Statens budget 2019 Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2018

Beslut

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag (FiU1)

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019.

Riksdagen sa ja till reservanternas förslag till utgiftstak för 2019-2021, utgiftsramar för 2019 samt beräkning av inkomster i statens budget för 2019.

Beslutet innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kronor istället för 40 600 kronor för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med lagförslag om bland annat avskaffad särskild löneskatt för äldre och avskaffad flygskatt.

Utgifterna i statens budget för 2019 beräknas bli totalt 1 023 miljarder kronor och inkomsterna 1 084 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed 61 miljarder kronor 2019. Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena.

Voteringsprotokollet finns under rubriken Beslut nedan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1, dels reservation 5 samt i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-12-06, 2018-12-10

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner övergångsregeringens förslag till utgiftstak för 2019-2021 och utgiftsramar för 2019. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens beräkning av inkomster i statens budget för 2019. Utgifterna i statens budget för 2019 beräknas bli totalt 1 019 miljarder kronor och inkomsterna 1 097 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed 78 miljarder kronor 2019.

Regeringen har också redovisat preliminära beräkningar för åren 2020-2021 som utskottet godkänner som en riktlinje för regeringens arbete. Regeringen framhåller att beräkningarna är osäkra eftersom förutsättningarna för arbetet med budgetpropositionen varit annorlunda eftersom den lämnats in av en övergångsregering.

Samtidigt säger utskottet ja till regeringens förslag om ändringar i skatte- och avgiftsregler. Dessa regler ligger till grund för inkomstberäkningen. Grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en inkomst mellan 207 000 och 1 177 000 kronor per år. Sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften sänks.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.