Till innehåll på sidan

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Betänkande 2016/17:SfU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-04
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer: 6
Betänkande 2016/17:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2017-04-04

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Mikael Cederbratt (M)

Herr talman! Jag börjar med att yrka avslag på propositionen.

I politik är snällhet inte alltid snällt. Den svenska debatten bygger nästan alltid på att det är snällt att säga ja till generösare regler eller ersättningar.

Det kan gälla sjukförsäkringen. Det är snällt att låta människor bli sjukskrivna utan tydliga regler och krav. Att de sedan riskerar att leva sitt liv i utanförskap eller gå en för tidig död till mötes nämns inte.

Det kan gälla skolan. Det är snällt att inte ställa krav på elever. Att de sedan inte får de förutsättningar de egentligen borde få nämns inte.

Det kan gälla människor i behov av skydd. Skyddsskälen kan bli så uppluckrade och vida att färre förstår hur viktigt det är att faktiskt kunna ge människor skydd. Bristen på den förståelsen förbättrar inte möjligheterna att bli en del av vårt samhälle. Samtidigt får vi mindre pengar till andra saker, såsom skola, vård och omsorg. Det nämns inte heller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Detta förslag är baserat på vad som kan uppfattas som sjyst och snällt. Jag tycker inte att det är det. Det riskerar att få många negativa effekter. Därför yrkar vi avslag på propositionen.

Ett av skälen till att Sverige närmade sig en mer normal EU-nivå vad gäller regler för uppehållstillstånd var att minska så kallade pull factors, alltså saker som får människor att söka sig specifikt till Sverige. Det har inte bara att göra med hur många Sverige vill eller kan ta emot, utan det ökar också förutsättningarna för ett jämnare och mer delat ansvar mellan EU:s medlemsstater.

Herr talman! Detta regeringsförslag kommer definitivt att bli ett bärande skäl för många att inte söka asyl i det första säkra landet de kommer till, utan de kommer att ha kompassen inställd på Sverige.

Rätten att få skydd när man behöver det är viktig. Låt oss därför inte blanda in skäl, i detta fall studier, som inte har med skyddsaspekter att göra.

Detta förslag kommer som sagt att innebära att fler kommer att vilja ta sig till Sverige. Det kommer helt naturligt att öka trycket på Migrationsverket, med längre handläggningstider som följd. Det är handläggningstider som påverkar dem som verkligen är skyddsbehövande. Fler kommer att sväva i ovisshet under en längre tid. Det är av ondo.

En grundläggande del i detta förslag är att rektorer och lärare ska bedöma sannolikheten för att den enskildes studier kommer att bli framgångsrika. Det är svårt, inte bara rent faktiskt. Resultatet av bedömningen kommer också att utgöra den avgörande delen i beslutet om personen ska få stanna eller inte. Vi moderater anser att det är fel att försätta våra lärare i den situationen.

Herr talman! För att människor ska lyckas med sina studier behöver dessa ske i en lugn och trygg miljö. Det är viktigt att relationen mellan lärare och elev är trygg och stabil. Den tryggheten och stabiliteten kommer att bli svår att uppnå när eleven vet att läraren har nyckeln till om man ska få stanna eller inte. Eleverna kommer att få problem med dubbelseende. När de ser på sin lärare ser de dels läraren, dels Migrationsverket. Det leder inte till goda studieresultat.

Herr talman! Det är inte bara jag, som är i opposition, som tycker att förslaget inte är särskilt lyckat. Av remissinstanserna, som i den politiska världen enligt mig vet lite mer än vi inom politiken gör, säger bland annat Kammarrätten i Stockholm "att det är den skyddsbehövandes skyddsskäl som bör utgöra grund för att vistas i Sverige, oavsett om denne studerar eller inte".

Lagrådet säger att det är "fråga om en mycket komplex reglering. Många remissinstanser har också framfört att författningsändringarna är svårtillgängliga och kan leda till tillämpningssvårigheter och påverka rättssäkerheten. Bland dessa ingår Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsverket och Sveriges advokatsamfund. Det är alltså fråga om instanser som är väl förtrogna med regelverket."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Det säger Lagrådet. Och jag håller med.


Anf. 2 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Jag börjar med att instämma i i princip allt det Mikael Cederbratt nyss sa.

I den proposition som vi debatterar föreslår regeringen lagförändringar som syftar till att göra det möjligt att få uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå i Sverige. Sverigedemokraterna håller inte med om att det ska vara möjligt. Vi yrkar också avslag på propositionen genom att yrka bifall till reservation 1.

Det finns flera anledningar till att lagförslaget är dåligt. Vi kan börja med varför det över huvud taget läggs fram. Det är en konsekvens av att de partier som har haft makten i den här kammaren under lång tid har bedrivit en politik som inte har varit hållbar. När vi till slut nådde bristningsgränsen och regeringen kände sig tvungen att agera hastade man fram en lagstiftning som inte var komplett, som hade luckor och hål. Det är viktigt att poängtera. Och redan då aviserade regeringen att man skulle täppa till luckorna men tyvärr också att man skulle göra det på just detta felaktiga sätt.

De luckor som jag talar om och som regeringen vill åtgärda är det faktum att man även med den tillfälliga lagstiftningen möjliggör för personer som får arbete att ändå få permanent uppehållstillstånd. Man flyttar över grunden för uppehållstillståndet från asylskäl till att personen har arbete. Och då blir det ett permanent uppehållstillstånd.

Detta leder till en risk för att personer väljer att ta första bästa jobb i stället för att utbilda sig och nå högre kompetens, nå sin fulla potential.

Lösningen på det kan dock inte vara att Sverige helt plötsligt ska erbjuda permanenta uppehållstillstånd till alla som har påbörjat en gymnasieutbildning i Sverige. För några år sedan insåg man att det var orimligt att Sverige ska erbjuda utbildning till i princip vem som helst i världen som tar sig till vårt land. Då införde vi krav på att utbytesstudenter ska betala för högskolestudier här.

Lösningen är i stället det som Sverigedemokraterna har förordat under lång tid och som vi självklart fortfarande står bakom. Uppehållstillstånd ska alltid vara tillfälliga, och de ska vara bundna till en specifik anledning. Om anledningen kvarstår ska det absolut finnas möjlighet att på ett ordnat och reglerat sätt förlänga uppehållstillståndet utan större krångel. Men att på förhand ge permanent uppehållstillstånd, att locka personer till särskilda beslut genom den här möjligheten, är inte hållbart i längden. Sverige kan inte vara hela världens skola, i just det här specifika fallet.

Med de här regelförändringarna ökar incitamenten för dem som saknar asylskäl att ändå söka sig Sverige. Bara man hinner påbörja en gymnasieutbildning under den tid man är här - och den tiden är lång, givet Migrationsverkets belastning, och ofta kommer man in i systemen lite för tidigt ändå - spelar det ingen roll om man sedan har asylskäl eller inte. Man ska tydligen få stanna.

Kammarrätten påtalar att det här är otydlig och komplicerad lagstiftning på många sätt. Det är en otydlig lagstiftning redan nu, och den blir ännu mer komplicerad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Sveriges Skolledarförbund lyfter fram att detta i praktiken innebär att stort ansvar läggs över på lärare och rektorer, som är de som kommer att avgöra om en elev faktiskt deltar i studier eller inte och får stanna eller inte. Det är en helt orimlig börda för dem, och det är ett helt orimligt sätt att Sveriges migrationspolitik ska styras av personer som egentligen har i uppgift att utbilda.

Detta förslag riktar, som sagt, in sig på enskilda. Jag kan inte nog understryka att varje person som har stannat här tillräckligt länge, även om man tidigt har fått ett avvisningsbeslut som på grund av de regler som finns inte har kunnat verkställas, kommer alltså att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i och med detta förslag.

Herr talman! Det är ett mycket dåligt förslag. Det är ett förslag som urholkar asylrätten genom att möjligheten att få uppehållstillstånd flyttas över till personer som avsiktligen missbrukar möjligheten att söka asyl för att ta sig till vårt land. Det är ett förslag som lockar personer utan asylskäl att söka sig till just Sverige. Det kommer samtidigt som man rapporterar om ökade migrantströmmar till Italien igen, migrantströmmar som har visat sig bestå av bara 3 procent asylflyktingar. Resten har övriga skäl. Vissa har skyddsbehov, men de allra flesta är ekonomiska migranter. Jag är rädd för hur denna siffra kommer att se ut för Sveriges del i och med detta förslag.


Anf. 3 Christina Höj Larsen (V)

Herr talman! Vi kan kalla honom Ali. Ali gillade att rita och måla och att spela fotboll. För drygt två månader sedan tog han sitt liv. Han blev 17 år. Ali är inte ensam. Han är ett av de barn som vi talar om i dag.

Talar man med Ensamkommandes Förbund, som organiserar många av dessa barn, berättar de att sex ensamkommande har tagit sitt liv det senaste halvåret. Det är barn som kämpade med matteläxan. Kanske var de kära, och kanske funderade de på framtiden.

Åtskilliga andra, förutom dessa sex, har försökt att ta sitt liv, har allvarliga självskadebeteenden eller plågas av ångest och depression.

När regeringen införde den tillfälliga lagen sa man att lagen skulle få färre människor i behov av skydd att söka sig hit. Familjesplittring, tillfälliga uppehållstillstånd och slopad skyddsgrund för humanitära skäl skulle verka avskräckande. Allt detta sätter skräck i människor och även i de människor som är här. Det påverkar deras liv. Det är det vi ser hos ensamkommande i dag.

Den proposition som vi diskuterar här i dag handlar alltså om att lindra några av de många och svåra konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Det är en otillräcklig lindring i fråga om en mycket komplicerad lagstiftning. Men det är en lindring och ett steg i rätt riktning. Därför står Vänsterpartiet bakom förslaget. Vi står bakom alla förslag som går i rätt riktning. Vi välkomnar detta. Samtidigt har vi flera förslag på hur detta skulle kunna förbättras ytterligare och flera förslag på vad vi tycker borde göras i stället, för att hantera de verkliga och stora problem som vi har med flyktingpolitiken.

Behovet av de förslag som regeringen har lagt fram är helt och hållet skapade av den tillfälliga lagen. Den tillfälliga lagen skapar också en hel del andra problem som inte åtgärdas genom de förslag som vi talar om i dag. För de grupper som framför allt berörs av förslaget - asylsökande barn och unga, och i synnerhet ensamkommande barn - har växande problem med psykisk ohälsa varit mycket påtagliga den senaste tiden. Dessa fruktansvärda konsekvenser av beslut som har fattats i denna kammare åtgärdas endast till en liten del genom regeringens förslag. Men det är inte heller regeringens syfte att adressera just dessa konsekvenser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

I debatten har det dock ibland låtit som att detta förslag kommer att innebära att alla asylsökande som studerar på gymnasiet ska få uppehållstillstånd. Ensamkommande, gode män och lärare har vänt sig till oss i tron att detta förslag kommer att leda till att allt blir bra. Men så är det inte riktigt. Jag vet inte om det är Moderaternas kritik mot förslaget som har fått det att framstå som ett ännu bättre förslag än det egentligen är; det kan jag inte avgöra. Men när lagförslag missförstås på detta sätt av dem som påverkas av dem direkt är det allvarligt.

Herr talman! Det är ett mycket komplext förslag. Lagrådet och en lång rad remissinstanser - Migrationsverket, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg och i Stockholm samt Sveriges Advokatsamfund - har påpekat detta. Om de som ska tillämpa lagstiftningen, döma enligt lagstiftningen och föra den enskildes talan utifrån lagstiftningen tycker att den är komplex finns det uppenbara risker att rättssäkerheten kommer att äventyras. Det kommer också att vara svårt för den som söker asyl i Sverige att förstå förutsättningarna för att få uppehållstillstånd och förstå vilken längd på tillstånden som kommer att gälla.

Just osäkerheten när det gäller möjligheten att få stanna i Sverige är i många fall orsaken till en del av den psykiska ohälsa som finns bland många ensamkommande. I vissa fall kommer lagförslaget att skapa större trygghet. Men i andra fall kommer det i stället att skapa större oro och förvirring och kan därmed öka risken för psykisk ohälsa. Förslaget är inte tillräckligt. Med detta förslag kommer man inte till rätta med de grundläggande problem som finns inom det svenska regelverket för asyl, och förslaget skapar många problem och svårigheter genom sin komplexitet. Det går nämligen inte att bortse från att de problem, och andra ännu allvarligare problem, som regeringens förslag avser att åtgärda är skapade av den tillfälliga lagen. Det är egentligen självklart. Den bästa åtgärden som regeringen kan föreslå är att den tillfälliga lagen dras tillbaka så snart som möjligt. Det är det enklaste och mest effektiva sättet att åtgärda de stora och allvarliga problem som vi ser.

Herr talman! Genom den tillfälliga lagen blev tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregel för asylsökande i Sverige. Vänsterpartiet är generellt emot tidsbegränsade uppehållstillstånd, eftersom de skapar stort lidande, oro och osäkerhet hos asylsökande som inte vet vad som väntar dem i framtiden. Tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar också etableringen i samhället för dem som kommer till Sverige på flykt undan krig och förtryck. Dessutom visar migrationsforskning på någonting ganska intressant, men som egentligen är en ganska självklar paradox, nämligen att människor med permanenta uppehållstillstånd i större utsträckning vågar återvända än de människor som har tillfälliga uppehållstillstånd. Trygghet är helt enkelt en bra grund för att leva sitt liv.

Förslaget innebär olika längd på uppehållstillstånd beroende på en rad olika faktorer, bland annat vilken typ av studier som bedrivs och när ansökan om uppehållstillstånd registrerades. Även om de olika längderna på tillstånden motiveras saknas det utförliga analyser av dem. Vilka konsekvenser de medför och hur förutsättningarna ser ut för att klara studierna inom den utsatta tiden har inte utretts av regeringen. Särskilt problematisk är längden på tillstånden för dem som studerar på introduktionsprogram och tillstånden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. De 13 månader, med möjlighet till 13 månaders förlängning, som enligt förslaget kommer att gälla för studier på introduktionsprogram kommer för många att vara en otillräcklig tid för att bli behöriga till ett nationellt program. En orealistisk tidsgräns som denna riskerar att skapa ökad stress och oro och försvåra möjligheterna att lyckas med studierna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Principen att arbete nu för många är den enda vägen till permanent uppehållstillstånd i Sverige etablerades också genom den tillfälliga lagen. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till denna kursändring som innebär att arbete får större betydelse än skyddsbehov för den asylsökandes rätt att få stanna i Sverige och återförenas med sin familj. Det är en mycket märklig ordning som sätter lönsamhet framför humanism. Att lägga så stor vikt vid arbete som grund för att få stanna i Sverige innebär också en maktförskjutning till arbetsgivarens fördel. När det gäller arbetskraftsinvandringen har vi tidigare sett vad det innebär för alla på arbetsmarknaden. Vi menar att detta kan få långtgående konsekvenser och att det öppnar för ett utnyttjande av asylsökande på arbetsmarknaden. Denna ordning förs genom denna proposition över även till utbildningsväsendet. Den som klarar sina studier får stanna kvar. Den som inte klarar sina studier klarar inte heller kraven för att få stanna i Sverige.

