Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Motion 2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:124
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-09
Granskad
2022-03-10
Bordlagd
2022-03-14
Hänvisad
2022-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till ny fjärrkylelag med de ändringar som framgår av motionens bilaga.
 2. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader med de ändringar som framgår av motionens bilaga.
 3. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med de ändringar som framgår av motionens bilaga.

Förslag till fjärrkylelag

Artikel 24.1 i direktivet om främjande av energi från förnybara källor (2018/2001/EU) ställer krav på att andelen förnybar energi i system för fjärrvärme och fjärrkyla ska redovisas på ett lättillgängligt sätt för var och en att ta del av. Bilaga 7 a till direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) ställer krav på liknande, men mer långtgående, redo­visning på kundernas fakturor för värme, kyla och varmvatten. Här ställs även kravet att bränslemixen och de därmed förknippade växthusgasutsläppen ska redovisas.

Att publikt enbart redovisa andelen förnybar energi ger inte tillräcklig information för att kunna bedöma klimatpåverkan av energileveransen. Förnybar energi är bara en delmängd av den fossilfria energin, som är det väsentliga i sammanhanget.

Då direktivet ställer krav på att just den förnybara energin ska särredovisas behöver teknikneutraliteten åstadkommas genom ett utökat krav på att också redovisa andelen fossilfri energi i sin helhet publikt. Informationen finns redan genom kravet i energi­effektiviseringsdirektivets bilaga 7 a.

Förslag till lag om energimätning i byggnader

De krav på mätning av gasförbrukningen som finns i den nuvarande lagen om energi­mätning (2014:267) i byggnader bör behållas. De bör också – på samma sätt som direktivet föreskriver för el, värme och vatten – utökas till att även omfatta befintliga byggnader när så är möjligt och rimligt.

Nästan hela energianvändningen i hushållen är idag icke-fossil, men där gas finns indraget används fortfarande ett fossilt bränsle. Just att begränsa användningen av fossila bränslen är kärnan i intentionen bakom energieffektiviseringsdirektivet. Det vore därför synnerligen olyckligt om just kravet på individuell mätning av gas avskaffades samtidigt som krav införs på att börja mäta energiförbrukning med ingen eller mycket ringa klimatpåverkan.

På senare år har naturgasen börjat blandas ut med biogas. Den nuvarande lagens (2014:267) term ”naturgas” behöver därför ändras till ”gas”. Att en del av innehållet är fossilfritt är i sig inget skäl till att avskaffa mätningen. Fossilfri gas är en begränsad resurs med många användningsområden och det finns skäl att hushålla med den på samma sätt som det gör för annan fossilfri energi.

Förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen

På samma sätt som i fjärrkylelagen behöver det finnas ett krav på att redovisa hela andelen fossilfri energi publikt. Se ovan.

Ikraftträdande

För det fall beredningen av dessa ändringar gör det nödvändigt att senarelägga ikraft­trädandedatum för någon eller några av lagändringarna bör detta övervägas.


Bilaga 1

Motionens förslag till ändringar av regeringens förslag till fjärrkylelag

Regeringens förslag

Föreslagen lydelse

3 §   Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna sådan information.

3 §   Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda, andelen förnybar energi och andelen övrig fossilfri energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna sådan information.

 

Motionens förslag till ändringar av regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader

Regeringens förslag

Föreslagen lydelse

 

Individuell mätning av gas

3 §   Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som förses med gas från en central källa ska se till att den gas som används i varje lägenhet kan mätas.

Första stycket gäller endast om det är tekniskt genomförbart och proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar av att installera system för individuell mätning.

 

4 §   Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med gas från en central källa ska se till att gasen som används i varje bostadslägenhet kan mätas.

 

Motionens förslag till ändringar av regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen

Regeringens förslag

Föreslagen lydelse

5 a §   Ett fjärrvärmeföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrvärmesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna information enligt första stycket.

5 a §   Ett fjärrvärmeföretag ska se till att information om energiprestanda, andelen förnybar energi och andelen övrig fossilfri energi i företagets fjärrvärmesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna information enligt första stycket.

 

 

 

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Tina Acketoft (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till ny fjärrkylelag med de ändringar som framgår av motionens bilaga.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader med de ändringar som framgår av motionens bilaga.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med de ändringar som framgår av motionens bilaga.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.