Till innehåll på sidan

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Betänkande 2022/23:SkU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 december 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tillfällig skatt ska lindra de höga energiprisernas följder (SkU9)

För att hantera de hastigt ökade energipriserna har EU beslutat om ett så kallat solidaritetsbidrag. Tanken är att företag inom unionen som sysslar med fossila bränslen, och gör stora vinster ska betala ett solidaritetsbidrag.

Pengarna ska användas av medlemsstaterna för att kunna betala ut ekonomiskt stöd till privatpersoner och företag som drabbats hårt av höga energipriser. I Sverige föreslår regeringen en tillfällig skatt på extraordinära vinter för vissa företag inom den fossila sektorn. Den tillfälliga skatten ska motsvara EU:s solidaritetsbidrag och tas ut under 2023.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig skatt som ska lindra de höga energiprisernas konsekvenser. Den tillfälliga lagen börjar gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-12-13
Justering: 2022-12-15
Trycklov: 2022-12-15
Reservationer: 1
Betänkande 2022/23:SkU9

Alla beredningar i utskottet

2022-12-08, 2022-12-13

Tillfällig skatt ska lindra de höga energiprisernas följder (SkU9)

För att hantera de hastigt ökade energipriserna har EU beslutat om ett så kallat solidaritetsbidrag. Tanken är att företag inom unionen som sysslar med fossila bränslen, och gör stora vinster ska betala ett solidaritetsbidrag.

Pengarna ska användas av medlemsstaterna för att kunna betala ut ekonomiskt stöd till privatpersoner och företag som drabbats hårt av höga energipriser. I Sverige föreslår regeringen en tillfällig skatt på extraordinära vinter för vissa företag inom den fossila sektorn. Den tillfälliga skatten ska motsvara EU:s solidaritetsbidrag och tas ut under 2023.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tillfällig skatt som ska lindra de höga energiprisernas konsekvenser. Den tillfälliga lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-12-20
Debatt i kammaren: 2022-12-21

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 50 Mathias Tegnér (S)

Herr talman! Betänkandet som vi behandlar i dag, skatteutskottets betänkande 9, handlar om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023.

I praktiken handlar detta om införandet av en tillfällig skatt på övervinster i en extrem tid. Vissa företag betyder i detta sammanhang fossilbolag, eftersom skatten kommer att träffa företag där 75 procent av omsättningen är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen.

Bakgrunden till dessa regler är en EU-förordning, 2022/1854, om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Förordningen innehåller egentligen två delar. Det är dels det vi debatterar i dag, ett solidaritetsbidrag, extra skatt, på fossilbolag, dels pristak för elproducenter.

Den proposition som vi behandlar just nu handlar enbart om solidaritetsbidraget. Del två är tyvärr försenad. Och det är i sig oroande att regeringen verkar dra fötterna efter sig även i denna fråga.

Dagens betänkande innebär alltså förslag om att en tillfällig skatt tas ut på den del av företagens skattemässiga överskott 2023 som överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018-2021.

Den tillfälliga skatten uppgår till 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent.

De nya bestämmelserna, som införs i en ny tillfällig lag, föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår som påbörjas i det nya året.

När man beskriver lagförslaget på detta sätt kan det uppfattas som tekniskt eller byråkratiskt. Samtidigt tänker jag att extraskatten också kan vara ideologisk. Europa och européerna och Sverige och svenska folket möter nu allt tuffare ekonomiska tider. Då är det rimligt att fossilbolag som skär guld med täljkniv faktiskt bidrar lite extra.

För vi befinner oss i en orolig tid, och politiken behöver prioritera. Hushållen ska känna trygghet när det är oroligt i vår omvärld och i vår ekonomi. Här måste man tyvärr konstatera att EU-kommissionen har sett det som den högerkonservativa regeringen i Sverige inte verkar se. I Europa, inklusive Sverige, har vi extrema elpriser. EU-kommissionen gjorde vad man kunde förvänta sig, nämligen att fatta beslut om ett solidaritetsbidrag och ett pristak på el. Detta står ju i bjärt kontrast till den nuvarande regeringen i Sverige.

Man lovade i valrörelsen att man skulle införa ett pristak, ett högkostnadsskydd som skulle vara på plats den 1 november. Ulf Kristersson ljög svenska folket rakt upp i ansiktet. Nu verkar stödet möjligen komma i februari, och något högkostnadsskydd är det inte. Och det ska inte gälla Norrland. Om företag ska omfattas är fortfarande höljt i dunkel. Här är det ju uppenbart att EU-kommissionen är på den boll som regeringen Kristersson har tappat.

