Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2016/17:SkU26

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 april 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om skatter och folkbokföring (SkU26)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skatter och folkbokföring. Skälen är bland annat att utredningar pågår på området.

Skattemotionerna handlar bland annat om personligt betalningsansvar, minskad skatteadministration för företag, nationell handlingsplan mot svartjobb och ersättning för kostnader i skattemål. Motionerna om folkbokföring handlar bland annat om felaktiga folkbokföringar och skydd för våldsutsattas personuppgifter.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 90

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer: 26
Betänkande 2016/17:SkU26

Alla beredningar i utskottet

2017-02-23

Nej till motioner om skatter och folkbokföring (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skatter och folkbokföring. Skälen är bland annat att utredningar pågår på området.

Skattemotionerna handlar bland annat om personligt betalningsansvar, minskad skatteadministration för företag, nationell handlingsplan mot svartjobb och ersättning för kostnader i skattemål. Motionerna om folkbokföring handlar bland annat om felaktiga folkbokföringar och skydd för våldsutsattas personuppgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-04-05
Debatt i kammaren: 2017-04-06
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:SkU26, Skatteförfarande och folkbokföring

Debatt om förslag 2016/17:SkU26

Webb-tv: Skatteförfarande och folkbokföring

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 147 Per Åsling (C)

Herr talman! Betänkandet, och därmed denna debatt, berör frågor gällande skattesystemets effektivitet och legitimitet samt hur vi minimerar administrationen av skatter.

Frågan om det personliga betalningsansvaret, det så kallade företrädaransvaret, lyfts fram i flera motioner från såväl Centerpartiet som övriga allianspartier. Nuvarande regelverk gör att styrelseledamöter och andra företrädare i aktiebolag kan bli personligt betalningsskyldiga om ett bolag hamnar på obestånd, även om inga formella fel har gjorts. Olika regeltolkningar tillämpas från myndigheters sida, vilket gör att reglerna upplevs som godtyckliga. Detta skapar problem i det svenska näringslivet.

Andra nordiska länder saknar motsvarande regelverk, och regelverket har mötts av mycket kritik. Kunskaperna om reglerna har dessutom visat sig vara mycket bristfälliga. Riksdagen gjorde så sent som våren 2015 ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av regelverket kring personligt betalningsansvar. Trots att två år har gått har regeringen inte återkommit med några konkreta förslag. Enligt regeringen bereds ärendet, och så har gjorts under lång tid. Det är av stor vikt att regeringen nu skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag till förändringar.

Herr talman! De allra flesta vill göra rätt för sig. Olika regler på marknaden ska finnas till för att skapa rättvisa och jämlika förutsättningar för olika aktörer. Rättvisa regler finns till för att underlätta för företag, inte för att försvåra. Det står fortsatt klart att regelverket rörande kassaregister utgör ett hinder för företag. Kravet på kassaregister ställer likformiga krav på alla företag. Detta kan tyckas rättvist, men företagens förutsättningar för att använda kassaregister varierar.

Det måste vara möjligt att bedriva försäljningsverksamhet även för dem som inte har tillgång till vare sig el eller mobiltäckning. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att kontrollverksamheten inte får överta och styra vilka näringsverksamheter som får finnas. Mot bakgrund av detta är det viktigt att regeringen skyndsamt presenterar förslag på förtydligande av regler gällande kravet på kassaregister.

Herr talman! En viktig princip för vårt skattesystem är att det ska vara transparent. Det ska stå klart vad man betalar skatt på och för samt vart pengarna går. Arbetsgivaravgifterna har de senaste åren åter ökat i Sverige. Oavsett hur höga arbetsgivaravgifter vi har är det viktigt att arbetstagare vet hur mycket som betalas i arbetsgivaravgifter. Det är också viktigt att fusk med obetalda arbetsgivaravgifter kan minska.

Arbetsgivaravgifter utgör en stor andel av statens budget och hela det offentliga åtagandet. Att synliggöra arbetsgivaravgiften fyller således även en demokratisk funktion. Det är dock av stor vikt att rapporteringen kan ske så effektivt som möjligt genom en enkel och pedagogisk e-tjänst. Ett sådant system måste finnas på plats vid införandet av månatlig rapportering; annars riskerar den administrativa bördan att bli väldigt stor och kostsam för små företag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr talman! Det behövs en ändrad attityd till företagande. Alltför ofta kommer företagare i kläm på grund av olika tolkningar av lagar och regler. Beviskraven i skatteprocessen måste höjas. Skatteverkets arbete måste präglas av ännu större rättssäkerhet och förutsägbarhet. Skatteverkets rutiner måste ses över, och Centerpartiet kräver i en motion att regeringen ska tillsätta en utredning för att sammanställa en vitbok som kan utgöra grund för det fortsatta arbetet med ett skatteverk i världsklass.

Jag ställer mig bakom Alliansens och Centerpartiets reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall enbart till Centerns reservation nr 6 och Alliansens reservation nr 13.

(Applåder)


Anf. 148 Lotta Finstorp (M)

Herr talman! I detta omfattande motionsbetänkande finns fyra alliansreservationer, och vi står naturligtvis bakom dem, liksom de M-reservationer som finns. För tids vinnande yrkar jag dock endast bifall till alliansreservation nr 13 om personligt betalningsansvar samt reservation nr 5 från Moderaterna om delningsekonomin.

Herr talman! Grunden för all vår gemensamma välfärd bygger på arbete. Det är genom att människor arbetar, driver företag och betalar skatt som vi skapar förutsättningar för ett samhällsansvar där vi både delar på det gemensamma och kan stötta enskilda när livet tar en oväntad vändning. Skatter och avgifter fyller en viktig funktion för att finansiera våra gemensamma välfärdsfunktioner och ska därför utformas för att säkerställa skatteintäkter över tid - men utan att skapa onödiga hinder, kostnader och tröskeleffekter för den som vill arbeta och driva företag.

Det är viktigt att skattesystemet är transparent och legitimt, och som Skatteverkets devis lyder: "Det ska vara lätt att göra rätt." I dag finns skatter och regler som, kontraproduktivt, hämmar tillväxt och arbete utan att bidra till höjda skatteintäkter. Drivkraften för att arbeta får aldrig hämmas av höga skatter. Det gäller till exempel försörjningsstödet, som i sin konstruktion och tillämpning har svaga incitament för arbete och inte sällan leder till marginaleffekter på över 100 procent. Det är fullständigt orimligt.

I takt med nya digitala innovationer växer delningsekonomin fram. Viljan att dela med sig av sin bostad eller bil, sina verktyg eller sin tid växer snabbt. Delningsekonomin förändrar och utmanar våra traditionella föreställningar om ekonomins funktionssätt, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och hur framtidens skattesystem ska utformas. I takt med att delningsekonomin blir större måste regelverken anpassas för att upprätthålla legitimiteten för skattesystemet och hindra skatteundandragande.

Utredningen SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor kom den 3 april, alltså den här veckan. Av den framgår att utredningen inte närmare har studerat skatterättsliga regler och effekter. Men det behövs. Av utredningen framgår att det "emellertid bör noteras att reglerna om beskattning kan ha stor betydelse för användarna av delningsekonomiska plattformar". Det lämnas dock därhän.

Fru talman! Delning får inte bli en ursäkt för skattefusk. Vi moderater anser att man därför bör se över möjligheten för Skatteverket och andra berörda myndigheter att genom it-stöd och administrativt stöd förenkla administrationen för köpare och säljare inom delningsekonomin samt säkerställa att skattebetalningar görs på ett korrekt sätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Fru talman! Riksdagen antog våren 2014 alliansregeringens förslag angående ett förstärkt skydd för hotade och förföljda personer. Genom propositionen gjordes ändringar i folkbokföringslagen och i offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att Skatteverkets möjlighet att begära hjälp av till exempel socialnämnden i ärenden om kvarskrivning och sekretessmarkering lyfts fram i lagtexten och att sekretessen för personuppgifter i ärenden om kvarskrivning stärks.

I propositionen redovisade regeringen också sin syn på inriktningen av det fortsatta arbetet med att skapa ett starkare skydd för de våldsutsattas personuppgifter. Flera problem och brister behöver åtgärdas. Den hot- och riskbedömning som görs i dag behöver utvecklas, och användningen av olika skyddsåtgärder behöver samordnas. Reglerna behöver också göras mer konsekventa sett ur ett skyddsperspektiv. Regeringen ansåg även att det finns skäl att överväga hur dessa brister bör åtgärdas för att skapa ett bättre skydd för hotade och förföljda personer och att målet bör vara att skapa en sammanhållen och konsekvent reglering på området.

Regeringen aviserade sin avsikt att göra en genomgripande översyn av dessa frågor och då även ta upp frågor om användningen av fingerade personuppgifter och frågor om skyddade personkategorier. Frågan om skyddade personuppgifter är en viktig del av arbetet med att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Det finns i dag en hel del olika typer av regler och möjligheter som syftar till att skydda någons identitet eller bostadsadress.

Alliansregeringen tog också flera initiativ till att stärka skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Den 1 juli 2014 infördes flera lagändringar om ett tätare samarbete mellan myndigheter vad gäller kvarskrivning och en förstärkt sekretess i vissa ärenden. Men det finns mycket kvar att göra.

Alliansen anser att fingerade personuppgifter bör kunna medges i större omfattning än i dag. Det innebär att en person får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer. Därför beslutade alliansregeringen också att låta en särskild utredare göra en samlad översyn av lagstiftningen och föreslå åtgärder som ger ett förstärkt skydd för hotade och förföljda personers personuppgifter vad gäller både lagstiftning och myndighetsrutiner.

Utredningen presenterade sitt betänkande 2015. Vi hade förväntat oss att den sittande, nuvarande, regeringen snarast skulle fullfölja det reformarbete till skydd för hotade människor som påbörjades av alliansregeringen. Men frågan nonchaleras av regeringspartierna.

