Statens budget 2019 Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2018

Beslut

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag (FiU1)

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019.

Riksdagen sa ja till reservanternas förslag till utgiftstak för 2019-2021, utgiftsramar för 2019 samt beräkning av inkomster i statens budget för 2019.

Beslutet innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kronor istället för 40 600 kronor för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med lagförslag om bland annat avskaffad särskild löneskatt för äldre och avskaffad flygskatt.

Utgifterna i statens budget för 2019 beräknas bli totalt 1 023 miljarder kronor och inkomsterna 1 084 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed 61 miljarder kronor 2019. Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena.

Voteringsprotokollet finns under rubriken Beslut nedan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1, dels reservation 5 samt i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-10
Justering: 2018-12-10
Trycklov: 2018-12-11
Reservationer 8
Betänkande 2018/19:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-10, 2018-12-06

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner övergångsregeringens förslag till utgiftstak för 2019-2021 och utgiftsramar för 2019. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens beräkning av inkomster i statens budget för 2019. Utgifterna i statens budget för 2019 beräknas bli totalt 1 019 miljarder kronor och inkomsterna 1 097 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed 78 miljarder kronor 2019.

Regeringen har också redovisat preliminära beräkningar för åren 2020-2021 som utskottet godkänner som en riktlinje för regeringens arbete. Regeringen framhåller att beräkningarna är osäkra eftersom förutsättningarna för arbetet med budgetpropositionen varit annorlunda eftersom den lämnats in av en övergångsregering.

Samtidigt säger utskottet ja till regeringens förslag om ändringar i skatte- och avgiftsregler. Dessa regler ligger till grund för inkomstberäkningen. Grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en inkomst mellan 207 000 och 1 177 000 kronor per år. Sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften sänks.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-11
Debatt i kammaren: 2018-12-12
4

Beslut

Beslut: 2018-12-12
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 1,

2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 70 0 0
SD 0 61 0 1
C 0 0 28 3
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 0 0 20 0
MP 16 0 0 0
Totalt 141 153 48 7


2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget

Utskottets förslag: a) Utgiftstak för staten 2019-2021
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 401 miljarder kronor 2019, 1 475 miljarder kronor 2020 och 1 496 miljarder kronor 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2,

2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 2.

b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2019
Riksdagen fastställer utgiftsramar för utgiftsområdena 2019 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 3,

2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.

c) Övriga utgifter i statens budget 2019
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2019, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2019 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2019 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkterna 7, 11 och 12 samt avslår motion

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.

d) Beräkningen av inkomsterna i statens budget 2019
Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 5 i denna del,

2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del.

e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkterna 16-18 och avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 3 i denna del, 7 och 8,

2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkandena 5 i denna del och 7-20,

2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 5 i denna del, 7 och 8.

f) Ålderspensionssystemets utgifter 2019
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 317 572 miljoner kronor för 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 8.

g) Preliminära utgiftsramar och beräkning av inkomster i statens budget 2020 och 2021
Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkterna 5 och 9 samt avslår motionerna

2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6,

2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 och 6,

2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkandena 4 och 6 samt

2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 70 0 0
SD 0 61 0 1
C 0 0 28 3
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 0 0 20 0
MP 16 0 0 0
Totalt 141 153 48 7


3. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 10.

4. Lån för myndigheternas investeringar i anläggnings-tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 43 500 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 13.

5. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 200 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 14.

6. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 finansplanen punkt 15.