Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Motion 2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:124
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-08
Granskad
2022-03-10
Bordlagd
2022-03-14
Hänvisad
2022-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen beslutar att anta regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt 5 a § och 6 c § fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beakta att ingen överimplementering sker och att föreskrifterna begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Bland annat föreslås krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Förslagen är i huvudsak föranledda av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Lagändringarna föreslås träda i kraft mycket hastigt, redan den 1 juni 2022.

I sak invänder vi inte mot förslagen. Föreslagen tid för ikraftträdandet innebär dock ett bekymmer för berörda energiföretag, detta då förslagen medför att en hel del tilläggsinformation ska redovisas och att det därför behöver göras uppdateringar i alla fjärrvärmeföretags och fjärrkyleföretags it-system. Energiföretagen behöver även få vetskap på detaljnivå om vilka krav som kommer att ställas innan det går att göra sådana anpassningar. Detta gäller 6 § i förslaget till fjärrkylelag samt 5 a och 6 c §§ i ändringsförslagen till fjärrvärmelagen.

Vi menar att det är klokt att ge berörda fjärrvärmeföretag rimlig tid att på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt anpassa sig till lagar och kommande föreskrifter. Lagförslagen innebär att fjärrvärme- och fjärrkylelagstiftningen får mer av ramlags­karaktär och i princip ligger på en miniminivå. Det är bra och något vi välkomnar. Det är också av vikt att ingen överimplementering sker när regeringen tar fram föreskrifter och att dessa begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella förslag.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen beslutar att anta regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt 5 a § och 6 c § fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beakta att ingen överimplementering sker och att föreskrifterna begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.