Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:133
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-03-17
Bordlagd
2017-03-28
Granskad
2017-03-28
Hänvisad
2017-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå.

Motivering

Regeringen vill med sin proposition införa en ny grund för uppehållstillstånd i asylärenden, nämligen gymnasiestudier. Avsikten med förslaget är att ungdomar och unga vuxna utan asylskäl ska få stanna kvar i Sverige för att studera klart på gymnasiet. Migrationsverket anger att förslaget innebär att Sverige även fortsättningsvis kommer att vara ett attraktivt land för ensamkommande minderåriga asylsökande. Får de inte jobb i nära anslutning till färdiga gymnasiestudier ska de ändå utvisas.

Riktningen i förslaget går stick i stäv med den i Sverige nu gällande tillfälliga lag om begränsningar i rätten att få uppehållstillstånd i Sverige. Därtill innebär förslaget att ytterligare resurser i skolväsendet ska användas för ungdomar och unga vuxna som saknar asylskäl trots det ansträngda läget som nu är runt om i landets kommuner vad gäller skolplatser och skolpersonal.

Massiv remisskritik har riktats mot förslaget. Tunga remissinstanser som Kammarrätten i Stockholm, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Skolverket har framfört en rad kritiska synpunkter.

Kammarrätten i Stockholm skriver att det är mycket olyckligt att fokus på det här sättet flyttas från en persons skyddsbehov till andra faktorer. SKL anser att förslaget innebär ökade kostnader för kommunerna och att det är fel att finansieringsprincipen inte tillämpas. Både SKL och Skolverket varnar för att ett stort ansvar nu läggs på lärare och annan skolpersonal, som inte har samband med deras yrkesutövning.

Många remissinstanser har pekat på att författningsändringarna är svårtillgängliga och kan leda till tillämpningssvårigheter och påverka rättssäkerheten.

Detta är endast ett litet urval av de kritiska synpunkter som remissinstanser har framfört.

Även Lagrådets kritik är omfattande. Lagrådet skriver bl.a. följande:

Till detta kommer att en ordning med flera på varandra följande tidsbegränsade tillstånd kommer att generera ett stort antal ärenden. Detta medför en uppenbar risk för att det kommer att bli fråga om långa handläggningstider, ibland kanske längre än den tidsperiod som ett nytt tillstånd avses gälla. Det kommer också att ligga flera kontrollfunktioner på Migrationsverket, t.ex. om studierna bedrivits aktivt, att den sökande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet, m.m. Det kommer sannolikt att krävas kompletteringar i många ärenden, vilket också förlänger handläggningstiden. Det kan befaras att en kaotisk situation kommer att uppstå som innebär osäkerhet för en utsatt grupp.

Moderaterna delar i allt väsentligt kritiken från remissinstanserna och Lagrådet. Kritiken har endast i liten omfattning tagits om hand i regeringens slutliga lagförslag.

Moderaterna anser att förslaget är olyckligt och yrkar avslag på propositionen.

Moderaterna anser att även gruppen under 25 år som inte har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande ska kunna få sina tillfälliga uppehållstillstånd omvandlade till permanenta vid försörjning genom anställning eller näringsverksamhet. Detta i likhet med vad vi motionerade om till riksdagen i motion 2015/16:3418 med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Att en sådan möjlighet ska föreligga är också i enlighet med migrationsöverenskommelsen från oktober 2015 mellan sex partier.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Mikael Cederbratt (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Tina Ghasemi (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.