Fru talman! Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet tycker inte att denna fråga är viktig. Ni avslår sårbara människors behov av skydd i en av de mest utsatta situationer man kan tänka sig. S, MP och V avslår Alliansens förslag om behovet av att lättare kunna byta identitet i samband med våld i nära relationer och även förslaget om att regeringen ska återkomma med ett förslag om åtgärder som stärker skyddet för hotade och förföljda personers personuppgifter.

Ni säger ofta och gärna att ni värnar de svaga i samhället. Men talet om solidaritet känns långt borta när ni avslår ett förslag som gagnar just de grupper ni säger er värna. Förhoppningsvis kan följande tre exempel ge en ökad förståelse för problematiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Vid två tillfällen ansökte en individ i en familj om försörjningsstöd från socialtjänsten i en kommun i Sverige. Vid båda tillfällena skickades sedan brev från denna kommun till den adress där familjen vistades under skyddad identitet. Det är ett exempel.

När skolkatalogerna delades ut i slutet av höstterminen 2016 upptäckte en elev med skyddad identitet att hens namn och bild fanns med i katalogen. Man försökte då samla in alla de drygt 1 200 exemplaren, men 53 kataloger är fortfarande på villovägar. Känslan hos dessa människor av att deras identitet och adresser är röjda är fruktansvärd.

Vidare avslöjade Helsingborgs tingsrätt en kvinnas nya namn för den före detta maken trots att hon hade skyddad identitet. JO anser att det skedde av slarv och har kritiserat domstolen.

Alliansen vill se en förändrad lagstiftning och utvecklade myndighetsrutiner avseende skyddad identitet och byte av identitet och att detta ska tillkännages för regeringen. Jag ser fram emot regeringspartiernas förklaring till det avslag ni yrkar på i dag.

Om man på förhand kan misstänka att utlämnande av uppgifter om en person kan förorsaka personförföljelse eller annan skada kan sekretessmarkering göras i folkbokföringen. Det finns ett antal åtgärder man kan vidta, men sekretessmarkeringen är inte lagreglerad. Den omprövas också i regel varje år, och då ska personen det gäller alltså återigen utsättas för detta trauma.

Fru talman! Det finns mycket jag skulle kunna tala om avseende skyddande av personuppgifter även utifrån mitt yrke inom socialförvaltningen. Men min tid här i talarstolen börjar rinna ut. Jag ser fram emot en förklaring från majoritetens sida om varför man inte i lagstiftning vill värna de grupper som man säger sig värna.

(Applåder)


Anf. 149 Olle Felten (SD)

Fru talman! I betänkandet behandlas en mängd motioner om olika skatteförfaranden och frågor kring folkbokföringen. Det är ett brett betänkande som omfattar en rad viktiga frågor. Totalt berör betänkandet 91 motioner från den allmänna motionstiden. Av dessa står Sverigedemokraterna för 6.

Skatteförfaranden handlar om en mängd olika förhållanden på skatteområdet. Det frågeområde som i särklass flest motioner - ungefär en fjärdedel - har fokuserat på handlar om hur skattesystemet kan bli mer transparent och lättförståeligt för den enskilde medborgaren. Det kan handla om att synliggöra skatterna i största allmänhet.

Men den allt överskuggande frågan i denna del handlar om att göra redovisningen av arbetsgivaravgifterna synlig för alla löntagare. Det kan till exempel göras genom att man skriver ut det belopp som utgör arbetsgivaravgifter på lönebeskeden. Det skulle öka förståelsen och acceptansen för systemet om man redovisar de belopp som betalas och vad som finansieras med dessa avgifter.

Fru talman! Ett annat område som är både aktuellt och viktigt är det så kallade företrädaransvaret för bland andra ett bolags styrelsemedlemmar. Företrädaransvaret handlar helt kort om förutsättningarna för hur och när en styrelseledamot eller annan företrädare för ett bolag ska kunna bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Under årens lopp har det uppmärksammats ett flertal gånger hur företrädare som egentligen inte har gjort något direkt fel har blivit mycket hårt drabbade av sitt ansvar genom att Skatteverket drivit in bolagets skatteskulder från sådana personer. Det kan handla om mycket stora belopp som innebär att personen i fråga blir ruinerad för livet. Situationen är inte acceptabel och måste åtgärdas. Alliansen har motionerat om sådana åtgärder, och vi delar deras uppfattning om att frågan kräver en snabb lösning.

Samtidigt pågår en beredning av frågan inom Regeringskansliet efter ett tillkännagivande från 2015. Vi ser därför ingen direkt anledning att upprepa ett sådant tillkännagivande, utan vi vill ge regeringen möjlighet att lägga fram ett förslag till åtgärder mot de delar av företrädaransvaret som ses som otillbörliga.

Det är dock hög tid att regeringen levererar. Vi kommer att bevaka ärendet noga, och om regeringen inte återkommer till riksdagen med ett förslag till åtgärder inom rimlig tid kommer vi att ta upp frågan igen.

Fru talman! Hanteringen av kravet på kassaregister för till exempel torghandel och marknadshandlare fortsätter att ställa till problem. Det är i sig bra att åtgärder vidtas för att minimera risken för skattefusk och att vi bygger ett regelverk som skapar konkurrensneutralitet. Det är helt avgörande för ett bra näringsklimat.

Problemet med dagens lag om kassaregister är att det i många situationer inte går att följa den utan att bryta mot andra regler, till exempel om elsäkerhet. Låt mig ta ett exempel. Om en marknadshandlare följer kassaregisterlagen och har med sig sin kassaapparat i sitt försäljningsstånd gäller till att börja med inte produktgarantin eller hans företagsförsäkring om kassaapparaten skulle gå sönder. Om det exempelvis börjar regna kan han bli bötfälld för brott mot elsäkerhetsreglerna. Om det blir för varmt kanske kvittoskrivaren slutar att fungera, och han kan bli bötfälld av Skatteverket. Allt detta beror i sin tur på att dagens kassaregister inte är utvecklade för att fungera annat än inomhus i affärs- och kontorsmiljö.

Herr talman! Så här kan vi inte ha det. Det är inte en rättssäker ordning med en sådan lagstiftning. Regeringen måste vidta åtgärder för att lösa den här knuten, och det måste göras snabbt. Jag uppfattar att det finns en bred majoritet i riksdagen för att lösa de problem som har uppstått med kassaregisterlagen, och det borde inte vara så svårt för regeringen att ta tag i det.

Om man ska kosta på sig att vara lite självkritisk kan jag tycka att allianspartierna och SD borde ha lämnat en gemensam reservation i denna fråga och tvingat regeringen att agera. I sak finns det underlag för en sådan åtgärd. Men tyvärr vill inte Alliansen vara med på det, och då får branschen dessvärre lida en stund till. Även regeringspartierna borde ha kunnat se problemen och bidra till en bättre ordning genom att diskutera sakfrågorna i ett bredare perspektiv. Men, fru talman, nu står vi här utan att få någon snabb ändring till stånd på grund av att det i rikspolitiken är viktigare vem som säger något än budskapets innehåll.

Fru talman! Vi har i betänkandet en reservation som bygger på två motioner med fokus på att öka transparensen i skattesystemet. Skatter ska synliggöras för den som betalar skatten, det vill säga den enskilde medborgaren i egenskap av löntagare eller konsument.

Företagen har redan i huvudsak den insyn som krävs eftersom de hanterar inbetalningarna av skatterna till Skatteverket. Syftet med de föreslagna åtgärderna är att öka transparensen och acceptansen för skattesystemet i stort. När människor vet när de betalar skatt och hur mycket skatt de betalar ökar benägenheten att också ta reda på vad de får för sina skattepengar. Det är en viktig fråga för att det ska gå att bygga ett trovärdigt skattesystem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Det är i första hand fyra delområden där vi anser att det är extra viktigt att öka transparensen och visa skatteuttaget i olika situationer, vilket belyses i våra motioner.

För det första anser vi, som jag tidigare har varit inne på, att det bör införas ett krav på att arbetsgivaravgifterna redovisas på varje lönebesked. Redovisningen bör vara uppdelad per utgiftsslag. Det ger löntagaren en god bild av de totala kostnaderna som arbetsgivaren betalar för att generera den aktuella nettolönen, hur mycket skatt man faktiskt betalar samt vad arbetsgivaravgifterna används till.

För det andra bör Skatteverket tvingas att redovisa de sociala avgifter som arbetsgivaren eller löneutbetalaren betalat in till skattemyndigheten på slutskattsedeln. Det ger arbetstagare ett instrument för att kontrollera att redovisade skatter och avgifter faktiskt betalats in, vilket i sin tur skulle innebära ett minskat incitament för att fuska med inbetalningen av källskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

För det tredje anser vi att Skatteverket på slutskattsedeln bör redovisa hur stor andel av de inbetalade skatterna som går till olika utgiftsområden i den statliga budgeten respektive till kommunen, landstinget eller regionen med uppdelning på användningsområde.

Slutligen anser vi också att redovisningen av momsbeloppen vid försäljning till privatpersoner bör göras på ungefär samma sätt som vid försäljning till företag, i varje fall på kvitton och fakturor. Prismärkning på varor kan också med fördel visas så att momsen framgår där det inte medför en stor extra arbetsinsats för företaget. Det viktigaste i den delen är dock att det är enkelt att se det sammanlagda priset inklusive moms.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 150 Daniel Sestrajcic (V)

Fru talman, alla vi som är kvar i utskottet för debatten och diskussionen samt åhöraren! Hej! Välkommen.

Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 10 om F-skatt och 20 om skatteflykt.

Innan jag börjar mitt anförande vill jag instämma i Per Åslings argument om problemen med kassaregister. Han beskriver problemet bra, och det är ett stort problem. Jag hoppas att regeringen ser över frågan och återkommer med förslag till lösningar. Det kan inte vara rätt och rimligt att drabbas av de problemen.

Vänsterpartiet är inte, Lotta Finstorp, ett regeringsparti, men vi stöder regeringen och kommer överens om saker. Hon argumenterade väl och hade många bra exempel om skyddet för folkbokföringsuppgifter. Jag ska villigt erkänna att jag inte kan frågan, men jag lovar att jag ska gå igenom frågan och se om vi ska göra ett förnyat ställningstagande för framtiden.

