Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2022

Nästa händelse: Beredning 8 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-01, 2022-12-08