Jag är glad att solidaritetsbidraget nu kommer på plats, även om pristaket verkar dröja. Jag är glad att Tidöpartierna står bakom EU-kommissionens agerande. Men regeringen Kristersson har uppenbarligen mycket att lära av EU-kommissionen när det gäller att se hur vanligt folk har det. Och helt ärligt är det inte EU-kommissionen som briljerar, utan det är Sveriges regering som inte ser hur vanligt folk har det.

Men man ska vara glad för det lilla, herr talman. Nu kommer i alla fall solidaritetsbidraget på plats. Problemet är bara att det inte gör att hårt prövade svenskar klarar höga elräkningar nu under julen. Därför skulle de extra intäkter som extraskatten eller solidaritetsbidraget kommer att dra in kunna finansiera exempelvis en tillfällig höjning av barnbidraget, vilket vi socialdemokrater har föreslagit i vår budget.

Pengarna skulle också kunna användas till den el- och gasprisakut som vi socialdemokrater föreslog redan i september.

Syftet med dessa förslag är att vanligt folk ska få hjälp att klara sig igenom krisen. Det är viktigt, det är riktigt och det är nödvändigt att alla svenskar känner att staten har deras rygg i en kris som denna.

Herr talman! Det är som sagt glädjande att alla partier står bakom förslaget om en tillfällig skatt på extraordinära vinster, även om Centerpartiet och Miljöpartiet har framfört tekniska invändningar kring lagens utformning.

Vi socialdemokrater har också, i ett tidigt skede, framfört invändningar mot EU-förordningens rättsliga grund. Trots detta vill jag sammanfattningsvis framföra Socialdemokraternas helhjärtade stöd för olika åtgärder som hjälper vanligt folk i en extrem tid med extrema energipriser. Det är glädjande att vi är eniga i denna åtgärd om en tillfällig skatt på extraordinära vinster. Men nu måste regeringen också leverera annan politik såsom elprisstöd eftersom folk väntar i dag. Människor saknar pengar just nu.

Här har vi socialdemokrater som sagt skarpa förslag såsom tillfälligt höjt barnbidrag, en el- och gasprisakut och mycket annat, för vi socialdemokrater säger som det är och gör det som krävs. För oss socialdemokrater är det viktigt att bara säga sådant som är sant.

Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och propositionen.

(Applåder)


Anf. 51 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Den ryska invasionen av Ukraina tillsammans med den ryska hybridkrigföringen på den europeiska energimarknaden har haft mycket stor påverkan på såväl svenska som europeiska elpriser och energiutbud. Det har skapat kraftigt förändrade förutsättningar för energimarknadens funktion.

Svenska och europeiska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket stora utmaningar och högre energipriser än normalt. Det behövs extraordinära åtgärder för att hantera energikrisen.

Problemet som vi ser med den lagstiftning som nu är framlagd är att man i processen och konsekvenserna för hushåll och företag inte riktigt tagit ställning till klimatförändringen.

I regeringens förslag, som vi hörde att också Socialdemokraterna står bakom, läggs nämligen en straffskatt inte bara på det fossila utan även på det förnybara. Det går tvärtemot de rådsslutsatser som regeringen själv skrev under så sent som i förra veckan, efter toppmötet i Europeiska rådet.

En av punkterna beskriver hur Europeiska rådet upprepar vikten av att öka investeringarna i projekt som förnybar energi för att fasa ut unionens beroende av import av ryska fossila bränslen, skynda på den gröna omställningen och säkra försörjningstryggheten. Men det blir ju inga ökade investeringar i förnybart med ökad beskattning av detsamma.

Det är principiellt felaktigt att en skatt som är menad att träffa fossila bränslen inte undantar de förnybara alternativen, och det är av väsentlig vikt att regeringen i arbetet inom EU säkerställer att förnybara produkter främjas. Det är avgörande för om Sverige och EU ska kunna inte bara nå klimatmålen utan också bli av med beroendet av fossila bränslen från skurkstater som Ryssland eller för den delen Qatar, Saudiarabien och andra.

Fokuset på förnybart är alltså även en fråga om vår försörjningstrygghet och säkerhet. För varje liter biodrivmedel vi producerar i Sverige kan en liter rysk olja motas bort från Europa.

