Till innehåll på sidan

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Betänkande 2021/22:JuU34

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Registrering av kontantkort (JuU34)

Riksdagen sa ja till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Det ska bli enklare att knyta en viss person till ett mobilt kontantkort i framtiden. Den anonymitet som användningen av oregistrerade kontantkort för med sig försvårar för de brottsbekämpande myndigheternas arbete.

Ändringen innebär bland annat att den som tillhandahåller en förbetald tjänst ska registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en förbetald tjänst används av någon annan ska tjänsten som huvudregel avbrytas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen punkt 1 och utskottets lagförslag i bilaga 3. Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om införande av lagen (2022:000) om elektronisk kommunikation. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-09
Trycklov: 2022-06-09
Reservationer: 2
Betänkande 2021/22:JuU34

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02

Registrering av kontantkort (JuU34)

Regeringen vill att det ska bli enklare att knyta en viss person till ett mobilt kontantkort i framtiden och föreslår därför flera ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Den anonymitet som användningen av oregistrerade kontantkort för med sig försvårar för de brottsbekämpande myndigheternas arbete.

Förslagen innebär bland annat att den som tillhandahåller en förbetald tjänst ska registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en förbetald tjänst används av någon annan ska tjänsten som huvudregel avbrytas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-17
Debatt i kammaren: 2022-06-20

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 89 Louise Meijer (M)

Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Fru talman! I brottsliga sammanhang används ofta mobiltelefoner med oregistrerade och anonyma kontantkort. Mobiltelefoner och oregistrerade kontantkort köps, byts och slängs frekvent - allt för att försvåra för brottsbekämpande myndigheter att binda användaren till en telefon eller ett kontantkort.

Möjligheten för kriminella att använda oregistrerade kontantkort innebär att de brottsbekämpande myndigheterna går miste om information som kan vara avgörande för att förebygga och förhindra brottslig verksamhet och beivra brott.

Tillgången till abonnemangsuppgifter är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna knyta en viss person till ett visst kontantkort och därmed få tillstånd att övervaka eller avlyssna elektronisk kommunikation.

Användningen av oregistrerade kontantkort gör det också svårare att utreda och beivra sådana brott som begås med hjälp av elektronisk kommunikation, till exempel hot, bedrägerier och trakasserier via telefon. Oregistrerade kontantkort används också av vuxna i kontakt med barn i sexuellt syfte.

Det faktum att kontantkort också fungerar som mobilt bredband innebär att de kan användas för anonym kommunikation över internet. Vidare används oregistrerade kontantkort även av personer aktiva inom extremistmiljöer, vilket försvårar Säkerhetspolisens arbete.

Moderaterna har under flera år efterfrågat lagstiftning om registrering av kontantkort, och vi välkomnar att sådan nu kommer på plats.

Fru talman! Ett argument som framförs mot krav på registrering av kontantkort är att kriminella tenderar att anpassa sina metoder till regelverken och därmed kan kringgå registreringsskyldigheten, bland annat genom att använda målvakter eller importera utländska kontantkort.

Det är naturligtvis så att kravet på registrering av kontantkort inte kommer att lösa alla problem som de brottsbekämpande myndigheterna står inför när det gäller att ta del av kriminellas kommunikation. Men det är uppenbart att det kommer att göra det svårare och krångligare för kriminella att kommunicera anonymt.

Det finns dock anledning att ta frågan om att kriminella kan komma att använda målvakter som står registrerade på kontantkort på stort allvar. Regeringen bör utreda frågan om straffansvar för den eller dem som överlåter registrerade kontantkort till någon som de befarar eller har skäl att anta bedriver kriminell verksamhet.

Jag yrkar därför bifall till reservation 2 i betänkandet.

Ett annat argument som förekommer mot registrering av kontantkort är att det finns tillfällen när enskilda har ett legitimt intresse av att kunna kommunicera utan att röja sin identitet. Det kan handla om den som vill utnyttja den grundlagsskyddade meddelarfriheten för att lämna uppgifter till medier i syfte att dessa ska göras offentliga. Det kan också handla om personer som är förföljda och lever gömda från till exempel en tidigare partner eller en familjemedlem.

Det som då är viktigt att komma ihåg är att registreringsskyldigheten för kontantkort inte kommer att innebära att enskildas abonnemangsuppgifter blir allmänt kända. Tillhandahållarna av kontantkort omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt och får röja uppgifter endast om den enskilde har samtyckt till det eller det annars är tillåtet enligt lag.

En registreringsskyldighet innebär alltså inte att den enskilda kontantkortsinnehavarens identitet röjs. Det finns också ett grundlagsreglerat förbud för det allmänna att efterforska vem som har lämnat uppgifter till en journalist i publiceringssyfte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Från Moderaternas sida ser vi att intresset av att brottsbekämpande myndigheter har möjlighet att identifiera personer som använder sig av kontantkort i kriminella syften väger tungt och att det därför bör införas en registreringsskyldighet för kontantkort.

