och skyttevapen med de grovt kriminellas olagliga vapen.

Ett annat exempel är att regeringen nu försöker överimplementera vapendirektivet i Sverige. Man har helt enkelt tänkt gå längre än EU kräver. Och man har tänkt passa på att skylla denna överimplementering på EU. Men man har nu börjat förstå att riksdagen inte kommer att släppa igenom en överimplementering av vapendirektivet.

Fru talman! Min uppmaning till regeringen när det gäller implementeringen av vapendirektivet är: Gör om! Gör rätt! Och sluta jaga Sveriges laglydiga jägare och sportskyttar!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Vi har drygt 600 000 vapenägare i Sverige. Det är jägare, sportskyttar och samlare. Vi har inga problem med deras lagliga vapen. Problemet är alla olagliga vapen som kommer in över våra gränser och att regeringen inte gör tillräckligt för att stoppa dessa. I stället ägnar man sig åt att försöka försvåra ytterligare för laglydiga jägare och sportskyttar. Ta tag i de olagliga vapnen i stället för att jaga landets jägare och skyttar!

Justitieutskottet har nu enats om sju tillkännagivanden. Det handlar till att börja med om skärpt straff för vapenbrott. Regeringen har påbörjat detta arbete. Men det tar alldeles för lång tid. Vi vill höja straffet för synnerligen grova vapenbrott. Men regeringens arbete går trögt, och regeringen känns både trött och handlingsförlamad när det gäller att ta tag i den grova brottsligheten i Sverige. Den som begår brott med olagliga vapen ska självklart få ett mycket hårt straff. Det är dags att regeringen börjar jobba och leverera.

Vi föreslår också skärpt straff för smuggling av vapen. Om detta fick regeringen ett tillkännagivande redan 2017. Men ingenting har hänt. Man talar om att man bereder det i Regeringskansliet. Men med den hastigheten och denna orkeslösa regering kommer mängder av vapen att fortsätta smugglas in i landet innan en bättre och hårdare kontroll är på plats. Det är inte rimligt att det ska ta över två år att leverera ett lagförslag på skärpta straff för vapensmuggling, fru talman. Det är dags att regeringen börjar jobba och leverera.

Utskottet gör dessa båda tillkännagivanden för att man ska komma åt införseln av olagliga vapen och skärpa straffen för grova vapenbrott i Sverige. Det är åtgärder som måste genomföras här och nu.

Fru talman! Vad gör regeringen i stället för att ta tag i detta? Regeringen lägger sin kraft på att försöka överimplementera vapendirektivet, för att göra det ännu svårare för Sveriges lagliga jägare, sportskyttar och samlare.

Man tänker tydligen dessutom acceptera att polisen ökar kraven på och tillsynen av på landets skyttebanor. Det riskerar att leda till att många skytteföreningar ger upp och lägger ned sina verksamheter, vilket vore förödande för skytteträningen och tävlingarna i Sverige. Vapendirektivet och skyttebanorna kommer vi från oppositionen att bevaka mycket noga.

Fru talman! I stället för att ta tag i de verkliga problemen med de olagliga vapnen fortsätter regeringen att jaga landets lagliga vapenägare. Våra jägare, sportskyttar och samlare är inget problem. De sköter om jakten och viltvården. De tränar och tävlar i sina skyttesporter. Och våra samlare tar vara på, vårdar och bevarar vårt kulturarv.

Sverige har mycket höga krav på utbildning. Man måste avlägga godkända prov. Man prövar lämplighet och har hårda förvaringskrav. Detta är bra krav, och de ska följas. Dessutom kontrolleras alla vapenägare varje dygn, och gör någon något olagligt förlorar man förtroendet och sitt vapeninnehav. Det är inte jakt, skytte- eller samlarvapen som används vid grov brottslighet, utan det är oftast insmugglade olagliga vapen. Det är dessa vi vill att regeringen ska ta tag i, men arbetet går långsamt.

Fru talman! Det tredje tillkännagivandet handlar om att vi moderater och en majoritet i utskottet vill se en total översyn av vapenlagstiftningen för att underlätta för landets lagliga vapeninnehavare. Det är inte rimligt att Sveriges jägare och sportskyttar ska behöva vänta i månader på att kunna få en licens inom vapengarderoben eller till sin skyttesport. Detta måste ses över så att vi klarar detta inom rimlig tid och kan garantera att det sker inom 30 dagar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Vi moderater tänker stå upp för landets jägare och sportskyttar och se över vapenlagstiftningen för att underlätta för dem. Dessutom vill vi ta bort kravet på tillstånd för ljuddämpare. Vi har inga tillståndskrav på vare sig kikarsikten eller andra hjälpmedel, och självklart är en ljuddämpare ett tillval som inte ska behöva belasta tillståndsmyndigheten med extra arbete och kostnader.

Vi vill också utöka vapengarderoben så att jägare och sportskyttar kan ha fler vapen då jakten och sportskyttet kräver det. Det innebär också att tillståndsmyndighetens arbete underlättas med att en jägare och sportskytt har rätt att ha fler vapen än vad reglerna i dag säger.

Vi vill dessutom ta bort de tidsbegränsade vapenlicenserna. Det är helt orimligt att en sportskytt ska behöva ompröva varje enskilt vapen vart femte år och därmed skapa onödigt arbete och onödiga kostnader för handläggarna på tillståndsmyndigheten. Även "synnerliga skäl" behöver tas bort i vapenlagstiftningen och ersättas med annan mer rimlig formulering. Att man avkrävs "synnerliga skäl" när man ska inhandla sitt femte eller sjätte sportskyttevapen när man tränar och tävlar regelbundet är både orimligt och synnerligen onödigt. Så bort med "synnerliga skäl" och flerårslicenserna!

Fru talman! Tyvärr fick vi inte med oss alla allianspartier på att ta bort just "synnerliga skäl", men jag hoppas att detta går att lösa senare vid den stora översynen av vapenlagstiftningen.

Vi vill också underlätta för de jägare och sportskyttar som reser ut ur och in i landet till tävlingar och jakt genom att se över reglerna för detta och erkänna europeiskt skjutvapenpass. EU-vapenpass används i övriga EU och borde också vara fullt tillräckligt även i Sverige.

Fru talman! Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill dessutom göra det möjligt att man vid behov vid jakt eller sportskytte kan förvara sitt vapen på annan plats än det egna boendet. Tyvärr avstod Centerpartiet och Liberalerna från att stötta detta förslag, vilket annars hade givit regeringen ytterligare ett tillkännagivande för att lösa detta. Men även detta förslag hoppas jag kan lösas i den totala översynen av vapenlagstiftningen.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till landets jägare, som sköter viltvården på ett föredömligt sätt. Vi lovar att försöka göra vad vi kan för att de ska kunna byta och köpa vapen utan onödigt byråkratiskt krångel och långa handläggningstider.

Jag vill också rikta ett stort tack till landets sportskyttar, som tålmodigt jobbar på med träning och tävlingar. De sköter sin verksamhet på ett exemplariskt bra sätt. Vi lovar att se över lagstiftningen så att de kan fortsätta med sina olika sportskyttegrenar och även kunna utveckla nya skyttesporter.

Jag vill dessutom rikta ett stort tack också till våra vapensamlare, som vårdar och tar hand om vårt kulturarv på ett föredömligt sätt.

