med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Motion 2000/01:Sf40 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att följa upp och utvärdera det reformerade bostadstillägget till
pensionärer.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avskaffa inkomstprövningen av änkepension.
3. Riksdagen beslutar att fritidsfastighet inte skall medräknas i underlaget
för inkomstprövat bostadstillägg till pensionärer, i enlighet med vad som
anförs i motionen.
Inledning
Alla har rätt till en trygg ålderdom. Ingen skall på sin ålders höst behöva oroa
sig för sin försörjning. För de äldre är ekonomisk trygghet tillsammans med
en god vård och omsorg en avgörande fråga om livskvalitet. Även om det har
talats om att pensionärernas ekonomiska standard skall prioriteras så har den
förda politiken i praktiken inte inneburit stora förbättringar. Jämfört med de
yrkesarbetande har äldres köpkraft kraftigt försämrats under 1990-talets
senare hälft. Kristdemokraterna anser att detta är ett svek mot den generation
som aktivt varit med om att bygga upp vår välfärd.
Kristdemokraterna ställer sig bakom propositionen i stora delar men har
avvikande uppfattning inom några områden.
Generella synpunkter
Det är oroväckande när regeringen uttrycker att det reformerade
bostadstillägget till pensionärer, för vissa av pensionärshushållen, kommer att
innebära en minskning på minst 10 000 kronor per år. I gruppen återfinns fler
kvinnor än män, enligt propositionen. Det är naturligtvis otillfredsställande
när förändringsförslag kan komma att slå hårt mot enskilda individer.
Eftersom det redan finns ett antagande i propositionen är det således viktigt
att man följer upp och utvärderar det reformerade bostadstillägget till
pensionärer. Generellt kan även kritik riktas mot att hela systemet för
bostadstillägg till pensionärer är mycket komplicerat och svårförståeligt.
Inkomstprövning av
änkepension och BTP
För nio år sedan beslutade riksdagens partier att de som blivit änkor före 1990
skulle få behålla änkepensionen enligt de gamla reglerna. När regeringen
1997 avskaffade denna möjlighet berörde detta beslut sammanlagt 48 000
änkor. Riksrevisionsverket konstaterade i en utredning att drygt hälften av
änkorna förlorade hela folkpensionsdelen, d.v.s. upp till 4 491 kronor per
månad. Många av änkorna som drabbats av denna indragning upplever idag
att regeringen svikit ett sedan mycket lång tid överenskommet avtal.
Kristdemokraterna anser att beslutet om inkomstprövning av änkepensionen
omedelbart måste rivas upp.
Enligt proposition "Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn
1999/2000:91" hade BTP-utredningen, på grund av det nära sambandet med
BTP, även i uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstprövning av
änkepension. Det nära sambandet hänför sig till att folkpension i form av
änkepension inkomstprövas, och utgångspunkten för prövningen är änkans
årsinkomst beräknad enligt de regler som gäller för BTP. Prövningen görs
integrerat på så sätt att inkomsten först reducerar BTP och därefter
änkepensionen. Det är enbart årsinkomsten över den inkomst vid vilken BTP
inte längre utges som minskar änkepensionen. En änka som uppbär BTP får
således ingen minskning av sin änkepension. I proposition 1999/2000:91
bedömde regeringen dock frågan som tekniskt komplicerad och den skulle
därför beredas vidare i samband med BTP-utredningens betänkande. Ett
förslag skulle sedan lämnas till riksdagen under hösten 2000 eller våren 2001.
Av socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av proposition
1999/2000:91 framgår följande:
När förslaget om inkomstprövning av änkepension behandlades av
riksdagen i december 1996 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:SfU1, rskr.
1996/97:126) ansåg utskottet med hänsyn till nödvändigheten av att få
statens utgifter i balans att den föreslagna inkomstprövningen av
änkepension fick godtas.[- - -] Utskottet tillstyrkte således regeringens
förslag.
Vidare står det:
Utskottet kan konstatera att statens finanser enligt vad som anges i 2000
års ekonomiska vårproposition (prop. 1999/2000:100) har förbättrats
sedan dess. I vårpropositionen beräknas också 30 miljoner kronor för
åtgärder i höstens budgetproposition med förslag till regeländringar.
Även det i vårpropositionen aviserade förslaget om höjning av
hyresgränser i BTP år 2001 kommer att mildra inkomstprövningen av
änkepension.
Kristdemokraternas motionsyrkande om inkomstprövning av
änkepension avstyrktes således av utskottet med följande
motivering:
Utskottet kan vidare konstatera att en beredning av frågan i övrigt om
inkomstprövning av änkepension för närvarande pågår inom
Regeringskansliet. Eftersom resultatet av denna beredning lämpligen bör
avvaktas, finner utskottet inte skäl att i nuvarande läge föreslå riksdagen
något tillkännagivande i frågan.
I den ifrågavarande propositionen saknas det dock något
förslag som behandlar bestämmelserna om inkomstprövning
av änkepension. Vi upprepar således våra tidigare krav och
anser att regeringen, enligt tidigare utfästelse, omedelbart
bör återkomma till riksdagen med ett förslag som behandlar
nämnda fråga.
Fritidsfastighet och BTP
Kristdemokraterna anser att fritidsfastighet inte skall ingå i
inkomstprövningen av bostadstillägg till pensionärer. Underlaget för
beräkningen av bidraget skall baseras på permanentboende och inget annat.
Flera fritidsfastigheter har idag ett så högt taxeringsvärde att förmögenheten
omöjliggör bostadstillägg. Det är inte ovanligt att pensionärer skaffat sig ett
fritidshus i unga år. Idag är det taxerade värdet högt med anledning av
tomtvärdet vilket i sin tur medfört att man ofta har en fastighetsförmögenhet.
Det är inte rätt att människor skall tvingas till försäljning och därmed
försämring av livskvaliteten för att erhålla bostadstillägg.

Stockholm den 14 juni 2001
Kenneth Lantz (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Inger Davidson (kd)
Yvonne Andersson (kd)
Magda Ayoub (kd)
Sven Brus (kd)
Lars Gustafsson (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Dan Kihlström (kd)
Maria Larsson (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Fanny Rizell (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Ingvar Svensson (kd)
Gunilla Tjernberg (kd)
Erling Wälivaara (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-06-14 Granskning: 2001-06-15 Hänvisning: 2001-06-18 Bordläggning: 2001-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)