Den ryska aggressionen och Putins krig är en direkt och konkret anledning till den energikris som Europa nu befinner sig i. Men att som regeringen säga att rekordhöga temperaturer i Europa på grund av klimatförändringarna är ett argument för temporära åtgärder är direkt felaktigt. De temperaturer vi ser i dag kommer vi att se igen, gång på gång på gång, med tanke på klimatförändringen. Att hänvisa till det som grund för temporära åtgärder är därmed direkt felaktigt. Snarare visar det på behovet av stabila villkor, extra bra förutsättningar för det förnybara och att inte beskatta bort de förutsättningar man har att öka investeringarna.

Vi i Centerpartiet kommer att arbeta långsiktigt för att hitta ändamålsenliga lösningar. Att beskatta det fossila är helt rätt, men det förnybara vill vi låta vara. Därför yrkar jag bifall till vår reservation i betänkandet.

Med det vill jag önska god jul.


Anf. 52 Mathias Tegnér (S)

Herr talman! I den här frågan tror jag att man i vissa avseenden behöver tänka på vad som är huvudsaken och vad som är bisaken.

Förslaget handlar huvudsakligen om att fossila bolag ska bidra lite mer när de gör övervinster på grund av energikrisen. På det sättet tycker jag, som jag också sa i mitt anförande, att den här skatten blir ideologisk eftersom vi alla befinner oss i en tuff tid och flera av de här bolagen faktiskt skär guld med täljkniv.

Förslaget innebär alltså att företag som har 75 procent av sin omsättning hänförlig till utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering eller tillverkning av stenkolsprodukter är de företag som träffas av extraskatten.

Vår bedömning har varit att förslaget kommer att träffa hyfsat rätt. Att fossilbolagen ska bidra lite mer känns rimligt för oss socialdemokrater.

Dessutom blir frågan delvis binär, i alla fall om vi pratar om 2023. Man kan antingen låta lagstiftningen träda i kraft den 1 januari eller inte göra det. Då måste man välja. Därför skulle jag vilja fråga ledamoten och Centerpartiet om man vill eller inte vill att fossilbolagen ska betala en extra skatt på sina övervinster under 2023.


Anf. 53 Rickard Nordin (C)

Herr talman! För mig är det självklart. Jag har inga problem med att man beskattar de bolag som sysslar med fossil verksamhet hårdare. Det är också det som står både i vår reservation och i betänkandet.

Men ledamoten har en poäng i att det här är ideologiskt, för Centerpartiet vill inte höja skatten på det som är förnybart. Socialdemokraterna vill höja skatten på allt. Där har vi uppenbarligen en ideologisk skillnad. Vi vill undanta de förnybara delarna och se till att den ökade produktionen där inte får ökad beskattning. Vi tycker att det är bra att man kan göra vinst på förnybara drivmedel eftersom det säkrar vår konkurrenskraft och vårt oberoende från dumma och onödiga oljestater och gör oss tryggare här i Sverige.

Det är alltså en ideologisk skillnad därför att vi vill undanta det som är bra medan Socialdemokraterna vill beskatta allt. Där skiljer sig Centerpartiet och Socialdemokraterna åt.


Anf. 54 Mathias Tegnér (S)

Herr talman! Tack, ledamoten, för svaret!

Jag vill bara för sakens skull vara tydlig med att socialdemokrater aldrig har velat och aldrig kommer att vilja beskatta allt. Tvärtom har det varit en socialdemokratisk konst att regera på ett sådant sätt att man lyckas finansiera en välfungerande välfärdsstat och fungerande omfördelningssystem och göra det på ett effektivt och bra sätt så att skatterna inte skapar större problem än de behöver göra.

Socialdemokraterna och den socialdemokratiskt ledda regeringen har, också tillsammans med Centerpartiet, fört en aktiv näringspolitik som har visat att det är möjligt att premiera välfungerande företag inom den förnybara sektorn.

Men det är inte samma sak som att rösta nej till förslaget att fossilbolagen ska betala en extraskatt på de övervinster de kommer att göra 2023 eller för den delen att vilja beskatta allting, som ledamoten just sa.

Jag känner att det ändå är rimligt att återgå till huvudfrågan: Är det rimligt eller är det inte rimligt att fossilbolag under 2023 ska betala en extra skatt på övervinster som görs på grund av de extrema elpriserna, som exempelvis kan användas för att mildra effekterna för vanligt folk?

(Applåder)


Anf. 55 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Från Centerpartiets sida har vi varit tydliga. Vi är beredda att införa en skatt på det fossila och de övervinster som förekommit där. Det tycker vi är bra. Skillnaden mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna är att Socialdemokraterna i detta fall inte gör skillnad mellan förnybart och fossilt.