Fru talman! Det är dags att regeringen ser till att stoppa de olagliga vapnen och slutar att jaga Sveriges laglydiga jägare, sportskyttar och samlare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Jag står självklart bakom Moderaternas samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 21, Förvaring av vapen.

(Applåder)


Anf. 150 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Det känns nästan lite högtidligt att få debattera vapenfrågor i ett särskilt betänkande. Vapenfrågor har vanligtvis hanterats i betänkandet om polisfrågor, där väldigt många motioner som inte berör vapen hanteras. Anledningen är att implementeringen av EU:s vapendirektiv var tänkt att hanteras här under senvåren och att vapenfrågorna skulle ha bakats in där.

Men nu är det ju bekant att regeringens ståndpunkter gällande implementeringen på förhand fått en majoritet som deklarerat ett motstånd. Då har regeringen, som jag uppfattar det, köpt mer tid för att inte åka på ett nederlag här i kammaren.

Fru talman! Jag tror att det har varit nyttigt för vapenfrågorna att hanteras i ett särskilt motionsbetänkande. Det har verkligen satt frågorna i ett helt annat strålkastarljus, och jag tror att en del partier av den anledningen har landat i slutsatser som annars hade kunnat gå om intet.

Fru talman! Just implementeringen av EU:s vapendirektiv var ett av de första ärenden jag fick hantera som ny riksdagsledamot i början av förra mandatperioden. Det var terrorattentaten i Frankrike 2015 som gjorde att politiska krafter blåste liv i frågan om EU:s vapendirektiv. De menade att lagstiftningen kring legala vapen måste skärpas för att man skulle förhindra terrorattentat och organiserad brottslighet, vilket i sig och i sak går att ifrågasätta.

Det som först blev aktuellt var om direktivet var förenligt med subsidiaritetsprincipen, det vill säga om Sveriges riksdag ansåg att vapenlagstiftning ska fattas på EU-nivå eller om det är bättre att varje land självt äger beslutsrätten. Jag landade i slutsatsen att varje land ska äga rätten över sin egen lagstiftning, och det blev också mitt partis linje. Andra partier - samtliga partier utöver Sverigedemokraterna - landade i och köpte att EU:s vapendirektiv var förenligt med subsidiaritetsprincipen, och resten av historien är såklart bekant.

Fru talman! Jag måste ärligt säga att inget av de sju tillkännagivanden som i dag ligger på riksdagens bord var självklart. Flera partier i opposition saknade egna kommittémotioner för flera frågor, exempelvis slopandet av femårslicenserna. Men det har pågått ett intensivt arbete under kort tid där vi lyckats landa i gemensamma ståndpunkter. Det har inte alltid varit utifrån våra egna texter, men på det hela taget är jag väldigt nöjd.

Exempelvis valde Sverigedemokraterna att gå längre gällande utökad vapengarderob än vad vi själva motionerade om i höstas. Vi ville ta bort gränsen helt. Men för att nå en majoritet resulterade sluttexten i att man ska utreda möjligheten att utöka antalet vapen. Sådant får man köpa, särskilt mot bakgrund av att Sverigedemokraterna under hela förra mandatperioden som parti var ensamt om att stå bakom förslaget om att utöka vapengarderoben.

Vi prövade frågan tillsammans med andra frågor vid två tillfällen under förra mandatperioden. Först skedde det i betänkande 2014/15:JuU16. Då var det endast Sverigedemokraterna som föreslog att vapengarderoben skulle utökas. Samtliga andra partier skrev under på ett motiverat avslag, och jag tänkte läsa upp hur de då resonerade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

"Tillstånd till fler än sex jaktvapen får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov (2 kap. 4 § fjärde och femte styckena vapenförordningen). I Rikspolisstyrelsens allmänna råd om vapenlagstiftningen anges att tillstånd till innehav av fler än sex jaktvapen endast bör meddelas undantagsvis (RPSFS 2009:13, FAP 551-3, s. 13).

Justitieutskottet behandlade motionsyrkanden om en utökad vapengarderob senast under våren 2014 i betänkande 2013/14:JuU14 (s. 40-44). Liksom tidigare ansåg utskottet då att vapenlagen innehåller lämpliga avvägningar när det gäller tillstånd att inneha jaktvapen." Utskottet avstyrkte därmed Sverigedemokraternas motion om att utöka vapengarderoben.

Att lagen innehöll lämpliga avvägningar när det gäller tillstånd att inneha jaktvapen var en ståndpunkt som de andra partierna upprepade vid det andra tillfället då justitieutskottet under våren 2017, det vill säga under förra mandatperioden, prövade vapenfrågorna i polisbetänkandet.

Jag vill poängtera att väldigt mycket har hänt på kort tid. Från det att Sverigedemokraterna ensamma har fäktats i opposition har flera partier så att säga kommit ut ur vapengarderoben och erkänt sig som vänner av jakt och sportskytte. Det är bra. Om jag får gissa har vissa partier bestämt position i flera frågor bara dagarna innan vi justerade detta betänkande. Oavsett varför tycker jag att alla dessa partier ska ha beröm.

Men framför allt vill jag berömma alla ute i landet som har engagerat sig för sakfrågorna. De har hörts i debatten, och de har gjort sig synliga för oss lagstiftare. Det tror jag har varit helt avgörande för att vi här i riksdagen i dag levererar sju tillkännagivanden i ganska tunga sakfrågor där det från flera partier tidigare har funnits ett motiverat motstånd.

Fru talman! Ett krasst faktum är att inget av de tillkännagivanden som i dag finns på bordet hade blivit verklighet om Sverigedemokraterna inte suttit i riksdagen. Våra röster är och har varit helt avgörande för att nå majoriteter. Är det en sak som är säker är det att Sverigedemokraterna av princip är Jakt- och skyttesveriges bästa vänner. Vi är ett parti som törs stå upp för sakfrågor när det blåser och när mediala stormar gör att det opinionsmässigt kan vara ogynnsamt att inta vissa positioner.

Låt oss säga att legala vapen uppmärksammas i kriminella sammanhang. Vilka tror ni då kommer att vara först ute och kräva orimliga åtstramningar, och vilka partier här inne kommer att vara de första och de sista att vika sig? Jag tror inte att jag behöver berätta hur den rollsättningen ser ut. Jag tror att Sveriges jakt- och skyttevänner är väl medvetna om hur det hade förhållit sig.

Sverigedemokraterna har aldrig varit beroende av medial medvind för att nå politiska framgångar. Sverigedemokraterna är det enda parti som konsekvent har motionerat om och röstat på förslag som i dag blivit till tillkännagivanden här i riksdagen. Det gör Sverigedemokraterna till Jakt- och skyttesveriges bästa vänner.

Fru talman! Vi ska givetvis inte vara nöjda där. Vi har exempelvis tolkningsbara begrepp som "synnerliga skäl" vid bedömning av tillstånd för vapeninnehav. Det ger upphov till missbedömningar och osäkerhet. Vi har också ett arbete med att renodla polisens arbetsuppgifter. Nästan 27 000 vapentillståndsärenden har hanterats av polisen hittills i år. Här kan vi frigöra polisiära resurser, samtidigt som vi exempelvis kan skapa en ny tillståndsmyndighet som säkert kan ge ett mer effektivt och ändamålsenligt kundbemötande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Det finns också frågor kring förvaring av vapen, låneintyg och lite annat där Sverigedemokraterna har reservationer som ännu inte hittat en majoritet här i riksdagen. Den som är intresserad kan söka rätt på dagens betänkande på riksdagens hemsida genom att söka på "vapenfrågor". Betänkandet har nr 2018/19:JuU29.