I vårt samhälle är ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig helt avgörande. För att vi ska kunna finansiera hela välfärden som innebär att vi kan anställa förskollärare, undersköterskor och renhållningsarbetare, ge bistånd, ha ett värdigt asylmottagande och satsa på forskning och utveckling krävs ett skattesystem som är enkelt och lättbegripligt samt ett arbete för att sätta stopp för fusk och undandragande av skatt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Vänsterpartiet välkomnar det internationella arbete som görs för att hitta gemensamma former för att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Skatteflykten kostar våra länder hundratals miljarder kronor varje år. Såväl länder i det rika norr som länder i det globala syd drabbas, och de enda vinnarna är multinationella storföretag som gör allt de kan för att undkomma sitt ansvar gentemot de stater de verkar i.

Enligt Internationella valutafonden, IMF, överfördes genom kapitalflykten från utvecklingsländer i det globala syd till den industrialiserade världen ca 6 000 miljarder dollar åren 2001-2010. Det är ofantliga summor. Man kan inte begripa vad de innebär.

Men summorna kan jämföras med att under exakt samma period uppgick det internationella samlade biståndet till samma länder till 677 miljarder dollar. Det innebär att för varje krona i bistånd gick 10 kronor tillbaka till väst genom olagliga och oredovisade kapitalflöden.

Vänsterpartiet kämpar för en rättvis värld där makt och resurser är rättvist fördelade. Det går inte att bygga en sådan värld utan att de inkomster och vinster som görs i syd också beskattas där.

Skatteflykten är inte ett problem bara för de allra fattigaste länderna. Det är inte bara det globala syd som drabbas av skatteflykten. De skatter som undandras den svenska staten genom skatteflykt och aggressiv skatteplanering leder till att vi inte har råd med det starka välfärdssamhälle vi borde ha. Pengar som hamnar i de rikaste procentens fickor är pengar som borde gå till sjuksköterskans lön och barnskötarens arbetskamrater, eller varför inte sänkt skatt för den sjuke, för pensionären eller för den arbetslöse.

Det är sant som utskottet konstaterar att det internationella arbetet mot skatteflykt har utvecklats de senaste åren. Lika sant är att regeringens retorik växlat upp. Problemet är att alltför många bitar saknas i regeringens arbete. Vänsterpartiet är stolt över att i den senaste budgeten ha fått igenom ökade resurser för att stärka arbetet mot skatteflykt, och vi är stolta över att vi i samarbete med regeringen har satt igång ett utredningsarbete för att komma åt skatterådgivarna. Men vi anser att det krävs fler och kraftfullare åtgärder, och Sverige bör ta på sig en ledartröja i internationella sammanhang i stället för att bromsa viktiga förslag. I vår motion om skatteflykt presenterar vi tio förslag som gör skillnad.

Varför säger regeringen nej till en skatteflyktskommission? Det behövs en parlamentarisk utredning i syfte att dels kartlägga omfattningen av skatteflykten, dels föreslå ytterligare åtgärder och ny lagstiftning. En sådan kommission kan få i uppdrag att ta fram lagstiftning som tvingar banker och skattekonsulter att betrakta alla juridiska personer i skatteparadis som högriskkunder. Det är ett exempel. En skatteflyktskommission har den fördelen att frågan får verklig tyngd och ger offentlighet åt alla skumraskaffärer också när kamerorna tystnat, när det inte längre rapporteras lika frekvent i medierna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Varför tycker regeringen att rika som gömt pengar utomlands ska komma undan? I Sverige finns möjligheten att göra så kallade självrättelser. I Sverige slipper du skattetillägg, men perioden går bara sex år tillbaka i tiden. Konsekvensen är att du riskfritt tar hem de pengar du under betydligt längre tid gömt i exempelvis en schweizisk bank. Vänsterpartiet tycker att ett skattetillägg alltid ska tas ut vid självrättelser och att den retroaktiva tiden för beskattning ska förlängas från sex till femton år för självrättelserna.

Varför sviker regeringen sitt löfte om öppen land-för-land-rapportering? Före valet lovade både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att arbeta för en offentlig land-för-land-rapportering. Vid upprepade tillfällen lovade man detta, bland annat i en enkät som Diakonia gjorde för att sedan sprida den bland sina medlemmar för att uppmuntra människor att rösta på rätt parti.

Med dessa partier väl i regeringsställning är Sverige i dag enligt samstämmiga rapporter det land som hårdast försöker stoppa en öppen land-för-land-rapportering. Hur kan det komma sig? Varför har ni bytt fot?

Fru talman! Låt mig byta ämne - låt mig gå över till F-skatten.

De senaste tio åren har det skett en fullkomlig explosion av personer med F-skatt. Över 570 000 har nyregistrerat sig för F-skatt de senaste tio åren, vilket gör att vi i dag närmar oss 1 miljon med F-skatt.

Det är ju inte ett problem i sig att de som vill bedriva näringsverksamhet får F-skattsedel - tvärtom. Problemet är alla de som på en allt hårdare arbetsmarknad tvingas bli F-skattare för att företagare ska pressa sina kostnader och kringgå sitt arbetsgivaransvar. Flera branscher rapporterar om hur man tvingas bli "företagare" för att behålla eller få ett arbete.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att komma åt detta. Jag ser också att flera socialdemokrater har motionerat om problemet.

Ett av våra förslag handlar om att vi borde gå tillbaka till den ordning som innebär att det inte ska räcka att ha en uppdragsgivare för att kunna godkännas för F-skattsedel.

Jag måste säga att utskottets ställningstagande i denna fråga är häpnadsväckande. Utskottet håller nämligen med om att antalet uppdragsgivare är ett bra mått, men sedan skriver man: "Utskottet utgår från att antalet uppdragsgivare . är en omständighet som har betydelse när Skatteverket bedömer om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd" - och med detta argument avslås Vänsterpartiets förslag!

Man tänker sig alltså att F-skattare ska ha flera uppdragsgivare, och man utgår från att Skatteverket gör en sådan kontroll. Det stora problemet för utskottet, för regeringen, för det socialdemokratiska partiet som borde vara för det här förslaget, är att Skatteverket varken kan eller får utgå från detta.

I regeringens proposition F-skatt åt fler från 2008 står det uttryckligen både i sammanfattningen och på s. 26 att bestämmelsen ska möjliggöra att fler kan bedriva näringsverksamhet mot en uppdragsgivare. Det var liksom hela vitsen med förändringen! Det var det som var syftet.

När jag dessutom i ett samtal till Skatteverket ville kontrollera hur det ligger till visade det sig för det första att detta inte kontrolleras i dag på grund av det jag sa - Skatteverket läser ju lagen och förarbetena - och för det andra att det inte finns några system för att göra denna typ av kontroller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Sammantaget faller alltså argumentet för utskottets avslag samman som ett korthus.

Är det inte dags för en arbetarregering att faktiskt åtgärda detta fiffel och båg för att förhindra att fler tvingas bli så kallade falska F-skattare?

Regeringen måste agera tuffare, mer beslutsamt och snabbare. På punkt efter punkt har det i dagens debatter visat sig att regeringen i frågor på skattens område snarare går storföretagens ärenden än arbetarnas. Sänkt bolagsskatt, ingen förmögenhetsskatt och inga hårdare krav på flera uppdragsgivare för att få F-skatt - är det verkligen rimligt för det socialdemokratiska arbetarpartiet att bedriva en sådan borgerlig politik på det här området?

Jag är övertygad om att era väljare vill något annat. Jag kan också lova och garantera att vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva på för en politik som sätter arbetarna i första rummet och skapar en ekonomi som funkar för alla och inte bara för de rika. Vi hoppas att ni är med i den kampen och inte motsätter er sådana förändringar som till exempel krav på flera uppdragsgivare för att få F-skattsedel.


Anf. 151 Mathias Sundin (L)

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Just nu pågår det en kraftig förändring av vårt samhälle. Vi lever mitt i den, så vi kanske inte alltid tänker på den. Men vi har en digitalisering, en digital revolution, som sveper genom samhällets alla områden.

En del av det som har kommit fram via digitaliseringen är delningsekonomin, som den kallas, eller plattformsekonomin - kärt barn har många namn.

Vi har naturligtvis delat grejer under tusentals år. Skillnaden nu är att de digitala plattformarna, inte minst våra smarta telefoner, gör det väldigt smidigt att dela med sig av grejer. Det är lätt att hitta någon som kan hyra eller låna ut en pryl.

Det här är ekonomiskt smart. Det är ekonomiskt effektivt att göra så här. Det är också miljömässigt smart att kunna dela med sig av prylar och hitta någon som kan hyra dem.

En ofta citerad siffra är att en borrmaskin i snitt används i 15 minuter. Första gången jag hörde den siffran tänkte jag på den borrmaskin jag själv har - den har jag ännu inte ens använt i 15 minuter.

Att hyra ut den typen av prylar, att lätt hitta någon som kan använda dem och att använda dem effektivare är väldigt smart. Jag tycker att det är viktigt att vi från politikens sida gör det lätt för den här typen av ekonomi och utbyte att växa fram.

Vad vi har sett hittills är att det kommer många sådana här tjänster på många områden men att de krockar med gamla regler och lagar som vi har.

Vi har också sett ett problem med att en hel del av de här transaktionerna är i den grå eller den svarta zonen vad gäller delningsekonomi - man betalar inte skatt för de här grejerna. Ibland är det säkert rent fusk, medvetet fusk, men väldigt ofta vet man nog inte vad som gäller i de här sammanhangen. Det är krångligt att göra rätt för sig.

Lösningen på en stor del av det här problemet är dock mycket enkel. All den här informationen finns sparad digitalt. Det är det som gör det så lätt att hitta en borrmaskin eller vad det nu är man vill hyra. Det man kan göra är att koppla ihop den informationen hos de här företagen med Skatteverket genom att Skatteverket har en API eller någon annan teknisk lösning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Vi vill ge ett uppdrag till Skatteverket att ta fram en sådan lösning så att vi kan få bort en hel del av de grå och de svarta betalningarna. Det ska vara lätt att göra rätt för sig här.

