Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2021

Beslut

Möjligheterna att använda tidiga förhör som bevis ska utökas (JuU6)

Det ska bli möjligt att i större utsträckning använda berättelser som lämnats vid tidiga förhör som bevis. Regeringens förslag handlar bland annat om att utöka möjligheterna att

 • tillåta berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet som bevis
 • ta upp bevis i domstol före huvudförhandling, t.ex. i stora brottmål eller om det kan antas få betydelse för frågan om att häva ett häktningsbeslut eller restriktioner
 • använda skriftliga vittnesberättelser, så kallade vittnesattester, som bevis.

Syftet med regeringens förslag är att göra handläggningen av framför allt stora brottmål mer modern, flexibel och effektiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen riktade även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om dessa förslag. Utskottet anser bland annat att

 • det bör övervägas om inte kravet ska tas bort på att parterna måste godkänna en skriftlig vittnesberättelse, en så kallad vittnesattest, för att den ska få läggas fram som bevis
 • en berättelse som lämnats vid ett förhör inför en brottsbekämpande myndighet och som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning ska få användas som bevis i rättegången om det inte är uppenbart olämpligt med hänsyn till sakens prövning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om utökade möjligheter att ta upp bevis i domstol under förundersökningen och förberedelsen i brottmål, utökade möjligheter att använda vittnesattester som bevis och utökade möjligheter att åberopa berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet som bevis.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-10-28

Möjligheterna att använda tidiga förhör som bevis ska utökas (JuU6)

Det ska bli möjligt att i större utsträckning använda berättelser som lämnats vid tidiga förhör som bevis. Regeringens förslag handlar bland annat om att utöka möjligheterna att

 • tillåta berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet som bevis
 • ta upp bevis i domstol före huvudförhandling, t.ex. i stora brottmål eller om det kan antas få betydelse för frågan om att häva ett häktningsbeslut eller restriktioner
 • använda skriftliga vittnesberättelser, så kallade vittnesattester, som bevis.

Syftet med regeringens förslag är att göra handläggningen av framför allt stora brottmål mer modern, flexibel och effektiv. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om dessa förslag. Utskottet anser bland annat att

 • förslaget om utökade möjligheter att ta upp bevis i domstol under förundersökningen och förberedelsen i brottmål till viss del har en alltför begränsad omfattning
 • det bör övervägas om inte kravet ska tas bort på att parterna måste godkänna en skriftlig vittnesberättelse, en så kallad vittnesattest, för att den ska få läggas fram som bevis
 • en berättelse som lämnats vid ett förhör inför en brottsbekämpande myndighet och som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning ska få användas som bevis i rättegången om det inte är uppenbart olämpligt med hänsyn till sakens prövning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.