Herr talman! I Sverige kan asylsökande börja studera på gymnasiet från att de har fyllt 16 år. Regeringens förslag utesluter alla asylsökande mellan 16 och 17 år från möjligheten till ett förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier enbart på grund av deras ålder. Detta bör ses som diskriminering av dessa barn i enlighet med artikel 2 i barnkonventionen och artikel 21 i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

Flera remissinstanser kritiserar åldersgränsen, och regeringen svarar att en lägre åldersgräns skulle kunna medföra risk för familjesplittring, eftersom sextonåriga barn i så fall skulle få längre tillstånd än sina föräldrar. Men om regeringen verkligen vill motverka familjesplittring har jag ett väldigt bra förslag, nämligen att se över den tillfälliga lagen. Den har kraftigt begränsat just familjeåterförening och skapat familjesplittring. Innan man aviserar en sådan förändring blir denna argumentation inte jättetrovärdig.

Vänsterpartiet föreslår i likhet med Barnombudsmannen att åldersgränsen sänks till 16 år. Familjesplittring kan motverkas och barnets bästa upprätthållas utan att man riskerar diskriminering av sextonåringar, och om föräldrarna får ett kortare uppehållstillstånd än barnet kan de få ett uppehållstillstånd som gäller tills barnet fyllt 18 år.

Herr talman! Vänsterpartiet anser normalt inte att amnesti är det bästa sättet att skapa en rättssäker och stabil migrationspolitik, men läget är faktiskt akut. Migrationsverkets handläggningstider för ensamkommande barn är rekordlånga. År 2015 var den genomsnittliga handläggningstiden 195 dagar, och i dag är den 466 dagar. Den långa väntan på ett mycket osäkert slut skapar stor oro och mycket ångest.

När vi ser hur självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar, samtidigt som det inte riktigt finns en vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats, är vi i ett läge som kräver extraordinära åtgärder. Vänsterpartiet anser att en amnesti ska införas för alla ensamkommande barn som har varit i Sverige i mer än ett år. Vi hade gärna lagt fram ett förslag om amnesti till omröstning i dag, men det ansågs falla utanför ramarna enligt riksdagsordningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Vi är dock inte ensamma. Över 20 000 människor har skrivit under uppropet om amnesti från rörelsen Vi står inte ut. Det är en rörelse som består av gode män, socialarbetare, lärare, grannar och klasskompisar - de som i sin vardag möter de ensamkommande barnen och ser vilka konsekvenser dagens politik får.

Bland de organisationer som slutit upp bakom kraven finns fackförbund som organiserar dem som i sitt arbete måste trösta, ringa ambulans och hjälpa barn som tappat sin vilja att leva och gå vidare. Det är bland annat Lärarnas riksförbund och SSR. Dessutom har studieförbund, biståndsorganisationer, asylrörelsen och många fler ställt sig bakom kraven. Vänsterpartiet är det enda partiet i den här kammaren som hittills har ställt sig bakom uppropet, men flera av ungdomsförbunden och distrikten i olika partier har faktiskt gjort det.

Kanske kan de som befinner sig ute i landet och ser allvaret i dagens situation hjälpa även er att förstå. Ni har ju faktiskt förstått det förut; tack vare kampanjen Flyktingamnesti 2005 fick 17 000 människor uppehållstillstånd i Sverige. Bakom kraven från kampanjen stod då, förutom Vänsterpartiet, såväl Miljöpartiet och Centerpartiet som Folkpartiet och Kristdemokraterna. Jag hoppas att ni fortfarande vet och förstår det ni visste då. Jag undrar när ni ska ställa er bakom kraven från Vi står inte ut.

Jag, liksom många av er, träffar så gott som varje vecka ensamkommande som berättar om sin rädsla och ångest. De inser att detta förslag tyvärr inte kommer att omfatta dem - för att de inte kvalar in, för att de har hunnit fylla 18 eller för att de har drabbats av godtyckliga och rättsosäkra åldersuppskrivningar. Jag vet att ni andra också gör det, och jag undrar vad ni svarar dem.

Vad säger ni till en människa som ska skickas till ett land hen kanske aldrig varit i, utan nätverk och utan trygghet? Vad säger ni till de många som kämpar för ensamkommande i Vi står inte ut? Vad säger ni till dem som tröstar barnen på natten och som ringer ambulansen när någon skurit sig - eller i värsta fall tagit sitt liv? Vad säger ni till dem som jobbar på BUP och sitter vak vid självmordsbenägna unga?

Jag svarar att jag kämpar för att riva upp den tillfälliga lagen och för en amnesti och möjlighet för dessa barn och unga att äntligen få börja sitt liv i trygghet. Men vad säger ni?

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2. Jag ber om ursäkt för att jag drog över min talartid.


Anf. 4 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Jag kan börja med att svara på frågorna. Jag säger att jag kämpar för en lagstiftning och ett system som gör att personen aldrig hade behövt fly över halva världen och riskera sitt liv utan i stället hade fått hjälp så tidigt som möjligt.

Jag reagerade på många saker i Christina Höj Larsens anförande, men det är en sak jag tänker lyfta upp. Christina Höj Larsen sa nämligen att Vänsterpartiet generellt sett inte tycker att amnesti är ett bra tillvägagångssätt. Samtidigt företräder man en önskan om att återgå till den tidigare politik som faktiskt ledde till den situation vi har i dag. Min fråga är därför: Hur ofta anser Vänsterpartiet att man, trots att man egentligen är emot amnestier, ska bevilja amnestier därför att man bedriver en politik som skapar situationer där Vänsterpartiet anser att amnesti är den enda möjliga utvägen?


Anf. 5 Christina Höj Larsen (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Herr talman! Det som skapat den situation som just nu gör att barn i hela landet skär sig, tar livet av sig och inte förstår hur de ska fortsätta med sitt liv - en situation som gör att de frågar hur de ska klara sig i ett land de aldrig någonsin har varit i - är framför allt den tillfälliga lagen. Vi var mycket starkt emot den, och vi var tydliga med det. Vi var också tydliga med att det kommer att få denna typ av konsekvenser om den tillfälliga lagen genomförs.

Samtidigt har vi haft en situation där åldersbedömningarna inte har varit på plats. Det betyder att vi inte har haft ett rättssäkert sätt att göra åldersbedömningar, och det vet även Paula Bieler om. Vi har sett en omfattande åldersuppskrivning av barn där man bara har killgissat ålder. Det är inte ett rättssäkert sätt att behandla barn och unga på. I en sådan helt unik situation sätter vi alltid människan före. Jag förstår att det kanske är en lite ny tanke för Paula Bieler, men för mig är det en ganska självklar tanke. Därför gör vi så.

I situationer där vi ser att människor trängs och far illa kommer vi alltid att ställa oss på människors sida. Så enkelt är det.


Anf. 6 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Jag kan börja med att ge Christina Höj Larsen ett tips: Om man vill verka seriös kanske man ska inse att vi ser olika lösningar men att det inte betyder att vi inte ser samma problem och att vi inte ser andra personer som människor och vill hjälpa dem. Jag tycker att det är alldeles onödigt att sänka sig till en sådan nivå. Jag anser att Vänsterpartiets politik skadar mer än den gör nytta, men jag skulle aldrig drömma om att anklaga vänsterpartister för att göra det med illvilja och med mening.

Vad är grunden till den situation vi har i dag? Det är faktiskt inte den nuvarande lagstiftningen i Sverige utan snarare den lagstiftning vi har haft tidigare. De prioriteringar som vi och andra länder i vår situation har gjort under alltför lång tid har skapat en situation där personer utan asylskäl söker sig hit och där personer med asylskäl inte får asyl så snart det är möjligt. Det är en situation där vi inte ställer krav på att de som faktiskt kan erbjuda en säker hamn också gör det.

I stället har vi skapat ett system som skapar incitament för människor att söka sig till andra länder och som döljer en ekonomisk migration under locket av att det kallas asyl. Detta är fullkomligt förståeligt. Det finns otroliga välfärdsklyftor globalt sett, och det är oerhört tragiskt. Jag har full förståelse för dem som vill söka sig till exempelvis vårt land för att de har en urusel situation där de bor för tillfället. Det är dock inget som skyddar dem med störst behov.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Min fråga, lite modifierad, är: Om Vänsterpartiet anser att den lagstiftning vi har nu gör att man behöver ge amnesti till alla som befinner sig här i landet, och om svaret är att de egentligen skulle ha fått uppehållstillstånd redan från början, menar då Vänsterpartiet att man bör ha ett totalt okontrollerat mottagande i Sverige? Är det korrekt uppfattat?


Anf. 7 Christina Höj Larsen (V)

Herr talman! Nej, det är helt fel uppfattat. Det fanns en rad fel i det Paula Bieler just sa.

Det vi har ställt oss bakom är det självklara krav som kommer från rörelsen av människor som faktiskt arbetar med dessa barn och unga varje dag. Det handlar om en amnesti för barn som har vistats här i landet i mer än ett år. Det gäller alltså inte alla, utan det är en specifik grupp som vi av förklarliga skäl ser har farit väldigt illa.

Det är en unik situation, och det är viktigt att vi gör någonting. Att världen i stort måste göra bättre ifrån sig när det gäller flyktingmottagande är helt självklart. Vi vet att människor kommer från till exempel Libanon och Libyen, och vi vet att människor är kvar i Syrien. Ett skäl till att unga ensamkommande kommer från Iran är att de sedan länge är flyktingar i Iran och har varit fullständigt rättighetslösa där.

Det är klart att mer behöver göras, men det som Paula Bieler föreslår är att vi ska fortsätta att låta det vara så - att vi ska fortsätta att låta människor vara kvar i Libyen, i Libanon och så vidare - och det är ingenting som jag ställer upp på.

För mig är det så att världen inte blir bättre av att fler gör fel, utan fler behöver göra rätt och det är inte den politik som Paula Bieler eller Sverigedemokraterna företräder. Deras politik går i stället ut på att hela tiden försöka att skjuta bort människor. Om ett hus brinner ska människor få stanna kvar på plats och få hjälp där. Det är en fullständigt obegriplig argumentation som jag inte kan ställa mig bakom.

När människor far illa är det vår skyldighet här i kammaren att göra någonting åt det, och amnesti är ett sätt att göra detta.


Anf. 8 Fredrik Malm (L)

Herr talman! Detta förslag innebär förlängda uppehållstillstånd i fyra år för gymnasiestudier.

Till att börja med vill jag säga att Liberalerna är ett konstruktivt parti i migrationsfrågor. Vi har deltagit i den migrationspolitiska överenskommelsen och är öppna för att diskutera en rad olika frågor.

Vi anser också att man måste vara beredd att i sak lösa den flyktingkris som har rått, vilket innebär att alla i denna kammare på olika sätt behöver bjuda till.

Problemet med detta lagförslag, herr talman, är att det är så dåligt förberett, så rättsosäkert, så feltänkt och så rörigt att det är helt omöjligt för oss liberaler att ställa oss bakom det. Vi hamnar i en situation där vi tvingas att yrka avslag på den här propositionen, eftersom förslaget helt enkelt är för dåligt.

Jag kan sammanfatta vår kritik i ett antal punkter. Till att börja med: Man söker asyl för att man har skyddsbehov. Man söker asyl för att få skydd. Vad Sveriges regering vill med denna proposition är att man ska söka asyl för att läsa på gymnasiet i Sverige - gymnasiet som därtill är en frivillig skolform.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Detta förslag innebär att den som flyr från Bashar al-Asads cyanidbomber i Syrien får 13 månaders uppehållstillstånd. Den som däremot har kommit till Sverige men fått avslag och ska utvisas härifrån, eftersom personen inte har skyddsskäl, kan få stanna i fyra år för att läsa på gymnasiet. Det är inte rimligt att på det sättet införa idén att studier på gymnasiet är grund för att få uppehållstillstånd.

Punkt två är att detta betyder att man inte gör någon skillnad på personer som ska utvisas och personer som har uppehållstillstånd och ska få stanna. Det innebär att personer som har fått en dom om utvisning som har vunnit laga kraft men vars verkställighet har skjutits upp ska få stanna i Sverige. Detta suddar ut gränsen mellan att få stanna och att inte få stanna, vilket enligt vår mening inte är rimligt.

Punkt tre är nog den mest centrala invändningen som vi från Liberalerna har mot detta lagförslag.

I Sverige är det Migrationsverket som är ansvarig myndighet. Det är Migrationsverket som fattar beslut om huruvida en person får stanna i Sverige eller inte.

Men med det här förslaget skjuter man över det ansvaret på rektorer i den svenska skolan. Vad detta förslag innebär är nämligen att en person som läser på gymnasiet - sannolikt en kille, kanske 18-19 år gammal - får stanna i fyra år. Men vad händer efter dessa fyra år? Jo, då innebär den lagändring som nu föreslås att personen, om den sköter sina studier, ska få förlängt uppehållstillstånd i sex månader för att söka jobb.

Försök sätta er in i situationen att ni är en rektor i en svensk skola. Ni har en ensamkommande elev som inte sköter sina studier och inte går på lektioner och annat. Vad gör rektorn i det läget? Vad gör rektorn när gode män och aktivister börjar ringa, när människor på olika sätt mobiliserar och när lokaltidningar ringer och säger att personen kommer att utvisas om ni inte skriver på?

Man lägger över en börda från våra myndigheter på enskilda skolledare i Sverige och på andra personer som befinner sig nära dessa pojkar - på socialsekreterare, handläggare och andra människor som på olika sätt befinner sig runt omkring dem. Man förflyttar ansvaret. Det är fullständigt orimligt att rektorer genom en signatur i praktiken ska avgöra om personen får stanna i Sverige eller inte. Detta ställer dem inför etiska dilemman och lägger en enorm börda på personer inom välfärdssektorn, och det är inte rimligt.

För det fjärde, herr talman: En person får förlängt uppehållstillstånd i fyra år och ska därefter, om personen klarar studierna, få stanna i ytterligare sex månader, med villkoret att man får stanna resten av livet om man hittar ett jobb. Om man inte hittar ett jobb ska man dock åka tillbaka till Iran eller Afghanistan eller vilket land det nu kan vara.