Fru talman! Förslaget om att registrera kontantkort är en av flera pusselbitar i att göra det så svårt som möjligt att vara kriminell i Sverige.

Vi står inför stora utmaningar för att knäcka gängen och den eskalerande otrygghet som just nu biter sig fast i allt från små till mellanstora och stora städer i Sverige. På alla ställen där narkotika finns och brukas finns det risk att det uppstår gängkonflikter om narkotikaförsäljningen, och sviterna av det är skottlossningar och dödsskjutningar.

Moderaterna går till val på att göra den största offensiven mot gängen som någonsin skådats i Sverige.

Socialdemokraterna har haft åtta år på sig att vända utvecklingen. De har misslyckats kapitalt.

Kanske är det några av er som lyssnar på den här debatten som länge har röstat på Socialdemokraterna men nu faktiskt tröttnat på utvecklingen med alltför många gängkriminella och alltför få som försörjer sig själva. Då tycker jag att ni i det här valet ska låna ut er röst till Moderaterna. Tillsammans kan vi få ordning på Sverige och återigen bli ett land som håller ihop.

(Applåder)


Anf. 90 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna.

I veckan kommer riksdagen att fatta beslut om att införa registreringsskyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås genom till exempel kontantkort. Förändringarna av lagen om elektronisk kommunikation är välbehövliga och stöds av en stor majoritet av riksdagens partier.

Förslaget innebär att den som tillhandahåller en förbetald tjänst ska registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Vidare föreslås ändrade regler om utlämnande av uppgifter om elektronisk kommunikation till brottsbekämpande myndigheter. Förslagen innebär ett tydligare krav på format, ett utvidgat skyndsamhetskrav och en utvidgad reglering om ersättning.

Sverigedemokraterna välkomnar ändringarna men har tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna identifierat ett möjligt problem som förslaget dessvärre inte tar höjd för. Inom den organiserade brottsligheten har bruket av bilmålvakter blivit vanligt förekommande. Syftet med bilmålvakter är helt enkelt att en annan person än den som brukar bilen står som ägare, och på så sätt blir det svårare för brottsbekämpande myndigheter att binda den som har brukat fordonet till det enskilda brottet.

Ingen kan nog påstå att kriminella inte är snabba med att komma på lösningar för att kunna kringgå lagar, och det är här vi misstänker att lagförändringarna gällande registrering av kontantkort har en tydlig brist som man redan nu bör se över. Enligt vår uppfattning finns det skäl att, utöver möjligheten att avsluta tjänsten, kunna döma någon till ansvar som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter en kontantkortstjänst till någon som man befarar eller har skäl att anta bedriver kriminell verksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Svensk lagstiftning har tyvärr en förmåga att hela tiden ligga ett steg efter de kriminella. Exempelvis frågan om registrering av kontantkort är en fråga som Sverigedemokraterna har drivit i riksdagen men som först nu kommer att bli verklighet. Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 augusti i år, men risken finns att vi tämligen omgående inser att de kriminella använder sig av målvakter för att på så sätt dölja sin brottslighet.

Om vi med lagstiftning vill kunna ligga steget före de kriminella vore det rimligt att redan nu se till att täppa igen de luckor i lagen som högst troligt kommer att kunna utnyttjas av kriminella som en del av den organiserade brottsligheten. Avslutningsvis vill jag därför yrka bifall till reservation nummer 2.


Anf. 91 Gudrun Nordborg (V)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, som innebär att Vänsterpartiet önskar att riksdagen ska avslå propositionen i den del som handlar om registrering av kontantkort.

Vänsterpartiet har självklart respekt för att de brottsbekämpande myndigheterna söker metoder som är anpassade till modern teknik för att försöka hindra och spåra kriminella aktiviteter. Vi instämmer i att en registrering av kontantkort i och för sig skulle kunna ha en underlättande effekt i detta avseende.

Men fördelarna för myndigheterna måste vägas mot nackdelarna och det intrång som förslaget innebär för allmänheten. Flera tunga remissinstanser menar att det har gjorts en felaktig intresseavvägning genom att fördelarna för brottsbekämpningen har överskattats medan nackdelarna för andra intressen har underskattats. Det hävdar vi i Vänsterpartiet också.

En första fråga är dock: Kommer detta att kunna vara effektivt? Advokatsamfundet, bland andra, framhåller i sitt remissvar att det är osannolikt att kriminella kommer att fortsätta att kommunicera med hjälp av kontantkort om ett krav på registrering införs. Dessutom finns det sätt att kringgå ett krav på registrering genom att använda målvakter, importera utländska kontantkort eller använda alternativ, som krypterade applikationer av olika slag.