Låt mig också, fru talman, ta upp ett av våra andra förslag.

Vi har en mycket framgångsrik verksamhet i våra gymnasier, Ung Företagsamhet. Unga företagare startar företag under sin gymnasietid. 360 000 elever har gått igenom detta genom åren och startat företag. Just nu är det nästan 28 000 som driver sådana här UF-företag.

Det säger sig kanske självt vilka positiva aspekter det finns på att få ta del av detta redan i unga år. Men det har även gjorts vetenskapliga utvärderingar av det, och man ser att de som har drivit UF-företag har högre medelinkomst senare i livet. Flera av dem har fått en högre ställning i näringslivet. Fler har jobb. Fler har startat företag. Fler anställer. De har högre omsättning i sina företag, och livslängden på företagen är längre än för dem som inte har drivit UF-företag.

Det finns dock ett litet problem, och det är att när de som har drivit de här företagen slutar gymnasiet måste de avveckla företaget.

Detta skulle kunna göras mycket enklare så att man om man vill enkelt kan omvandla sitt UF-företag till ett riktigt företag och enkelt få F-skatt utifrån det UF-företag man har drivit.

Det är vårt förslag - att man ska förändra de reglerna så att det blir enklare att driva vidare ett UF-företag om man vill göra det.

(Applåder)


Anf. 152 Larry Söder (KD)

Fru talman! I dagens Sverige är det, oavsett ålder, endast möjligt att vara skriven på en adress. Det innebär att växelvis boende för barn med särlevande föräldrar inte avspeglas i folkbokföringsregistret. Vi anser dock att det i många fall skulle vara rimligt för i alla fall barn under 18 år att vara skrivna på dubbla adresser.

Att barnen bara är folkbokförda på en adress innebär flera problem, till exempel att brev från myndigheter, sjukvård, skola med mera normalt sett bara skickas hem till folkbokföringsadressen, det vill säga en adress av de två som barnen faktiskt vistas på. Den andra föräldern riskerar att missa denna viktiga information.

Det familjeekonomiska stödet betalas också bara ut till den förälder som har barnet folkbokfört hos sig. Reglerna för folkbokföring av barn som bor växelvis bör därför ses över, och man bör utreda om det finns möjlighet för barn att vara skrivna på flera adresser. Vidare bör brev till vårdnadshavare regelmässigt adresseras och skickas till samtliga vårdnadshavare. Detta är ett förbättringsområde som vi hoppas att regeringen tar till sig.

Jag övergår till kassaregisterlagen, som en del har talat om. Syftet med den är att upprätthålla konkurrens på lika villkor, oavsett om det rör sig om ambulerande försäljning eller försäljning av fast natur. Kassaregisterlagen föreskriver då att man ska ha ett kassaregister med tillhörande kontrollenhet och kvittoskrivare. Du ska som kund kunna få ett kvitto när du handlar, oavsett om det är i en butik eller på en torgmarknad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Problemet med detta är, som jag tidigare i dag talat om här i talarstolen, att många företag faktiskt inte kan följa kassaregisterlagen. Väder och vind och andra omständigheter runt om i vårt land gör att en del faktiskt inte kan hantera detta på det sättet. Vi kristdemokrater menar att man borde kunna se över kassaregisterlagen så att den blir mer rund i kanterna och företagarna inte behöver känna att de begår ett brott utan kan hantera sitt företagande på ett bra och korrekt sätt.

Det bör göras en översyn av kassaregisterlagen så att den oavsett område och väderleksförhållanden kan tillämpas på ett rättssäkert sätt vid ambulerande torg- och marknadsförsäljning. Vi kan inte göra det så svårt för företagarna att följa reglerna att de hellre avstår från att göra det.

Sedan vill jag gå in på företrädaransvaret. Vi som parti anser att det är alldeles för hårt tolkat i dag. Enskilda personer kan råka väldigt illa ut. Företag kan sättas i konkurs alldeles för tidigt, och det drabbar den enskilda personen. Det kan också vara så att man inte vågar starta det företag man skulle vilja starta bara för att man känner att man kan råka väldigt illa ut.

Aktiebolag är faktiskt en form där man ibland inte har personligt ansvar, utan det är bolaget som sådant som har ansvaret. Lagen om företrädaransvar tolkas på ett sådant sätt att detta kringgås.

Även i skattemål kan man råka väldigt illa ut på grund av hur vi hanterar detta. I skattemål är ordningen sådan att företagare eller andra skattskyldiga måste betala utdömda skulder i väntan på avgörande från förvaltningsdomstolarna. Man ska alltså betala innan man är dömd - en väldigt konstig ordning. Det måste vara något fel i systemet som gör att detta hanteras på det sättet.

En person kan därmed rent teoretiskt få huset utmätt även om vederbörande senare frikänns i högre instans. De anståndsregler som finns är begränsade och tillämpas mycket restriktivt. Vi menar att det måste finnas synnerliga skäl om anstånd inte beviljas.

Jag har diskuterat detta i ett antal interpellationer med ansvarig minister, och vi har även ett utskottsinitiativ från april 2015 som inte har hanterats. Jag menar att det dröjer alldeles för länge; vi måste se till att det händer något. Det är företag och enskilda personer som drabbas.

Skattetrycket sjönk i Sverige under alliansregeringens år. Sverige har dock alltjämt en av de högsta skattekvoterna i världen. Studier visar dock att svenskarna i gemen inte vet hur högt skatteuttaget är. Det är problematiskt av flera anledningar, inte minst för att det försvårar för medborgarna att bedöma om de får ut det som utlovats av de betalade skatterna.

Den politiska debatten måste bli ganska konstig för medborgarna om de inte har en aning om vilket skattetryck vi har i Sverige och det ena partiet säger att det är för högt och det andra att det är för lågt. Det vore mycket smakligt om medborgarna kunde ta till sig detta på ett mer tydligt sätt, vara med i debatten och faktiskt skapa sig en egen uppfattning.

För att tydliggöra för den enskilda löntagaren hur mycket skatt och sociala avgifter han eller hon betalar bör arbetsgivaravgifterna anges på lönebeskedet. Det vore inte direkt svårt eftersom det nu kommer regler om att företagen även på personnivå ska lämna uppgift om hur mycket skatt och avgifter man har fördelat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Jag måste ändå säga att jag är lite förvånad över Sverigedemokraterna i dag. Som jag tolkade det talade de om tre områden: företrädaransvaret, kassaregisterlagen och att arbetsgivaravgifter ska anges på lönebeskedet. Det är precis samma områden som jag väljer att tala om.

Skillnaden mellan mig och Sverigedemokraterna är att jag har reservationer på dessa områden medan Sverigedemokraterna inte har några. Det kanske är som Sverigedemokraterna säger: Det beror på vem det är som säger saker. Uppenbarligen har Sverigedemokraterna inte gjort sig mödan att lägga fram reservationer på dessa områden, utan de förlitar sig på att det funkar ändå.

Ta företrädaransvaret, till exempel, där man mycket väl hade kunnat vara med och drivit regeringen framför sig. Men man väljer att inte göra det. Och man väljer att inte vara med och kräva att arbetsgivaravgifter ska anges på lönebeskedet. Då hade vi kunnat få ett annat utslag i denna kammare nästa vecka när vi beslutar.

Men Sverigedemokraternas uppfattning är nog att vem som säger saker är viktigare än att få något att hända i Sveriges riksdag. Det är beklagligt.

(Applåder)


Anf. 153 Olle Felten (SD)

Fru talman! Jag får tacka för påhoppet från Larry Söder! Det var intressant. Jag har nämligen lagt fram ett förslag för Alliansen om en gemensam reservation för att lösa problemet med kassaregisterlagen. Det ville inte Alliansen gå med på, och jag är jätteledsen för att ni inte vill lägga fram gemensamma förslag för att få bort skadliga aktiviteter, skatter och annat, som vi skulle kunna göra om ni bara vågade föra diskussioner. Men det vill ni inte. Ni vill behålla decemberöverenskommelsens innehåll. Verbalt har ni tagit avstånd från den, men ni fortsätter att jobba med den som den gällde från början.

Jag tycker därför att den kritik som Larry Söder nu riktar mot oss faktiskt till hundra procent slår tillbaka på Alliansen och på Larry Söder och hans kompisar.


Anf. 154 Larry Söder (KD)

Fru talman! Detta visar på något sätt att det viktigaste för Sverigedemokraterna är vem som bär budskapet. När det gäller kassaregisterlagen finns det två reservationer, Centerpartiets och Kristdemokraternas. Det råder full frihet för Sverigedemokraterna att rösta för de reservationerna när vi kommer till kammaren nästa vecka. Jag förväntar mig att Olle Felten gör det, eftersom han är så tydlig med att det inte är vem som framför budskapet som är viktigast, utan att få något gjort. Det är jättebra, tycker jag, att Sverigedemokraterna har vänt i den frågan.

När det gäller företrädaransvaret har allianspartierna varit ganska tydliga under en lång period. Att Sverigedemokraterna nu upptäcker att det finns en grogrund och ett missnöje med detta runt om i Företagarsverige är jättebra. Det finns reservationer från allianspartier som ni kan stödja även när det gäller detta - det är bara att rösta nästa vecka. Jag förväntar mig att Olle Felten gör det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

När det gäller arbetsgivaravgiften på löneutbetalningslapparna är det ännu mer spännande. Här skulle vi faktiskt kunna få en annan majoritet i riksdagen nästa vecka om Sverigedemokraterna bestämmer sig för att göra slag i saken och inte bara säger i talarstolen det man tycker är trevligt just då utan faktiskt vill göra någonting. Jag förväntar mig att Sverigedemokraterna och Olle Felten röstar för den alliansreservationen nästa vecka. Det betyder att vi har en annan majoritet och att regeringen får följa detta.

Det är jättebra besked som Sverigedemokraterna ger: att ni nu följer Alliansen i dessa tre delar. Det är glädjande för svenska folket, för då är ni med och gör någonting i stället för att ni tar på er offerkoftan och står vid sidan av.