Sätt er in i den situationen! Vi tänker oss att vi är en kille på 20-22 år. Vi har stannat här i fyra år och klarat våra studier, men våra studier är i praktiken gymnasieintroduktion. Vi har ingen universitetsutbildning, och vi har inte fullgoda gymnasiebetyg för att komma in på universitetet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Vi har sex månader på oss. Om vi på dessa sex månader hittar ett jobb får vi stanna resten av livet, men om vi inte hittar något jobb åker vi ut.

Detta öppnar för att människor kommer att bli fullständigt desperata efter att hitta ett jobb på de sex månaderna. Det öppnar för skenanställningar, korruption och oseriösa arbetsgivare. Det här öppnar för en situation där dessa personer svävar mellan att få stanna och att inte få stanna i Sverige, och det hela beror på huruvida man lyckas att hitta en person som på olika sätt kan ordna ett jobb.

Herr talman! Orsaken till att det är så här har berörts i tidigare anföranden. Det beror på att regeringen envisades med att driva igenom så korta tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige att man har hackat upp hela integrationen. Det är bakgrunden till detta.

Man har infört en tillfällig lagstiftning med korta uppehållstillstånd, och sedan kan man inte riktigt stå upp för den lagstiftningen. När man ser dessa olika problem vill man lappa och laga, rätta till, fixa och dona, och därigenom skapar man en lagstiftning som är rättsosäker. Vi kommer nu att ha flyktingfamiljer i Sverige där barnen till följd av detta kan få olika längd på uppehållstillståndet.

För det sjätte, herr talman, kom det häromdagen ett förslag från Miljöpartiet som innebär att man inte ska behöva få ett jobb för att få stanna, utan det ska räcka med en subventionerad anställning.

Kombinationen av dessa två förslag - det som nu ligger på riksdagens bord och det som Miljöpartiet har föreslagit - skulle vara fullständigt förödande, som jag uppfattar det. Denna kombination skulle öppna upp för en arbetsmarknad med utnyttjande av nyanlända i Sverige, och alla vi som har en viss social blick och en idé om ordning och reda på arbetsmarknaden borde verkligen inte ställa oss bakom detta.

Vad tycker då Liberalerna? Vi är ett parti som tycker att det är jätteviktigt att uppmuntra människor att gå i skolan. Vi är på inget sätt negativa till att man går i skolan - vi tycker att det är viktigt. Vi vill ha skolplikt. Vi vill ha mer utbildning i Sverige - vi har fokuserat jättemycket på utbildning.

Under den tid man söker asyl i Sverige har man rätt att gå i skolan, vilket innebär att detta tillgodoses. Men med den lagstiftning som finns i Sverige i dag kommer inte alla människor som är här på tillfälliga uppehållstillstånd eller som söker asyl att få stanna. Vi menar att denna tid därför bör användas till att förbereda människor på ett flexibelt sätt, så att dessa ungdomar får kunskaper eller verktyg som de också kan använda sig av i andra länder, om de skulle tvingas att lämna Sverige.

Detta betyder att civilsamhället och studieförbunden behöver spela en roll, men vad regeringen gör är att malla in alla i gymnasiestrukturen. Personerna kommer därför inte att ha de meriter som gör att de kanske kan få ett jobb i ett annat land om de behöver lämna Sverige.

Summa summarum, herr talman, vill jag yrka avslag på propositionen och bifall till reservation 1.


Anf. 9 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper och förföljelse av etniska och religiösa grupper gör att miljontals människor är på flykt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Enligt nättidningen Europaportalen i går har Sverige tagit emot flest asylansökande per capita i Europa, och det är bra. Men fler länder måste ta sitt ansvar i EU för att allt fler ska kunna få det skydd som man behöver.

Mottagandet av närmare 163 000 asylsökande under 2015, varav ca 35 000 minderåriga utan vårdnadshavare, har ställt mycket stora krav på hela samhället. Det hade varit helt omöjligt att klara av utan alla de medmänniskor som öppnat sina hem och medarbetare ute i kommuner och på myndigheter som arbetat hårdare än vanligt för att klara den svåra uppgiften.

Den proposition som regeringen nu har lagt på riksdagens bord, och som vi i dag ska diskutera och fatta beslut om, menar vi ändå är en konsekvens av den illa förberedda tillfälliga restriktiva migrationslagstiftning som regeringen aviserade i november 2015 och drev igenom i riksdagen i juni 2016. Att nu återkomma med kompletteringar är nödvändigt, eftersom vi har sett orimliga effekter av den tillfälliga lagen.

Flertalet remissinstanser har, trots omfattande brister i förslaget, tillstyrkt ändringarna i den tillfälliga lagen. Men det framgår av remissvaren att det inte är för att förslagen bedöms vara bra, utan för att det vore sämre att inte alls göra några förändringar. De anser att lagen kommer att bli än mer komplex, och det instämmer vi i. Ändå ser vi ett behov av att delvis lappa och laga i systemet och kommer därför att släppa igenom propositionen.

Herr talman! Att tvingas bryta upp och ta sig till ett annat land för att söka skydd eller försöka möjliggöra en bättre framtid är ett stort beslut. Särskilt svårt måste det vara för ensamma barn att ta det steget. Att lämna hem och familj bakom sig för att söka asyl i ett nytt land är något som inget barn borde behöva vara med om. Ändå är det precis vad tusentals ensamkommande gått igenom.

Även om antalet nya ansökningar om asyl hittills i år och förra året varit betydligt färre än åren dessförinnan kvarstår mycket hårt arbete både i asylprövningen och för att de som beviljas uppehållstillstånd ska kunna integreras väl i vårt gemensamma samhälle. Såväl alla som bidragit och bidrar ideellt som anställda som möter behoven hos asylsökande och nyanlända måste få rimliga förutsättningar att göra sin del.

Även om regeringen i vissa delar tydliggjort ansvarsfördelningen och avsikterna vad gäller hur de nu föreliggande förslagen ska tillämpas kvarstår betydande otydligheter, vilka är kring orimliga krav som riskerar att ställas på såväl socialsekreterare som lärare och annan skolpersonal när dessa yrkeskategoriers bedömningar i sitt yrkesutövande i direkt mening kan komma att avgöra en ung persons möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd.

Kristdemokraterna menar att det är rimligt att tidsbegränsade uppehållstillstånd kan och ska användas som huvudregel, och behovet av en ändring och anpassning till andra EU-länder var något som Göran Hägglund gick ut med i en artikel redan hösten 2014. Det kan vara en huvudregel för alla skyddskategorier utom kvotflyktingar. Men det är vår åsikt att samtliga tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år. Om skyddsbehovet kvarstår för en person som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd under tre år bör uppehållstillståndet permanentas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

I den tillfälliga lag som regeringen har infört är de tillfälliga uppehållstillstånden bara 13 månader. Det får helt andra konsekvenser än vad treåriga uppehållstillstånd skulle ha inneburit. Med treåriga tillstånd i utgångsläget och med rätt till permanent uppehållstillstånd, om skyddsskälen kvarstår, skulle betydande delar av dem som påbörjat en gymnasieutbildning ha kunnat fullgöra den.

I den tillfälliga lagen har regeringen begränsat möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för personer som har etablerats på arbetsmarknaden och som har fyllt 25 år. Kristdemokraterna avvisade denna åldersgräns och förespråkade att gränsen i stället skulle sättas vid 21 år. Även detta skulle ha inneburit att flera av de unga som regeringen nu känner sig nödgad att hitta speciallösningen för redan skulle ha haft möjlighet att få uppehållstillstånd om vårt förslag hade vunnit bifall.

Även lagförslagets nedre åldersgräns är problematisk, dels ur ett barnperspektiv, dels då det innebär nya svårigheter i tillämpningen och möjligheten att upprätthålla rättssäkerheten. Regeringens motivering att värna familjesammanhållningen motsägs av att man genom den tillfälliga lagen kraftigt begränsat just möjligheten till familjeåterförening. Det senare är ytterligare något som vi kristdemokrater har motsatt oss. Vi anser fortsatt att rätten till familjeåterförening ska gälla dem som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och att den möjligheten snarast bör införas.

Herr talman! Med Kristdemokraternas politik hade omprövningarna varit färre och belastningen på Migrationsverket varit mindre, vilket skulle ha medgivit kortare handläggningstider.

Med den tillfälliga lag som vi har i dag har regeringen tagit bort möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande omständigheter för barn. Det innebär att grunden för uppehållstillstånd inte längre finns för några av de mest sårbara av de personer som befinner sig här nu. Att regeringen nu, med de ändringar i den tillfälliga lagen som föreslås, försöker hantera även detta visar på hur fel det var att ta bort dessa grunder.

Sammantaget konstaterar vi att om Kristdemokraternas tidigare lagförslag hade vunnit bifall i riksdagen hade regeringen inte behövt lägga fram punkterna 1 och 2 i regeringens proposition.

Herr talman! Som vi skriver i vårt särskilda yttrande i betänkandet anser vi att Kristdemokraternas förslag, som tidigare behandlats i riksdagen men ej vunnit bifall, borde ha genomförts. Men när vi nu har den lagstiftning vi har anser vi att förutsättningarna måste bli så goda som möjligt för de barn och ungdomar vars öde här och nu vilar på de lagar som gäller.

Trots brister i regeringens förslag kommer inte Kristdemokraterna att stoppa förslaget i dag. Vi avslår alltså inte propositionen. Jag vill däremot yrka bifall till reservation 4.


Anf. 10 Carina Ohlsson (S)

Herr talman! Vi debatterar nu socialförsäkringsutskottets betänkande Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå.

Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget och avslag på samtliga reservationer, vilket innebär att vi ställer oss bakom regeringens förslag till lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå och därmed ändringar i utlänningslagstiftningen samt följdändringar i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Propositionen lämnar alltså förslag som syftar till att uppmuntra och ge möjlighet till nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå. Det föreslås att den som påbörjat utbildning på gymnasial nivå, och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen eller på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, enligt utlänningslagen ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid. Om grunden för tillståndet har upphört ska utlänningen kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta med sina studier, alltså gå klart gymnasieutbildningen, helt enkelt.

Som jag sa ska även den som har fått eller annars skulle ha fått ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet därför att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning, även under en tid efter den tillfälliga lagens giltighetstid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan om mindre än en månad, alltså den 1 juni 2017.

Herr talman! Personen måste ha fyllt 17 men inte 25 år, studera på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på annan motsvarande utbildning och får inte tidigare ha fullföljt en sådan utbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Giltighetstiden ska bestämmas till sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen enligt den individuella studieplanen eller, vid studier på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument.

Uppehållstillståndet gäller alltså sex månader längre än de planerade studierna, vilket flera har tagit upp. Den som fullföljt sina studier får därigenom en viss tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl ska en längre giltighetstid kunna beslutas även om sökanden inte studerar på heltid.

I gymnasieskolan finns det två sorters program, introduktionsprogram och nationella program. Den som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program har alltså möjlighet att gå ett introduktionsprogram för att få sådan behörighet.

Det är i princip så att alla nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som påbörjar gymnasiestudier gör det på ett introduktionsprogram. Det är av stort värde för nyanländas etablering på arbetsmarknaden att de efter introduktionsprogrammen går över till ett nationellt program och sedan fullföljer en gymnasieutbildning.

Detta vet vi gäller generellt för både ungdomar och vuxna i Sverige när det gäller att kunna få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Det är alltså inte unikt för nyanlända, utan det är så det fungerar. Det är en markant skillnad i arbetslöshet mellan dem som har fullföljt en gymnasieutbildning och dem som inte har gått en gymnasieutbildning. Det är därför det är så viktigt med gränsen på 25 år och att man ska fullfölja en gymnasieutbildning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

För den som inte har fyllt 25 år kommer en fullföljd gymnasieutbildning dessutom att vara en förutsättning för att kunna beviljas ett permanent uppehållstillstånd vid försörjning. Avsikten med regleringen är att de som är under 25 år ska ges möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning och på så sätt kunna beviljas permanent uppehållstillstånd.

Det är viktigt att skapa ytterligare incitament för att påbörja studier på ett nationellt program. Utgångspunkten bör därför vara att det ska krävas studier på ett nationellt program för att kunna beviljas ett längre uppehållstillstånd. Man ska också ha kunnat gå ett introduktionsprogram innan.

I vissa fall bör det dock vara möjligt att beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå även för studier på ett introduktionsprogram. Man kan till och med gå två introduktionsprogram och få beviljat två gånger 13 månader.

Att jag nu har försökt förklara ganska ingående - och ändå kan det verka komplicerat - vad vi kommer att besluta om i dag beror på att det är många som hör av sig, vilket också flera har sagt i talarstolen. Det gäller både ungdomar, som är direkt involverade, och andra, såsom lärare, gode män, anställda på HVB-hem med flera. De undrar hur det kommer att fungera och vad som kommer att gälla.

Jag vet att många följer förslaget och vad beslutet blir här i eftermiddag. Därför är det viktigt att vi kommunicerar det så bra som möjligt. I dagens debatt kommer vi också att få lyssna på migrationsminister Morgan Johansson som givetvis kommer att förklara förslagets innebörd och motivera det.

Det blir förstås en snabb omställning för Migrationsverket eftersom förslaget ska träda i kraft redan den 1 juni. Vi vet att man där är väl insatt och inläst på förslaget, men man ska trots allt kunna hantera det i stort sett direkt.

Jag tycker att det är ett oerhört bra förslag att ungdomar ges möjlighet att få uppehållstillstånd för att utbilda sig och få en bra gymnasieutbildning och att de efter det kan få ett arbete och försörja sig och kunna stanna kvar i Sverige.

Jag har lång erfarenhet av att jobba som lärare på högstadiet, gymnasiet och komvux och vet hur viktigt det är att utbilda sig - både för att få kunskap, färdigheter och bildning och för att ingå i en gemenskap och ett sammanhang och göra något meningsfullt.

Herr talman! Jag vet också från mitt långa engagemang i kvinno- och tjejjourer att ett av de bästa sätten för barn och ungdomar att komma vidare när de lever eller har levt med traumatiska upplevelser är att gå i skolan och att utbilda sig. Undersökningar har visat att det till och med är bättre än terapi. Skola och utbildning är det bästa för barn och ungdomar för att kunna gå vidare.

Därför är det viktigt att detta förslag går igenom i dag. Det är ett bra och framåtsyftande förslag. Det gläder mig att flera partier utöver regeringspartierna ställer sig bakom förslaget. Jag hade dock hoppats att ytterligare ett par partier skulle ha övervägt att ställa sig bakom förslaget eftersom det leder till att många ungdomar får möjlighet till utbildning. Det ska bli spännande att följa omröstningen i eftermiddag.


Anf. 11 Fredrik Malm (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Herr talman! Jag har lyssnat på Socialdemokraterna och förstått att allt är finemang i denna lagstiftning. Det är lite märkligt att den kommer först nu och att den inte har kommit tidigare om den är så fantastisk.

