Till innehåll på sidan

Onsdag den 24 oktober 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:11

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:11

Onsdagen den 24 oktober 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Pia Steensland (KD) som ledamot i socialutskottet

 

2

Jessika Roswall (M) som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd

 

3

Helena Bouveng (M) som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

 

4

Andreas Norlén (M) som personlig ersättare i Domarnämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Acko Ankarberg Johansson (KD) som ledamot i socialutskottet

 

6

Pia Steensland (KD) som suppleant i socialutskottet

 

7

Helena Bouveng (M) som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd

 

8

Lotta Olsson (M) som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

 

9

Carl-Oskar Bohlin (M) som personlig ersättare i Domarnämnden för Jessika Roswall (M) fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 december

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

10

RiR 2018:27 A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen – mer kan göras för att främja likvärdigheten

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

11

2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

SkU

 

EU-dokument

 

12

COM(2018) 283 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén Vägen mot automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet 

TU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2018/19:FiU7 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

14

Bet. 2018/19:JuU2 Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

 

16

Bet. 2018/19:SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

 

17

Bet. 2018/19:SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

1 res. (SD)

18

Bet. 2018/19:SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.