Anf. 155 Olle Felten (SD)

Fru talman! Nu verkar det som att Larry Söder har kommit igång på allvar - han ser riktigt arg ut. Men det är så här: Beslutsprocessen i riksdagen gör att det inte kommer att bli så som Larry säger, även om vi egentligen skulle vilja det. Det krävs att vi faktiskt för diskussioner innan vi kommer hit. Det vill inte ni, Larry Söder. Ni vill inte skapa en majoritet för de beslut som behövs för att vi ska kunna fälla den här typen av skadliga förslag.

Larry Söder vet, precis som alla andra som har följt oss, att vi inte alls har vänt. Vi har haft precis samma uppfattning när det gäller kassaregisterlagen, företrädaransvaret eller vilken fråga du vill av de frågor som vi har tagit upp. Detta är bara påhitt från Larry Söder och ett försök att blanda bort korten.

Det är ni som väljer att ha decemberöverenskommelsen med vänsterkartellen och att tvinga fram en vänsterstyrd regering, Larry Söder. Det är ni som har skapat den situationen - det är inte vi. Men jag välkomnar Alliansen att föra diskussioner med oss. Då kommer vi att hitta lösningar när det gäller väldigt många frågor. Det är absolut inga problem. Ni är välkomna i kväll om ni vill. Jag ska visserligen åka med tåget, men jag kan åka i morgon bitti i stället.


Anf. 156 Larry Söder (KD)

Fru talman! Uppenbarligen är det enkelt att ta till detta med att man måste föra diskussioner innan beslut fattas i vissa fall men inte i andra fall.

Jag vet inte att det var några förhandlingar innan Sverigedemokraterna i november 2014 stödde en alliansbudget. Det valde ni att göra i kammaren när vi röstade. Det betyder att ni skulle kunna göra likadant i detta fall. Det finns alltså inga regler som på något sätt hindrar er att göra detta.

Det jag vänder mig mot i detta fall är att Sverigedemokraterna har kommit på detta nu. Vi har haft motionshantering och alltihop. Det finns inga reservationer från Sverigedemokraterna. Men i talarstolen pratar man bara om sådana saker som man inte har reserverat sig mot, och man förväntar sig att andra partier ska hoppa på detta. Jag tycker att det är fegspel.

Ni märker att det finns diskussioner i folkdjupet kring dessa frågor, och ni tror att ni ska kunna hänga med på det tåget. Jag vill ge dig ett råd: Nästa gång är det bra om ni har reservationer på områdena som gör att man faktiskt kan prata om dessa delar. Det skulle stärka demokratin. Jag ser att det är det ni inte gör här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Jag blir väldigt förvånad när man i talarstolen diskuterar någonting som Alliansen faktiskt har gjort och som man faktiskt kan stödja. Det kunde ni ha gjort i utskottet när det var uppe. Men det kom ni inte på då, utan ni kom på det efteråt. Det är det jag kritiserar Sverigedemokraterna för, inte åsikten som sådan, för vi tycker ganska lika i dessa tre delar. Men jag kan inte förstå att man lägger upp det på det sättet.

Men Olle Felten är välkommen. Jag ska kontrollera hur Olle Felten röstar nästa vecka i dessa tre frågor.

(Applåder)


Anf. 157 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! I skatteutskottet arbetar vi mycket med frågor som rör vilka skatter vi ska ta ut och på vilken nivå de ska ligga. Vi är naturligtvis inte alltid överens om detta - det kanske de tidigare debatterna i dag har tydliggjort. Men det är ett både intressant och väldigt viktigt arbete, eftersom det är via skatteuttag vi finansierar vår gemensamma välfärd. Det är också viktigt att det fungerar på ett bra sätt som gör att vi får in de skatteintäkter vi behöver och på ett sätt som ger legitimitet åt skattesystemet. Det här betänkandet handlar just om detta.

Många borgerliga motioner handlar om att synliggöra skatter. Vi socialdemokrater kanske tycker att det är minst lika viktigt att synliggöra vad skatterna ska gå till. Företagen har stor användning av skatter, eftersom det är skatter som finansierar vägar och järnvägar på vilka deras varor transporteras, som utbildar den arbetskraft de behöver och som snabbt ser till att den som blir sjuk återfår hälsan. Det hänger liksom ihop.

I sammanhanget bör det påpekas att det inte finns något som hindrar att arbetsgivare ger sina anställda relevant information om såväl skatter som löneavgifter. Löneprogram kan lätt anpassas så att detta är möjligt. Det finns heller inte något som hindrar att företag synliggör moms och punktskatter i sina prisuppgifter.

Vi anser inte att riksdagen ska besluta att arbetsgivare och företag ska ha en lagstadgad skyldighet att lämna den önskade informationen till sina anställda eller kunder. Borgerliga politiker brukar ju ofta framhäva problemen med företagens regelbörda. Därför vill vi vara försiktiga med att införa tvingande regler som innebär att företagens och myndigheternas administrativa börda ökar.

Vi har också motioner om att man ska kunna betala in skatter frivilligt. Egentligen är de motionerna smått löjliga. Normala människor som känner att de vill göra något mer för andra engagerar sig i frivilligarbete eller skänker pengar till olika ideella organisationer utan baktankar om skatteavdrag.

Fru talman! Det är glädjande att den sittande regeringen har arbetat så mycket mot illojal konkurrens, svartjobb, skattefusk och ekobrott. Det är oroande att den grova organiserade brottsligheten ger sig in i vanlig näringsverksamhet och sedan slår ut hederliga företagare genom att man kommer med lägre anbud eller helt enkelt hotar konkurrenter.

Stora branschgruppen är en sammanslutning av arbetsgivar- och branschorganisationer, myndigheter och fackliga organisationer som jobbar mot skattefusk och illojal konkurrens. De har haft tre huvudkrav, varav det första, som handlar om personalliggare inom byggbranschen, har kommit på plats. Det andra kravet gäller månadsuppgifter på individnivå. Det kommer vi att behandla i vår i utskottet och här i riksdagen. Det tredje gäller registreringsplikt för utländska företag och deras anställda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Regeringen föreslår i propositionen om månadsuppgifter att uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska ersätta de årliga uppgifter som i dag lämnas i en kontrolluppgift. Riksdagen riktade faktiskt redan i januari 2013 ett tillkännagivande till den borgerliga regeringen om att man skulle återkomma med ett förslag om månadsuppgifter om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014. Nu levererar denna regering vad den tidigare faktiskt inte klarade av. Ändå yrkas det på ett tillkännagivande. Det känns inte helt motiverat.

Det tredje kravet från Stora branschgruppen handlar om att utländska företag ska vara registrerade i Sverige, så att vi ska veta vilka utländska företag och utländska arbetare som verkar i Sverige och att skatter och avgifter betalas som de ska i hemlandet. Det är ju helt orimligt att vissa anställda och företag är osynliga för våra myndigheter. Det finns också exempel på trixande, där ett utländskt företag som verkar i Sverige är skrivet i ett land och sedan använder arbetskraft från ett tredje land - allt i syfte att manipulera med skatterna och undergräva de anställdas arbetsvillkor och försäkringsskydd. Arbetsmiljöverket har fått en viss koll på utländska anställda i Sverige. Rimligen måste Skatteverket också få det. Frågan är aktualiserad i Regeringskansliet, och min förhoppning är att även detta tredje krav från Stora branschgruppen ska komma i mål.

En stor andel av ekobrotten handlar alltså om att företag använder svart arbetskraft eller fuskar med skatter och avgifter på något annat sätt. De negativa effekterna av skatteundandragande är många. Förutom att skattebördan vältras över på andra skattskyldiga medför fusket att konkurrensen snedvrids. Seriösa näringsidkare riskerar att slås ut av skattefuskande konkurrenter. Om vissa skattskyldiga kan skjuta över sin del av skatte- och avgiftsbördan på andra rubbas dessutom respekten för den demokratiska beslutsordningen. För att tilliten till rättssamhället ska kunna upprätthållas krävs att skattefusk och ekonomisk brottslighet bekämpas effektivt.

Regeringen har i sitt regleringsbrev till Skatteverket för 2017 angett att myndigheten i årsredovisningen för 2017-2020 ska redovisa hur den har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandragande samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Skatteverket redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan med Ekobrottsmyndigheten på detta område.

Fru talman! Det förs en omfattande debatt inom fackföreningsrörelsen om de förändringar som den borgerliga regeringen genomförde 2009 gällande F-skatten. Riksdagen tillkännagav våren 2012 för regeringen att det fanns skäl att göra en förutsättningslös utvärdering av effekten av att näringsbegreppet förändrades 2009.

Utskottet anser - vilket Daniel redogjorde för - att antalet uppdragsgivare i de flesta fall är ett ganska bra mått på det som i lagstiftningen kallas "beroende av uppdragsgivaren" och "inordnad i dennes verksamhet". Utskottet utgår från att antalet uppdragsgivare därför är en omständighet som har betydelse när Skatteverket bedömer om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd.

Regeringen har inte slutbehandlat riksdagens skrivelse från våren 2012 om en utvärdering av det förändrade näringsbegreppet. Min och Socialdemokraternas uppfattning är att vi behöver återkomma till den här frågan, kanske i en utredning när utredningsbudgeten så tillåter. Regeringen har haft många skattefrågor att utreda, och Finansdepartementet kan inte omedelbart eller ens på en valperiod lösa alla de frågor som den tidigare regeringen lämnat utestående. Fskattefrågan är definitivt inte avförd från den socialdemokratiska dagordningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Fru talman! Kravet på certifierade kassaregister, som infördes 2010 av den dåvarande borgerliga regeringen, är en bra reform. Man blir förvånad över att så många enskilda borgerliga ledamöter inte förefaller orka stå upp för beslutet utan kommer in med alla möjliga motioner. Det är väl ändå bra att det också gäller inom torg- och marknadshandel och att vi har sanerat bort de svarta och skattefria betalningar som pågått där. Vidare finns det ett undantag för dem som bedriver torghandel i obetydlig omfattning.

