Grönt avdrag för villabatterier

Interpellationsdebatt 27 februari 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 36 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Monica Haider har frågat mig om jag och regeringen är beredd att ändra i lagstiftningen så att villabatterier kan användas till stödtjänster, effekttoppkapning eller andra ändamål än enbart lagring av egenproducerad el.

Frågan är ställd mot bakgrund av att Skatteverket den 25 januari publicerade ett ställningstagande som rör myndighetens tolkning av bestämmelserna om skattereduktion för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi inom ramen för skattereduktionen för grön teknik. Skatteverkets uppfattning är att det krävs att ett batteri uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra egenproducerad el för att skattereduktion för grön teknik ska kunna medges. Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

Som jag konstaterat i tidigare svar till Monica Haider och även i interpellationsdebatten den 6 februari är det Skatteverket som tillämpande myndighet och i slutändan förvaltningsdomstolarna som tolkar innebörden av gällande lagstiftning. Konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande analyseras för närvarande inom Finansdepartementet.


Anf. 37 Monica Haider (S)

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Tyvärr var det inte det svar jag ville ha, men ibland är det så i interpellationsdebatter - eller rättare sagt nästan alltid.

Varför är då detta en viktig fråga? Det första jag vill säga är att det är olyckligt att Skatteverket ändrar sin tolkning - vilket sker allt oftare, känns det som. Vi har ett annat exempel som är lika högaktuellt, nämligen Skatteverkets tolkning av skatten på intrångsersättning för nekad avverkning i fjällnära skog och ersättning vid bildande av naturreservat. Där gör nu Skatteverket den nya tolkningen att dessa ersättningar ska beskattas olika, vilket inte varit fallet tidigare. Det är också väldigt olyckligt, men det är en egen debatt. Det kanske kommer en interpellation om den saken.

Skatteverket ändrade sin tolkning vid årsskiftet, och det innebär att batterilager endast får användas till att lagra egen el för att få rätt till skattereduktionen. Det är ytterst få batterier som används så ensidigt. Batterierna kommer sannolikt inte ens att användas på vintern, men vi vet alla att batterier mår bra av att användas. Den plötsliga förändringen följer inte avsikten i lagstiftningen: att främja den gröna omställningen och stärka villaägarnas motståndskraft mot höga elpriser. Varken i lagstiftningen eller i förarbetena utrycker lagstiftarna att man vill begränsa vilka nyttor batterierna ska kunna ge.

De systemtjänster som batterierna kan ge elnätet är viktiga för att kunna utnyttja elnätet i större utsträckning. Att köpa ett batteri bara för att lagra el blir inte lika attraktivt, och vi förlorar många nyttor som vi verkligen behöver i elsystemet. Det sätter också en hel bransch i en svår situation i en lågkonjunktur, liksom privatpersoner som inte riktigt vet hur de får använda sina batterier. Alla vill ha stabila spelregler och inte bli bestraffade. Det är också svårt att kontrollera att batterierna bara används till eget lager, och vem ska göra det?

Herr talman! Vi lägger stora skattepengar på det gröna avdraget, men med den nya tolkningen förlorar vi stora nyttor som vi verkligen behöver. Det främjar verkligen inte den gröna omställningen, inte heller motståndskraften mot de höga elpriserna. Är det så att det har blivit för dyrt för staten? Har avdraget blivit för populärt?

Enligt uppgift tycker tydligen Skatteverket det. Kostnaden har gått från 45 miljoner 2021 till 1,3 miljarder 2023, enligt Skatteverkets egen statistik. Det gröna avdraget kostade totalt preliminärt 5,55 miljarder 2023 i stället för 2,14 miljarder, som var beräkningen när det infördes.

Att då göra en ny tolkning kan uppfattas lite konstigt - ska Skatteverket verkligen göra det? Vi vill alla främja den gröna omställningen och elektrifieringen i samhället, men denna omtolkning gör definitivt inte det.

Min fråga kvarstår alltså: Är finansministern beredd att förtydliga lagstiftningen?


Anf. 38 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Tack, ledamoten, även för denna fråga! Samma fråga var uppe i en debatt i kammaren för exakt tre veckor sedan. Jag säger nu som jag tror att jag sa då, ganska exakt.