Herr talman! Sveriges Skolledarförbund skriver så här i sitt remissvar: Förbundet är allvarligt oroat över den roll som lärare och skolledare förväntas ta i processen gällande beviljande av uppehållstillstånd. Skolledare och lärare riskerar att hamna i mycket svåra etiska dilemman.

Skolverket skriver så här: Skolverket bedömer att utkastets förslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i praktiken innebär att huvudmannen för utbildningen kan komma att avgöra tiden för uppehållstillstånd.

Det var precis detta jag förde fram i mitt anförande tidigare. Vad regeringen vill är att rektorer och inte Migrationsverket ska avgöra om personer får stanna i Sverige eller inte. Har ni tänkt igenom vad det får för konsekvenser? Uppenbarligen har ni inte lyssnat på den allvarliga kritiken från Skolverket och Sveriges Skolledarförbund.

Vad säger du till Sveriges rektorer, Carina Ohlsson? Det är ju deras signatur som i slutänden kommer att fälla domen om personer får stanna i Sverige eller inte. Är det rimligt? Är det socialdemokratisk politik att rektorer ska vara ställföreträdande migrationsverksbeslutsfattare? Det kan det väl inte vara?


Anf. 12 Carina Ohlsson (S)

Herr talman! När det gäller de barn som kommer till Sverige och söker asyl, där en del får asyl och andra får avslag, blir såklart alla i samhället delaktiga. Jag möter dagligen människor som är delaktiga i den vardag som dessa barn och ungdomar lever i.

Jag är själv ordförande i en fotbollsklubb och möter ungdomarna där. Det är inte alldeles enkelt eftersom de inte alltid har denna färdighet. Detsamma gäller i skolan, och därför ges möjlighet till dubbla introduktionsprogram så att de ska klara ett nationellt program. Det står inte vilka betyg de ska men de ska fullfölja ett nationellt program.

Jag tror kanske mer än Sveriges Skolledarförbund på att lärarna och skolledarna är professionella. När det gäller att bedöma, motivera och informera tror jag att professionen kommer att klara det på ett mycket bra sätt. Jag menar att det är ännu svårare att möta ungdomar som inte har möjlighet att fullfölja ett program för att de ska avvisas men ändå ska gå till skolan och vara motiverade.

Regeringens förslag ger barn och ungdomar större möjlighet att fullfölja sin utbildning på ett bra sätt.


Anf. 13 Fredrik Malm (L)

Herr talman! Jag lyssnade på Carina Ohlsson, och det är väldigt mycket av att hon tror det ena, hon tror det andra. Tror det gör man i kyrkan, i moskén, synagogan eller i hinditemplet. Det som vi ägnar oss åt i riksdagen är utredning, analys och att komma med välgrundade förslag. Vi stiftar lagar här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Ni är nu beredda att stifta en lag som Sveriges Skolledarförbund bedömer kommer att leda till mycket svåra etiska dilemman. Förbundet är allvarligt oroat, skriver man, för den roll som lärare och skolledare förväntas ta i processen gällande beviljande av uppehållstillstånd.

Skolverket skriver att man bedömer att förslaget innebär att huvudmannen för utbildningen kan komma att avgöra tiden för uppehållstillstånd. Det här är ju en radikal förändring.

Då säger Carina Ohlsson att hon är ordförande i en fotbollsförening, så hon är delaktig. Då kan jag berätta att i fotbollsföreningen bestämmer man om Ibrahim ska spela vänsterback eller mittfältare. Men här kommer rektorerna att bestämma om Ibrahim får stanna i Sverige eller inte. Det är någonting annat.

Man kan inte slå ifrån sig genom att säga att vi har ett civilsamhälle där alla är delaktiga kring dessa pojkar. Det här handlar ju om specifika personer, rektorer, skolledare och andra som kommer att utsättas för ett ofantligt tryck från gode män, från personal på boenden, från aktivister och andra. Deras beslut kommer att innebära om en person får stanna i Sverige eller inte.

Förstår inte Socialdemokraterna att man inte kan lägga den här typen av etisk börda på personer som ska vara ansvariga för pedagogisk verksamhet, att de ska vara någon sorts ställföreträdande myndighetsutövare för Migrationsverket i Sverige? Det borde väl ändå vara rimligt att man i Regeringskansliet med alla räknenissar, utredare, jurister och hela Statsrådsberedningen kommer fram till den slutsatsen att man inte kan lägga en sådan börda på Sveriges skolledare. Det förvånar mig att Socialdemokraterna inte har tänkt till här mer än så.


Anf. 14 Carina Ohlsson (S)

Herr talman! Alla de epitet som Fredrik Malm försöker att lägga på mig tar jag med lättsamhet och lämnar bakom mig.

Fredrik Malm själv bad att jag skulle beskriva etiska dilemman, och de är inte alltid faktabaserade. Man kan inte säga exakt hur det blir, utan då måste det ske överväganden. Det var därför som jag sa att jag tror att lärarna och skolledarna har en bättre professionell förmåga än vad skolledarförbundet tror. Det var den frågan som jag svarade på. Jag sa inte att jag tror på en annan högre makt. Jag tror på förslaget, att det är rimligt, balanserat och kommer att fungera.

Det är synd att Liberalerna inte har något balanserat och bra förslag som man kunde tro på.

Jag nämnde andra aktörer för att de är med och deltar. Det som händer i civilsamhället gör att det enskilda barnet och den enskilda ungdomen kan klara skolresultaten bättre. Det var därför som jag tog upp andra aktörer än just skolväsendet.

Jag tror på förslaget. Jag tror också att skolan kommer att klara av det på ett bra sätt. Det är därför som jag själv, Socialdemokraterna och regeringen har kommit fram till det här förslaget. Vi tror på det, och det är analyserat och faktagenomgånget. Det kommer att bli bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Jag hade hoppats mer av Fredrik Malm, att det hade kommit ett bättre motförslag som vi också hade kunnat titta på.


Anf. 15 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Trots att jag är emot lagstiftningen kan jag börja med att lämna ett sådant förslag. Man kan ha centralrättade prov och knyta uppehållstillståndet till faktiska skolresultat. Då kommer man åtminstone en bit på väg där lärarna inte åläggs denna börda.

Precis som Fredrik Malm fascineras jag av Carina Ohlssons svar där hon helt enkelt hänvisar till professionens arbete och ignorerar det faktum att man ålägger dem uppgifter som kommer att få konsekvenser. Vare sig de fullföljer sitt professionella uppdrag eller inte är detta en extrabelastning på professionen. Det har vi också lyft fram i vår följdmotion och i vår kritik mot lagförslaget.

Men det var inte därför som jag begärde replik, utan det gjorde jag för att ställa en väldigt enkel fråga. Delar Carina Ohlsson den bedömning som hennes parti och regeringen gjorde av att våra system i Sverige var så pass överbelastade under hösten 2015 att man behövde införa den tillfälliga lagstiftningen?


Anf. 16 Carina Ohlsson (S)

Herr talman! Det är roligt att Paula Bieler fascineras av mig. Det tar jag som en komplimang.

Eftersom jag, som jag sa tidigare, har jobbat inom skolsystemet under många år förstår jag ju att det blir en extra belastning. Det är klart att jag förstår det. Nu är det inte betygen som ska bedömas utan det är att man fullföljer skolan eller utbildningen. Det är alltså inte betygen i sig som räknas.

Det är klart att man ska titta på det, precis som man gör när det gäller andra ungdomar. På gymnasienivå klockar man exakt när eleverna kommer till skolan. Om de kommer fyra timmar och fyra minuter för sent blir de av med studiebidraget. Det finns alltså annat som inkluderar alla ungdomar.

Sedan fick jag frågan om jag instämmer i att situationen var så belastad att man behövde göra någonting åt den. På vilket sätt lagstiftningen skulle förändras hade vi oerhört mycket diskussioner om i regeringspartierna. Från början hade jag också många diskussioner med Morgan Johansson för att se vad man skulle kunna göra. Jag tycker att det var svårt när man tog bort till exempel familjeåterföreningen.

Vi tittade också på om man kunde utöka antalet kvotflyktingar. Men när vi till slut landade i ett förslag ställde vi socialdemokrater oss bakom det. Det har vi också diskuterat på en partikongress, så det är väl känt.


Anf. 17 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Av svaret inser jag att jag får ta vidare diskussioner med Morgan Johansson. Jag anar att det inte är en full enighet inom Socialdemokraterna.

Jag står fast vid det ansvar som läggs på lärare. Hur man än vrider och vänder på det - tro mig, jag har själv studerat till gymnasielärare, så jag har lite hum om vad som gäller - säger Carina Ohlsson att hon litar på att professionen ska göra sitt arbete. Hon slår ifrån sig all den kritik som riktas mot att lärarna åläggs en personlig börda genom att hon säger att hon tror att de kommer att sköta sitt jobb i alla fall. Hon ökar bördan ännu mer genom att säga att lärarna inte ska tänka på att deras bedömning får konsekvenser. Lärarnas bedömning avgör om en person får stanna i Sverige eller inte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Det är det som jag tycker är så fascinerande, att det är en fråga som tydligt handlar om huruvida lärarna och rektorerna på skolan ska tvingas leva med att deras bedömningar avgör om en person får stanna i Sverige eller inte, trots att det inte är kopplat till deras utbildning och yrke. Man vrider på det och säger att lärarna nog ska vara kapabla att ändå göra sitt jobb. Det är två helt olika aspekter på två helt olika frågor.

Än en gång är jag fullt medveten om att den här lagstiftningen inte är baserad på betyg. Det är ett av problemen. Det jag sa var att om man nödvändigtvis ska ha en sådan här lagstiftning borde man åtminstone koppla den till betyg och låta proven rättas anonymt och centralt, så får man bort bördan från lärarna.


Anf. 18 Carina Ohlsson (S)

Herr talman! Paula Bieler sa att det inte verkade som att vi var eniga, men det är vi. Efter diskussionen om förslaget och den tillfälliga lagstiftningen ställde vi oss bakom detta. Vi har också diskuterat det på partikongressen, och det är ju väl känt.

Paula Bieler säger att jag slår ifrån mig kritiken och låtsas som att inte det här får konsekvenser för både gymnasielärare och skolledare. Det vet jag så klart att det kommer att få. Så jag slår inte alls bort det och låtsas som att ingenting kommer att hända.

Men det som jag sa var att när jag möter gymnasielärare i dag tycker de att det är oerhört jobbigt att veta att elever kan få sluta på direkten och inte fullfölja sitt program. Jag tror faktiskt att detta möter större tillfredsställelse hos lärarna. De vet att eleverna får gå kvar på sitt gymnasieprogram. De kan motivera den enskilda eleven på ett mycket bättre sätt om de vet att denna har möjlighet att gå kvar - får fullfölja sitt gymnasieprogram eller får gå sitt introduktionsprogram - än att säga: Om tre veckor kanske du måste sluta gymnasieprogrammet.

Jag tror att de etiska dilemman, som jag också blev tillfrågad om, är en börda som kan släppa hos lärarna när de vet att eleverna kan fullfölja sitt program och inte slitas bort från det. Jag tror på förslaget och att det blir bättre för både den enskilda eleven och undervisande lärare.


Anf. 19 Maria Ferm (MP)

Herr talman! Jag är väldigt glad över att i dag få debattera det förslag som regeringen har lagt fram om möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Den proposition vi nu debatterar och röstar om i eftermiddag kommer att få stora konsekvenser för nyanlända ungdomar. Personer som annars skulle få korta tillfälliga uppehållstillstånd och riskera att avvisas på 18årsdagen kommer i stället att få längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet och därefter tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed får de en möjlighet att kunna stanna permanent.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Den tillfälliga lag som började gälla förra sommaren och som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gör att huvudregeln blir tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta som tidigare. Lagen innehåller dock en möjlighet till permanent uppehållstillstånd för personer som har en anställning som man kan försörja sig på.

För att undvika en situation där denna bestämmelse skulle skapa incitament för ungdomar att hoppa av gymnasiet i hopp om att i stället kunna hitta ett arbete föreslog regeringen en begränsning i den tillfälliga lagen som innebär att permanent uppehållstillstånd bara får beviljas en person som inte har fyllt 25 år om han eller hon har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande. Regeringen lovade samtidigt att i stället återkomma till riksdagen med ett förslag som uppmuntrar nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå genom att bevilja dem längre uppehållstillstånd för att kunna läsa klart gymnasiet. Därefter skulle de kunna hitta ett jobb och få samma möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Det är detta förslag som vi nu debatterar. Ur etableringssynpunkt är det av stort värde att unga nyanlända genomgår utbildning på gymnasial nivå. En fullföljd gymnasieutbildning är i många fall en förutsättning för nyanländas etablering i samhället. Det finns alltså starka skäl att uppmuntra till sådan utbildning. En alternativt skyddsbehövande beviljas enligt den tillfälliga lagen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 13 månader. Att inte veta om uppehållstillståndet kommer att förlängas, och därmed inte veta om påbörjade studier kommer att kunna avslutas, kan få till följd att den nyanlända avstår från att påbörja studier.

Lagförslaget kommer att öka tryggheten och göra det enklare för nyanlända barn och ungdomar att fokusera på sina studier. Jag får medge att regelverket är lite snårigt, men jag ska försöka redogöra för vad det kommer att innebära för olika grupper i praktiken.

De som studerar på nationellt program redan då den första prövningen av asylansökan görs ska beviljas ett längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Giltighetstiden på det tillståndet kommer att vara sex månader utöver den tid som återstår av den sökandes utbildning enligt hans eller hennes individuella studieplan. Alla nyanlända ungdomar kommer inte att uppfylla förutsättningarna för ett längre uppehållstillstånd redan vid den första prövningen.

För att de som påbörjat sina gymnasiestudier först efter att uppehållstillstånd har beviljats ska kunna känna sig säkra på att kunna slutföra sina studier kommer det också att finnas en möjlighet att beviljas ett längre uppehållstillstånd i samband med prövningen av förlängning av tillståndet. Detta gäller även om de tidigare skälen till uppehållstillstånd har upphört.

Med studier på gymnasial nivå avses utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning, komvux, och särskild utbildning för vuxna, särvux, samt allmän kurs motsvarande gymnasieskolan vid folkhögskola.

Även de barn och unga som studerar på ett introduktionsprogram omfattas. För dessa kommer det första tillståndet att gälla i 13 månader. Om personen fortfarande läser på ett introduktionsprogram när det första tillståndet löper ut ska det förlängas med ytterligare 13 månader. Detta gäller även om tidigare grund för uppehållstillstånd inte längre gäller. En ungdom har därmed i regel 26 månader på sig att ta sig igenom introduktionsprogrammet och in på ett nationellt program.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

När det andra tillståndet på 13 månader löper ut krävs att personen har påbörjat ett nationellt program eller motsvarande för att gymnasieuppehållstillstånd ska kunna beviljas. Giltighetstiden på det tillståndet kommer att vara sex månader utöver den tid som återstår av den sökandes utbildning enligt hans eller hennes individuella studieplan. Efter studierna finns en möjlighet att beviljas permanent uppehållstillstånd för den som kan försörja sig. Det finns dessutom möjlighet till en etableringsfas på sex månader efter studierna då man kan söka arbete.