Därför går det väl att ifrågasätta om ett införande av registrering kommer att kunna bidra till att vi knäcker gängen eller reducerar och hindrar skjutningar. Det är naturligtvis oerhört önskvärt att så kan ske, men kontantkorten kommer inte att räcka till.

När det gäller nackdelarna i övrigt för andra kan sägas att om ett kontantkort ska registreras måste enskilda uppge sin identitet. För dem som kanske inte kan ha ett ordinarie abonnemang är registreringsskyldigheten provocerande och innebär att den identitet som behöver skyddas riskerar att läcka.

Det finns till exempel många som av olika orsaker behöver kommunicera anonymt. Det gäller en stor grupp kvinnor och barn som har utsatts för mäns våld. De som utsatts för våld i hederns namn ingår också här, och det finns även andra som kan behöva leva gömda eftersom de riskerar förföljelse.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Räcker då det skydd som man påstår ska ges vid registreringen? Post och telestyrelsen framhåller att en straffbelagd tystnadsplikt gäller för de uppgifter som lämnas vid behandlingen av registreringen och att registreringen inte i sig innebär risker för den som vill skydda sin identitet.

Men vi har många exempel och rapporter med gediget innehåll som visar att det förekommer läckage som drabbar bland annat gömda kvinnor och barn. Där finns andra regler som borde vara heltäckande, men det visar sig att domstolar, skolor, polis, socialtjänst och till och med Skatteverket bidrar till läckage som gör att identiteter röjs så att kvinnor och barn återigen behöver fly. Vi kan inte vara säkra på att den här registreringen inte orsakar ytterligare läckage.

Ytterligare en nackdel är något som några redan har berört: Det kan finnas enskilda som vill utnyttja den grundlagsskyddade rättigheten att kommunicera anonymt med medier och använda sin meddelarfrihet fullt ut. Då är de oregistrerade kontantkorten väldigt användbara. Journalister beskriver att om de vill göra fördjupande reportage med personer som behöver skydd av meddelarfriheten är kontantkorten ett sätt att behålla kommunikationen mellan journalisten och uppgiftslämnaren. Registrering av kort kan då få negativa konsekvenser för den journalistiska verksamheten. Detta menar bland andra Journalistförbundet, Sveriges Radio Aktiebolag, TU - Medier i Sverige och Utgivarna. Flera av dessa remissinstanser markerar också att tillhandahållarnas tystnadsplikt inte räcker som skydd.

Dessutom har Justitiekanslern markerat att registreringsskyldighetens inverkan på meddelarskyddet skulle behöva övervägas mer noggrant än vad som har kunnat ske.

Vänsterpartiet menar avslutningsvis att detta är en serie allvarliga invändningar. Därför bör riksdagen bifalla reservation 1 och därmed avslå propositionen i den del som handlar om registrering av kontantkort.


Anf. 92 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! I dagens samhälle finns det stort behov av och också stor möjlighet till kommunikation. Vi vet att de flesta av oss har minst en mobiltelefon, och för att kunna använda den behöver man ha ett aktivt simkort. En populär och enkel lösning om man inte vill teckna ett abonnemang är att skaffa ett kontantkort, det vill säga ett kort där man utan abonnemang betalar i förväg för användningen i den takt man själv bestämmer och behöver.

Men som mycket annat som underlättar kommunikation mellan människor i vårt samhälle utnyttjas denna möjlighet för att kommunicera anonymt i sammanhang där man vill undvika upptäckt, vilket gör att det blir svårare att utföra utredningar när det finns misstanke om brott.

Man kan konstatera att det är mycket vanligt att oregistrerade och anonyma kontantkort till mobiltelefoner används i samband med brottslig verksamhet. I kriminella kretsar köps, byts och slängs såväl mobiltelefoner som kontantkort frekvent. Den anonymitet som användningen av oregistrerade kontantkort medför försvårar de brottsbekämpande myndigheternas arbete och gör att myndigheterna går miste om viktig och ibland avgörande information för att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet och för att beivra brott.

Mot denna bakgrund är det klart att de brottsbekämpande myndigheterna har ett behov av tillgång till uppgifter om vem som innehar ett kontantkort och att en registreringsskyldighet skulle medföra ett effektivare brottsbekämpande arbete kan utföras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Sammanfattningsvis anser vi kristdemokrater, i likhet med en stor majoritet i utskottet, att propositionens avvägningar är korrekta, det vill säga att det brottsbekämpande intresset väger tungt och att det intrång i den personliga integriteten som registreringen ger upphov till är förhållandevis begränsat och inte sträcker sig längre än vad som är nödvändigt för att nå det eftersträvade syftet.

