Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2018

Beslut

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)

Båda föräldrar får pengar för besök till barnmorskan

När en kvinna är gravid får hon ledigt från jobbet
och pengar från staten för att gå till barnmorskan.
Pengarna kallas föräldrapenning.

Nu ska även den andra föräldern få
föräldrapenning för att gå till barnmorskan.
Det har riksdagen bestämt.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård.

Dessutom förenklas reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Reservationer 1
bet 2018/19:SfU7

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)

Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård.

Dessutom förenklas reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 oktober 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
3. lag om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,
4. lag om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:270 punkterna 1-4 och avslår motion

2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 65 0 0 5
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 1
MP 16 0 0 0
Totalt 264 60 0 25