Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Betänkande 2018/19:SfU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 oktober 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)

Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård.

Dessutom förenklas reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Reservationer: 1
Betänkande 2018/19:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2018-10-09

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)

Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård.

Dessutom förenklas reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:SfU7, Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Debatt om förslag 2018/19:SfU7

Webb-tv: Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Linda Lindberg (SD)

Fru talman! Vi debatterar nu betänkandet Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik, och jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Som vi tidigare nämnt ställer vi oss positiva till betänkandet i stort och välkomnar de regelförenklingar som med stor sannolikhet kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Låt mig kort nämna att i den föreslagna lagtexten gällande tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig att vårda barnet blir formuleringen "flera föräldrar" lite svårtolkad.

Vad som åsyftas är att inkludera personkretsen som kan likställas med en förälder. Vi motsäger oss inte att även dessa personer kan behöva delta i kurs för att lära sig vårda barnet, men vi menar att uttrycket "flera föräldrar" blir lite otydligt.

Vi föreslår en ändring från "flera föräldrar" till "båda föräldrarna, samt personer som kan likställas med en förälder för samma barn och tid" om de deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig att vårda barnet.

Fru talman! Det förslag som ger båda föräldrarna ökad möjlighet att delta tillsammans hos mödravården är positivt, och vi välkomnar initiativet. Den förra regeringen föreslår dock att förslaget ska gälla först 60 dagar före beräknad förlossning, med andra ord i slutet av graviditeten, och här är vi inte överens.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att även pappan ska få ersättning för att delta vid besök hos mödravården. Vi menar att båda föräldrarna ska ges förutsättning till ökad delaktighet i graviditetens utveckling så snart den är bekräftad och besök hos mödravården inleds.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Två viktiga ultraljud äger rum tidigt i graviditeten. De är inte alltid förenade med positiva besked. Vid dessa tillfällen är det extra viktigt att båda föräldrarna kan vara med och ta del av den information som ges. Det är också oftast då som graviditeten och det väntade barnet eller barnen i någon mening blir verkliga.

Fru talman! Den förra regeringen framhåller som skäl till förslaget att samhällets stöd bör organiseras så att förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap är goda och att man tidigt vill signalera till medborgarna det delade ansvar det innebär att bli förälder, vilket är rätt. Att då föreslå att pappan inte behöver introduceras förrän de 60 sista dagarna är ju märkligt av en feministisk regering.

Man menar alltså att föräldrarna inte gemensamt ska ges stöd att besöka mödravården vare sig under första eller andra delen av graviditeten, då de båda viktiga ultraljuden görs, utan endast i slutet.

Man har även med i sin beräkning att flera föräldrar inte kommer att nyttja den möjlighet förslaget ger.

Vi vet av erfarenhet att blivande föräldrar väljer att spara sina föräldradagar i så stor utsträckning som möjligt för att kunna nyttja dem tillsammans med det nyfödda barnet eller barnen.

Vi menar därför att man har landat fel och att förslaget till stor del blir ett slag i luften.

Fru talman! Har man som vi sverigedemokrater för avsikt att föräldrar tillsammans ska kunna delta på mödravården är det viktigt att det möjliggörs fullt ut. För att det ska ske och inte påverka familjens ekonomi vill vi ge föräldrar rätt att söka en ny form av tillfällig föräldrapenning från graviditetens start.

För att ytterligare befästa denna möjlighet menar vi att föräldrar redan från den dag graviditeten är bekräftad ska ges lagstadgad rätt att få ledigt från sitt arbete för besök hos mödravården. I de flesta fall är arbetsgivaren och den blivande föräldern överens om ledighet, men det är inte alltid så.

Vi är medvetna om att en viss bemanningssvårighet kan uppstå på arbetsmarknaden, men vi bedömer att den inte är så stor då det oftast rör sig om ett begränsat antal korta besök hos mödravården.

Vi framhåller också att det rimligen bör ges rätt förutsättningar för föräldrar att själva avgöra om de vill delta i mödravården eller ej.

Utifrån denna övertygelse föreslår vi att riksdagen antar våra tillägg att besök hos mödravården ska gälla från graviditetens start med tillfällig föräldrapenning och lagstadgad rätt till ledighet från arbete.

(Applåder)

I detta anförande instämde Julia Kronlid (SD).


Anf. 2 Kadir Kasirga (S)

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till regeringens proposition till riksdagen att anta de regelförenklingar som föreslås inom ekonomisk familjepolitik.

