Till innehåll på sidan

Protokoll 2018/19:11 Onsdagen den 24 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:11

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

PDF

§ 1  Avsägelser

 

 

Andre vice talmannen meddelade

att Pia Steensland (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet,

att Jessika Roswall (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd,

att Helena Bouveng (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd och

att Andreas Norlén (M) avsagt sig uppdraget som personlig ersättare i Domarnämnden.

 

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

 

Andre vice talmannen meddelade

att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Acko Ankarberg Johansson som ledamot i socialutskottet och Pia Steensland som suppleant i socialutskottet samt

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Helena Bouveng som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd, Lotta Olsson som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd och Carl-Oskar Bohlin som personlig ersättare för Jessika Roswall i Domarnämnden.

 

Andre vice talmannen förklarade valda till

 

ledamot i socialutskottet

Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

suppleant i socialutskottet

Pia Steensland (KD)

 

ledamot i Riksdagens överklagandenämnd

Helena Bouveng (M)

 

suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

Lotta Olsson (M)

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 24 oktober‑31 december till

 

personlig ersättare i Domarnämnden

Carl-Oskar Bohlin (M)

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

 

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet:

RiR 2018:27 A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen – mer kan göras för att främja likvärdigheten

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2018/19:9 till skatteutskottet

 

EU-dokument

COM(2018) 283 till trafikutskottet

§ 5  Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

 

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU7

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (prop. 2017/18:263)

föredrogs.

 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 6  Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

 

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU2

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

föredrogs.

 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 7  Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU5

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:254)

föredrogs.

 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 8  Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU6

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (skr. 2017/18:256)

föredrogs.

 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 9  Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU7

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (prop. 2017/18:270)

föredrogs.

Anf.  1  LINDA LINDBERG (SD):

Fru talman! Vi debatterar nu betänkandet Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik, och jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Som vi tidigare nämnt ställer vi oss positiva till betänkandet i stort och välkomnar de regelförenklingar som med stor sannolikhet kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Låt mig kort nämna att i den föreslagna lagtexten gällande tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig att vårda barnet blir formuleringen ”flera föräldrar” lite svårtolkad.

Vad som åsyftas är att inkludera personkretsen som kan likställas med en förälder. Vi motsäger oss inte att även dessa personer kan behöva delta i kurs för att lära sig vårda barnet, men vi menar att uttrycket ”flera föräldrar” blir lite otydligt.

Vi föreslår en ändring från ”flera föräldrar” till ”båda föräldrarna, samt personer som kan likställas med en förälder för samma barn och tid” om de deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig att vårda barnet.

Fru talman! Det förslag som ger båda föräldrarna ökad möjlighet att delta tillsammans hos mödravården är positivt, och vi välkomnar initiativet. Den förra regeringen föreslår dock att förslaget ska gälla först 60 dagar före beräknad förlossning, med andra ord i slutet av graviditeten, och här är vi inte överens.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att även pappan ska få er­sättning för att delta vid besök hos mödravården. Vi menar att båda för­äldrarna ska ges förutsättning till ökad delaktighet i graviditetens utveck­ling så snart den är bekräftad och besök hos mödravården inleds.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Två viktiga ultraljud äger rum tidigt i graviditeten. De är inte alltid förenade med positiva besked. Vid dessa tillfällen är det extra viktigt att båda föräldrarna kan vara med och ta del av den information som ges. Det är också oftast då som graviditeten och det väntade barnet eller barnen i någon mening blir verkliga.

Fru talman! Den förra regeringen framhåller som skäl till förslaget att samhällets stöd bör organiseras så att förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap är goda och att man tidigt vill signalera till medborgarna det delade ansvar det innebär att bli förälder, vilket är rätt. Att då föreslå att pappan inte behöver introduceras förrän de 60 sista dagarna är ju märkligt av en feministisk regering.

Man menar alltså att föräldrarna inte gemensamt ska ges stöd att besöka mödravården vare sig under första eller andra delen av graviditeten, då de båda viktiga ultraljuden görs, utan endast i slutet.

