Modernare regler för användningen av tvångsmedel

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Modernare regler för att använda tvångsmedel (JuU15)

Den tekniska utvecklingen har lett till att bestämmelserna för att använda tvångsmedel behöver moderniseras. Regeringen har därför föreslagit nya regler som syftar till att polis och åklagare ska kunna säkra elektroniska bevis i större utsträckning än tidigare. Reglerna handlar bland annat om

 • ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar exempelvis i externa servrar eller i molntjänster
 • att kunna ta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående i beslag
 • att i vissa fall kunna dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts
 • en skyldighet att i vissa fall medverka till så kallad biometrisk autentisering, till exempel med hjälp av sitt fingertryck, för att öppna en mobiltelefon
 • att det blir möjligt att kräva att personer lämnar handlingar på ett tidigare stadium i förundersökningen
 • att det blir reglerat i lag att kunna kopiera handlingar under förundersökning och rätt till domstolsprövning när en kopia förvaras hos en myndighet.

Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31

Modernare regler för att använda tvångsmedel (JuU15)

Den tekniska utvecklingen har lett till att bestämmelserna för att använda tvångsmedel behöver moderniseras. Regeringen har därför föreslagit nya regler som syftar till att polis och åklagare ska kunna säkra elektroniska bevis i större utsträckning än tidigare. Reglerna handlar bland annat om

 • ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar exempelvis i externa servrar eller i molntjänster
 • att kunna ta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående i beslag
 • att i vissa fall kunna dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts
 • en skyldighet att i vissa fall medverka till så kallad biometrisk autentisering, till exempel med hjälp av sitt fingertryck, för att öppna en mobiltelefon
 • att det blir möjligt att kräva att personer lämnar handlingar på ett tidigare stadium i förundersökningen
 • att det blir reglerat i lag att kunna kopiera handlingar under förundersökning och rätt till domstolsprövning när en kopia förvaras hos en myndighet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.