Vi lever i ett av världens mest jämställda länder, men det finns fortfarande områden inom föräldraförsäkringen som har hamnat på efterkälken. Med denna proposition blir det förändringar till det bättre.

I propositionen finns det många förslag - ett helt batteri - som gör det bättre och lättare för föräldrar, till exempel föräldrapenning vid mödravårdsbesök. Där föreslår regeringen att föräldrarna, för samma barn och tid, ska ha rätt till föräldrapenning i samband med besök hos mödravården under en graviditet. Föräldrapenning för sådana besök ska kunna lämnas från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse till och med dagen för förlossningen. Förslaget lägger en grund för ett jämställt föräldraskap och tydliggör att ansvaret för ett barn är delat redan under graviditeten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Ett annat förslag är att en förälder alltid ska få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård. Det är viktigt att barn ges möjlighet till en trygg inskolning i förskola eller grundskola och att föräldrar kan delta i den utsträckning barnet behöver. Vi vet att en inskolning är en individuell process och att olika barn har olika behov. Detta förslag gör att den ekonomiska familjepolitiken blir mer modern och mer anpassad utifrån hur det ser ut i en familjs vardag.

I propositionen föreslås också att man ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att lära sig vårda barnet. Föräldrarna ska inte behöva gå olika kurser för att lära sig att ta hand om barn, utan de ska gå samtidigt. Vi vet att det i dag är jättesvårt att ta hand om sjukt barn, speciellt barn med funktionsnedsättning. En tillfällig föräldrapenning ger en möjlighet att göra det bättre och lättare för dessa föräldrar.

Med alla de förenklingar och förslag som finns i propositionen skapas en grund för ett mer jämställt föräldraskap och förutsättningar för föräldrar att ha mer tid med sina barn.

Jag yrkar avslag på Sverigedemokraternas motion, speciellt den del som gäller att införa mödravårdsbesök redan från första dagen, vilket vi anser är orimligt. Det är mer rimligt att det är från 60:e dagen före beräknad förlossning, eftersom det är då det blir mer frekventa besök på mödravårdscentralen.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till regeringens proposition.

(Applåder)


Anf. 3 Hans Eklind (KD)

Fru talman! Det ska vara lätt att göra rätt.

I ett regeringsbeslut från december 2011 heter det: "Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att identifiera förenklingar av betydelse för den praktiska hanteringen av ärenden, både från medborgarnas och myndighetens perspektiv i syfte att göra det lättare att göra rätt."

Alliansen har gett uttryck för att de detaljregler som inte behövs ska tas bort. Många föräldrar - jag är en av dem - har helt ärligt svårt att förstå föräldraförsäkringen i alla dess olika delar. Om vi därtill konstaterar att de detaljregler som finns dessutom skapar onödiga administrativa krav på föräldrarna är de åtgärder som ser till att dessa tas bort mer än välkomna. Just krånglet gör inte bara att man riskerar att göra fel utan också i flera fall att man avstår från förmåner som man har rätt till.

Dessa regelförenklingar är på många sätt en vinn-vinnsituation. Försäkringskassans arbete förenklas nu, och därmed kan mer tid läggas på annat, samtidigt som det för den enskilde blir lättare att göra rätt. Det torde också kunna leda till att det allt svagare förtroendet nu kan förbättras.

Fru talman! I dagarna nåddes vi av uppgiften att endast i år har 43 miljoner kronor krävts tillbaka från föräldrar som antingen har gjort fel eller fuskat med vab, vård av sjukt barn. Detta är en dramatisk ökning i jämförelse med i fjol, och det har pågått under en längre tid. Det bygger på att Försäkringskassan nu gör fler kontroller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Bidragsfusk är något verkligt allvarligt. Att missbruk och fusk måste åtgärdas förstår vi alla, för det handlar om att värna förtroendet för vårt välfärdssystem. Annars riskerar det ytterst att drabba dem som är i verkligt behov av stöd. Om vi vill förenkla för småbarnsföräldrar att vara småbarnsföräldrar samtidigt som vi säkerställer att missbruk och fusk stävjas och förhindras är detta en fin proposition att lägga på riksdagens bord. Jag yrkar bifall till den.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-10-24
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
  3. lag om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,
  4. lag om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:270 punkterna 1-4 och avslår motion

  2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900010
  M65005
  SD06002
  C27004
  V26002
  KD21001
  L19001
  MP16000
  Totalt26460025
  Ledamöternas röster