Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2019

Beslut

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SkU21

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 1 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:92 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 27 0 1
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 286 27 0 36