Fru talman! Jag vill delge att vi i Sverigedemokraterna står bakom samtliga våra reservationer, som vi har kämpat för under väldigt lång tid. Men för tids vinnande i morgondagens votering i kammaren väljer vi att yrka bifall endast till reservation 3 om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden.


Anf. 151 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation nr 6.

Den senaste tidens sprängningar och dödsskjutningar är fullständigt oacceptabla. Det är tydligt att Sverige har stora problem. Det är helt uppenbart att det behövs omedelbar politisk handlingskraft mot organiserad brottslighet. Regeringen behöver vakna. En central del i kampen mot organiserad brottslighet och gängkriminalitet är att få bort illegala vapen från samhället.

10 000 fler polisanställda kommer att göra skillnad för att få bort illegala vapen, men det räcker inte. Polisen behöver också få fler verktyg i verktygslådan med bättre lagstiftning för att hantera de illegala vapen som tyvärr finns i vårt samhälle.

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Det våld som har använts har ökat i både omfattning och inte minst grovhet, i synnerhet genom en ökad användning av skjutvapen. För att kriminella gäng och grov organiserad brottslighet ska kunna bekämpas måste straffen för vapenbrott skärpas.

Vi behöver också skärpa kontrollen av illegala vapen som smugglas in. Centerpartiet vill att vapensmuggling - precis som narkotikasmuggling - ska bli en egen brottsrubricering för att vi på allvar ska kunna komma åt problemen.

Låt mig vara extremt tydlig. Illegala vapen hör inte hemma i vårt samhälle. Vapeninnehav och vapensmuggling ska få hårda och omedelbara konsekvenser. Det finns det en bred samsyn om i Sveriges riksdag, och det är mycket bra.

Men - ett stort men - man måste kunna skilja på äpplen och päron. Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Illegala vapen ska bort. Men låt mig vara lika tydlig med att vi ska värna våra jägare, sportskyttar och vapensamlare. Det går att kombinera.

Det påstås av många, till och med av vår egen statsminister inne i denna kammare, att vi behöver ha förändrade lagar för legala vapen för att bekämpa grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Det är ett direkt okunnigt, opåläst och i sak felaktigt påstående. Det finns ingen som helst bevisad koppling mellan legala vapenägare, gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Däremot finns det forskning som tydligt visar på att legala vapen inte har någon koppling till organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Frågan är: Varför denna häxjakt mot landets sportskyttar, jägare och vapensamlare? Svaret måste vara att somliga partier och politiker vill se generellt hårdare vapenlagar i Sverige. Den bilden bekräftade Socialdemokraterna precis. Vi i Centerpartiet kan däremot hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi vill försvåra för illegala vapen och samtidigt stimulera landets sportskyttar, jägare och samlare att fortsätta med sina intressen.

Implementeringen av EU:s vapendirektiv har gett många jägare, sportskyttar och samlare en stor klump i magen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och tyvärr även Moderaterna röstade för direktivet, vilket är ytterst beklagligt. Sättet som regeringen försökt överimplementera direktivet på är direkt oansvarigt. Det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att våra samlare ska kunna fortsätta samla, för att landets jägare ska kunna fortsätta jaga och för att landets sportskyttar ska kunna fortsätta träna, tävla och vinna titlar runt om i världen.

Som om det inte räcker har en oro spridit sig runt om i landet för att polisen skulle vilja kontrollera tillfälliga skyttebanor hårdare. Det kommer Centerpartiet inte att acceptera, utan vi förväntar oss att polisen lyssnar på den kritik man fått hitintills och kommer att få i den kommande remissrundan. Jag förstår och känner med våra legala och mycket skötsamma vapenägare som känner sig jagade av myndigheter och politiker.

Sverige har många och stora problem. Legala vapenägare är inte ett sådant. Vi ska inte skapa problem som inte finns utan riva byråkratiska hinder och administration som inte behövs. Det finns väldigt många eldsjälar som länge kämpat för att riva byråkratiska hinder och den administration som länge varit ett problem för jägare, sportskyttar och vapensamlare. I dag förtjänar de vårt stora tack. Tack för att ni kämpat, och tack för att ni fått riksdagen att förstå att vi behöver stora förändringar i svensk vapenpolitik!

I morgon ser vi ut att fatta beslut om hela fem väldigt kloka tillkännagivanden om följande frågor:

en översyn av vapenlagstiftningen för att få på plats en väl genomarbetad, nyanserad och rimlig vapenlagstiftning

ett avskaffande av kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare

en utredning om en utökad vapengarderob

en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass

en förändring av de onödiga tidsbegränsade licenserna.

Detta är fem väldigt bra och kloka beslut, men vi i Centerpartiet är givetvis inte nöjda här. Vi hade exempelvis önskat att riksdagen i morgon ställt sig bakom en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden. Polisens verksamhet på vapenlicensområdet har under flera år fungerat direkt dåligt. Vi anser inte att det är en fråga som bäst lämpar sig att skötas av Polismyndigheten. Tyvärr finns det ingen majoritet för detta i Sveriges riksdag. Det är beklagligt att vi inte ens kan få till en majoritet för att tillståndsgivningen för vapen bör ses över, så att det blir en snabbare process än i dag.

Centerpartiet vill också att vi ska fatta beslut om att regeringen ska driva på för en översyn av EU:s vapenlagstiftning. Det är helt uppenbart att den är svårtolkad, krånglig och i många fall direkt dålig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Även om vi fattar väldigt många kloka beslut i morgon kommer Centerpartiet att fortsätta lyssna in landets jägare, sportskyttar och vapensamlare för att utveckla vår vapenpolitik och driva på andra partier och politiker.

Fru talman! Riksdagen skickar i morgon två väldigt tydliga signaler. Illegala vapen ska bort från vårt samhälle. Men samlare ska kunna fortsätta samla, landets jägare ska kunna fortsätta jaga och landets sportskyttar ska kunna fortsätta träna, tävla och vinna mästerskap runt om i världen.

(Applåder)


Anf. 152 Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fru talman! Det är med stor glädje jag får vara med här i dag och debattera justitieutskottets betänkande om vapenfrågor. Det är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är oerhört viktiga frågor, inte minst för Sveriges jägare och sportskyttar. Därmed är det även en viktig fråga för Sveriges landsbygd där en stor del av dessa finns, och det är en viktig både näring och hobby.

Extra roligt är det i och med att vi kristdemokrater har fått så stort genomslag för flera av våra motioner. Det gäller bland annat licenskrav för ljuddämpare, tidsbegränsade vapenlicenser och en utökad vapengarderob. Kristdemokraterna vill underlätta för laglydiga jägare och skyttar, och därför är dessa genomslag viktiga.

En ljuddämpare är i sig inte farlig, såvida du inte väljer att använda den som tillhygge för att slå någon med. Det finns ingen anledning till att en sådan ska vara licenspliktig. Kan du visa upp en licens för ett kulvapen ska du därmed kunna köpa en ljuddämpare, utan ytterligare prövning.