Lagförslaget är också särskilt viktigt för de ensamkommande som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet. Bakgrunden till detta är att Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande gjort en tolkning av utlänningslagen som innebär att de som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet och är över 16 år vid beslutstillfället tillfälligt får stanna i Sverige fram till 18-årsdagen. När de har fyllt 18 år kan de dock utvisas eftersom det då enligt lag inte längre krävs ett ordnat mottagande. Tidigare fick dessa personer permanent uppehållstillstånd.

Detta har väckt stor oro bland både ensamkommande ungdomar som själva berörs och bland deras lärare, gode män, boendepersonal och klasskamrater. Många ungdomar som nu går i skolan i Sverige, lär sig svenska, är aktiva i idrottsföreningar och försöker återfå sin framtidstro oroas över risken att utvisas när de fyller 18 år. Därför är det extra glädjande att dessa ensamkommande ungdomar, varav många är medborgare i Afghanistan, i och med lagförslaget kommer att få stanna i Sverige i stället för att utvisas.

De regler som nu föreslås omfattar både de ensamkommande barn som har fått eller kommer att få tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på 18-årsdagen och de ungdomar som är så pass nära 18-årsdagen att de har fått beslut om avvisning eller utvisning med uppskjuten verkställighet och kom före den 24 november 2015. Reglerna kommer alltså att omfatta även de personer som redan har fått beslut enligt det nya rättsliga ställningstagandet från i somras.

Utskottet tydliggör också i betänkandet att den som har sökt uppehållstillstånd som ensamkommande barn senast den 24 november 2015 och som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet inte bör hamna i ett sämre läge än andra som omfattas av regeringens förslag. Denna grupp bör kunna ges ett uppehållstillstånd för studier även om beslutet om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet har överprövats eller är föremål för överprövning och personen har hunnit fylla 18 år.

Att denna lag blir verklighet är ett viktigt besked till många av de ensamkommande som känner oro inför framtiden och till alla de lärare och gode män som arbetar hårt med att ge dem en bra tillvaro i Sverige. Men det är inte det enda som kommer att behöva göras.

Vi har nåtts av oroväckande rapporter om självmord och psykisk ohälsa bland gruppen ensamkommande, särskilt de senaste månaderna. Det pekar inte minst på behovet av att förbättra kunskapsläget om ensamkommandes situation och hur mottagandet kan förbättras. Därför är det välkommet att regeringen nu har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn under Socialstyrelsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Att vi klarar av att ge ensamkommande barn och unga ett gott mottagande och motverkar de uppkomna problemen är viktigt, inte bara för de enskilda barnens skull utan för samhället som helhet. Barnen behöver trygghet och stabilitet för att kunna bygga en framtid för sig själva och kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge. Därför behöver vi förbättra situationen steg för steg. För en del ungdomar innebär denna lag att de kan gå klart gymnasiet och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd genom arbete i stället för att utvisas på sin 18-årsdag. För andra ungdomar innebär förslaget att de får längre uppehållstillstånd och kan känna sig trygga med att de kommer att få avsluta sina gymnasiestudier.

Miljöpartiet arbetar i varje givet läge, utifrån vad som är politiskt möjligt, hårt för flyktingars rättigheter, inte minst för dem som är barn och unga. I vissa tider har vi kunnat genomföra reformer för en mer human migrationspolitik, och i andra tider har det snarast handlat om att försöka förhindra en mer restriktiv politik. Jag är oerhört glad att vi nu är i ett läge där vi lyckas ta ett viktigt steg för att öka nyanlända barns och ungas trygghet och möjlighet att skapa sig en framtid i Sverige.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 20 Fredrik Malm (L)

Herr talman! Jag noterade att Maria Ferm i sitt anförande sa att hon medger att det här förslaget är "lite snårigt". Jag delar den uppfattningen. Det är nog dagens understatement. Detta är fullständigt rörigt och kommer att bli rättsosäkert. Det räcker att läsa Maria Ferms eget anförande över alla olika kategorier och olika längder på uppehållstillstånden - en får 13 månader, en annan får 13 plus 13, någon får 6 månader, någon annan får stanna hela livet och så vidare.

Men det är några som inte kommer att få uppehållstillstånd. Det gäller till exempel barnfamiljer där halva familjen är kvar i Syrien. Om man befinner sig i Syrien och har rätt att anhöriginvandra till Sverige är väntetiden för ett anknytningssamtal vid vår ambassad i grannlandet nu över ett år med den tillfälliga lagstiftning vi har. I Libanon kan man inte göra sådana här samtal alls. Och de som omfattas av den nya tillfälliga asyllagen har inte rätt till familjeåterförening.

Samtidigt beskriver Maria Ferm att det förslag som nu ligger på riksdagens bord om förlängt uppehållstillstånd för studier även ska omfatta personer som egentligen saknar skyddsskäl och ska utvisas. De personerna kommer att vara över 18 år. I praktiken innebär det här att killar över 18 år, myndiga män utan asylskäl som har fått beslut om utvisning, får stanna i Sverige i fyra år för att plugga på gymnasiet, samtidigt som barnfamiljer i Syrien inte får återförenas.

Med vilken moral tycker Miljöpartiet att detta är rimligt? Kan inte Maria Ferm förklara varför det ska vara så att barnfamiljer i Syrien splittras medan myndiga män utan asylskäl ska stanna i Sverige?


Anf. 21 Maria Ferm (MP)

Herr talman! Jag och Fredrik Malm har debatterat den här frågan i kammaren tidigare. Då lyckades jag förhoppningsvis reda ut vissa av de saker i den här propositionen som Fredrik Malm hade missuppfattat, och det var bra. Men det kommer ganska många anklagelser nu också. För mig blir det ganska oförståeligt, bland annat när Fredrik Malm ställer familjeåterförening mot att dessa barn och unga ska få möjlighet att stanna i Sverige. Det är klart att vi behöver arbeta för att utöka rätten till familjeåterförening, och det är också någonting som vi gör.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Om Liberalerna röstar avslag på den här propositionen men går på den överenskommelse som fanns från hösten 2015 innebär det att man vill tvinga ut barn i barnarbete och se till att de hoppar av gymnasiet, för det är på det sättet de kommer att kunna få permanent uppehållstillstånd. Om man inte vill stå bakom överenskommelsen från oktober 2015 och inte vill göra de här kompletteringarna innebär det att man gör så att barn får sämre möjligheter än vuxna till permanent uppehållstillstånd. Det innebär att alla de här barnen som har påbörjat gymnasiet, har skaffat sig ett liv här, har fått kompisar, har ett sammanhang och vill ha en framtid här men känner oro för att de får korta tillfälliga uppehållstillstånd inte kan känna sig trygga med att få stanna. Många av dem kommer i stället att avvisas när de blir tillräckligt gamla.

För mig är det en helt orimlig hållning, särskilt för en person som representerar ett liberalt parti där man ska sätta människan i centrum och se till individers och flyktingars rättigheter. Det är väldigt svårt att se varför man då ska ge barn sämre möjligheter än vuxna till permanent uppehållstillstånd eller varför man skulle vilja att de ska avsluta sina studier i skräck för att avvisas för att i stället försöka hitta ett arbete.


Anf. 22 Fredrik Malm (L)

Herr talman! De enda som vill ge barn sämre möjligheter än vuxna är regeringen och riksdagsmajoriteten, som har drivit igenom den nya tillfälliga lag som innebär att ni splittrar barnfamiljer. Vi röstade emot det.

Maria Ferm säger: Vi arbetar för familjeåterförening. Nej, det gör ni inte alls. Ni har drivit igenom en lagstiftning som försämrar för det. Det hör inte ihop, säger Maria Ferm. Jo, det är klart att det gör. Frågan om återförening för barnfamiljer och frågan om förlängda uppehållstillstånd för gymnasiestudier är båda följder av den tillfälliga lagstiftningen. Det som vi nu har att diskutera i riksdagen är en följd av att ni inte är nöjda med den tillfälliga lagen. Nej, det är inte jag heller. Om ni inte är nöjda med den tillfälliga lagen, se då över frågan om familjeåterförening! Men det gör ni inte.

Frågan kvarstår. Titta på Syrien! Efter cyanidattacker och kemiska attacker i Ghouta utanför Damaskus och i Idlib är halva befolkningen i Syrien på flykt. 5 miljoner syrier är registrerade flyktingar i grannländerna. Många av dem sitter i Turkiet, i Libanon, i Kurdistan och på andra håll. Regeringen gör det så svårt som möjligt för människorna i Aleppo, Damaskus, Idlib, Rojava och så vidare att ta sig hit.

Samtidigt säger ni att en person i Sverige som är myndig och har fått avslag på sin asylansökan för att personen saknar skyddsskäl ska få förlängt uppehållstillstånd. I över nio av tio fall är det män. Myndiga män utan asylskäl värnas. De ska läsa på gymnasiet upp till 25 års ålder. Men personer som är kvar i krigets Syrien ska behöva vänta i ett år, det vill säga under ett helt uppehållstillstånd, på att över huvud taget få komma in på en svensk beskickning för ett samtal om anknytning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Jag frågar Miljöpartiet än en gång: Med vilken moral är detta rimligt? Jag kan inte se det framför mig - är detta miljöpartistisk politik, eller vad?


Anf. 23 Maria Ferm (MP)

Herr talman! Det är svårt att svara på ett så oseriöst inlägg. Självklart är det viktigt med familjeåterförening, men det är fortfarande en annan fråga än det som vi diskuterar i dag. Vi har dock tagit steg för att öka möjligheterna för till exempel syrier att återförenas. Ambassaden i Khartoum öppnade för några månader sedan för syrisk familjeåterförening, vilket var någonting som vi arbetat för länge. Vi kommer att fortsätta arbeta för att öka de möjligheterna.

Men det blir inte bättre av att man ser till att barn som har kommit till Sverige avvisas i stället för att få stanna här och gå klart gymnasiet. Det är ju det som skulle bli konsekvensen. Om Liberalernas förslag skulle gå igenom, alltså avslag på den här propositionen, skulle det innebära att barnen inte fick gå klart gymnasiet, att de skulle få sämre möjligheter än vuxna till permanent uppehållstillstånd och att de skulle känna otrygghet, vilket vi redan har sett riskerar att leda till psykisk ohälsa och väldigt allvarliga händelser. Det är väldigt svårt att förstå hur man kan komma fram till denna ståndpunkt.

Det är mycket rimligare att man gör de här kompletteringarna, som innebär att barn i stället för att antingen hoppa av gymnasiet för att i panik söka ett arbete eller avvisas när de blir tillräckligt gamla, det vill säga fyller 18, får tryggheten att kunna genomgå en gymnasieutbildning och därefter få tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden och kunna försörja sig.

Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har lagt fram det här lagförslaget. Det är helt centralt att vi kan få till de här kompletteringarna. Det kommer att leda till en mycket bättre arbetsmiljö i skolan. Det kommer att leda till en bättre framtid för de här barnen, och det är någonting som vi behöver för att kunna ha ett system som värnar de människor som befinner sig mitt i det.


Anf. 24 Johanna Jönsson (C)

Herr talman! Vi i Centerpartiet röstade emot den tillfälliga lagen i riksdagen och är fortfarande emot den. Vi står i stället bakom den överenskommelse som slöts mellan regeringen och allianspartierna i oktober 2015 och som bland annat skulle ge barn permanenta uppehållstillstånd. Om den överenskommelsen hade följts av regeringen skulle vi inte ha behövt stå här i dag över huvud taget.

Regeringen har nu i stället lagt fram det här lagförslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Men att försöka lappa och laga så här i efterhand blir sällan särskilt bra. Regeringens försök att korrigera sina misstag har fått betydande kritik från flera remissinstanser, som menar att det nya förslaget är krångligt och svåröverskådligt och innehåller flera tvivelaktiga delar. De föreslagna reglerna medför en risk för att såväl rättssäkerheten som handläggningstiderna påverkas negativt. Vi i Centerpartiet instämmer i den kritiken.

Från Centerpartiets sida har vi, i likhet med många remissinstanser, pekat ut en rad allvarliga brister i det ursprungliga förslaget. Några av de här bristerna har regeringen efter våra krav valt att rätta till, och det gör förslaget betydligt bättre, även om vi fortsatt önskar att det över huvud taget inte skulle behövas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Vår grundinställning är att den som kan försörja sig själv och som följer lagar och regler ska få stanna i Sverige. I det ursprungliga förslaget skulle unga som inte fullt ut klarar gymnasiet men ändå lyckas få jobb inte få stanna här. En sådan jobbfientlig linje skulle vi aldrig kunna ställa upp på. Nu har man ändrat förslaget, så att den som har ett jobb får stanna oavsett om den har godkända betyg i alla ämnen eller inte. Det är en stor förbättring.

Vår inställning är att detta inte borde behövas alls. Men eftersom regeringen har gått så mycket längre i restriktiv riktning än vad den migrationspolitiska överenskommelsen sa är förslaget trots alla sina stora brister bättre än ingenting. Därför kommer vi i Centerpartiet att rösta ja till förslaget.

Mycket annat skulle dock behöva göras för att förbättra situationen och öka tryggheten för de ensamkommande. Sedan förra våren har Migrationsverket skrivit upp många ensamkommande i ålder. De som har bedömts vara över 18 år har som resultat oftast fått utvisningsbeslut. De metoder som har använts vid åldersbedömningarna har dock varit alltför godtyckliga och rättsosäkra.

Rättsmedicinalverket har nu i stor skala börjat genomföra medicinska åldersbedömningar, och det är bra. De ungdomar som fått ett lagakraftvunnet beslut och där åldersbedömningen gjorts enligt den äldre rutinen borde få möjlighet att prövas enligt den nya, mer rättssäkra metoden. Annars riskerar vi att fortsatt utvisa minderåriga bara för att de råkade hamna i systemet några månader innan svenska myndigheter fick en fungerande modell för åldersbedömning på plats. Det är helt orimligt.

Eftersom handläggningstiderna är väldigt långa hinner dessutom många fylla 18 år innan beslutet fattas och riskerar då att få ett utvisningsbeslut. Centerpartiet vill att beslutet i stället baseras på åldern personen hade när asylansökan lämnades in. Utgår man från åldern vid ansökan ökar förutsägbarheten och tryggheten för de ensamkommande, och två personer med identiska förutsättningar kommer att behandlas lika.

