Till innehåll på sidan

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Proposition 2017/18:270

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-06-12
Bordlagd
2018-06-12
Hänvisad
2018-06-13
Motionstid slutar
2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:270

Regelförenklingar inom ekonomisk

Prop.

familjepolitik

2017/18:270

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 juni 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar inom föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Det föreslås att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder föreslås få rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning till vissa verksamheter enligt skollagen (2010:800) även om föräldern inte har barnet i sin vård. Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för mödravårdsbesök och inskolning

Förslagspunkter (4)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.