med anledning av prop. 2021/22:188 Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

Motion 2021/22:4519 av Larry Söder m.fl. (KD)

av Larry Söder m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens förslag ska följas upp i ett tidigt skede utifrån ett barnperspektiv och barnets rätt att känna till sitt ursprung, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Inledning

I propositionen lämnas förslag som syftar till att skapa jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer. Regeringen föreslår att det ska införas en ny könsneutral föräldraskapspresumtion. Den föräldraskapspresumtion som finns i dag tar endast sikte på män som är eller har varit gifta med barnets mor. Regeringen föreslår att detta ska ändras så att även en icke-födande kvinna i en samkönad relation i vissa fall automatiskt ska anses som barnets förälder i Sverige. Regeringen föreslår också en utvidgning av vilka utländska domar och fastställelser av föräldraskap som ska kunna erkännas i Sverige.

Barnets rätt att känna till sitt ursprung

Kristdemokraterna anser att det är positivt att regeringen föreslår regler som tydliggör och säkerställer att fler barn har två rättsliga föräldrar om deras familj flyttar till Sverige. En familjekonstellation kan se olika ut och att i lagstiftningen använda beteck­ningen föräldraskap i stället för moder- respektive faderskap är därför välkommet.

Kristdemokraterna hade dock gärna sett att regeringen fört ett djupare resonemang kring förslagen utifrån ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa är en övergripande och allmän princip som alltid ska komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. Men regeringens konsekvensanalys är bristfällig i detta avseende. Kristdemokraterna menar att det är viktigt att fastställande av föräldraskap kan ske på ett smidigt vis och att barnet har två rättsliga föräldrar, samtidigt är barnets rätt att känna till sitt ursprung av minst lika stor betydelse. Det finns många orsaker till att ett barn har intresse av att få vetskap om sitt biologiska ursprung. Inom psykologin nämns vetskapen om sitt ursprung ofta som en förutsättning för att barnet ska kunna utveckla sin självkänsla och identitet. Att vilja känna till sitt ursprung kan också motiveras utifrån exempelvis medicinska skäl för att få vetskap om ärftliga sjukdomar.

Kristdemokraterna anser att det finns frågetecken kring hur regeringens förslag kom­mer att påverka barns rätt att känna till sitt biologiska ursprung när reglerna tillämpas på barn som tillkommit genom assisterade befruktningar i länder där anonyma donatorer tillåts. Vi är inte ensamma om denna ståndpunkt. Liknande kritik lyfts från flera tunga remissinstanser, bl.a. Barnombudsmannen och Statens medicinsk-etiska råd.

Kristdemokraterna föreslår därför att regeringens förslag ska följas upp i ett tidigt skede utifrån ett barnperspektiv och barnets rätt att känna till sitt ursprung.

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Granskad: 2022-04-21 Bordlagd: 2022-04-22 Hänvisad: 2022-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)