I betänkandet skriver regeringspartierna och Vänsterpartiet ett särskilt yttrande om just ljuddämpare där de förklarar varför de väljer att inte komma med en reservation. De hänvisar till implementeringen av vapendirektivet och att man i och med det ska släppa på licenskravet.

Men regeringen valde ju att inte ta med det i lagrådsremissen trots att det står med i Åbergs utredning. Nu verkar man låtsas som att man vill släppa licenskravet. Men var finns förslaget i verkligheten? Förklara det den som kan. Kan regeringen ge ett svar på det i debatten här i dag? Vi är många som undrar över det.

När det gäller tidsbegränsade licenser har vi dem i praktiken redan i dag. Alla vapenlicensinnehavare blir kontrollerade varje dygn mot polisens register. Därför anser vi att tidsbegränsade licenser har spelat ut sin funktion. Dessutom ökar det belastningen för den myndighet som handhar licensansökningar, som om den inte redan nu har långa köer.

Fru talman! En skytt eller jägare blir inte farligare om den har fem vapen i stället för fyra, eller sju vapen i stället för sex i sitt vapenskåp. Därför är det glädjande att vi nu fattar beslut om att se över vapengarderoben och dess begränsningar. Men säg den glädje som varar.

Jag vill lägga lite av min talartid på det som upptagit mycket av min tid sedan jag kom in i riksdagen i höstas, nämligen implementeringen av EU:s vapendirektiv. Det är en av de frågor jag har fått ta emot absolut mest mejl om. Det har verkligen engagerat Sveriges jägare och skyttar. Tusen tack till alla för engagemanget och för inspel! Det är så värdefullt att få det.

I mitten av maj ställde jag en fråga till statsministern under statsministerns frågestund om varför regeringen väljer att straffa Sveriges laglydiga jägare och skyttar genom att överimplementera vapendirektivet. Hans svar undanröjde allt tvivel om regeringens mål med implementeringen. Trots att både statsråden Johansson och Bucht tidigare varit tydliga, i varje fall i valrörelsen 2018, med att regeringen inte vill försvåra för Sveriges laglydiga jägare och skyttar var statsministerns svar det rakt motsatta. Statsministern var först tydlig med att alla de skjutningar vi ser i samhället i dag inte är jägarnas och sportskyttarnas fel. Men regeringen var tvungen att agera. Just därför sätter man dit de nyss nämnda grupperna, trots att han själv sa att de är oskyldiga. Ridån går ned!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Under 2018 hade vi 306 skjutningar i Sverige, 45 döda, och polisens uppklaringsprocent är historiskt låg. Därför måste fokus ligga på de illegala vapnens införsel och användning, inte på de legala vapenägarna vilkas vapen inte förekommer i brottsstatistiken. Därför motsätter vi kristdemokrater oss varje försök regeringen gör för att överimplementera vapendirektivet. Remissvaren kan knappast vara mer entydiga. Men ändå väljer regeringen att köra ända in i kaklet så att det smäller, trots att det bara ger huvudvärk och ingen majoritet. Släpp prestigen, gör om och gör rätt!

Fru talman! Inför den här debatten ringde jag upp några vapenhandlare hemma i Värmland för att kontrollera hur läget är när det gäller väntetider för vapenlicenser. Detta har varit ett sorgebarn i stort sett i hela landet under väldigt lång tid. Detta är en sak med flera negativa sidor.

Många jägare och sportskyttar får vänta onödigt länge på att få sina vapen eller andra licenspliktiga delar, vilket kan spoliera delar av eller en hel jakt- eller skyttesäsong. Dessutom leder det till stora ekonomiska problem för de företagare som bedriver vapenhandel. En av dem jag pratade med inför debatten hade sin vapenbunker i butiken överfull med vapen som nu väntade på att komma till sina rättmätiga ägare.

För denne vapenhandlare - alltså för en vapenhandlare - handlade det om över 800 000 kronor som han låg ute med, eftersom han inte får betalningen för vapnen förrän licensen är godkänd. Tyvärr har flera jakt- och vapenhandlare gått i konkurs de senaste åren just på grund av för långa väntetider. Deras ekonomi har inte klarat av det.

Licenshanteringen kan förenklas på flera olika sätt, vilket vi föreslår i våra motioner. Bland annat anser vi att en jägare eller skytt som byter in ett vapen borde kunna köpa ett nytt i samma klass utan att det ska behövas en ny prövning. Personen har ju redan en gång ansetts lämplig att inneha ett sådant vapen. Det skulle minska köerna radikalt.

Reglerna för när licens ska beviljas behöver förtydligas. Det förekommer exempelvis i dag att jägare eller skyttar nekas vapen för att vapnen har "för bra precision", "för hög vikt" eller "felaktigt utseende". Det beror på att det finns tolkningsutrymme kring lagens bestämmelser. Därför bör lagen förtydligas så att myndighetens utrymme att neka licenser på vaga grunder undanröjs.

Detsamma gäller reglerna för förvaring av vapen. Även här bör rättssäkerheten i myndighetshanteringen stärkas. I en debatt vi hade i miljö och jordbruksutskottet förra veckan nämnde jag en interpellationsdebatt om myndighetsaktivism som jag hade med statsrådet Shekarabi tidigare i våras.

Det var en ganska intressant debatt. Svaren jag fick i debatten var väldigt bra. Men det var på papperet. Verkligheten ser betydligt mer annorlunda ut än vad statsrådet sa. Vi måste få bort myndighetsaktivismen och i stället få en rättssäkerhet värd namnet även för Sveriges vapeninnehavare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Vi anser också att när ett vapenlicensmål går till domstol bör rättshjälp kunna ges. Dessutom anser vi att hela licenshanteringen bör flyttas från polisen till den nya jakt- och viltvårdsmyndighet som vi har beslutat ska inrättas men som regeringen gör allt vad den kan för att inte inrätta. Som vi hörde tidigare i debatten fattades beslutet i mars 2015, men ändå har regeringen inte hörsammat riksdagen. Det är skamligt, fru talman!

De senaste 20 åren har hundratals jakthandlare tvingats att stänga, ofta till följd av Polismyndighetens krav på att verksamheten måste ha ett visst antal vapentransaktioner per år för att få sälja vapen. Utan möjlighet att sälja vapen och ammunition uteblir även försäljning av andra varor. Småföretagande inom jakthandel bör i stället uppmuntras eftersom det skapar arbetstillfällen, ofta på landsbygden.

Ska vi klara omställningen till ett icke-fossilt samhälle behöver vi verkligen ha en levande landsbygd, eftersom det är landsbygden som står för resurserna. Då kan vi inte slå undan den ena stöttepelaren efter den andra. Då har vi snart ingen som bor kvar på landsbygden som faktiskt kan förvalta de viktiga resurserna för hela Sveriges framtid.

Vill vi att hela Sverige ska leva, eller är det bara en käck one-liner? Genom hur vi agerar i de frågor vi debatterar nu visar vi i varje fall vilken inriktning vi har. Inriktningen för regeringspartierna lämnar verkligen en del övrigt att önska.

Självklart står vi bakom alla våra reservationer. Men jag yrkar bifall till reservation nr 15 om licenshantering vid vapenbyte.