Vi i Centerpartiet vill egentligen att alla asylsökande ska få sin kommunplacering direkt från start för att minska omflyttningar. Man borde åtminstone se till att ungdomar som skrivs upp till 18-21 år borde få stanna kvar i sin kommun medan avslagsbeslutet överklagas. Det skulle öka tryggheten att inte ryckas upp från den kända miljön. Kommunen kan inte heller förlora sin rätt till ersättning från staten. Det är väldigt viktigt i det sammanhanget. Dessutom behöver vi se till att kommunerna har kunskap och förutsättningar att hantera ungdomar med psykisk ohälsa. Det är också en del i att öka tryggheten för de ensamkommande.

Sveriges migrationspolitik ska vara välordnad. Mycket behöver förändras både i det stora och i det lilla. Alla som har sökt asyl kan inte få uppehållstillstånd. Det är också Centerpartiets linje. Men vi ska heller inte utvisa personer som kan försörja sig själva. Dessutom har vi politiker ett enormt stort ansvar att värna några av de mest utsatta människorna i vårt land. Detta förslag är ett litet steg i den riktningen.


Anf. 25 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Herr talman! Tack för en bra debatt och också ett tack till utskottet för en välvillig behandling av vårt lagförslag. Det är viktigt att vi får det på plats.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Johanna Jönsson och Centerpartiet för era konstruktiva synpunkter som vi tog in och som vi i så stor utsträckning som möjligt har sökt att tillmötesgå. Det har gjort lagstiftningen bättre.

Jag vill också rikta ett särskilt tack till Désirée Pethrus från Kristdemokraterna för er konstruktiva hållning och för att ni trots den kritik som ni har ändå säger att detta är ett förslag som måste igenom riksdagen. Ni förstår varför vi gör det.

Migrationspolitiken inrymmer en lång rad etiska dilemman. Vi vill så gärna göra så mycket som möjligt och hjälpa så många som möjligt. Samtidigt inser vi att vi inte kan göra allt. Ändå har Sverige de senaste åren gjort mer än något annat västland för att möta den globala flyktingkrisen. Enbart sedan kriget bröt ut i Syrien 2011 har vi gett skydd åt 143 000 syrier - män, kvinnor och barn - som annars kanske hade kommit att gå under i en bombkrevad i Homs eller i Aleppo.

Det finns 65 miljoner flyktingar i världen. Det är det största antalet någonsin. När vi nu gör den insats vi gör från Sveriges sida är det den största humanitära insatsen som vi gör i Sverige i vår tid. Det är så pass många som vi har tagit hand om.

År 2015 nådde vi toppen av antalet som kom till Sverige, 163 000. Erfarenheterna från det året kan man dela upp i att vi drog två starka lärdomar. Den första lärdomen var att ett litet land kan göra fantastiskt mycket. Vi kunde ta emot över 100 000 människor på fyra månader - september, oktober, november och december 2015 - och ge tak över huvudet och mat för dagen för så gott som samtliga som kom. Det var en oerhörd ansträngning och en stor uppgift som vi då löste. Det var den ena lärdomen, nämligen att ett litet land kan göra fantastiskt mycket.

Den andra lärdomen är att ett litet land inte kan göra allt. Det finns en gräns också för oss. Vi hamnade i ett läge där vi såg att om detta skulle fortsätta skulle vi inte kunna garantera boende. Men inte bara det. Vi skulle också få väldigt stora problem med integrationen och mottagandet på några års sikt.

Det gäller sådant som att klara bostadsbyggande, lärare, socialsekreterare, skolor och allting. Vi hade en situation där det vi något tillfälle kom över 10 000 i veckan. Vi förstod att det inte gick att fortsätta så.

Vi tvingades då att vidta extraordinära åtgärder. Gränskontrollerna infördes den 12 november 2015, och id-kontrollerna infördes den 4 januari 2016. Vi fick då också lägga oss på EU:s lägstanivå, miniminivå, när det gäller flyktinglagstiftningen.

Vi drog slutsatsen att när vi kanske har 150 000 människor som väntar på att få besked i Sverige kan vi inte fortsätta att ha den mest generösa flyktingpolitiken i hela EU. Det går inte. Då måste vi kunna koncentrera oss på att ta hand om de människor som har kommit till Sverige och ge dem ett bra mottagande och en bra etablering här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Nu ett och ett halvt år efteråt är läget på väg att normaliseras. Vi stramade åt så att vi kunde ta hand om dem som kom 2015. Förra året fattade Migrationsverket 112 000 beslut. Köerna, om man ser till hur många som sitter och väntar på att få besked, har mer än halverats under det här året. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det.

En fördel som vi har just nu är att de människor som får uppehållstillstånd kommer att kunna gå ut på den starkaste arbetsmarknaden som vi har haft på många år. Det är sjunkande arbetslöshet, sjunkande långtidsarbetslöshet och den lägsta ungdomsarbetslöshet som vi haft på 13 år. Det finns 100 000 lediga jobb. Det är det största antalet någonsin. Det är klart en stor fördel.

Vi förberedde för detta genom att vi gick in redan från början med utbildning också under asyltiden. Det är projekt som handlar om svenska från första dagen så att människor skulle kunna börja lära sig svenska redan under den tid de satt och väntade på besked.

Snabbspåren i arbetsmarknadspolitiken syftade till att kartlägga vilken typ av utbildning de som kommer har med sig och om vi kan använda oss av den utbildningen här. Är de lärare ska de kunna bli lärare i Sverige. Är de sjuksköterskor ska de kunna bli sjuksköterskor i Sverige. Har de en utbildning som bilmekaniker, byggnadsarbetare eller vad vi än talar om ska de kunna komma in och jobba med detta i Sverige. Det har vi förberett.

Jag är mindre oroad för arbetsmarknaden just nu när vi ser de krafter som ändå finns där. Men jag ser att vi har andra trånga sektorer. Den svåraste just nu är bostäderna. Det gäller att vi ser till att vi fortsätter att bygga väldigt mycket bostäder. Vi bygger fler bostäder än vad vi gjort på kanske 40 år i Sverige. Men vi måste kanske upp ytterligare något för att vi ska kunna klara av detta.

Här har vi också en ny lagstiftning på plats som säger att alla kommuner måste ta ansvar. Det hade vi inte för drygt ett år sedan. Det har vi nu. Det underlättar också etableringen. Vi kommer att klara detta - det är jag helt övertygad om - med de utmaningar som finns.

Id-kontrollerna är aktuella igen. Vi sa från början när det gällde idkontrollerna att de skulle vara temporära. De var svåra att driva igenom. Det vet jag själv, eftersom jag var med om att göra det. Vi sa redan från början att de kan vara svåra att driva igenom. Men det är ännu svårare att veta precis när man ska ta bort dem. Det är en väldigt svår avvägning att göra.

Jag kan konstatera att inget borgerligt parti röstade för detta när vi drev igenom det. Centerpartiet röstade mot, och de andra borgerliga partierna lade ned sina röster.

Nu har vi beslutat att vi inte kommer att förlänga id-kontrollerna, utan de kommer att upphöra från och med i morgon. Skillnaden nu i förhållande till förra året när det gäller denna del är att vi nu har en lag på plats som innebär att asyllagstiftningen ligger på EU:s miniminivå. Det hade vi inte förra året. Skillnaden är också att Tyskland, såvitt vi kan bedöma, har hunnit beta av sin backlog, alltså den stora mängd människor som förra året inte var registrerade som asylsökande och som vi var tvungna att införa idkontroller för för att kunna ha kontroll över. Det finns också flera andra saker som skiljer sig i år jämfört med hur det var förra året. Det gör att vi kan ta detta steg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Vi kompenserar borttagandet av id-kontrollerna med stärkta gränskontroller, men vi säger samtidigt att om det skulle behövas kommer vi att vara beredda att återinföra id-kontroller. Vår bedömning är dock just nu att det här kommer att kunna klaras.

Jag kunde inte låta bli att le lite grann i går när jag hörde diskussioner om detta och Moderaternas reaktion. När vi införde id-kontrollerna var det många som klagade. När vi avskaffar id-kontrollerna är det också många som klagar. Men det unika med Moderaterna är att de klagar både när vi inför id-kontroller och när vi avskaffar dem. Det är klart att man ska vara i opposition, men lite konsekvens skulle kanske kunna efterfrågas.

En del av den nya lagstiftning som vi gick fram med handlar om de tillfälliga uppehållstillstånden. Där ligger i grunden en uppgörelse med de borgerliga om tillfälliga uppehållstillstånd. I grunden ligger konstruktionen med att man får tillfälligt uppehållstillstånd med en möjlighet till permanent uppehållstillstånd om man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och få ett jobb. Det var en bärande del i den uppgörelse vi gjorde med de borgerliga i oktober 2015.

Det kan fungera, för det skapar en stark drivkraft till arbete. Men vi måste samtidigt ha kontroll över vilka villkor människor i så fall jobbar på. Lever man upp till kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, och klarar man av det? Vi tittar på detta noggrant för att se till att det inte kan utnyttjas. Det var lite märkligt att tidigare i debatten höra Fredrik Malm angripa precis denna koppling, det vill säga jobb-PUT - permanent uppehållstillstånd om man får jobb. Detta var vi ju överens om; det var den konstruktion vi skulle ha. Att då höra Liberalerna angripa just denna koppling känns lite egendomligt. Är vi inte längre överens om detta?

När vi drev igenom den tillfälliga lagen var det många remissinstanser som pekade just på ungdomarna i detta avseende. De pekade på det svåra och det orimliga i att jobb-PUT, alltså permanent uppehållstillstånd, också skulle omfatta ungdomar. Det skulle innebära att incitamenten och drivkrafterna för att vara kvar i skolan i praktiken skulle upphöra. Därför sa vi när vi drev igenom detta att vi måste ta det där i en särskild ordning. Inriktningen för ungdomarna måste vara att de går i skolan. Det är bra både för dem själva och för Sverige.

Om vi inte hade gjort detta skulle det innebära att till exempel en 17åring som i dag får ett tillfälligt uppehållstillstånd inte skulle vilja vara kvar en enda dag i skolbänken. Han eller hon skulle i så fall söka sig direkt ut på arbetsmarknaden och ta vilket jobb som helst för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det är inget bra incitament för de här ungdomarna. Vi var tydliga när vi drev igenom den tillfälliga lagen med att vi inte vill driva fram barnarbete. Det blir fel både för ungdomarna själva och för Sverige om de drivs ut ur skolan och ut på arbetsmarknaden.

Det är detta som är bakgrunden till att vi har tagit fram förslaget. Nu får en ung flykting möjlighet att gå på gymnasiet och gå ut gymnasiet. Oavsett vad som har hänt i ens hemland under den här tiden får man en chans att därefter etablera sig på arbetsmarknaden. Det är själva grundtanken bakom förslaget. Det finns många detaljer, men det är detta det handlar om.

Paula Bieler från Sverigedemokraterna har fel när hon påstår att vi inför något slags automatiska permanenta uppehållstillstånd med det här förslaget. Det gör vi inte. Vi ger de ungdomar som har kommit en chans att studera och en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Reservationerna i betänkandet visar att Vänsterpartiets linje naturligtvis är att man i grunden vill tillbaka till permanenta uppehållstillstånd. Det steget vågar vi inte ta, för vi vill inte riskera att hamna i samma läge igen som vi var i 2015 med 35 000 ensamkommande ungdomar varav 26 000 kom under fyra månader. Det motsvarar 1 000 skolklasser under fyra månader, och det klarar vi helt enkelt inte igen. Risken är att vi hamnar i precis denna situation om vi skulle återgå till dessa regler.

Moderater, sverigedemokrater och liberaler går fram med ett avslagsyrkande. Man ska veta att om vårt förslag skulle falla driver ni fram barnarbete. Jag är kanske inte förvånad över att Sverigedemokraterna tycker så här, för ni är ju emot invandring över huvud taget. Ni vill inte att de ska vara här. Moderaterna kanske inte riktigt ser konsekvenserna på arbetsmarknaden av detta, och det kan också på sätt och vis vara förståeligt utifrån era utgångspunkter och er traditionella politik.

Men att Liberalerna har hamnat i den här positionen är svårt att förstå. Jag hörde Fredrik Malm säga att ni är konstruktiva. Men inte i det här avseendet! Varför vill ni driva ut de här ungdomarna i barnarbete? Varför ska de inte få chansen att gå på gymnasiet när de ändå är här? Du säger att ni är för utbildning. Men med ert avslag skulle ni driva ut de här ungdomarna på krogarna i Gamla stan för att ställa sig och diska i stället för att gå på gymnasiet. Skulle det vara bättre för dem? Skulle det vara bättre för Sverige med en sådan lösning? Det blir konsekvensen om man trycker på avslagsknappen när voteringen äger rum.

Till sist ska jag säga något om Lagrådet. Lagrådet avstyrkte inte förslaget. Tvärtom hade de bara mindre synpunkter. När det gäller de substantiella synpunkterna gick vi Lagrådet till mötes. Det handlade bland annat om att man måste väga in om någon av ungdomarna hade begått brott och att man då kan neka uppehållstillstånd. Detta tog vi in i det slutgiltiga förslaget. Men Lagrådet avstyrkte alltså inte förslaget.

Låt mig lägga till något när det gäller Christina Höj Larsens synpunkt om 16-åringarna. Jag påstår att hon har fel. Vi diskriminerar inte 16-åringarna. Ingen 16-åring kommer att nekas att börja gymnasiet. Jag tror att detta grundar sig i ett missförstånd av den övergångsregel som finns. Man omfattas av denna möjlighet enligt den nya lagen från det att man är 17 år, men dessförinnan omfattas man av de vanliga reglerna när det gäller den tillfälliga lagen, och man kommer ändå att kunna börja gymnasiet. Jag skulle vilja säga att det tydligt framgår i propositionen.

Det har förts en diskussion om lärarnas roll här. Jag vill bara säga att vi inte ålägger någon lärare eller någon rektor att göra någonting mer än vad de gör i dag - ingenting. Det är den sökande som ska visa att man har skött sina studier. Men det innebär som sagt inte att man måste ha fått godkänt i allting. Man måste visa att man har skött sina studier, och det tycker jag är ett rimligt krav att ställa. Om man ska få uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska man gå i gymnasiet; då ska man inte skolka. Då faller hela grunden för uppehållstillståndet. Man måste ha skött sina studier, och det är det som man som sökande ska kunna visa. Normalt sett hör man Liberalerna vara för krav i skolan, men här är det plötsligt något slags kravlöshet som ska breda ut sig. Det förstår jag inte alls.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Herr talman! Jag vet att jag har talat för länge. Allra sist: Lagförslaget ökar tryggheten för ungdomar utan att det leder till att vi hamnar i en sådan situation som vi hade 2015. Det är bättre att de ungdomar som har kommit får en utbildning. Det är bättre för dem, och det är bättre för Sverige.

