En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Svenska regler om kontroll i livsmedelskedjan anpassas till EU-lag (MJU6)

Regeringen har lagt fram förslag om att anpassa svenska lagar till en ny EU-förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan. De ändrade reglerna innebär bland annat att "annan offentlig verksamhet" införs som en beteckning för sådana myndighetsuppgifter som inte innebär offentlig kontroll. Bestämmelser om rätt att få tillträde, upplysningar och handlingar vid kontrollen utvidgas till att gälla även vid annan offentlig verksamhet.

Myndigheter som utövar offentlig kontroll får i vissa fall rätt att köpa in produkter utan att identifiera sig, för att kunna kontrollera att produkterna uppfyller de krav som gäller. Det införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.

De nya reglerna börjar i huvudsak att gälla den 1 april 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-11
Reservationer 6
Betänkande 2020/21:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2020-12-10

Svenska regler om kontroll i livsmedelskedjan anpassas till EU-lag (MJU6)

Regeringen har lagt fram förslag om att anpassa svenska lagar till en ny EU-förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan. De ändrade reglerna innebär bland annat att "annan offentlig verksamhet" införs som en beteckning för sådana myndighetsuppgifter som inte innebär offentlig kontroll. Bestämmelser om rätt att få tillträde, upplysningar och handlingar vid kontrollen utvidgas till att gälla även vid annan offentlig verksamhet.

Myndigheter som utövar offentlig kontroll ska i vissa fall få rätt att köpa in produkter utan att identifiera sig, för att kunna kontrollera att produkterna uppfyller de krav som gäller. Det införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.

De nya reglerna ska i huvudsak börja gälla den 1 april 2021. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-12
Debatt i kammaren: 2021-02-23
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
2. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),
3. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
4. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
5. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,
7. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
8. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
9. lag om ändring i djurskyddslagen (2018:1192).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:43 punkterna 1-9.

2. En kompetent och likvärdig offentlig kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 14 10 293


3. Delegering av vissa uppgifter inom den offentliga kontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

4. Inköp under dold identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)

5. Skydd av näringsidkare och kontrollpersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 6.

6. Avgifter för offentlig livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 5 (SD)

7. Undantag för Försvarsmakten i den offentliga kontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)