(Applåder)


Anf. 153 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! I Sverige har vi en förhållandevis sträng lagstiftning på vapenområdet. Den som vill äga ett vapen behöver licens, och för att använda vapen behöver man genomföra skjutprov. Alla de jägare och skyttar i Sverige som har skjutvapen har alltså genomgått en prövning. Vapen måste vara inlåsta i vapenskåp, och det hela är relativt hårt reglerat för frakt och även för ammunition och tillbehör. Det är en bra ordning.

Varför är det en bra ordning? Jo, det är en bra ordning därför att vapen per definition är livsfarliga. Därför måste regleringen vara hård. Med vapen i orätta händer kan det ske olyckor med dödlig utgång. Men det kan också ske attentat. Peter Mangs i Malmö nämndes tidigare i debatten. Han hade inte ett illegalt vapen när han begick sina mord och mordförsök.

Detta syns naturligtvis tydligare i länder som inte har en lika hård lagstiftning som vi har i Sverige. I de allra värsta exemplen, som nära nog inte har någon kontroll alls, sker det dessvärre regelbundet.

Vapenlobbyn brukar anföra att legala svenska vapen ytterst sällan används i kriminella sammanhang och i skjutningar på publik plats. Det är sant. Men varför ska vi riskera att detta förändras? Varför ska vi riskera att vapen inte bara kommer in från Östeuropa illegalt, utan att det också kommer in vapen som har varit legala i omloppet?

Fru talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det finns så många som vill luckra upp den svenska lagstiftningen. Man kan tycka att var och en för sig av de saker som har anförts tidigare i talarstolen är små steg. Men sammantaget anger de en tydlig riktning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Vad blir kommande steg? Det kan man fråga sig. När den önskelista ni har talat om är genomförd - är det då stopp där, eller kommer det att komma ytterligare förslag? Och vilka är det i så fall? Frågan är också vilka problem det är ni avser att lösa. Finns det någon som vill ägna sig åt jakt, skytte eller liknande och som i dag inte kan göra det? Nej, vi har ett regelverk, men de som klarar skjutproven och testerna har inga problem med att få inneha vapen.

Förslaget om att göra det enklare att föra in vapen till Sverige är inget bra förslag. Är vi säkra på hur vapenlagstiftningen fungerar i Tjeckien, Rumänien och Litauen? Ska det bli så enkelt som möjligt att föra in vapen därifrån? Vilka konsekvenser kan det få för olika myndigheter som tull och gränspolis i deras arbete mot illegala vapen?

Det finns också förslag om utökad vapengarderob och om att ta bort tidsbegränsade licenser. Ni vill på alla tänkbara sätt underlätta. Min fråga är: Varför? Hur ser ni på den händelse att någon glömmer att låsa sitt vapenskåp och att ett större antal vapen än i dag i så fall kommer ut på marknaden och riskerar att användas i skjutningar?

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 12.

(Applåder)


Anf. 154 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Nu får vi kanske äntligen möjlighet att få ett svar från någon som företräder ett regeringsparti i frågan.

Det är anmärkningsvärt att kunna konstatera att ni tycker att det ska vara oerhört krångligt för våra jägare och våra sportskyttar som ska resa mellan olika länder för att utöva jakt eller sportskytte. Det vill ni inte underlätta. Det ska tydligen vara krångligt att ta sig ut och in ur landet med sina vapen, som man uppvisar licenser och annat för, och att gå igenom tullen och visa upp att man har vapen. Den biten ska vara krånglig i ert Sverige.

När det däremot gäller att ta in de olagliga vapnen lägger ni inte resurser fullt ut. Då sitter ni och utreder i två år. Det är ju dessa vapen som är problemet! Men dem släpper ni in, medan ni jagar vanliga sportskyttar och jägare när de ska ta sig in och ut ur landet med sina vapen för tävlingar och jakt. Är inte det ett väldigt märkligt agerande? Jag ser inga problem med de vapen som våra jägare och sportskyttar har, för de är oerhört noga med att sköta vapnen på ett så exemplariskt sätt att de inte riskerar att bli av med sina licenser.

Jag har också en annan fråga som jag vill ha svar på. Nu har vi väntat i fyra år på en ny viltmyndighet. Den måste ni väl ändå ha uppe någon gång på era sammanträden och diskutera. När kommer förslaget? När har vi det på riksdagens bord? Måste riksdagen gå så långt att den själv går in och tillsätter detta och helt enkelt fullständigt kör över regeringen i frågan?

De långa handläggningstiderna har vi diskuterat i många år. De beror just på den otydlighet som vi har i vapenlagstiftningen med synnerliga skäl och fleråriga vapenlicenser som ska omprövas varje år. Detta ger ett ökat arbete för vår polis, som håller på att titta över dessa vapenlicenser. Ni vill fortfarande ha kvar denna ordning trots att det skulle underlätta oerhört mycket om man slapp de här extremgrejerna med synnerliga skäl.


Anf. 155 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Det är intressant att höra vapenlobbyns röst i riksdagen. Den fråga man måste ställa sig är vilket det långsiktiga målet är.

Skulle Sten Bergheden vara nöjd, fru talman, om han fick igenom sin katalog med uppluckringar av den svenska vapenlagstiftningen? Eller skulle han efter att det var gjort vilja ta ytterligare steg? Och vad är egentligen slutmålet? Ska vi ha någon reglering över huvud taget?

När det gäller vapenbrottet var det den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen som såg till att straffet höjdes för vapenbrott och grovt vapenbrott. Jag är inte den som i alla lägen tycker att höjda straff är den väg man ska gå. Men i det här fallet har det gjort konkret skillnad. Det har varit mångfaldigt fler som har blivit häktade på grund av vapenbrott, och det här var någonting som inte blev av när Sten Berghedens statsminister Fredrik Reinfeldt och hans justitieminister satt i regeringen.

Jag tycker att det är bra att vi har gjort denna förändring. Det är fler som är häktade, och vi har fått bort både vapen och illegala vapenbärare från gatorna. Det är också något som i förlängningen minskar skjutningarna och någonting som har varit väldigt viktigt.

Jag noterar att vi med de förslag som Moderaterna har skulle riskera att få en situation där legala vapen som redan finns skulle bli illegala eftersom de skulle riskera att hamna i orätta händer. Moderaterna vill ju mjuka upp de regler som finns och som finns av en anledning. Alla de jägare som jag stöter på är också nöjda med att vi har en sträng svensk vapenlagstiftning och tycker att vi ska ha det även fortsättningsvis.


Anf. 156 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Detta är ett märkligt resonemang. Det är inte våra jaktvapen eller våra sportskyttevapen som används vid den grova brottsligheten. Ändå tycker Rasmus Ling att det är rimligt att ha hårda krav och att till och med skärpa dem ytterligare för vanliga sportskyttar och jägare i landet.

Det är ett väldigt märkligt agerande när man samtidigt har öppna gränser mot den olagliga transporten av vapen in i landet. Den sitter man och utreder och vet inte vad man ska hitta på. Det är det som är den allvarliga grejen.

Rasmus Ling kan titta på i stort sett vartenda fall när det handlar om olagligt vapeninnehav och grova brott: De här vapnen kommer inte från några sportskyttar eller jägare. Därför blir det väldigt missvisande om man jagar jägare och sportskyttar med ännu tuffare regler. Man vill försöka skärpa det hela för att man påstår att dessa vapen kan bli olagliga i framtiden. Men det kan mycket annat också bli. Vi hade en lastbil på Drottninggatan som orsakade stora katastrofer i Stockholm, men man kan inte gå in och förbjuda alla lastbilar för det.