(Applåder)

(TALMANNEN: Jag noterar för protokollets skull att den faktiska talartiden överskred den anmälda talartiden med mer än 100 procent.)


Anf. 26 Mikael Cederbratt (M)

Herr talman! Jag brukar sällan ha samma åsikter som Socialdemokraterna, men jag har alltid uppfattat att ni är ett seriöst parti, inte minst i regeringsställning. Därför är jag oerhört förvånad, för jag tycker nämligen inte att regeringen har tagit hänsyn till vad remissinstanserna har sagt. Remissinstanserna är ju de som vet lite mer och de som måste hantera detta.

Kammarrätten säger tydligt, och jag läste upp det förut, att det är den skyddsbehövandes skyddsskäl som ska utgöra grunden för dennes rätt att vistas i Sverige och att detta bör gälla oavsett om denne studerar eller inte.

Lagrådet har mycket riktigt inte avstyrkt detta, men skälet till det är att den tillfälliga lagen redan är på plats, om jag har läst rätt. Men man flaggar för oerhört svår lagstiftningsbedömning och att det här kan påverka rättssäkerheten, och rättssäkerheten är en av de viktigaste sakerna vad gäller just asylärenden. Ett antal myndigheter och förvaltningsrätter säger att det här inte är bra, och det tycker jag att regeringen borde ha lyssnat betydligt mer på.

Min första fråga är: Vad är det som gör att statsrådet, som jag ser det, har tagit lite för lätt på vad remissinstanserna har sagt?

Min andra fråga handlar om svaret från Migrationsverket där de talar om handläggningstider, högre kostnader och att de saknar analys av om det faktiskt kommer att fungera rent generellt, till exempel om de här personerna kommer att få arbete efter studierna. De påpekar att för att få arbete och permanent uppehållstillstånd förutsätts att man kan styrka sin identitet.

Migrationsverket bedömer att kostnaderna för det här förslaget blir ungefär 500 miljoner per år.


Anf. 27 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Vi lyssnar på remissinstanserna. Det var precis därför som vi förra året, när vi gick fram med den tillfälliga lagen, läste mycket noga vad ett antal remissinstanser sa när det gällde just ungdomarna. Det många av remissinstanserna sa var att om det här skulle omfatta också ungdomarna skulle de inte vilja tillbringa en dag eller ens en timme i skolan utan skulle i stället drivas ut på arbetsmarknaden.

Det var precis därför som vi sa att vi undantar den här gruppen och ger de personerna möjlighet att gå på gymnasiet. Det är bäst för dem och för Sverige att de får en sådan utbildning. Det här är alltså faktiskt ett exempel på att vi mot bakgrund av vad remissinstanserna sa förra året om den tillfälliga lagen ändrade själva ingången när det gällde hur vi skulle göra genom att undanta de här ungdomarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Det är huvudinvändningen mot vad Mikael Cederbratt säger, för om vi skulle gå på ert avslag nu skulle det faktiskt innebära att de här ungdomarna skulle drivas ut på arbetsmarknaden och ut i barnarbete. Det kan i alla fall inte jag försvara, och jag tror inte att Mikael Cederbratt egentligen heller kan göra det.

När vi tog fram den här lagstiftningen såg vi också remisskritik. Det är därför som vi har utvecklat lagförslaget när det gäller hur det ska tolkas i vissa avseenden. Jag är väl medveten om att det är komplicerad lagstiftning, men när vi har skrivit fram propositionen har vi bemött de synpunkterna och gjort det tydligare. Det gäller också Lagrådets kritik, som jag berörde, som vi bland annat substantiellt har bemött.

Mikael Cederbratts problem i den här debatten är att om det här inte skulle gå igenom finns en risk att vi i stället driver ut de här ungdomarna på arbetsmarknaden, trots att de egentligen borde gå i skolan. Min fråga till Mikael Cederbratt är om han tycker att det är en rimlig ordning.


Anf. 28 Mikael Cederbratt (M)

Herr talman! Vi moderater anser att grundprincipen ska vara att ska man vara här och få skydd och tillstånd ska man ha skäl till skydd. Det är vår grundläggande ingång vad gäller utlänningslagstiftningen. Därför är vi kritiska till den här propositionen, för nu börjar man glida lite grann när det gäller detta. Man gör faktiskt det.

Migrationsverket bedömer att kostnaden blir 500 miljoner per år, och det innebär ungefär 2 miljarder under den här tillfälliga lagen. Vi diskuterar inte id-kontroller i dag, men slopandet av dem kommer naturligtvis att påverka inflödet till Sverige. Det finns med stor sannolikhet ett antal personer som inte är registrerade i Danmark - danska myndigheter har inte varit speciellt förtjusta i det här och har inte jobbat speciellt hårt för att registrera dem - och som kommer att gå över bron eller ta sig över Sundet på något annat sätt.

Jag skulle vilja fråga statsrådet om han tror att de här 500 miljonerna per år i ökade kostnader kommer att räcka.

Det skulle inte förvåna mig om Danmark ganska snart kommer att slopa sina gränskontroller mot Tyskland, för skälet till att de införde dem var att man inte kom vidare till Sverige när man väl kom in i Danmark.

Jag besökte Danmark och politiker där i mars förra året, och då diskuterade vi nordiskt samarbete. Kritiken mot id-kontrollerna har varit att de har försvårat för gränspendlarna. Jag skulle ha tyckt att det var betydligt mycket bättre att ta bort id-kontrollerna om man samtidigt hade en nordisk överenskommelse.

Tror migrationsministern att de här 500 miljonerna i ökade kostnader kommer att räcka?


Anf. 29 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! När det gäller id-kontrollerna och Danmark såg jag att den danska statsministern uttalade sig i går och var mycket positiv till att de nu avskaffas. Att vi en gång införde kontrollerna berodde bland annat på att Danmark inte hade ordning på sitt territorium. De hade inte kontroll på vem som åkte genom Danmark. När jag då som minister sa att jag tyckte att Danmark måste ha gränskontroller mot Tyskland vägrade danskarna att införa sådana. Det var först efter att vi införde id-kontroller som de tvingades göra det. Hade Danmark bara haft kontroll på sitt land skulle vi aldrig ha behövt införa id-kontroller över huvud taget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Nu är situationen annorlunda. Det kanske inte finns så många oregistrerade i Danmark, utan de har funnits i Tyskland. Vid den här tiden förra året var det 200 000-300 000. Då var vi oroade för att vi, när de stramade åt sin lagstiftning, ovanpå de 150 000-160 000 som vi fick 2015 mycket väl skulle kunna få 100 000 eller kanske 150 000 till under 2016. Det var därför vi införde id-kontrollerna.

Nu är backloggen från den tyska sidan i det närmaste registrerad, och därför ser vi att läget har förändrats. Men vi är samtidigt också beredda på att, om man skulle tappa kontrollen och siffrorna skulle börja stiga, börja följa detta dag för dag och också återinföra kontrollerna om det skulle behövas.

Nej, vi ändrar inte på principen om skyddsskälen, utan det här omfattar dem som har skyddsskäl. Men sedan har vi också sagt att om du har fått avslag men sedan inte kan skickas hem därför att det inte finns något mottagande på andra sidan, alltså att det finns verkställighetshinder, kommer du att få möjlighet att söka ett sådant här uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det är för att alternativet är orimligt. Vad ska vi annars göra för de här ungdomarna som inte kan återvända?


Anf. 30 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Det var mycket som sas här. Jag tror att jag bytte inriktning på min replik tio gånger medan jag lyssnade på ministerns anförande.

Jag kan kort konstatera att hur mycket justitieminister han än är har Morgan Johansson en alldeles egen definition av barnarbete som inte alls stämmer överens med exempelvis FN:s definition där gränsen går vid 14 år. Vi vet förvisso att Socialdemokraterna och regeringen vill ha skolplikt genom gymnasiet, och jag är tacksam över att vi inte har det, för man ska kunna välja sin egen väg.

Det har talats kort om id-kontrollerna som nu slopades. Ministern nämnde i sitt anförande att vi börjar återgå till ett normaltillstånd, och det är väl ett tecken på detta om inte annat att vi övergår till ett normaltillstånd igen där regeringen och politiker i maktställning inte förstår konsekvenserna av den politik man för och som förr eller senare kommer att leda till exakt samma situation som vi hade 2015.

Man slopar id-kontrollerna, vilket möjliggör för fler personer att nå Sveriges gräns och söka asyl här när det egentligen inte är här de ska söka asyl. Gränskontrollerna stoppar ju inte asylsökande utan bara dem som av efterlysningsskäl, för att de redan har beslut om utvisning eller för att de har registrerats någon annanstans och vi får kännedom om det, inte släpps in i vårt land.

När det gäller denna lag specifikt påstår migrationsministern att jag hade fel när jag sa att den leder till att fler får PUT. Det är en sanning med modifikation. Genom lagen specifikt får man inte PUT, men däremot förlänger man betydligt den tid som personer utan asylskäl kan stanna i landet, söka arbete och få tillgång till PUT. De får ett betydligt längre TUT redan från start.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

I princip sträcker det sig över den tid som den tillfälliga lagstiftningen är tänkt att vara, det vill säga därefter kommer man att kunna söka enligt helt nya regler.


Anf. 31 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! Det var precis detta jag pekade på. Paula Bieler sa, eller antydde i varje fall, att lagen skulle innebära automatiska permanenta uppehållstillstånd. Då sa jag: Nej, det gör den inte, utan det är tillfälliga uppehållstillstånd.

Man får en chans att gå i gymnasiet och etablera sig på svensk arbetsmarknad. Om man har gjort detta kan man få permanent uppehållstillstånd. Det är så upplägget ser ut.

När det gäller barnarbete är barnkonventionen tydlig. Gränsen för barn går vid 18 år - det är detta vi talar om. Jag sa att det inte är en bra situation med de nuvarande reglerna när en 17-åring inte kommer att vilja stanna kvar i skolan en enda dag till därför att han eller hon ska ge sig ut och ta vilket jobb som helst. Vi tycker att det är bättre att han eller hon får gå i gymnasiet. Det är bättre för honom eller henne, och det är bättre för Sverige och för möjligheten att etablera sig här.

Paula Bieler sa att när vi nu inte förlänger id-kontrollerna kommer det att leda till exakt samma situation som 2015. Vi kommer att följa utvecklingen oerhört noga de kommande veckorna. Vi ska inte tillbaka till 2015 års situation. Paula Bieler måste förstå att när man fattar sådana här beslut finns det alltid argument för en viss position liksom argument emot. Argumentet emot har hela tiden varit integrationen i Öresundsområdet, som vi har tagit på stort allvar.

Vi ser att argumentet för id-kontroller har försvagats genom att vi har en ny lagstiftning på plats i Sverige, som ligger på EU:s miniminivå, genom att Tyskland har hanterat den stora mängd oregistrerade som de har haft, genom att vi har Turkietavtalet och genom att vi har andra gränskontroller genom Europa. Detta gör att vi i en samlad bedömning finner att detta är det rimliga att göra i det här läget.


Anf. 32 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna har konsekvent drivit linjen att vi bör verka för gemensamma nordiska gränskontroller just för att slippa den problematik som orsakades i Öresundsregionen. Så länge detta inte finns och är ett faktum ser vi ingen reell möjlighet att ta bort id-kontrollerna.

Gränskontroller och id-kontroller syftar som sagt till olika saker. Som Mikael Cederbratt påpekade finns det antagligen många i Danmark som kommer att kunna söka sig hit numera. Vi har redan hört rapporter om att man pratar om att färjornas turer kan ökas nu när id-kontrollerna inte längre finns på plats.

Barnarbete enligt Unicefs definition är när barn upp till 14 år jobbar över 14 timmar i veckan. Jag antar att Socialdemokraterna kommer att lägga fram ny lagstiftning som definierar barnarbete på ett annat sätt i Sverige, det vill säga alla som jobbar och som inte har fyllt 18 ännu. Det skulle jag tycka var olyckligt, men det är inte detta som diskussionen handlar om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Denna lagstiftning förlänger möjligheten för personer som saknar asylskäl, även om de är unga, och som har sökt sig hit av fel anledningar - anledningar som vår lagstiftning inte anser är giltiga - att få förlängt uppehållstillstånd som sträcker sig längre än med den tillfälliga lagstiftningen. Därmed kan de ansöka om förlängning, återigen enligt den lagstiftning som kommer att finnas på plats. Mycket tyder på att det blir väldigt likt det som fanns tidigare.

Som många har varit inne på omfattas också personer som har skyddsskäl och som genom att studera eller hävda sig på något sätt och visa att de åtminstone dyker upp i skolan får betydligt längre uppehållstillstånd än dem som faktiskt har asylskäl. Man flyttar grunden till studier från att vara här i skydd.

Anser migrationsministern verkligen att detta är en bra ordning?


Anf. 33 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! När det gäller gränskontroller tycker jag att Sverigedemokraternas förslag om nordiska gränskontroller är rätt naivt. Jag vill inte ersätta den svenska gränskontrollen med en kontroll som Danmark ska göra mellan Danmark och Tyskland, av det enkla skälet att jag ärligt talat inte litar på att Danmark kan klara av det. Vi klarar av det vid våra gränser mellan Sverige och Danmark. Vi kommer dessutom att förstärka gränskontrollerna för att se till att vi har koll på vem som kommer in i Sverige.

När det gäller att tro att Danmark skulle kunna göra det jobb vi gör nu gjorde de inte detta 2015, trots att vi uppmanade dem till det. Hela upprinnelsen är ju att Danmark inte ens hade kontroll över sitt territorium. Den vägen tror jag är fullständigt orealistisk.

Paula Bieler talade om färjor. Id-kontrollerna tas inte bort på färjorna mellan Tyskland och Sverige, utan de finns kvar. Det gäller färjorna mellan Helsingborg och Helsingör, och jag vet inte om det kan gå så många fler färjor än vad det gör. Jag tror att det är 20-minuterstrafik. Jag vet inte vilka färjor hon pratar om i så fall.

Huvudproblemet är att om det avslag som Sverigedemokraterna vill ha går igenom kommer de ungdomar som redan befinner sig i Sverige inte att vilja vara kvar en enda dag till i skolan, utan de kommer i stället att söka sig ut på arbetsmarknaden. Detta är dåligt, både för dem och för Sverige, för det är alltid bättre att de har möjlighet att gå i gymnasiet och därmed etablera sig. De får en god chans att klara av detta, och det tycker jag i grunden är bra.

Grunden är som sagt att man har asylskäl, men det finns också en grupp som har fått avslag och som man inte kan skicka tillbaka till exempelvis Afghanistan eller Irak därför att det inte finns något ordnat mottagande. Då är det bättre att de kan vara kvar och gå i gymnasiet.