Ledamoten säger att man inte vill och aldrig har velat beskatta allt. Ändå är det precis det man gör med detta förslag. Man gör ingen skillnad när det gäller det som kan hjälpa oss ur krisen, det vill säga mer produktion av förnybara bränslen, vilket skapar arbetstillfällen i Sverige, ökar vårt säkerhetspolitiska fokus och skulle kunna göra skillnad även för priset vid pump. Det vill man fortsätta beskatta från Socialdemokraternas sida.

Vi har haft ett gott samarbete med Socialdemokraterna de senaste åren. Det är synd att man inte väljer att fortsätta det samarbetet här i riksdagen genom att fokusera på det som är framtiden och beskatta bort det som tillhör det förgångna. Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna inte fortsätter på den inslagna linjen utan går tillbaka till gamla synder genom att välja att beskatta både det förnybara och det fossila. Det är tråkigt.

(Applåder)


Anf. 56 Marielle Lahti (MP)

Herr talman! Som talarna före mig har nämnt är det ingen hemlighet att det pågår en energikris i Europa, som drabbar både hushåll och företag mycket hårt. Vi i Miljöpartiet välkomnar detta initiativ - ett solidaritetsbidrag i form av en punktskatt som kommer att införas. Men vi vill också påpeka att detta lovvärda initiativ inte får slå undan fötterna för det förnybara. Detta är vår invändning i den tidigare reservationen, som vi nu vidhåller och jag yrkar bifall till.

Jag vill stanna en liten stund vid syftet med skatten och vad intäkterna ska användas till. Vi i Miljöpartiet vill att de som drabbats av energikrisen ska få stöd. Självklart ska alla hushåll och företag i hela Sverige få stöd, inte bara de i södra Sverige. Varför norra Sverige har undantagits i regeringens förslag till elstöd är helt obegripligt och inte försvarbart, menar vi.

Vi vill också ha ett mer träffsäkert stöd. Det är osmakligt att miljardärer får miljarder för att värma upp pooler, garage och annat, medan hela norra Sverige undantas helt. Därför vill vi att Energimarknadsinspektionen ska snabbutreda hur många utsatta kunder det finns i Sverige så att vi kan få mer träffsäkra stöd. Vi anar nämligen att energikrisen tyvärr kan komma att fortsätta ett tag till, så det kan finnas anledning att utreda möjligheterna till ett träffsäkert stöd till dem som verkligen behöver det.

Vi vill också att det inte ska ske någon frånkoppling av kunder denna vinter. Kunder som har utmaningar med att betala de höga energiräkningar som vi har fått på grund av Putins energikrig ska inte drabbas genom att inte få tillgång till el och energi.


Anf. 57 Per Söderlund (SD)

Herr talman! Jag ska fatta mig kort; det mesta har redan sagts i betänkandet. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023. I propositionen lämnas förslag om införande av en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag, som motsvarar reglerna om ett solidaritetsbidrag enligt EU-förordning. Förslaget gäller företag vars nettoomsättning under beskattningsåret 2023 till minst 75 procent är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen. Den tillfälliga skatten tas ut på den del av företagens skattemässiga överskott för 2023 som överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018-2021. Den tillfälliga skatten uppgår till 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten.

Herr talman! Utskottet konstaterar att de verksamheter som i huvudsak omfattas av den föreslagna skatten är företag som är verksamma inom den fossila sektorn. Utskottet konstaterar vidare när det gäller beskattningsunderlaget att det i EU-förordningen inte görs någon skillnad mellan förnybara och fossila energikällor. Att undanta förnybara energikällor från beskattning är därför inte förenligt med EU-förordningen.

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Herr talman! Centerpartiets följdmotion är behjärtansvärd. Att undanta förnybara bränslen skulle inte vara direkt fel ur ett klimatperspektiv. Man kan tycka vad man vill om denna proposition, men det ändrar inte det faktum att vi är låsta vid den EU-förordning som ligger bakom förslagen. Där lämnas inget utrymme att undanta förnybara energikällor, och därför måste motionen avslås.

I detta anförande instämde Eric Westroth (SD).

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 17.)

Utbildning och uni-versitetsforskning

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-12-21
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:20.
 2. Syftet med den tillfälliga skatten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. (C).
  • Reservation 1 (C, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (C, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900017
  SD620011
  M560012
  C01905
  V17007
  KD15004
  MP01305
  L10006
  Totalt25032067
  Ledamöternas röster