Vi har inga bekymmer med våra jägare och våra sportskyttevapen. Ändå jobbar ni stenhårt på alla fronter och säger nej till våra förslag om att underlätta för jägare och sportskyttar att utöva sin sport och jaga. Det är viktigt för landsbygden att man kan ha rätt vapen när man är ute och jagar olika viltarter. Det är både en fråga om säkerhet och en fråga om hänsyn till det vilt man jagar att man kan ha rätt utrustning i detta läge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Det tycker inte ni är rimligt, utan ni säger: Stopp, mer vapen får inte en laglydig jägare ha! Däremot bryr vi oss inte om de här gränsfrågorna, för dem sitter vi och utreder och tittar på om vi eventuellt ska stänga ned den olagliga införseln av olagliga vapen. Men sportskyttar och jägare ska vi jaga!

Det är fel politik, och den politiken kommer aldrig att vinna laga kraft här i Sveriges riksdag.


Anf. 157 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Det är oerhört väsentligt att ha hårda tag mot illegala vapen som kommer in från andra länder. Även för de legala vapen som kan komma från utlandet ska vi ha hårda regler. Det är självklart. Vi har också stärkt tullen och polisen. Arbetet mot organiserad brottslighet och illegala vapen är en hög prioritering för den här regeringen, till skillnad från den alliansregering som satt tidigare.

Sten Bergheden påstår att jag skulle ha sagt att legala vapen ofta används. Det har jag inte gjort. Det jag har sagt är att legala vapen kan bli illegala. De kan hamna i orätta händer. De kan hamna i ett sådant omlopp.

Frågan är varför vi ska luckra upp lagstiftningen. Vi har inte kommit med några förslag i betänkandet om att strama upp och göra det svårare, utan det vi har sagt är att vi inte vill göra sådana här förmildringar och riskera att skapa problem som i dag inte finns. Det är i dag inte många legala vapen som används i skjutningar eller i brottslighet, men varför ska vi riskera att skapa ett problem som skulle kunna få så dramatiska och farliga konsekvenser som det faktiskt skulle kunna bli? Det tycker inte jag är rätt väg att gå.


Anf. 158 Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fru talman! Det är många frågor jag skulle vilja ställa till Rasmus Ling, men jag får försöka begränsa mig.

Både Socialdemokraternas representant och Rasmus Ling nämner ett brott där vapen från jakt eller sportskytte har förekommit - en brottsling. Den undersökning som är gjord när det gäller bruk av vapen vid grova brott visar att det under den tioårsperiod då mätningarna gjordes var 1,2 vapen per år som kom från jakt eller sportskytte - 1,2 vapen av alla vapen som förekom vid grova brott. Just dessa 1,2 vapen har regeringens representanter fokus på, inte alla de illegala vapen som kommer in exempelvis från Balkan som Rasmus nämnde i sitt anförande tidigare. Varför fokuserar ni på dessa 1,2 vapen per år i stället för att ta krafttag när det gäller de illegala vapnen och skjutningarna i Sverige? Där har regeringen verkligen ett jobb att göra. Varför, Rasmus Ling?


Anf. 159 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag blir ändå lite fascinerad över borgarnas fascination för vapen. Man anklagar oss här i talarstolen för att vi inte skulle ha förslag mot illegala vapen, när sanningen är att vi har haft en lång rad förstärkningar av myndigheter och förslag som vi genomfört för att komma åt just detta. Det har också gett resultat, inte minst när vi skärpte straffet för vapenbrott.

Kjell-Arne Ottosson säger att det är 1,2 vapen per år som används och att det bara är en attentatsman som kan nämnas. Jag kan nämna även Anders Behring Breivik och Mattias Flink, ifall ledamoten vill ha fler exempel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Min fråga är dock, fru talman: Hur många dåd måste vi komma upp i för att Kjell-Arne Ottosson ska tycka att det blir ett problem? Jag tycker att ett eller två fall per år faktiskt är ett problem. Och skulle det öka, vilket kommer att ske om man lättar på reglerna tillräckligt mycket, blir det ett ännu värre problem.

Med dagens lagstiftning är det ingenting som hindrar jägare och skyttar att utöva sin verksamhet. Att vi har en hård reglering gynnar dem som använder vapnen, men det gynnar också samhället i stort.

Jag vill fråga: Vad är egentligen målet för Kristdemokraterna? Vill man genomföra allt detta? Ser man inte riskerna som det skulle innebära om man luckrar upp det på det här sättet?


Anf. 160 Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fru talman! Anders Behring Breivik hade inget jaktvapen. Ska vi därmed även förbjuda diesel? Ska vi förbjuda konstgödning? Det var det han använde till bomben i Oslo. Mattias Flink hade vapen från försvaret, om jag inte missminner mig. Här är Rasmus Ling ute och seglar.

Han frågar hur många dåd som ska till för att vi ska vilja skärpa lagen. Vi vill skärpa lagen, men det är för dem som faktiskt begår brott. Varför ska lagen skärpas för laglydiga jägare och sportskyttar som inte begår brott?

Än en gång, Rasmus Ling: 1,2 vapen per år. Det är inte där du räddar Sverige från alla dessa skjutningar.

Rasmus Ling sa också i sitt anförande att det är anmärkningsvärt att så många vill luckra upp lagstiftningen. Jag tycker, fru talman, att det är betydligt mer anmärkningsvärt att Rasmus Lings regering inte levererar när det gäller att ta krafttag mot illegala vapen utan i stället går på laglydiga jägare och sportskyttar, inte minst i vapendirektivet.

Min andra fråga gäller just vapendirektivet. Jag nämnde den i mitt anförande men fick inget svar. Därför vill jag fråga Rasmus Ling: Varför låtsas ni att ni vill licensbefria ljuddämpare? Det står så i det särskilda yttrandet, men det är inte med i lagrådsremissen. Vart har det tagit vägen?


Anf. 161 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Kjell-Arne Ottosson påstår igen att vi skulle ha förslag om att skärpa lagstiftningen, vilket vi inte har i detta betänkande. Det är villfarelser. De förslag vi har att ta ställning till är en lång rad av uppluckringar som sammantaget skulle få horribla konsekvenser och göra samhället farligare.

Det finns ingen anledning att skapa problem som inte finns. Hur man kan gå den väg som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har gått när man prioriterar på det här sättet är för mig en gåta.

Fru talman! När det gäller vapendirektivet kan jag konstatera att det inte har kommit någon proposition om det. Vi vet inte hur det kommer att se ut. Syftet med vapendirektivet - det var ju Moderaternas Anna Maria Corazza Bildt som ledde arbetet med det i Europaparlamentet - var att göra Europa säkrare, att det skulle bli hårdare vapenlagstiftning i flera av de EU-länder som inte har samma hårda lagstiftning som vi har i Sverige. Jag tycker att det var bra. Särskilt behövligt är det i de fall där man vill göra det enklare att föra vapen över gränserna på det sätt som det finns förslag om i betänkandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Jag tycker att det vore väldigt dumt och dåligt för det här landet om dessa förslag skulle bli verklighet. Låt oss jobba för att de inte blir det.