Först och främst: Detta har hänt ganska nyss. Skatteverket har kommit in med en hemställan, och vi fick precis nu besked om att Skatterättsnämnden har fått in ansökningar om förhandsbesked i denna fråga. Det är i grund och botten bra om denna fråga prövas. Det var min grundinställning då, och det är det även nu. Detta kan ge oss rättslig vägledning i frågan. Jag tror att det vore dumt av regeringen att springa före, utan vi får se vad som kommer att hända när denna fråga prövas på olika nivåer. Detta är av grundläggande vikt.

Med detta sagt tycker vi dock i grund och botten att detta är en viktig skattereduktion. Den är viktig för den gröna tekniken och för grön omställning. För att vi ska klara klimatomställningen behöver vi ha med alla, hela samhället. Det är väldigt viktigt, menar vi - och jag tror att ni håller med - att hushåll också får möjlighet att investera i solceller, laddboxar, lagring av el och annat. Då har denna skattereduktion verkligen en viktig uppgift att fylla.

Då kan man undra varför det blev så här. Det är egentligen inte jag som ska säga varför Skatteverket landar där de landar. Men uppenbarligen är det, vilket jag också sa i den förra debatten, en effekt av att teknikutvecklingen gått väldigt fort. Den förra lagstiftningen, som kom på plats 2021, tror jag, hänger inte riktigt med. Jag lastar inte någon tidigare regering för detta, för teknikutveckling går fort. Skatteverket har då gjort denna bedömning.

Vad är då min slutkläm och poängen i allt detta? Skattereduktionen är viktig. Det är viktigt för omställningen att fler kan vara med och både producera och lagra el. Nu har Skatteverket gett sitt tydliga besked; det är därför vi har denna debatt. Men jag menar att det är bra att Skatterättsnämnden nu, innan vi går vidare och ser exakt vad vi ska göra, behandlar frågan; vi får se om detta ger rättslig vägledning.

Jag utesluter alltså ingenting - det vore väldigt dumt. Detta är i grunden ett bra avdrag. Det kan mycket väl hända att det kommer att behöva justeras lagstiftningsmässigt, men jag drar inte den slutsatsen förrän det är prövat.


Anf. 39 Monica Haider (S)

Herr talman! Tack så mycket för svaret, finansministern! Jag hade givetvis hoppats att finansministern inte skulle vänta på att ett domstolsavgörande blir klart. Finansministern sa i sitt inlägg att Skatterättsnämnden också kommer att ge ett förhandsbesked i frågan; vi hoppas att det kommer snart. Ska vi vänta kommer det att innebära uteblivna investeringar i villabatterier, vilket även kommer att innebära ett mer ansträngt elnät.

Batterierna har, precis som finansministern sa, många nyttor, inte bara att lagra el för eget bruk. De bidrar även till att hålla frekvensen, motverka flaskhalsar, öka egenanvändningen, kapa effekttoppar och möjliggöra ödrift. Många av dessa nyttor går förlorade om man använder det gröna avdraget eftersom man då bara får tillåtelse att lagra egen el, enligt Skatteverkets nya tolkning.

Då missar vi också nyttan för hela elsystemet. Ett elnätsföretag som har problem under ett mindre antal timmar per år kan exempelvis skjuta upp sina investeringskostnader eller helt ersätta dem genom att i stället köpa batteritjänster för dessa timmar, för en bråkdel av kostnaden för att investera i en ny ledning. Det finns många vinster med att använda batterier till det som de behövs för i elsystemet.

Nu kan man också läsa att Skatteverket den 5 februari gjorde en hemställan till Finansdepartementet om en utredning av skattereduktion för installation av grön teknik för att anpassa de nuvarande reglerna till den teknikutveckling som har skett inom området. Skatteverket vill också titta på om skattereduktionen ska medges med samma procentsats oavsett vilken installation som utförts.

Det sistnämnda, om samma skattereduktion oavsett installation, är kanske något att titta på över tid, om det sker förutsägbart och planerat. Vi vet alla vad som gäller och när. Det är viktigt att det är orderdatum som gäller för skattereduktionen så att de som investerar vet vad som gäller när ordern läggs.

