Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Betänkande 2018/19:FiU36

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag (FiU36)

Regeringen har föreslagit sänkt moms på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Förslaget om sänkt moms innebär att statens budget och den offentliga sektorns sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Prognosen för inkomsterna i statens budget har sammanlagt minskats med 3,9 miljarder kronor för 2019.

Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Det innebär att myndigheterna inte avvecklas, utan att anslagen får användas till respektive myndighets utgifter.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-02
Reservationer: 1
Betänkande 2018/19:FiU36

Alla beredningar i utskottet

2019-04-23, 2019-04-25

Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag (FiU36)

Regeringen vill sänka momsen på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Förslaget om sänkt moms innebär att statens budget och den offentliga sektorns sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Prognosen för inkomsterna i statens budget har sammanlagt minskats med 3,9 miljarder kronor för 2019.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Det innebär att myndigheterna inte avvecklas, utan att anslagen får användas till respektive myndighets utgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 89 Jan Ericson (M)

Fru talman! Budgetprocessen för innevarande år kan nog upplevas som ganska obegriplig för många. Det kan därför vara på sin plats att markera vad det är vi debatterar i dag. Den budget som Sverige styrs på i dag är den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna presenterade för riksdagen och fick stöd för i slutet av förra året. Det som vi diskuterar nu är en ändringsbudget för innevarande år, där regeringsunderlaget S, MP, C och L föreslår ett antal förändringar i den budget som riksdagen beslutade om i höstas.

De flesta förslagen i ändringsbudgeten är marginella, men två frågor sticker ut. Det gäller anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Förslagen i ändringsbudgeten innebär att dessa anslag inte längre ska användas för avveckling av dessa myndigheter utan i stället för fortsatt verksamhet. Från moderat sida reserverar vi oss, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, mot detta beslut, och jag yrkar därmed bifall till reservation 1.

Fru talman! År 2008 slog Alliansen ihop ett antal myndigheter, bland annat Jämställdhetsombudsmannen, till en ny diskrimineringsmyndighet. Det räcker med en myndighet som arbetar med alla typer av likabehandlings- och diskrimineringsfrågor vid sidan av ansvarigt departement. I stort sett alla myndigheter har redan arbete för jämställdhet som ett uttryckligt mål i sina direktiv.

Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad använd-ning av vissa anslag

Från reservanternas sida menar vi att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet inom andra myndigheter och hos andra aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Vi motsätter oss också den flytt av väl fungerande verksamheter som har skett till den nya myndigheten.

För att nå ökad jämställdhet behövs reformer och insatser inom alla områden - att fler kvinnor kan försörja sig själva, att kvinnors trygghet tas på allvar, att de senaste årens ökning av sexualbrotten möts av kraftfulla åtgärder, att pojkar kan lyckas lika bra i skolan som flickor, att sjukvården bemöter män och kvinnor på ett likvärdigt sätt, att företag och fackliga organisationer motverkar osakliga löneskillnader och inte minst att offentliga arbetsgivare skapar rimliga arbetsvillkor och arbetstider inom vård och omsorgsyrken.

I den nu gällande statsbudgeten har Moderaterna och Kristdemokraterna gjort ett antal viktiga saker för jämställdheten i stället för att starta nya symboliska myndigheter. Vi gjorde en storsatsning på rättsväsendet med fler poliser och hårdare insatser och straff för hedersbrott. Vi använde också en del av pengarna som frigjordes vid nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten för att stärka arbetet mot hedersbrott. Vi sänkte till skillnad mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet skatten även för de pensionärer som har allra lägst pension, oftast kvinnor som arbetat deltid inom offentlig sektor. Vi sänkte skatten även för låginkomsttagare. Vi satsade dessutom 5 miljarder extra på kommuner och landsting - välkomna tillskott som kan göra det möjligt att anställa fler inom exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Det är yrken där många kvinnor vittnar om en slitsam arbetsmiljö och utbrändhet på grund av för lite personal. Denna typ av konkreta åtgärder betyder mer än att nya myndigheter startas.