Att införa ett krav på dem som tillhandahåller kontantkort att registrera vissa uppgifter om abonnenterna anser vi kristdemokrater är proportionerligt och sker med respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. De brottsbekämpande myndigheternas behov och nyttan med en registreringsskyldighet väger alltså tyngre än de intressen som talar mot en sådan skyldighet.

Vi tillstyrker därför registreringsskyldighet när det gäller kontantkort.

Fru talman! En aspekt som regeringen dock har missat i ärendet och som flera av talarna varit inne på är att det finns risk för att personer agerar som målvakter för kontantkort. Det är ett fenomen som vi i dag kan se när bilar ägs av bilmålvakter i syfte att de som verkligen brukar bilarna ska undvika böter och straffpåföljder.

Regeringens förslag innebär visserligen att en förbetald tjänst kan avslutas om den används av någon annan än den registrerade abonnenten, men i likhet med Moderaterna och Sverigedemokraterna ser vi kristdemokrater att det finns skäl att utreda möjligheten att man döms till ansvar om man med mening eller oaktsamhet överlåter en tjänst till någon som man befarar eller har skäl att anta bedriver kriminell verksamhet. Regeringen bör därför enligt vår mening få i uppdrag att utreda frågan om straffansvar för sådan överlåtelse, det vill säga straffansvar för de kontantkortsmålvakter som vi riskerar att få.

Registrering av kontantkort är ett sätt för de rättsvårdande myndigheterna att få möjlighet att utreda brottslighet. Dock är det ett faktum att svensk polis saknar de möjligheter som deras europeiska kollegor har, vilket tydligt har visat sig i när det gäller till exempel Encrochat-informationen, som delgivits svensk polis och haft stor verkan när det gäller att bemöta gängens brottslighet.

Vi kristdemokrater lovar att se till att polisen får de verktyg som behövs, alltså inte bara att få registrerade kontantkort utan även andra verktyg, för att möta den grova brottsligheten. Sveriges nuvarande regering har inte under de åtta år som gått lyssnat till de önskemål som svensk polis har haft. Sverige behöver en ny regering, som agerar. Där hoppas jag att det blir ändring i september!


Anf. 93 Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fru talman! Som ni redan har förstått handlar den här debatten om att försvåra verksamheten för kriminella och terrorister men också om att förenkla arbetet och verksamheten för polis och säkerhetspolis.

Många gånger när vi samlas här i kammaren handlar debatten om de stora reformerna. Det handlar om miljarder till rättsväsendet och tusentals fler poliser och polisanställda. Det handlar om skärpta lagar. Det handlar om tuffare tag och ett brottsförebyggande arbete. Det handlar om det där stora, målmedvetna arbetet som vi socialdemokrater har lett för att vända på svensk rättspolitik.

Vi har stora utmaningar, och dem möter vi bäst tillsammans, med ett starkt rättsväsen, med skärpta lagar och med fler poliser men också med ett brett arbete ute i hela samhället.

Registrering av kon-tantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

I dag handlar debatten om en liten pusselbit. Det handlar om att göra det omöjligt att använda kontantkort utan registrering. När mobiltelefoner förekommer i samband med brottslig verksamhet är det i princip alltid oregistrerade och anonyma kontantkort som används. Det gör att polisen riskerar att gå miste om viktig och ibland avgörande information för att kunna utreda allvarlig brottslighet.

Dagens lagförslag är i grunden ett vallöfte från oss socialdemokrater som vi nu levererar. Vi har en bred enighet i utskottet om att det här är viktigt och kommer att vara ytterligare en del i arbetet för att bekämpa kriminaliteten i vårt land.

Tillgången till uppgifter från elektronisk kommunikation är ofta avgörande både för polis och för åklagare. Det handlar om att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet. Genom den här lagstiftningen försvårar vi för kriminella att kommunicera anonymt med varandra och förstärker det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet.

Några av talarna har pekat på olika faror eller behov av tillkännagivanden. Men vår bedömning är att förslaget har fått en väl avvägd utformning och att det inte därmed finns risk för de perspektiv som reservanterna lyfter fram. Vi menar heller inte att det i det här läget finns anledning för riksdagen att ta initiativ till några tillkännagivanden.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 juni.)

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-21
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:JuU34, Beslut

Beslut 2021/22:JuU34

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Registrering av kontantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om elektronisk kommunikation med den ändringen att det ska införas ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
  b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om införande av lagen (2022:000) om elektronisk kommunikation.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:183 punkt 1 och avslår proposition 2021/22:183 punkt 2 och motion

  2021/22:4469 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C27004
  V02304
  KD18004
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt28023046
  Ledamöternas röster
 2. Straffansvar för överlåtelse av kontantkort

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4549 av Tobias Andersson m.fl. (SD).
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M06208
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD01804
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt170133046
  Ledamöternas röster