Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Riksdagen vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
  • Riksdagen vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta personer, en nationell plan för barnahusens verksamhet ska tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet man bor och att det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 30 under punkt 40, dels utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-04-02

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Utskottet vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
  • Utskottet vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.
  • Det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Den ska omfatta brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer.

Utskottets ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.