Fru talman! Segregation löser man inte heller genom delegationer. Segregation motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg.

Precis som när det gäller jämställdhetsfrågor är integrationsfrågorna, enligt vår mening, så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet. Risken med det är att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete för att motverka segregation. Vi anser därför att Delegationen mot segregation också bör avvecklas.


Anf. 90 Gunilla Carlsson (S)

Fru talman! Fria och oberoende medier, tillsammans med yttrandefrihet, är en viktig grundbult i en demokrati. Vi socialdemokrater ser det som självklart att vi ska ge de bästa förutsättningarna för medborgarna att ha tillgång till information, debatt och kultur som är allsidig och av god kvalitet.

Hur svenska folket tar del av medier och litteratur har förändrats snabbt under de senaste åren. Många läser numera dagstidningen eller boken i digital form i sin Iphone eller i sin Ipad. Man lyssnar på böcker i stället för att läsa, till exempel på väg till jobbet, på promenaden eller när man påtar i sin trädgård. Tillgängligheten till medier och litteratur har ökat markant, och det är bra.

Det som däremot inte har följt med och som hämmat marknaden är mervärdesskatten eller momsen, som vi brukar säga, för digitala publikationer. Momsen är i dag 6 procent för tryckta publikationer och 25 procent för digitala publikationer.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har länge drivit frågan inom EU om att momsen ska vara 6 procent även på digitala publikationer. Och i november förra året kom äntligen beskedet om en förändring i mervärdesskattedirektivet som nu gör denna förändring möjlig.

I dagens betänkande, som behandlar regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2019, föreslås denna lagändring träda i kraft den 1 juli i år. Detta är bra, och det är ett mycket välkommet besked. Det kommer att underlätta för många tidningar och nyhetssidor att fortsätta erbjuda en granskande och oberoende journalistik som är en så viktig del i en demokrati. Men det kommer också att underlätta för bokmarknadens möjligheter att växa och därmed främja tillgängligheten till litteratur.

Fru talman! De andra delarna som vi behandlar i detta betänkande handlar om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. De ändrade anslagsändamålen innebär att myndigheten inte längre ska avvecklas, vilket blev resultatet när Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 röstades igenom i denna kammare i höstas med stöd av Sverigedemokraterna. Nu får i stället anslagen användas för respektive myndighets förvaltningsuppgift. Dessutom får de ökade resurser till verksamheterna via den vårändringsbudget som regeringen lämnade till riksdagen den 10 april.

I dagens betänkande har Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna en gemensam reservation där man avstyrker förslaget om den ändrade användningen av anslaget. De skriver att de fortsatt står bakom tidigare beslut om att avveckla dessa verksamheter med motiveringen att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag och att segregationen ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler klarar skolan.

Avsikten med Jämställdhetsmyndigheten har aldrig varit att ersätta jämställdhetsarbetet i andra myndigheter och organisationer. Myndigheternas uppdrag har varit just att följa upp, analysera, samordna och ge stöd med syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Men de kan också genom sitt arbete bidra till att regeringen och vi här i riksdagen får bättre underlag för att kunna ta ställning till inriktning och utformning av jämställdhetspolitiken.

Vi anser i motsats till Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att jämställdhets- och jämlikhetsarbetet behöver stärkas. Men dessa tre partier har aldrig hållit detta högt, även om de ibland försöker ge denna bild. När det kommer till konkret politik tycker de alltid att jämställdheten och jämlikheten ska lösa sig av sig själva eller genom skattesänkningar, vilket vi vet att de inte gör.

Det krävs en aktiv jämställdhetspolitik, och inrättandet av en jämställdhetsmyndighet är en del i detta arbete. Vi socialdemokrater kommer aldrig att luta oss tillbaka så länge det finns män som utövar våld mot kvinnor, så länge kvinnor arbetar i snitt fyra och en halv timme gratis per vecka jämfört med sina manliga kollegor, så länge kvinnor har sämre villkor på arbetsmarknaden, så länge det är stora skillnader i hälsa mellan män och kvinnor och så länge det förekommer trafficking med mera. Så länge dessa orättvisor och denna utsatthet finns kvar kommer vi att fortsätta vårt arbete för att nå ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Genom Delegationen mot segregation och de särskilda pengarna till kommunerna hade man kunnat möjliggöra bättre förutsättningar för fler genom tidiga insatser för unga, genom ett trygghetsarbete i stadsdelar eller för att skapa samarbete för att få fler i arbete. Men även dessa pengar strök Moderaterna och Kristdemokraterna i sin budget.

Moderaternas tolkning av sin egen slogan som man lanserade i valet - Lika för alla - är helt klart bara tomma ord utan någon som helst ambition att skapa bättre förutsättningar för dem som behöver det som mest. Nej, för dem är det fortfarande viktigare med skattesänkningar än att satsa på bättre villkor och möjligheter för alla.

Fru talman! Med dagens betänkande kan dessa myndigheter nu fortsätta att bedriva sin verksamhet i stället för att avvecklas.

Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

(Applåder)


Anf. 91 Jan Ericson (M)

Fru talman! Gunilla Carlsson räknade upp många saker som man behöver göra för att stärka både jämställdhet och integration. Men min fråga är: Hur många nya myndigheter, kommissioner och samordningsmän tycker Socialdemokraterna att vi behöver ha för att lösa de uppdrag som regeringen inte har politisk kraft att ta tag i i sak?

Man kan inte lösa allting med en massa nya myndigheter. Det är inte så man löser samhällsproblem. Samhällsproblem löser man genom att komma med konkreta förslag, konkreta reformer och konkreta satsningar på riktiga saker.

Jag påpekade i mitt anförande en lång rad saker som vi gjorde i vår budget just för att stärka jämställdheten, för att stärka kvinnor med låga inkomster och för att stärka kvinnor som har haft låga inkomster och har låga pensioner. Det var det som vi satsade pengar på. Vi satsade pengar på åtgärder mot till exempel hedersvåld. Vi tog pengar som frigjordes från Jämställdhetsmyndigheten.

Ni skar ned på polisen i stället i er budget, trots att vi vet att vi behöver fler poliser och att vi behöver mer resurser hos polisen just för att ta tag i hedersvåld och annan kriminalitet i samhället. Men ni väljer att satsa pengar på myndigheter. Jag förstår inte vilka problem som ni löser med det.


Anf. 92 Gunilla Carlsson (S)

Fru talman! Jan Ericson! Det ni gjorde var också att ni sänkte skatterna med 20 miljarder. Ni sänkte skatterna för dem som har det allra bäst, medan vi vill använda våra gemensamma resurser till att se till att människor kommer i arbete, att man får utbildning och att vi har en bra arbetsförmedling som ser till att människor får den hjälp och det stöd de behöver. Ni gjorde också stora förändringar genom att dra undan många miljoner från till exempel Arbetsförmedlingen. Du pratar så fint om hur vi kan få in människor i arbete, men just nu råder faktiskt ett läge där väldigt många kanske inte kommer att få den hjälpen via Arbetsförmedlingen.

Som jag sa i mitt anförande är inte tanken att bara Jämställdhetsmyndigheten ska jobba med jämställdhetsfrågor; det ska alla myndigheter och organisationer göra. Däremot såg vi att det inte fanns ett samlat grepp om jämställdhetsfrågorna, och det är precis det som den här myndigheten ska jobba med. Den ska se till att vi får bra underlag och att vi kan nå de jämställdhetspolitiska målen. Det är ett sätt att använda en myndighet. Men det är inte de som ska bedriva jämställdhetsarbetet - det behöver vi göra på bred front med flera olika insatser och flera olika reformer.


Anf. 93 Jan Ericson (M)

Fru talman! Ja, Gunilla Carlsson, vi sänkte skatten, och vi sänkte den mer för pensionärerna än vad ni föreslog. Vi sänkte den för alla pensionärer, även för dem med de allra lägsta inkomsterna, vilket ni inte föreslog.

