Cykelfrågor

Trafikutskottets bet 2014/15:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om cykelfrågor. I samband med det ger riksdagen två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling:

  • En nationell cykelstrategi bör tas fram.
  • Regler kan behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Cykeln ses som ett eget transportsätt. Det är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv - men även ur hälsosynpunkt. Därför ska cykling i högre grad beaktas när man planerar transportsystem - även ur ett nationellt perspektiv.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Riksdagen säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att ta fram nationell cykelstrategi. Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana. Delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-23
Reservationer 2
bet 2014/15:TU5

Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5)

Trafikutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om cykelfrågor. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen ger två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling:

  • En nationell cykelstrategi bör tas fram.
  • Regler kan behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Enligt utskottet ska cykeln ses som ett eget transportsätt. Det är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv - men även ur hälsosynpunkt. Därför ska cykling i högre grad beaktas när man planerar transportsystem - även ur ett nationellt perspektiv.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Utskottet säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-05
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Infrastruktur och förutsättningar för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta fram en nationell cykelstrategi som beaktar vad utskottet anför om bl.a. en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) yrkande 2,

2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 8 och

2014/15:2214 av Jan R Andersson (M) samt

bifaller delvis motionerna

2014/15:25 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1 i denna del och 2-5,

2014/15:123 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:239 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M),

2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) yrkande 1,

2014/15:753 av Kerstin Nilsson (S),

2014/15:827 av Rickard Nordin (C),

2014/15:1359 av Solveig Zander (C),

2014/15:1844 av Johan Forssell (M),

2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1, 5 och 6,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 269 18 0 62


2. Trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana finns.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:25 av Nina Lundström (FP) yrkande 1 i denna del och

2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) yrkande 7 och

avslår motionerna

2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) yrkandena 3-6,

2014/15:1645 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 247 40 0 62


3. Cykelturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument