Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2021

Beslut

Geodata ska vara tillgängliga för alla (CU11)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om så kallade geodata. Regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen.

Geodata är information som har geografisk koppling. Exempel på geodata är kartor och kartdata eller information i register om byggnader, sjöar, befolkning etcetera. Geodata har stor betydelse för många funktioner i samhället, till exempel inom samhällsplanering, miljöanalyser, navigation och positionering.

Tillkännagivandet kom från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Riksdagen sa nej till övriga cirka 50 förslag i motioner inom området.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om tillgången till geodata. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-02-11, 2021-02-23

Geodata ska vara tillgängliga för alla (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om så kallade geodata. Regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker utskottet.

Geodata är information som har en geografisk koppling. Exempel på geodata är kartor och kartdata eller information i register om byggnader, sjöar, befolkning etcetera. Geodata har stor betydelse för många funktioner i samhället, till exempel inom samhällsplanering, miljöanalyser, navigation och positionering.

Förslaget om tillkännagivande kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga cirka 50 förslag i motioner inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.