Anf. 34 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Jag noterade att statsrådet var uppskriven på åtta minuters talartid och att han först efter nio minuter började tala om den proposition som han själv har lagt fram och det betänkande som vi diskuterar. Det är respektlöst mot riksdagen att komma hit och hålla någon sorts allmänpolitiskt anförande i nio minuter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Statsrådet är välkommen att skriva upp sig när det är allmänpolitisk debatt i riksdagen eller kalla till presskonferens eller så, men använd inte vår tid, Morgan Johansson! Vi har tvingats sysselsätta oss med dina propositioner, och du gör någon sorts allmänpolitiskt statement här i kammaren. Vi diskuterar betänkande SfU19 nu.

Fru talman! Morgan Johansson säger att grunden för detta är asylskäl. Nej, det är det inte. Grunden för detta är inte att man är skyddsbehövande. Grunden för detta är att gymnasiestudier görs till skäl för asyl. Det är något helt annat.

Att få uppskjuten verkställighet på ett beslut om avslag på asylansökan innebär inte att man har skyddsskäl, utan det innebär att man har uppskjuten verkställighet på en utvisning. Detta trodde jag att vår migrationsminister var medveten om - det är liksom fundamenta i svensk migrationspolitik.

Nu går jag över till min centrala fråga. Det som denna lagstiftning innebär är att man i praktiken låter rektorer i Sverige avgöra om personer får stanna här eller inte. Grunden för att få uppehållstillstånd efter de fyra åren bygger på att man har klarat sina studier. Detta viftar Morgan Johansson bort och säger att ingen rektor behöver fatta beslut om det. Men så är inte svensk skola uppbyggd. En elev i svensk skola har inte själv ansvar för precis allting. Eleven har ansvar för att infinna sig på sina lektioner, men sedan är det rektor som är skolledare. Skolan har det yttersta ansvaret, inte den enskilda eleven, oavsett om det är en nyanländ eller inte.

Hur svarar Morgan Johansson på kritiken från Skolverket och Sveriges Skolledarförbund?


Anf. 35 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag har suttit i riksdagen i 20 år nu, och jag tror att det är första gången jag har hört en riksdagsledamot klaga på att statsråd är här och talar. Det brukar vara precis tvärtom. Man brukar klaga på att vi inte kommer till debatterna, särskilt när vi har egna propositioner att försvara.

Fredrik Malm får faktiskt tåla att man när man argumenterar för en sådan här fråga, som är så omdiskuterad, sätter in den i ett sammanhang. Men jag förstår att Fredrik Malm har en svår position att försvara och därför griper efter halmstrån och försöker ta debatter som egentligen inte hör hemma här.

Så här är det: Om Fredrik Malm får sin vilja igenom i dag kommer dessa ungdomar inte att kunna få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De kommer inte att vilja vara kvar en enda dag till i skolan utan kommer i stället att drivas ut i barnarbete.

Är det bättre, Fredrik Malm? Är det en liberal position att dessa ungdomar ska drivas ut i arbete när de är 17 år, i stället för att gå på gymnasiet? Förr var det i alla fall inte en liberal position att göra så, men nu är det tydligen Liberalernas linje: att kleta ihop sig med moderater och sverigedemokrater om ett avslag på en proposition, vilket innebär att dessa ungdomar kommer att få en mycket svagare position och få det mycket svårare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Vi begär inte mer av rektorerna och lärarna än vad vi har gjort i alla tider, nämligen att de lever upp till sitt myndighetsansvar och sköter myndighetsutövningen. Jag litar på Sveriges rektorer och lärare. Vi lägger inga fler uppgifter på dem, utan det enda vi säger är att den som vill ha ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska ha skött sina studier.

Vill Fredrik Malm verkligen att man också skulle kunna bevilja uppehållstillstånd för den som över huvud taget inte infinner sig till undervisningen utan skolkar? Eller vill han tvunget att de ska ut och diska i Gamla stan?


Anf. 36 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Det är mycket positivt att statsrådet är här, men då förväntar vi oss att statsrådet talar om det som är ämnet för dagen och inte om en massa andra saker. Det var det enda jag påpekade.

Jag tror att Per Albin Hansson vann valet i Sverige 1932. Därefter har sossarna styrt landet med undantag av 10-15 år. Jag trodde att ni under alla de åren hade lyckats förbjuda barnarbete. Eller är det någon sorts allmän, slentrianmässig kritik man riktar från Socialdemokraternas håll när människor är kritiska till deras förslag? Då säger man: Du vill ha barnarbete. Det är ju fullständigt trams! Kan inte statsrådet klara av att diskutera i sak?

Morgan Johansson säger, med anledning av att man nu lägger över ansvaret på rektorer, att han litar på Sveriges lärare. Ja, det må Morgan Johansson göra; det är inte det som är problemet. Problemet är att Sveriges lärare och skolledare inte litar på Morgan Johansson.

Skolverket skriver i sitt remissvar att man bedömer att förslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i praktiken innebär att huvudmannen för utbildningen kan komma att avgöra tiden för uppehållstillståndet.

Sveriges Skolledarförbund, som är arbetstagarorganisationen för Sveriges rektorer, skriver: "Förbundet är allvarligt oroade för den roll som lärare och skolledare förväntas ta i processen gällande beviljande av uppehållstillstånd. Skolledare och lärare riskerar att hamna i mycket svåra etiska dilemman."

Detta kan ju inte regeringen bara lite slappt vifta bort. Det är synnerligen allvarlig kritik mot ett lagförslag som Morgan Johansson själv har lagt fram för riksdagen, där rektorerna säger att de ställs inför mycket svåra etiska dilemman. Vad är statsrådets svar på detta?


Anf. 37 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! Svaret är naturligtvis att vi har tillmötesgått detta. De riktade helt riktigt denna kritik mot det ursprungliga lagförslaget, baserat - tror jag - på ett missförstånd: De trodde att de också skulle väga in betygen. Men så var det ju inte. Mot bakgrund av bland annat dessa remissvar klargjorde vi att det handlar om att man har skött sina studier. Så i det avseendet har vi förtydligat lagstiftningen mot bakgrund av den kritiken, som alltså enligt min uppfattning byggde på ett missförstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Jag vill återigen säga att vi inte lägger några fler uppgifter på vare sig skola, rektor, lärare eller någon annan. Det är den som söker som ska visa att man har skött sina studier och lämna in de intyg som kan behövas för att styrka detta. Om det rör sig om betyg eller någon annan dokumentation förtydligar vi i propositionen.

Men Fredrik Malm blir ändå svaret skyldig. I och med att vi säger att rektorer och lärare ska sköta sin myndighetsutövning, precis som de gör, vill Fredrik Malm fälla hela lagförslaget. Han kommer att trycka på avslagsknappen. Om det skulle gå igenom innebär det i praktiken att dessa ungdomar inte kommer att vilja gå vidare på gymnasiet. De kommer i stället att gå rakt ut på arbetsmarknaden och ställa sig och diska någonstans i Gamla stan.

Är det bättre, enligt en liberal utgångspunkt, att de hamnar där än att de får en chans att gå på gymnasiet och sedan får en möjlighet att etablera sig på svensk arbetsmarknad? Enligt mitt sätt att se det är det bättre både för dessa ungdomar och för Sverige att detta faktiskt blir fallet.


Anf. 38 Désirée Pethrus (KD)

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för att han är här. Det är bra att vi har en diskussion med statsrådet i sådana här viktiga frågor.

Detta är ju en tillfällig lag som ska antas. Som jag uppfattar det ska den gälla till 2023 och är en komplettering av den tidigare tillfälliga lag som gäller till 2019. Tidsperspektiven är alltså lite olika.

Vi kristdemokrater har sagt att vi inte vill säga helt nej till detta förslag. Anledningen till detta är att vuxna personer som kommer hit har rätt att kunna byta spår. Om man får ett arbete och har egen försörjning har man möjlighet att få stanna i Sverige även om man inte har de vanliga skyddsskälen. Det tycker vi är bra.

Vad har barn som kommer hit för rättigheter och möjligheter att få stanna? Här ger vi barn en möjlighet att gå klart gymnasiet. Vi vet att det på arbetsmarknaden i Sverige i princip krävs en gymnasieutbildning; här ger vi dem den möjligheten. Därför har vi tyckt att detta är bra - vi ger även barn en bättre chans än tidigare att få stanna i Sverige. Men det handlar lite om att lappa och laga.

Vi kristdemokrater har här i debatten och även i vår motion nämnt att vi tycker att det hade varit bättre med den tillfälliga lag som Kristdemokraterna föreslog tidigare, med uppehållstillstånd i tre år. Då hade vi delvis löst en del av dessa problem. Så min fråga till statsrådet är: Hade det inte varit bättre att redan ha infört treåriga tillfälliga uppehållstillstånd?


Anf. 39 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! Låt mig först säga att jag, precis som jag sa i mitt inlägg, uppskattar Kristdemokraternas hållning. Jag tror att vi förstår att vi måste göra någonting för den här gruppen. Om de hade omfattats av samma lagstiftning som vuxna skulle det få orimliga konsekvenser, till exempel på arbetsmarknaden. Det är bra både för dem och för Sverige att de som redan är här har möjlighet att gå på gymnasiet och sedan etablera sig på svensk arbetsmarknad. Vi vet att det, om man ska ha en chans på svensk arbetsmarknad framöver, ofta är avgörande att ha en gymnasieutbildning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Samtidigt inser vi att det kommer att vara svårt för många av dessa ungdomar. Det är därför vi även omfattar introduktionsprogrammen, med 13 månader i det första skedet och ytterligare 13 månader därefter, så att dessa ungdomar sedan kan gå på de nationella programmen. De som är här och omfattas av lagstiftningen får alltså en reell chans att gå igenom gymnasiet och sedan etablera sig på arbetsmarknaden. Oavsett vad som hänt i deras hemland under tiden får de en chans att stanna i Sverige. Det tycker jag är rimligt, humant och solidariskt.

Désirée Pethrus frågade mig om det inte hade varit bättre med treåriga uppehållstillstånd. Detta handlar hela tiden om en avvägning gällande risken att återigen hamna i samma situation som vi hade. Vi tog emot 163 000 asylsökande 2015, varav 35 000 ensamkommande barn. Bara under loppet av fyra månader anlände 26 000 ensamkommande ungdomar - 1 000 skolklasser - till Sverige.

Detta är bakgrunden till att vi sa att vi måste gå ned på EU:s minimilagstiftning under en övergångsperiod så att vi hinner bygga upp vår egen mottagningskapacitet men också förhandla fram ett system i EU som gör att EU-länderna delar på ansvaret. Det rådrummet har vi nu skaffat oss.


Anf. 40 Désirée Pethrus (KD)

Fru talman! Redan hösten 2014 sa vår dåvarande partiledare Göran Hägglund att vi måste gå ned på EU-nivån och gå in för tillfälliga uppehållstillstånd. På det sättet är vi överens. Då var regeringen uppenbarligen inte redo och kunde inte vidta de mått och steg som hade krävts för att se till att den kris som statsrådet talar om inte uppstod.

I det förslaget låg också familjeåterförening. Tidigare var det så att om man hade permanent uppehållstillstånd fick man rätt till familjeåterförening, och så är det fortfarande. Vi sa okej till tillfälliga uppehållstillstånd men ville ha möjlighet till familjeåterförening. Det tror jag hade varit mycket bättre.

En annan fråga som många mejlar oss om är detta med att alla barn behöver flytta när de får svar från Migrationsverket om att de får en möjlighet till uppehållstillstånd. Tror statsrådet att detta kommer att lösas på något sätt här?

Låt mig ställa en sista fråga, fru talman. I förslaget finns också med att man ska ha möjlighet till etableringsinsatser. Om vi tittar på hur etableringsfasen i dag fungerar kan vi se att det efter två år i etableringsfasen är 5 procent som går ut på den reguljära arbetsmarknaden utan någon typ av stöd. Då är frågan om dessa ungdomar verkligen kommer att få en chans att etablera sig på arbetsmarknaden och att få permanenta uppehållstillstånd efter gymnasiet. Är detta något som statsrådet tror kommer att bli verklighet, och hur många uppskattar statsrådet kommer att kunna få permanenta uppehållstillstånd efter denna utbildning?


Anf. 41 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Fru talman! Svaret på den frågan har helt och hållet att göra med hur vi klarar av att sköta arbetsmarknaden. Om vi fortfarande har samma tryck på arbetsmarknaden som i dag, med sjunkande arbetslöshet, sjunkande långtidsarbetslöshet och 100 000 lediga jobb - det är det högsta vi någonsin har sett; vi har aldrig haft så många lediga jobb som vi har just nu - samt den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år kommer dessa ungdomar att ha väldigt goda framtidsutsikter, skulle jag säga. Men det kommer an på det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Ett argument som ligger bakom att vi över huvud taget tar det här steget är att en gymnasieutbildning är avgörande för att man ska ha en chans på arbetsmarknaden. De som nu trycker på avslagsknappen i den votering som vi ska ha i dag och därmed driver ut dessa personer på arbetsmarknaden utan gymnasieutbildning bidrar till att de hamnar i en väldigt svår situation.

Med vetskap om hur svensk arbetsmarknad ser ut och vilka krav som kommer att gälla där framöver vill jag säga att detta faktiskt är en väldigt klok lösning.

Sedan är naturligtvis den stora frågan familjeåterföreningen, som Désirée Pethrus tog upp. Det är svårt för oss att ensidigt gå fram med en sådan lagstiftning nu, för då skulle vi återigen hamna i ett läge där vi är det generösaste landet av alla i EU. Jag ser i stället att vi försöker hitta en europeisk lösning. Vi kommer under de kommande månaderna att driva dessa förhandlingar mycket aktivt ihop med det maltesiska ordförandeskapet för att försöka se till att vi kan lösa detta på europeisk nivå. Jag tror i grunden att det är detta det handlar om.

När det gäller etableringsinsatser i övrigt vill jag säga att man sätter in insatser redan under asyltiden, så att personerna ska få bättre förutsättningar.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-05-03
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

  2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) och

  2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (M, SD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M073011
  SD04304
  MP21004
  C19003
  V18003
  L01603
  KD00142
  -0002
  Totalt1601321443
  Ledamöternas röster
 2. Uppehållstillstånd för studier

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 3-6,

  2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-4 och

  2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-3, 6 och 7.
  • Reservation 2 (V)
  • Reservation 3 (L)
  • Reservation 4 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M720012
  SD43004
  MP21004
  C19003
  V01803
  L00163
  KD00142
  -0002
  Totalt257183044
  Ledamöternas röster
 3. Återkallelse och omprövning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2 och

  2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.
  • Reservation 5 (L)
  • Reservation 6 (KD)
 4. Lagförslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppe-hållstillstånd i Sverige.
  2. lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  3. lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  4. lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  5. lag om ändring i utlännings-lagen (2005:716).
  6. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  7. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:133 punkterna 1-7.