Firmabilar

Motion 1993/94:Sk331 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)
Avdrag för mervärdeskatt får normalt göras för inköp av
inventarier och annat som är avsett att användas i rörelsen.
För många mindre företagare är inköp av bil en både
nödvändig och ekonomiskt påfrestande affärshändelse.
Detta gäller särskilt för företagare som nyligen startat sin
verksamhet. Många väljer därför att leasa bilen från en
finansiär. Detta är ofta både onödigt dyrt och förenat med
stor osäkerhet om avtalet av någon anledning skulle
upphöra i förtid. Vid leasing är dessutom hälften av
leasingavgiften avdragsgill eftersom denna anses utgöra
hyra.
Rimligt vore att fullt avdrag får göras vid betalning av
mervärdeskatt för inköp av alla fordon som används som
arbetsredskap i näringsverksamhet. I annat fall
diskrimineras alla de fordon som inte är helt anpassade för
varutransporter eller för användning som renodlade
servicebilar, men som uteslutande används i rörelsen.
Regeringen bör därför i avvaktan på att ett
mervärdeskattedirektiv slutligt utarbetas och antas av EU
föreslå en generell avdragsrätt för personbilar i
näringsverksamhet som inte disponeras av anställda.
Härigenom bör även problem med uttagsbeskattning kunna
begränsas.
Frågan har varit aktuell under flera år. Den bör därför
nu få en korrekt lösning, såväl skattemässigt som
företagsekonomiskt. Visar det sig senare nödvändigt får
reglerna justeras med hänsyn till kommande EU-direktiv
inom den övergångstid som direktivet medger.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om mervärdesskatt för bil avsedd att
användas som arbetsredskap i näringsverksamhet.

nStockholm den 24 januari 1994

Kenth Skårvik (fp)

Sten Svensson (m)

Filip Fridolfsson (m)

Marianne Andersson (c)

Rune Backlund (c)

Alwa Wennerlund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)