Jag var i fredags och besökte två arbetsförmedlingskontor hemma i min valkrets för att lyssna lite grann på deras situation. De är oerhört frustrerade över att regeringen inte bryr sig över huvud taget om vad som nu händer på Arbetsförmedlingen: slakt av hälften av arbetsförmedlingskontoren utan att man har erbjudit någonting annat. Det finns ingenting annat på plats.

Vi är i ganska hög grad överens politiskt om att vi ska göra om Arbetsförmedlingen i grunden, och det är bra. Men man kan inte börja med att slakta hela Arbetsförmedlingen och lägga ned samtliga kontor innan det finns något annat på plats.

När vi sparade 400 miljoner kronor på Arbetsförmedlingen var det en normal konjunkturanpassning. Det som sker nu är en uppsägning av 4 500 människor. Det har inget som helst att göra med vår neddragning i budgeten, som var en konjunkturanpassning av verksamheten, något som har gjorts i alla högkonjunkturer genom tiderna.

Det som händer nu är alltså en anpassning till januariöverenskommelsen. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger själv att han hade gjort de här nedskärningarna alldeles oavsett det som finns i M-KD-budgeten. Han gör detta för att han vet att ni i princip vill lägga ned hela Arbetsförmedlingen. Men nu innebär det att man lägger ned hälften av arbetsförmedlingskontoren utan att det finns någonting annat i stället för de arbetslösa. Det är ytterst oansvarigt av regeringen. Så kan man inte hantera en myndighet som har den viktiga roll som Arbetsförmedlingen har. Sedan kan de ha sina brister, men man får göra det här i rätt ordning.

Jag upprepar: Regeringen har inte någon politisk kraft att lösa samhällsproblem. Då får vi i stället fler myndigheter, fler kommissioner och fler samordningsmän. Det löser inte samhällsproblemen - tyvärr.


Anf. 94 Gunilla Carlsson (S)

Fru talman! Det här är helt underbart. Här står Jan Ericson i riksdagens talarstol efter att han själv har beslutat om 400 miljoners minskning av anslaget till Arbetsförmedlingen. Som han sa i sitt anförande är det den borgerliga budgeten, vilken lades fram av M och KD och fick stöd av SD, som arbetar ute i samhället i dag. Och så står han här och kritiserar att regeringen inte har en plan! Vilken plan hade Jan Ericson och Moderaterna när de lade fram sin budget i form av en servettskiss och sa: Nu drar vi undan pengar från Arbetsförmedlingen!

Jag tycker att detta är oansvarigt. Vad hade man för plan för Arbetsförmedlingen? Sedan kan Jan Ericson till och med skriva på Twitter att han gjort besök hos Arbetsförmedlingen i Kinna till exempel och att det är så fruktansvärt att de behöver lägga ned sitt kontor. Det är ju precis det som är resultatet av den budget som Jan Ericson har suttit här i Sveriges riksdags kammare och tryckt igenom. Detta kallar jag oansvarigt.

Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad använd-ning av vissa anslag

När det gäller pensionerna vill jag säga att det är Jan Ericson och hans parti som har sett till att vi har fått denna orättvisa pensionärsskatt. Att en pensionär ska betala mer i skatt än vad en löntagare gör är resultatet av Jan Ericsons politik. Vi har successivt ökat pensionerna. Vi har minskat skatteklyftan mellan dem som arbetar och dem som är pensionärer, för vi socialdemokrater ser att pensionen är en del av en lön som man tidigare har jobbat till. Man ska inte behöva skatta mer för det man får i pension än för det man får i lön.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 8 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-08
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Sänkt moms på e-publikationerRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 1.Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 2.Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etableringRiksdagen
     a) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,
     b) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkterna 3 och 4 samt avslår motion

  2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S93007
  M06406
  SD05606
  C28003
  V25003
  KD02002
  L16003
  MP11005
  -0001
  Totalt173140036
  Ledamöternas röster