Till innehåll på sidan

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Betänkande 2021/22:NU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 april 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tydligare fakturainformation om fjärrvärme och fjärrkyla (NU18)

Lägenhetsinnehavare och andra fjärrvärme- och fjärrkylekunder ska få en mer detaljerad information om sin energianvändning. Exempelvis ska uppgifter om faktisk energianvändning och växthusgasutsläpp framgå på fakturan. Det är ett av de förslag regeringen lagt fram för att öka energieffektiviteten i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar, som görs till följd av EU-regler på området. Lagändringarna ska börja gälla 1 juni 2022.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-03-31
Justering: 2022-04-07
Trycklov: 2022-04-07
Reservationer: 3
Betänkande 2021/22:NU18

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31

Tydligare fakturainformation om fjärrvärme och fjärrkyla (NU18)

Lägenhetsinnehavare och andra fjärrvärme- och fjärrkylekunder ska få en mer detaljerad information om sin energianvändning. Exempelvis ska uppgifter om faktisk energianvändning och växthusgasutsläpp framgå på fakturan. Det är ett av de förslag regeringen lagt fram för att öka energieffektiviteten i Sverige.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar, som görs till följd av EU-regler på området. Lagändringarna ska börja gälla 1 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-04-19
Debatt i kammaren: 2022-04-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-04-21
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20220421NU18, Beslut

Beslut 2021/22:20220421NU18

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. fjärrkylelag med den ändringen att 5 § sista meningen ska utgöra ett nytt stycke, det andra stycket, i paragrafen,
  2. lag om energimätning i byggnader med den ändringen att 5 § tredje punkten i nummerlistan ska inledas med "3."
  3. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med den ändringen att
  a) lagens SFS-nummer, "(2008:263)", ska införas sist i rubriken till regeringens förslag till lagtext,
  b) ikraftträdandebestämmelsen ska avslutas med en punkt.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:124 punkterna 1-3 och avslår motionerna

  2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1,

  2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

  2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1-3.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  • Reservation 2 (L)
 2. Genomförande av direktiv på energiområdet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2 och

  2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 3 (M, SD, KD)