Anf. 162 Jonny Cato Hansson (C)

Fru talman! Det var många som reagerade på Rasmus Lings artikel i Aftonbladet tidigare i dag. Jag reagerade eftersom jag tycker att Miljöpartiet inte kan skilja på legala och illegala vapen. Vi har också hört en rad olika exempel här i kammaren där man återigen blandar ihop äpplen och päron.

Miljöpartiet och Rasmus Ling skriver också i artikeln att landets vapenägare i form av jägare och sportskyttar är nöjda med dagens vapenlagstiftning. Jag undrar vad Miljöpartiet grundar det på. Kollar man på Rasmus Lings Twitter för bara en stund sedan känns det inte riktigt som att jägare och sportskyttar runt om i landet delar den bilden.

Vapendirektivet har också skapat väldigt mycket oro. Faktum är att ni hade velat gå fram med den lagrådsremiss som regeringen presenterat om det hade funnits en majoritet för det här i kammaren. Tack och lov finns det inte det.

Varken jägare eller sportskyttar är nöjda med den produkt som ni tidigare presenterat. Ni säger att jägare och sportskyttar är nöjda med dagens vapenlagstiftning. Jag undrar helt enkelt: Vad grundar Miljöpartiet detta påstående på?


Anf. 163 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag har aldrig, varken i dagens artikel eller i något sammanhang, påstått att alla jägare, vapensamlare och sportskyttar skulle förorda dagens vapenlagstiftning. Det finns 600 000, och naturligtvis finns det olika synpunkter i en så stor grupp. Men att merparten av Sveriges jägare tycker att vi ska ha en reglerad och stark vapenlagstiftning i Sverige är jag helt övertygad om och säker på.

Att merparten av de 600 000 jägarna skulle vilja ha mer flexibel förvaring, inga krav på ljuddämpare, obegränsat med vapen i garderoben, avskaffade licenstider och underlättad vapenhandel på ett sådant sätt tror jag inte.

Fru talman! Jag har inga som helst problem med att skilja legala och illegala vapen åt. Som jag har sagt i tidigare anföranden har vi vidtagit en lång rad åtgärder för att komma åt illegala vapen. Jag kan konstatera att inte heller när Centerpartiet ingick i den dåvarande regeringen gjordes det tillräckligt på området. Det var inte häktning ifall man var beväpnad med skarpladdade vapen, så som det är nu.

Däremot kan jag se att om förmildringar görs ökar risken för att legala vapen kommer ut och används även i Helsingborg, Malmö eller på andra ställen där vi borde jobba för att minska skjutningarna snarare än att underlätta jämfört med dagens reglering.


Anf. 164 Jonny Cato Hansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Fru talman! Jag hoppas att alla här inne vill ha en reglerad och stark vapenlagstiftning, men det har inget med de förslag som ligger på bordet att göra. Det är där vi skiljer oss åt. Det handlar inte om att vi vill se till att fler vapen blir tillgängliga för gängkriminaliteten. Där är vi helt överens, och det är jättebra. Men de förslag som ligger på riksdagens bord och som ska voteras i morgon kommer inte heller att innebära detta.

Jag är helt övertygad om att många av de 600 000 vapenägarna vill se vissa förändringar. Jag är själv inte vapenägare och har aldrig gått någon kurs för att få vapenlicens eller så, men jag kan lyssna på mina vänner som studerar på Ultuna när de beskriver den problematik som de har. Jag är övertygad om att det finns många vapenägare runt om i landet som skulle vilja se en förändrad vapenlagstiftning för att deras byråkrati och administration ska minska.

Jag har en enkel och rak fråga till Rasmus Ling: Hur kommer det att påverka brottsligheten att legala och skötsamma vapenägare får ha sju vapen i stället för fem i sin vapengarderob?

(Applåder)


Anf. 165 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! I det fall man glömmer att låsa vapenskåpet, vilket uppenbarligen händer emellanåt, gör det ganska stor skillnad om det är sju, fem eller tre vapen i skåpet. Det får faktiskt en direkt påverkan när det gäller den som stjäl vapnen och vad som kan hända med dessa i ett senare läge.

Jag förstår att detta är min slutreplik. Men den fråga jag ställde innan får hänga retoriskt i luften, och jag skulle vilja ha svar på den i något sammanhang: Vad är det som måste ske där illegala vapen har kommit på villovägar för att Centerpartiet skulle tycka att man inte ska gå i en uppluckrande riktning utan bejaka den hårda svenska vapenlagstiftning vi har?


Anf. 166 Daniel Bäckström (C)

Fru talman! För ungefär ett år sedan hade jag en interpellationsdebatt med minister Johansson om implementeringen av EU:s vapendirektiv. Jag skrev en fråga utifrån totalförsvarsperspektivet.

Jag har varit ledamot i Försvarsberedningen de senaste två och ett halvt åren. Där har vi tillsammans, i bred parlamentarisk anda, konstruktivt arbetat med frågor som handlar om att stärka vår försvarsförmåga. Hur vi hanterar vapenfrågorna i Sverige hör ihop med vårt totalförsvar, med vår samlade förmåga och med synen på vapenhantering och vad vapen är till för.

Vi har kunnat ta del av Joakim Sandells inlägg om synen på vapen och om att döda så effektivt som möjligt. Ja, jag jagar för att överleva. Jag jagar med mina vapen för att fälla villebråd i skog och mark, och det ger föda på mitt köksbord. Så är det för oerhört många svenskar som jagar och lever för jakt i skog och mark.

Jag har hört miljöpartisten Rasmus Ling prata om att vapen är livsfarliga saker. Ja, det är en oerhört intressant och viktig iakttagelse. Det är livsfarliga vapen som vi hanterar, men det handlar om en säker vapenhantering för många svenskar. Det handlar om ett livslångt lärande när det gäller synsätt och värderingar och också syftet med de olika verktyg och det vi använder för att jakta eller jaga runt om i våra bygder.

Jag funderar mycket på varför Socialdemokraterna tillsammans med miljöpartister och vänsterpartister ställer sig emot de viktiga tillkännagivanden som utskottet nu har lagt på riksdagens bord. Jag noterar en skev verklighetsuppfattning och en brist på helhetsperspektiv i en tid när allt fler skulle behöva träna skytte och när allt fler skjutbanor behöver öppna runt om i Sverige så att både poliser och militärer men också ungdomsverksamheter kan utvecklas och så att jaktlag får möjligheter att utveckla sitt skjutande, allt för att vi ska bli bättre på att hantera vapen och inspirera fler att engagera sig i dessa frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vapenfrågor

Det finns uppenbarligen ett jobb att göra för regeringspartierna när det handlar om helhetsperspektivet. Det närmaste året kommer vi i riksdagen att hantera nästa försvarsinriktningsproposition, som kommer att läggas fram. Parallellt hanterar vi implementeringen av EU:s arbete, och detta måste gå ihop. Det måste finnas en grundläggande harmonisering när det gäller hur ni ser på vapenfrågor i era partier, Rasmus Ling, för nu märker jag att det går åt helt olika håll. Jag jobbar nära socialdemokratiska företrädare i försvarspolitiken, där vi tillsammans tar steg för att underlätta totalförsvarsutvecklingen.