Nu täpps en sista lucka till när utländska företagare kommer in i systemet. Den 1 maj 2017 ändras reglerna, och en näringsidkare utan fast driftsställe i Sverige ska inte längre vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning eller betalning med kontokort.

Herr talman! Det finns många motioner också om folkbokföringen. Även om de givetvis avslås väcker de ändå flera angelägna frågor, till exempel om könsneutrala personnummer och identitetsstöld genom användning av andras personnummer.

Till den tidigare borgerliga regeringens proposition Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer fogades 2014 ett bifall till en motion från Socialdemokraterna om att fortsätta att arbeta med att skapa ett starkare skydd för de våldsutsattas personuppgifter.

Även om män givetvis också kan utsättas för hot och förföljelser talar vi om ett problem som i övervägande grad berör oss kvinnor och som alltför många kvinnor tvingas stå ut med. Den så kallade Trygghetsutredningen avslutade sitt arbete sommaren 2015 och har lämnat över betänkandet Ökad trygghet för hotade och förföljda personer.

Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder som ger ett stärkt skydd för hotade och förföljda personers personuppgifter. Jag utgår från att vår regering fortsätter att bereda utredningens åtgärdsförslag tillsammans med allt annat som handlar om mäns våld mot kvinnor.

Med detta sagt, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet SkU26.

(Applåder)


Anf. 158 Lotta Finstorp (M)

Herr talman! Jag kommer att fortsätta att betona vikten av att personer som är förföljda och hotade får ett starkare skydd i Sverige. Personuppgifterna är det viktiga. Man måste veta och kunna lita på att myndigheter inte kan lämna ut personuppgifter mellan varandra så att den som förföljer någon kan få reda på var personen bor eller andra saker som har med personen att göra.

Det som är märkligt i utskottets ställningstagande i betänkandet är att man blandar in andra saker. Man skriver att regeringen den 17 mars 2016 lade fram propositionen Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, men det är ju någonting annat, som handlar om att någon tar min identitet och använder den i mitt namn. Det här handlar i stället om att skydda den enskildes personuppgifter mot en förövare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Jag skulle vilja att Socialdemokraterna och gärna även Miljöpartiet vidareutvecklar varför man inte yrkar bifall till vår motion i den här frågan. Ni säger er värna om de svaga grupperna, och det här är verkligen en utsatt grupp - de som är hotade och förföljda i samhället och inte känner trygghet.

Det är dessutom otroligt svårt att få en skyddad identitet och skyddade personuppgifter. Beslutet måste i många fall omprövas en gång per år, och den rädsla som dessa människor känner varje gång det ska omprövas är fruktansvärd.

Jag är väldigt intresserad av hur regeringspartierna resonerar i den här frågan, som är viktig för denna svaga, utsatta grupp.


Anf. 159 Maria Strömkvist (S)

Herr talman! Jag håller med - det är alldeles fruktansvärt för de personer som är så utsatta. De exempel som du tog upp i ditt anförande är ju alldeles fruktansvärda - man får väl inte använda alltför starka ord i den här kammaren.

Det handlar dels om hur vi ska komma fram till en strategi och få till en bättre lagstiftning, dels om hur vi ska skydda dessa personer när människor gör fel, vilket nästan är en separat fråga. Jag håller med om att det är alldeles fruktansvärt, och det blir väl det grövsta jag säger, med tanke på var jag står just nu.

Förutom skrivelsen har regeringen tagit fram en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller bland annat starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.

Jag är inte helt påläst på hela denna fråga, men jag tycker att den är otroligt viktig. Jag kommer att fortsätta att titta på vad som finns med i den här strategin. Jag vet inte hur man ska lyckas se till så att människor inte gör fel, men det måste göras mer.


Anf. 160 Lotta Finstorp (M)

Herr talman! Det låter ju som att åtminstone Maria Strömkvist kommer att bevaka den här frågan. Men det är ju en ganska stor fråga, och den innefattar till exempel att fingerade personuppgifter ska kunna medges i betydligt större omfattning.

Det finns olika delar i detta. Under alliansregeringens tid tillsatte vi Trygghetsutredningen, som 2015 kom med en mängd förslag. Dessa finns på plats, och jag känner en oro över att regeringen - som inte är jättehandlingskraftig, om jag ska uttrycka mig snällt här på kvällen - inte tar fram dessa förslag så att de kommer till riksdagen för beslut. Många där ute väntar på det här, och de är synnerligen oroliga.

En partikamrat till Maria Strömkvist sa till mig innan debatten började att inte glömma bort att hbtq- och transpersoner också är otroligt utsatta och har stort behov av att få till exempel fingerade personuppgifter. Framför allt transpersoner har ett stort behov av att få skyddad identitet och har många gånger ett väldigt tufft läge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Detta måste ske väldigt snart. Jag vill fråga: Hur kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att driva på sin regering för att få fram de här förslagen i skarpt läge till riksdagen?


Anf. 161 Maria Strömkvist (S)

Herr talman! Till skillnad från Lotta Finstorp är jag inte alls orolig. Jag vet att vår regering jobbar på med en massa olika förslag, bland annat sådana som rör dessa saker. Jag är inte alls orolig och håller inte med om att vi är handlingsförlamade - det kommer förslag på förslag.

Jag kan lova dig, Lotta, att jag kommer att bevaka detta, för det är en otroligt viktig fråga. Den strategi som har tagits fram, och de frågor som utifrån den ska till riksdagen, ska presenteras snarast. Det är en jätteviktig fråga.


Anf. 162 Daniel Sestrajcic (V)

Herr talman! Tack, Maria, för ditt inlägg! Jag håller med dig om att vi har en handlingskraftig regering som levererar många förslag. Tyvärr saknas dock en del förslag. Det är detta som är otåligheten. Det märktes väl inte minst när vi talade om F-skatt.

Detta är ju inget nytt problem, och det är inte något som Socialdemokraterna inte tidigare i opposition har uppmärksammat. Just därför tycker jag att det är så beklämmande. Det behövs ingen jättestor utredning för att återställa åtminstone den lilla delen att man ska ha mer än en uppdragsgivare för att kunna få F-skattsedel. Ju längre tiden går, desto mer tid försvinner. Snart är den här mandatperioden slut.

Jag tycker också att det är besvärande att ni använder argument som inte stämmer, vilket ni faktiskt gjorde, något jag också kunde visa.

Samma sak hände förra året när jag drev på för att det tredje kravet, som du nu hoppas ska komma vidare från Stora branschgruppen om registrering av utländska företag. Då sa ni att det arbetet pågår i Regeringskansliet, medan Magdalena Andersson som svar på en fråga bara några veckor tidigare sa att inget sådant arbete pågår. Här finns det något som ni måste ta ett grepp om.

Jag skulle välkomna att vi från utskottets sida sände en klar och tydlig signal till regeringen om att detta är ett arbete som man måste prioritera, för det drabbar väldigt många människor ute på arbetsmarknaden.

Du talar bra om skattebrott och om hur det slår undan benen för seriösa företag och hur människor försätts i ohållbara situationer. Jag undrar då bara: Varför kan ni inte gå med på förslaget om en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning, som Vänsterpartiet föreslår?


Anf. 163 Maria Strömkvist (S)

Herr talman! Daniel Sestrajcic säger att det inte skulle behövas någon stor utredning utan att det skulle räcka med en liten. Men vi vet att när vi kommer till skatteutskottet och kammaren krävs det konsekvensanalyser som är rätt rejäla för att vi ska få något stöd för frågorna. Och allting ska prioriteras. Det är ju fördelen när man inte styr helt. Man är med lite grann.

Ni är jättevälkomna att vara med lite grann, men regeringen måste ta ett ansvar för helheten. Man kan inte prioritera allting.

Vi får hoppas att vi får resurser så att vi kan göra en utredning och komma vidare när det gäller F-skattefrågan. Precis som du tycker vi att det är en viktig fråga att gå vidare med, och det är ju ingen ny fråga om man säger så.


Anf. 164 Daniel Sestrajcic (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr talman! Det är skönt att kunna påverka lite grann och få 10 miljarder till kommuner till exempel, liksom alla de satsningar som ni också gillar, som ofta kommer från Vänsterpartiet. Ännu skönare skulle det vara att få prioritera upp skattepolitiken, så att den inte är borgerlig när vi lämnar den här mandatperioden.

Du pratar om prioriteringar, Maria Strömkvist. För mig är det tydligt att ni prioriterar sänkt bolagsskatt framför att rätta till problemen rörande F-skatt. Det är en klar och tydlig prioritering som ni gör. Jag tycker att den är helt orimlig.

F-skatteproblematiken är, precis som du säger, inte ny. Jag är helt övertygad om att du och jag i grunden tycker ganska lika här. Men om vi tycker lika tycker jag att vi också ska våga sända en signal till regeringen om att detta är en prioriterad fråga.

Som jag sa i mitt förra inlägg är detta inget som kräver en jätteutredning. Dessutom har det redan gjorts konsekvensanalyser på Skatteverket, som år 2013 utvärderade det hela. I den utvärderingen skriver man att det är tydligt att det finns en strävan bland många arbetsgivare att använda personer med F-skatt i stället för att anställa, i syfte att undvika att ta sitt arbetsgivaransvar. Man pekar ganska klart och tydligt på det problemet.

Jag tycker alltså att det finns ett underlag som är tillräckligt för att göra en liten utredning och sedan komma till rätta med problemet. Jag tänker mig att de som är i behov av en lösning på detta problem är era och våra väljare. De förväntar sig att det ska förbättras på de områden som gäller deras anställningsförhållanden, till exempel. Då är detta en fråga som det är jätteviktigt att göra något åt, precis som frågan om registrering av utländska företag, som jag också tycker att ni borde skynda på. Men vi fokuserar på detta med F-skatt nu. Det är det viktigaste att komma till rätta med. Kan ni inte gå med på att pressa regeringen i den frågan?


Anf. 165 Maria Strömkvist (S)

Herr talman! Jag håller med om att det är en viktig fråga.

När vi kritiseras från Vänstern för att vi har för låg skatt samtidigt som vi kritiseras från högern för att vi har för hög skatt känns det som om vi i Socialdemokraterna kanske har en alldeles lagom och riktig kompass.