Man har även med i sin beräkning att flera föräldrar inte kommer att nyttja den möjlighet förslaget ger.

Vi vet av erfarenhet att blivande föräldrar väljer att spara sina föräldradagar i så stor utsträckning som möjligt för att kunna nyttja dem tillsammans med det nyfödda barnet eller barnen.

Vi menar därför att man har landat fel och att förslaget till stor del blir ett slag i luften.

Fru talman! Har man som vi sverigedemokrater för avsikt att föräldrar tillsammans ska kunna delta på mödravården är det viktigt att det möjliggörs fullt ut. För att det ska ske och inte påverka familjens ekonomi vill vi ge föräldrar rätt att söka en ny form av tillfällig föräldrapenning från graviditetens start.

För att ytterligare befästa denna möjlighet menar vi att föräldrar redan från den dag graviditeten är bekräftad ska ges lagstadgad rätt att få ledigt från sitt arbete för besök hos mödravården. I de flesta fall är arbetsgivaren och den blivande föräldern överens om ledighet, men det är inte alltid så.

Vi är medvetna om att en viss bemanningssvårighet kan uppstå på arbetsmarknaden, men vi bedömer att den inte är så stor då det oftast rör sig om ett begränsat antal korta besök hos mödravården.

Vi framhåller också att det rimligen bör ges rätt förutsättningar för föräldrar att själva avgöra om de vill delta i mödravården eller ej.

Utifrån denna övertygelse föreslår vi att riksdagen antar våra tillägg att besök hos mödravården ska gälla från graviditetens start med tillfällig föräldrapenning och lagstadgad rätt till ledighet från arbete.

(Applåder)

 

I detta anförande instämde Julia Kronlid (SD).

Anf.  2  KADIR KASIRGA (S):

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till regeringens proposi­tion till riksdagen att anta de regelförenklingar som föreslås inom ekonomisk familjepolitik.

Vi lever i ett av världens mest jämställda länder, men det finns fortfarande områden inom föräldraförsäkringen som har hamnat på efterkälken. Med denna proposition blir det förändringar till det bättre.

I propositionen finns det många förslag – ett helt batteri – som gör det bättre och lättare för föräldrar, till exempel föräldrapenning vid mödravårdsbesök. Där föreslår regeringen att föräldrarna, för samma barn och tid, ska ha rätt till föräldrapenning i samband med besök hos mödravården under en graviditet. Föräldrapenning för sådana besök ska kunna lämnas från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse till och med dagen för förlossningen. Förslaget lägger en grund för ett jämställt föräldraskap och tydliggör att ansvaret för ett barn är delat redan under graviditeten.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Ett annat förslag är att en förälder alltid ska få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård. Det är viktigt att barn ges möjlighet till en trygg inskolning i förskola eller grundskola och att föräldrar kan delta i den utsträckning barnet behöver. Vi vet att en inskolning är en individuell process och att olika barn har olika behov. Detta förslag gör att den ekonomiska familjepolitiken blir mer modern och mer anpassad utifrån hur det ser ut i en familjs vardag.

I propositionen föreslås också att man ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att lära sig vårda barnet. Föräldrarna ska inte behöva gå olika kurser för att lära sig att ta hand om barn, utan de ska gå samtidigt. Vi vet att det i dag är jättesvårt att ta hand om sjukt barn, speciellt barn med funktionsnedsättning. En tillfällig föräldrapenning ger en möjlighet att göra det bättre och lättare för dessa föräldrar.

Med alla de förenklingar och förslag som finns i propositionen skapas en grund för ett mer jämställt föräldraskap och förutsättningar för föräldrar att ha mer tid med sina barn.

Jag yrkar avslag på Sverigedemokraternas motion, speciellt den del som gäller att införa mödravårdsbesök redan från första dagen, vilket vi anser är orimligt. Det är mer rimligt att det är från 60:e dagen före beräknad förlossning, eftersom det är då det blir mer frekventa besök på mödravårdscentralen.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till regeringens proposition.

(Applåder)

Anf.  3  HANS EKLIND (KD):

Fru talman! Det ska vara lätt att göra rätt.