Fru talman! Frivilliga försvarsorganisationer har en nyckelroll i arbetet. Två av dessa arton är Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Sedan har vi ytterligare verksamheter inom det dynamiska skyttet och övriga skytteföreningar som gör ett enormt viktigt arbete och engagerar många svenskar. Detta är verksamheter som behöver ha förutsättningar för att utvecklas. De behöver också ha en byråkrati och en myndighetstillämpning som stöder i stället för att bromsa och hindra. Det är vårt ansvar i riksdagen att skapa förutsättningar för detta. Därför är jag mycket glad över det som Centerpartiet har bidragit till i de tillkännagivanden som nu föreslås och som ligger på riksdagens bord.

(Applåder)


Anf. 167 Peter Helander (C)

Fru talman! Jag skulle vilja lyfta upp ett perspektiv som kanske inte kommer fram i debatten. Jag är helt övertygad om att alla är överens om att vapenbrott och illegala vapen ska beivras och att vi ska vi kämpa emot det. Det finns egentligen ingen konfrontatorisk linje där.

Jag kommer från landsbygden i norra Dalarna, och där är jakt och sportskytte en viktig del av livet. Det är månghundraåriga traditioner som ligger bakom det.

Det finns en risk att vi överimplementerar när vi implementerar EU-direktiv och att vi skapar nya regelverk hela tiden. Jag är helt säker på att vi från alla partier står här i talarstolen och säger att vi ska minska regelkrånglet, men när det kommer till kritan vill vi alltid införa lite fler regler för att reglera något som vi tycker är dåligt eller farligt. Överimplementeringen och regelkrånglet kan man koppla till andra delar. Runt omkring i landet har det pågått uppror under våren: Det är inlandsuppror, glesbygdsuppror och bensinuppror. Vi har under många år haft en jättehet vargdebatt ute på landsbygden. Egentligen är allt detta, tror jag, tecken på att man känner sig övergiven på landsbygden. Staten, makten och staden motarbetar landsbygdens villkor.

Jag tillhör dem som har fått otroligt många mejl i denna fråga. Detta är ytterligare ett lager utanpå allt annat som innebär att man försöker begränsa möjligheterna för landsbygdens människor att leva och verka.

Vapenfrågor

Det är relativt svårt att ta jägarexamen. De skytteprov som man som jägare gör varje år är också relativt svåra, i alla fall för mig. Det är inte så enkelt; kraven är höga. Om vi lägger på ännu fler krav och gör det ännu svårare underlättar vi inte rekrytering av nya jägare.

Vi behöver jägare som sköter viltvården och håller efter viltet. Vi har mycket klövvilt i landet, som orsakar stora skador. Vildsvinsstammen har vuxit exponentiellt. Jag hör att vi har runt 300 000 vildsvin i dag jämfört med noll för några år sedan.

Som Daniel Bäckström nämnde är vilt bra, klimatsmart mat utan antibiotika. Jakten betyder mycket också för besöksnäringen och som rekreation och fritidsintresse. Sportskyttet samlar många människor. Och vi har jägare som ställer upp när trafikskadat vilt ska spåras ute i skogen. Vem ska göra det i fortsättningen om vi bara krånglar och gör det svårare för jägare?

Jägare är inget samhällsproblem. I vår strävan att förhindra brott drabbas laglydiga medborgare. När vi diskuterar dessa frågor och lagar och regler tycker jag att vi ska tänka på vad summan av alla regler och lagar innebär för människor på landsbygden.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 19 juni.)

Beskattning av uthyrning av vårdpersona

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-19
Förslagspunkter: 29, Acklamationer: 23, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Straffet för vapenbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen så snart som möjligt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär skärpta straff för vapenbrott och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:1706 av Edward Riedl (M) och

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 32 och

  bifaller delvis motion

  2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.
 2. Föraransvar vid vapenbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.
  • Reservation 1 (L)
 3. Återfall vid vapenbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12.
  • Reservation 2 (L)
 4. Vapensmuggling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för smuggling av vapen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14 och

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 12 och

  bifaller delvis motion

  2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9.
 5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

  2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 82,

  2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 3 (SD, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S94006
  M63007
  SD06200
  C03001
  V27001
  KD02200
  L18001
  MP13003
  -0001
  Totalt215114020
  Ledamöternas röster
 6. Handläggningstider i vapenlicensärenden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

  2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 75 i denna del,

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10.
  • Reservation 4 (M, KD)
  • Reservation 5 (SD)
  • Reservation 6 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S94006
  M00637
  SD00620
  C03001
  V27001
  KD00220
  L18001
  MP13003
  -0001
  Totalt1523014720
  Ledamöternas röster
 7. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:686 av Johan Andersson m.fl. (S) och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 7 (M, KD)
 8. Uppdaterade vapenlistor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 11.
  • Reservation 8 (M)
 9. Översyn av vapenlagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 1 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 11.
  • Reservation 9 (S, V, MP)
 10. Översyn av EU-lagstiftningen om illegala vapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 75 i denna del.
  • Reservation 10 (C)
 11. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.
  • Reservation 11 (SD)
 12. Tillfälliga licenser för enhandsvapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:112 av Magnus Persson (SD).
 13. Licenskrav för ljuddämpare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:1724 av Sten Bergheden (M),

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 17.
 14. Licenskrav för mynningsladdare och stiftantändare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1876 av Sten Bergheden (M) och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 12 och 18.
 15. Tidsbegränsade licenser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tidsbegränsade licenser och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 15 och

  bifaller delvis motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3,

  2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 9.
  • Reservation 12 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S09406
  M63007
  SD62000
  C30001
  V02701
  KD22000
  L18001
  MP01303
  -0001
  Totalt195134020
  Ledamöternas röster
 16. Synnerliga skäl i vapenlagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 19.
  • Reservation 13 (M)
  • Reservation 14 (SD)
 17. Licenshantering vid vapenbyte

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C),

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 8.
  • Reservation 15 (SD, KD)
  • Reservation 16 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S93007
  M00637
  SD06200
  C30001
  V26101
  KD02200
  L18001
  MP13003
  -0001
  Totalt180856321
  Ledamöternas röster
 18. Beviljande och återkallelse av vapenlicenser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 19 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 10 och 16.
  • Reservation 17 (KD)
 19. EU:s vapendirektiv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 15, 16 och 18.
  • Reservation 18 (M, L)
 20. Utökad vapengarderob

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utökad vapengarderob och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:1350 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 18 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 14 och

  bifaller delvis motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 19 (S, V, MP)
 21. Utlåning av vapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 15.
 22. Låneintyg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9 och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 14.
  • Reservation 20 (SD)
 23. Förvaring av vapen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

  2018/19:1001 av Edward Riedl (M),

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 7 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 13.
  • Reservation 21 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S94006
  M06217
  SD06200
  C30001
  V27001
  KD02200
  L18001
  MP13003
  -0001
  Totalt182146120
  Ledamöternas röster
 24. Förvaring av ammunition

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.
  • Reservation 22 (SD)
 25. Införande av vapen till Sverige m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 17 och

  2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 12.
  • Reservation 23 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 23 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S09406
  M63007
  SD62000
  C30001
  V12601
  KD22000
  L18001
  MP01303
  -0001
  Totalt196133020
  Ledamöternas röster
 26. Auktorisation av skyttesammanslutningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.
  • Reservation 24 (SD)
 27. Skrotning av vapen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

  2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 13.
 28. Handel med vapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) och

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 21.
  • Reservation 25 (KD)
 29. Rättshjälp i vapenlicensmål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 20.
  • Reservation 26 (KD)