(Applåder)


Anf. 166 Rasmus Ling (MP)

Herr talman! I går kväll träffade jag en god vän och spelade ett parti Monopol, som man ju gör emellanåt. Det är ett roligt spel om det går bra. Men det är också ett spel som visar att en oreglerad kapitalism inte fungerar. Vi behöver regler och skattesystem. När jag berättade att vi i dag skulle ha den här debatten om skatteförfarande och folkbokföring tyckte min kompis Olle inte att det lät som ett särskilt spännande ämne, men det är frågor som har stor betydelse för människor och företag i samhället.

Det finns ibland motsättningar mellan å ena sidan enkelhet och smidighet och å andra sidan behovet av att göra kontroller. Det finns ingen regel, eller i vart fall ytterst få regler, som har kommit till utan att det finns ett syfte och ett behov. Detta är en balans som är viktig att bevaka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Senare i vår ska vi hantera en proposition om månatlig rapportering av arbetsgivaravgifter på individnivå. Vi återkommer till en debatt om den propositionen, men frågeställningen är relevant även i den här debatten. Det handlar om att få verktyg för att motarbeta svartarbete med allt vad det innebär i form av brottslighet, osund konkurrens, utnyttjande av människor och kopplingar till grov, organiserad brottslighet.

I varje läge när vi inför regler måste vi se till att det administrativa arbetet blir så smidigt som möjligt för både företag och myndigheter. Även personalliggarsystemet har ju kommit till för att komma till rätta med de här problemen. Det infördes först för frisörer och restauranger och har sedan utökats.

Herr talman! Ett annat område som behandlas i betänkandet är det nordiska skatteavtalet. Norge är tillsammans med Tyskland våra största exportländer - Norge är ännu större än Tyskland om man räknar med gränshandel. Mellan alla de nordiska länderna har vi täta utbyten på alla möjliga sätt. Vi skulle tjäna på att utbytet förstärktes ytterligare och att vi undanröjde de hinder som fortfarande finns.

Vi ser också att när samarbetet inom Europeiska unionen inte går så smärtfritt som vi skulle önska får det nordiska samarbetet ökad relevans. Det finns fler områden än detta att samarbeta på.

Jag vill också säga något kort om digitalisering. Det är något som kommer alltmer på allt fler områden. Jag gjorde för några veckor sedan ett studiebesök i Trelleborgs kommun. Där är man på gång med att automatisera ansökningar om försörjningsstöd. Ambitionen är att inte bara själva ansökan utan också prövningen ska automatiseras. Detta kommer på allt fler områden. Ett sådant system kan frigöra människor som har arbetat med detta så att de i stället kan hjälpa folk att komma ut på arbetsmarknaden.

Slutligen vill jag säga något om synlighet och transparens. I debatten låter det emellanåt som om vi har dolda skatter och avgifter. Så är det inte. Det är öppet i Sverige, och vi har också ett skatteverk som är bra på att berätta hur saker och ting fungerar. På Skatteverkets hemsida kan man själv räkna ut den inkomstskatt som man betalar. Man fyller i hur mycket man tjänar och får fram resultatet genom ett enkelt knapptryck, vilket är en väldigt bra service.

Som Maria Strömkvist sa är inte alltid det som vi får för skattepengarna synligt. Ibland när jag berättar för folk att en vanlig plats i förskolan ofta kostar 130 000-150 000 kronor om året tycker de att det skulle vara väldigt dyrt om det skulle betalas som avgifter fullt ut och inte via skattsedeln.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 167 Lotta Finstorp (M)

Herr talman! Jag vill förstås ställa samma fråga till Miljöpartiet: På vilket sätt kommer Miljöpartiet att driva på regeringen för att få fram förslag angående ökat skydd för de personer som är våldsutsatta och hotade?


Anf. 168 Rasmus Ling (MP)

Herr talman! Jag ska inte heller bli så långrandig. Jag blev berörd av det anförande som Lotta Finstorp höll. Jag förstår att det är ett angeläget ämne och en mycket viktig fråga för många personer väldigt direkt. Jag är inte närmare insatt i detaljerna eller i den utredning som Lotta Finstorp hänvisar till. Men det här är förstås en fråga som vi får titta noggrannare på, för det är klart att det är viktigt att lösa situationen för de människor som är berörda av detta.


Anf. 169 Lotta Finstorp (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr talman! Nu byter jag raskt ämne. Det handlar om delningsekonomin och utredningen som kom häromdagen, SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor.

Vi har ett förslag från moderat håll som handlar om att man bör se över möjligheten för Skatteverket och andra berörda myndigheter att ge hjälp till företagen i delningsekonomin, till exempel it-stöd och administrativt stöd, för att förenkla för köpare och säljare men också för att skatt ska betalas så att det blir rätt.

I utredningen som kom häromdagen säger utredarna tydligt att man inte närmare har studerat skatterättsliga regler och effekter. Därför undrar jag varför Miljöpartiet, som ändå brukar vara i framkant när det händer nya saker, innovationer och annat - jag uppfattar er så i alla fall - avslår vår motion om behovet av bra plattformar för att motverka skattefusk.


Anf. 170 Rasmus Ling (MP)

Herr talman! Jag uppfattar Miljöpartiet på samma sätt som Lotta Finstorp gör, som ett framåtsiktande och innovativt parti.

Jag har själv inte hunnit läsa utredningen; den kom väl förra veckan. Det jag har sett i sammanfattningen av förslagen är att de är spännande. Jag utgår från att utredningen ska skickas ut på remiss. Efter att jag har läst utredningen och när remissvaren har kommit ser jag fram emot att ta del av alla synpunkter. Som jag sa i debatten som vi hade förra veckan tror jag att det kan vara flera spännande förslag i utredningen som är värda att gå vidare med.


Anf. 171 Daniel Sestrajcic (V)

Herr talman! Tack, Rasmus Ling, för ditt inlägg!

Ibland frågar jag mig hur stort inflytande Miljöpartiet egentligen har på skattepolitiken och i Finansdepartementet. Jag har ju sett den omsvängning som Rasmus har gjort i skattepolitiken åt högerhållet, så kanske är det Rasmus förtjänst att Socialdemokraterna sitter fast i en borgerlig skattepolitik. Kanske vill Rasmus ta åt sig äran av det.

På andra områden verkar det som att ni inte har något inflytande över huvud taget. Jag ska nämna två frågor där jag är ganska säker på att ni miljöpartister innan ni satt i regeringen skulle ha tyckt ungefär som Vänsterpartiet.

Den ena är frågan om skatteflykten. Precis som Socialdemokraterna lovade ni före valet att verka för en öppen land-för-landrapportering. Efter valet stöder ni och är själva en del av en regering som motverkar det. Olika NGO:er och tax justice-rörelser i många länder ute i Europa har ringt och frågat vad som händer med den svenska regeringen och om man kan påverka den. Rapporterna är tydliga. Det är ni som stoppar en öppen land-för-landrapportering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Den andra frågan som jag är lika övertygad om att Miljöpartiet och Miljöpartiets väljare har en ganska klar åsikt om är bolagsskatten. Tycker Miljöpartiet verkligen att det är rimligt att sänka bolagsskatten? Ni var inte med på sänkningen 2012. Då röstade ni emot den, precis som Vänsterpartiet. Men nu sitter ni i en regering som ska sänka bolagsskatten - det är åtminstone ett förslag. Är det rimlig miljöpartipolitik att ta pengar och ge till storföretagen, pengar som behövs någon annanstans? Är du för en sänkt bolagsskatt, Rasmus Ling? Är det ett vallöfte som ni har drivit och försöker infria nu?


Anf. 172 Rasmus Ling (MP)

Herr talman! Jag tror inte att det är min förtjänst att regeringen driver den skattepolitik som man gör, även om det är fint med de höga tankarna. Det är dock en väldigt bra politik. Vi har höjt vissa skatter, andra skatter har vi sänkt. Nu går vi också mot en grön skatteväxling, som är bra och som Sverige behöver. Vi sänker skatten bland annat för pensionärer och sjuka, vilket inte minst är en bra fördelningspolitik.

I dag betalar inte de allra största företagen bolagsskatt i samma utsträckning som många andra. Jag har inte sett att regeringen har lagt fram något förslag till riksdagen om att sänka den, men om Daniel har fått något sådant får han visa mig det efteråt.

Att bolagsskatten ska vara huggen i sten i någon specifik procentsats som sedan aldrig ändras ser jag inte framför mig. Den ligger i dag på 22 procent, ungefär i linje med genomsnittet i EU. Om regeringen kommer fram med ett sådant förslag får vi se hur det ser ut då.


Anf. 173 Daniel Sestrajcic (V)

Herr talman! Jag kan lugna Rasmus Ling med att det nog inte handlade om höga tankar utan snarare om en rädsla för att det faktiskt är så att han har ett inflytande och att det är därför som det inte händer så mycket på området.

Det är bra att vi sänker skatten för sjuka. Det är Vänsterpartiets förslag. Och det är bra att vi sänker skatten för pensionärer. Det är ett socialdemokratiskt förslag. Det är en helt rimlig utveckling av skattesystemet som dock är marginell i sammanhanget. Det kan göras mer på det området.

Ekot rapporterade om att det fanns ett förslag om sänkt bolagsskatt i Regeringskansliet. Vi behöver inte prata om hårda fakta. Låt oss prata teori. Skulle du i en valdebatt vara för sänkt bolagsskatt, Rasmus Ling? Skulle du om en väljare frågade dig om Miljöpartiet är för sänkt bolagsskatt svara ja eller nej? Det tycker jag är intressanta frågor att få svar på.

Du svarade inte heller på varför ni flytt från ert löfte till en stor del av solidaritetsrörelsen, till en stor del av den rörelse som hade satt sitt hopp till bland annat Miljöpartiet om att det skulle bli en förändring på det här området. Men i grund och botten har det knappt blivit någon förändring. Ni har svikit ert vallöfte. Tycker du att det är rimligt att svika ett sådant vallöfte? Vad har du för argument för att ni inte längre är för en öppen land-för-landrapportering?


