Förebyggande av våld i nära relationer

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Förebyggande åtgärder införs mot våld i nära relationer (SoU26)

Våld i nära relationer ska stoppas

Det ska göras
flera ändringar i lagen
för att stoppa
våld i nära relationer.

Bland annat ska myndigheterna
arbeta för att
den som är våldsam
eller utsätter någon annan
för övergrepp
ska ändra sitt beteende.

Ett annat exempel är att
barn som har föräldrar
eller andra vuxna i sin närhet
som är våldsamma
eller utsätter barnet
för övergrepp
ska få bättre information och stöd
från sjukvården.

De nya reglerna
ska börja gälla
från och med den 1 augusti.

Flera lagändringar ska göras för att förebygga våld i nära relationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Besluten innebär att:

  • Socialnämnden får som ansvar att arbeta för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende
  • Hälso- och sjukvården ska ta barns behov av information, råd och stöd i särskilt beaktande om barnets föräldrar, eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med, utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
  • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa förutsättningar kunna lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör en person, eller en närstående till personen, i syfte att förebygga att det begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot den närstående

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till ett tjugotal förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en följdmotion. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förtydligande av bestämmelsen om socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-05-25

Förebyggande åtgärder införs mot våld i nära relationer (SoU26)

Flera lagändringar ska göras för att förebygga våld i nära relationer. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagen innebär att:

  • Socialnämnden får som ansvar att arbeta för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
  • Hälso- och sjukvården ska ta barns behov av information, råd och stöd i särskilt beaktande om barnets föräldrar, eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med, utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.
  • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa förutsättningar kunna lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör en person, eller en närstående till personen, i syfte att förebygga att det begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot den närstående.

Utskottet föreslår även att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den ska återkomma med ett förtydligande av socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2021. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett tjugotal förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.