I ett regeringsbeslut från december 2011 heter det: ”Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att identifiera förenklingar av betydelse för den praktiska hanteringen av ärenden, både från medborgarnas och myndighe­tens perspektiv i syfte att göra det lättare att göra rätt.”

Alliansen har gett uttryck för att de detaljregler som inte behövs ska tas bort. Många föräldrar – jag är en av dem – har helt ärligt svårt att förstå föräldraförsäkringen i alla dess olika delar. Om vi därtill konstaterar att de detaljregler som finns dessutom skapar onödiga administrativa krav på föräldrarna är de åtgärder som ser till att dessa tas bort mer än välkomna. Just krånglet gör inte bara att man riskerar att göra fel utan också i flera fall att man avstår från förmåner som man har rätt till.

Dessa regelförenklingar är på många sätt en vinn-vinnsituation. Försäkringskassans arbete förenklas nu, och därmed kan mer tid läggas på annat, samtidigt som det för den enskilde blir lättare att göra rätt. Det torde också kunna leda till att det allt svagare förtroendet nu kan förbättras.

Fru talman! I dagarna nåddes vi av uppgiften att endast i år har 43 miljoner kronor krävts tillbaka från föräldrar som antingen har gjort fel eller fuskat med vab, vård av sjukt barn. Detta är en dramatisk ökning i jämförelse med i fjol, och det har pågått under en längre tid. Det bygger på att Försäkringskassan nu gör fler kontroller.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Bidragsfusk är något verkligt allvarligt. Att missbruk och fusk måste åtgärdas förstår vi alla, för det handlar om att värna förtroendet för vårt välfärdssystem. Annars riskerar det ytterst att drabba dem som är i verkligt behov av stöd. Om vi vill förenkla för småbarnsföräldrar att vara småbarnsföräldrar samtidigt som vi säkerställer att missbruk och fusk stävjas och förhindras är detta en fin proposition att lägga på riksdagens bord. Jag yrkar bifall till den.

 

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 10  Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275)

föredrogs.

 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

Ajournering

 

Kammaren beslutade kl. 9.16 på förslag av andre vice talmannen att ajournera sammanträdet till kl. 16.00, då votering skulle äga rum.

Återupptaget sammanträde

 

Sammanträdet återupptogs kl. 16.00.


§ 11  Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde

 

FiU7 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Kammaren biföll utskottets förslag.

 

JuU2 Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Kammaren biföll utskottets förslag.

 

 

SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Kammaren biföll utskottets förslag.

 

SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

Kammaren biföll utskottets förslag.

 

SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

1. utskottet

2. res. (SD)

Votering:

264 för utskottet

60 för res.

25 frånvarande

Kammaren biföll utskottets förslag.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet:90 S, 65 M, 27 C, 26 V, 21 KD, 19 L, 16 MP

För res.:60 SD

Frånvarande:10 S, 5 M, 2 SD, 4 C, 2 V, 1 KD, 1 L

Helena Gellerman (L) anmälde att hon avsett att rösta ja men markerats som frånvarande.

 

SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Kammaren biföll utskottets förslag.

§ 12  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

 

Skrivelse

2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

 


EU-dokument

COM(2018) 719 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 16.02.

 

 

Sammanträdet leddes

av andre vice talmannen från dess början till ajourneringen kl. 9.16 och

av talmannen därefter till dess slut.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANNA ASPEGREN 

 

 

/Olof Pilo

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Avsägelser

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 5  Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU7

(Beslut fattades under § 11.)

§ 6  Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU2

(Beslut fattades under § 11.)

§ 7  Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU5

(Beslut fattades under § 11.)

§ 8  Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU6

(Beslut fattades under § 11.)

§ 9  Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU7

Anf.  1  LINDA LINDBERG (SD)

Anf.  2  KADIR KASIRGA (S)

Anf.  3  HANS EKLIND (KD)

(Beslut fattades under § 11.)

§ 10  Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8

(Beslut fattades under § 11.)

Ajournering

Återupptaget sammanträde

§ 11  Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde

FiU7 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

JuU2 Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

§ 12  Bordläggning

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 16.02.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.