Anf. 174 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr talman! När det gäller hur jag kommer att svara på frågor i valdebatter har Miljöpartiet ännu inte antagit något valmanifest. Jag vet inte om Vänsterpartiet har gjort det eller om det går till så att man fattar beslut en gång och att det sedan är tidlöst, att man inte behöver anpassa sig till hur verkligheten förändras i några frågor.

Bolagsskatten är inte för mig en prioriterad skatt som jag, om jag ska svara spontant, vill förändra. Jag ser inte att det är några stora problem med den, att den vare sig skulle behöva höjas eller sänkas på något drastiskt sätt. Men vi kommer att jobba med vårt valmanifest i tid inför nästa val.

När det gäller frågan om skatteflykt görs det ett omfattande arbete. OECD tog fram BEPS med 15 action plans, och EU har gått vidare med flera av dem och reglerat. Det är bra. EU behöver göra det. Vi har en fri marknad, och vi måste ha ett samarbete för att komma till rätta med de möjligheter som multinationella företag med verksamhet i olika länder har för att undkomma skatt. Detta gör vi på ett bra sätt både i Sverige och tillsammans med andra EU-länder.


Anf. 175 Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Jag vill inledningsvis hänvisa till det som min kloka kollega Lotta Finstorp har anfört.

Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig vid en ganska okänd men mycket viktig fråga för de svenska företagen, nämligen det skatterättsliga företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen.

Fyra av fem nya jobb växer fram bland de små och medelstora företagen. De är Sveriges jobbmotor. För att fler jobb ska kunna växa fram behövs en politik och ett regelverk som gör det lönsamt och attraktivt att vara småföretagare. Regler måste vara rimliga och balanserade. Det är inte reglerna om företrädaransvar i dag, åtminstone inte tillämpningen av dem.

Som huvudregel blir företrädare för ett aktiebolag inte personligen ansvariga för skulder i bolaget. Men de kan bli det i vissa reglerade fall, och reglerna finns för att uppnå en balans mellan bolagets och borgenärernas intressen. Det är viktigt.

När det däremot gäller skatter och avgifter till det allmänna finns det skatterättsliga företrädaransvaret. Det är betydligt strängare. Om en företrädare inte har sett till att bolaget betalat sina skatter och avgifter senast på förfallodagen samtidigt som avvecklingsåtgärder av bolaget inte har påbörjats kan han eller hon genom företrädaransvaret göras personligt ansvarig för skulderna.

Herr talman! Man ska göra rätt för sig. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Man ska inte vara oansvarig i ett bolag och aldrig riskera ansvar. Men tillämpningen av det här regelverket har kommit att bli alldeles för tuff.

På papperet ska det krävas uppsåt eller grov oaktsamhet; det är ganska tuffa krav. Men i realiteten räcker det att man bara är en enda dag sen med företagets skatteinbetalning. Företagare är också människor. Man kan bli sjuk. Man kan välja fel redovisningskonsult. Man kan bli lurad av en kompanjon.

Ta fallet med Johan, som har blivit mycket omskrivet på sistone. Han gjorde allt som stod i hans makt. Han ställde upp för vad han trodde var en vän och satte sig i styrelsen för vännens bolag. Han hade löpande kontakt med redovisningskonsulten för att försäkra sig om att allt gick rätt till. När det sedan uppdagades att vännen hade bluffakturerat blev Johan personligen betalningsansvarig. Han fick belåna sitt och fruns gemensamma hus för att kunna betala 850 000 kronor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Om man gör allt som står i ens makt för att göra rätt och det ändå inte går att göra rätt ska man inte straffas som om man har varit oansvarig. Jag tror att det är väldigt få i det här landet som tycker att det är rimligt. Ändå är det så företrädaransvaret har utvecklats.

En majoritet i Sveriges riksdag var redan våren 2015 av uppfattningen att regelverket måste ses över, och det meddelade vi regeringen. Skatteverket, som är part i målet, fick i uppgift av regeringen att redogöra för hur reglerna tillämpas. Den redovisningen kom för snart ett och ett halvt år sedan. Om jag har förstått det hela rätt har ingenting hänt sedan dess.

Enligt finansministern, som besökte oss i utskottet för en vecka sedan, håller regeringen på och utreder hur frågan ska utredas. Det duger inte. Det här är ett skevt system som får orimliga konsekvenser och som ger staten en orimlig gräddfil. Det måste åtgärdas. Företrädaransvaret kan behöva vara kvar, men det måste få en rimligare tillämpning så att skötsamt folk inte hamnar i kläm.

Regeringen har fått gott om tid på sig, och det är beklämmande att man inte kommit längre.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 19 april.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-04-19
Förslagspunkter: 27, Acklamationer: 23, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Synliga skatter och avgifter

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:701 av Lena Asplund (M),

   2016/17:783 av Johan Nissinen (SD),

   2016/17:857 av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M),

   2016/17:1211 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),

   2016/17:1267 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

   2016/17:1421 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1-3,

   2016/17:1446 av Jenny Petersson (M),

   2016/17:1479 av Erik Ottoson (M),

   2016/17:1562 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

   2016/17:1721 av Said Abdu (L) yrkandena 1-4,

   2016/17:1728 av Said Abdu (L),

   2016/17:1794 av Fredrik Schulte (M),

   2016/17:1888 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:1926 av Erik Andersson (M),

   2016/17:2747 av Erik Bengtzboe (M),

   2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

   2016/17:2994 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:3140 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:3331 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

   2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 3,

   2016/17:3354 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 4 och

   2016/17:3479 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 2-5.
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M730011
   SD04007
   MP23002
   C19003
   V18003
   L18001
   KD00160
   -0101
   Totalt254411638
   Ledamöternas röster
  2. Information om och synliggörande av skatter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

   2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).
   • Reservation 3 (M, C, L, KD)
  3. Minskad skatteadministration

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).
   • Reservation 4 (M, C, L, KD)
  4. Skatte- och avgiftskontroll

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1,

   2016/17:1048 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

   2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

   2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) yrkande 2,

   2016/17:1931 av Hans Wallmark (M),

   2016/17:2110 av Edward Riedl (M),

   2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

   2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3,

   2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 4 och

   2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 5.
   • Reservation 5 (M)
   • Reservation 6 (C)
   • Reservation 7 (V)
   • Reservation 8 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M073011
   SD40007
   MP23002
   C00193
   V00183
   L00181
   KD16000
   -0011
   Totalt182735638
   Ledamöternas röster
  5. Deklarationen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S) och

   2016/17:2414 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.
  6. Skattekonton

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:420 av Sten Bergheden (M).
  7. Månadsuppgift

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 16.
   • Reservation 9 (C)
  8. Frivillig inbetalning av skatt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1024 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och

   2016/17:1097 av Jenny Petersson (M).
  9. F-skatt och näringsverksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:376 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1-4,

   2016/17:618 av Niklas Karlsson (S) yrkandena 2 och 3,

   2016/17:1047 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

   2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) yrkande 4 och

   2016/17:1716 av Robert Hannah (L).
   • Reservation 10 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M730011
   SD40007
   MP23002
   C19003
   V01803
   L18001
   KD16000
   -0011
   Totalt29218138
   Ledamöternas röster
  10. Ung Företagsamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1783 av Said Abdu (L) yrkande 3.
   • Reservation 11 (L)
  11. Egenanställningsföretag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3.
   • Reservation 12 (C)
  12. Personligt betalningsansvar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:350 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2,

   2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) och

   2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4.
   • Reservation 13 (M, C, L, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M073011
   SD40007
   MP23002
   C01903
   V18003
   L01801
   KD01600
   -0011
   Totalt184126138
   Ledamöternas röster
  13. Certifierade kassaregister

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:286 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2,

   2016/17:1208 av Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M),

   2016/17:1414 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

   2016/17:1477 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:1524 av Gunilla Nordgren (M),

   2016/17:1561 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:1887 av Lars-Arne Staxäng (M),

   2016/17:2030 av Solveig Zander och Kerstin Lundgren (båda C) och

   2016/17:2524 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 14 (C)
   • Reservation 15 (KD)
  14. Personalliggare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:618 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1 och

   2016/17:1473 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M).
  15. Anstånd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 3 samt

   2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 6.
   • Reservation 16 (M)
   • Reservation 17 (KD)
  16. Ersättning för kostnader i skattemål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.
   • Reservation 18 (KD)
  17. Det nordiska skatteavtalet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:2056 av Pål Jonson (M) och

   2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 19.
   • Reservation 19 (V)
  18. Skatteflykt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:171 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) yrkandena 1-10.
   • Reservation 20 (V)
  19. Betalning av skatt vid delårsboende

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:62 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L),

   2016/17:1932 av Hans Wallmark (M) och

   2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).
   • Reservation 21 (L)
  20. Folkbokföring på rätt adress

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:278 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) och

   2016/17:3244 av Anders Hansson (M).
  21. Folkbokföring vid särskilt boende

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1550 av Mikael Cederbratt (M).
  22. Folkbokföring av barn på två adresser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:25 av Emma Carlsson Löfdahl (L),

   2016/17:3106 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt

   2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 47.
   • Reservation 22 (C, KD)
  23. Personnummer och samordningsnummer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:58 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

   2016/17:389 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

   2016/17:659 av Nina Lundström (L),

   2016/17:1191 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C),

   2016/17:1872 av Ewa Thalén Finné och Lotta Finstorp (båda M),

   2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

   2016/17:2786 av Anna Wallén (S),

   2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 12 och

   2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4.
   • Reservation 23 (V)
   • Reservation 24 (KD)
  24. Skydd för folkbokföringsuppgifter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 38,

   2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 och

   2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.
   • Reservation 25 (M, C, L, KD)
  25. Permanent skyddad identitet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.
   • Reservation 26 (L)
  26. Id-kort

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:571 av Hillevi Larsson (S),

   2016/17:1809 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) och

   2016/17:2754 av Erik Bengtzboe (M).
  27. Preskriptionstid

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1848 av Boriana Åberg (M).