En nedtrappning till 20 procent, som gäller för solceller, bör göras i etapper så att det inte blir ett abrupt slut. Jag vet att Svensk Solenergi har lagt fram ett förslag om tre olika steg: först 40, sedan 30 och sedan ned till 20 procent. Enligt uppgift öppnar olika procentsatser för skatteavdraget upp för oseriösa aktörer, om batterier blir väldigt dyra och solceller väldigt billiga. Jag vet att varken finansministern eller jag gillar fusk och oseriösa aktörer.

Det som är problematiskt är att Skatteverket ändrar sin tolkning mitt i, och det är inte första gången.

Herr talman! Flera i branschen har begärt förhandsbesked, precis som finansministern sa. Detta ska prövas, och det får vi vänta på. Det bästa är om regeringen förtydligar lagstiftningen så att man ersätter de nyttor som batterier ger i elsystemet. Detta är inte bara en skattefråga utan en fråga för hela vårt elsystem. Att det blir dyrt för staten borde inte innebära att det görs nya tolkningar. Jag har aldrig hört regeringen klaga på de höga kostnaderna för rot och rut, som också har stigit över tid.

Min fråga är: Är finansministern beredd att lösa denna fråga både för privatpersoner och för en bransch som behöver långsiktiga förutsättningar?


Anf. 40 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Tack återigen, Monica Haider, för frågan! Den är viktig. Som jag nämnde går teknikutvecklingen ibland fort, och lagstiftningen hänger inte riktigt med. Min poäng är, som jag sagt tidigare, att jag tror att det är viktigt att lagstiftningen får prövas i olika instanser. Men självklart är detta avdrag viktigt och bra. Om man efter prövning landar i samma slutsats som Skatteverket får vi verkligen besluta oss för vad vi ska göra i nästa steg.

Just nu tycker jag att det är viktigt att analysera och följa detta. Att vi nu får den här rättsliga prövningen i Skatterättsnämnden tror jag är väldigt viktigt.


Anf. 41 Monica Haider (S)

Herr talman! Tack, finansministern, för ytterligare svar! Ja, frågan är viktig och engagerar många, som finansministern säkert vet. Samtidigt är det bra att så många vill vara med och bidra till att ställa om samhället. Vi i Sverige har gått före när det gäller omställningen inom industrin, och nu vill svenska hushåll också vara med och bidra. Där är det gröna avdraget viktigt; det är vi helt överens om. Det är också viktigt för branschen, som är pressad. Och det handlar även om förtroendet för oss i politiken - att det inte blir slag fram och tillbaka.

Vi behöver ställa om hela samhället, och fler behöver investera i solceller, laddboxar och lagring. Här är också energieffektivisering en viktig del, och där har vi mycket mer att göra. Vi socialdemokrater föreslår ett reformerat rotavdrag för tjänster som bidrar till energieffektivisering, till exempel installation av bergvärme, vattenburen värme, dörrar och fönster samt isolering.

Men med den nya tolkningen från Skatteverket finns det faktiskt risk för att installationen av batterier stannar upp, och det är inte bra, för de behövs i systemet. Jag vill därför fråga finansministern hur det går med den analys som finansministern hänvisar till, som pågår i departementet.


Anf. 42 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag upprepar bara att jag egentligen inte har något att tillägga.

Vi hade ju debatt om detta i kammaren ganska nyligen. Sedan dess har ärendet tagits till Skatterättsnämnden.

Jag kommer att fortsätta säga det jag har sagt tidigare, nämligen att vi följer utvecklingen och analyserar frågan. Men alla, inklusive Monica Haider, ska veta att detta är en viktig fråga. Man måste få veta vad som gäller. Men låt oss först vänta på en rättslig prövning.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:456 Grönt avdrag för villabatterier

av Monica Haider (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Skatteverket har nyligen fastställt en ny tolkning av det gröna avdraget för batterier i villa. Detta är olyckligt, och det var inte intentionen när det infördes. 

Den nya tolkningen innebär att batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

Tolkning kan få konsekvensen att viljan att köpa batterier minskar. Batterier som laddas när det är gott om el för att inte belasta nätet på maxtimmen eller bidrar till stabilisering i nätet genom att sälja stödtjänster får med den nya tolkningen inget grönt avdrag. 

Vi behöver ett robust elsystem, vilket batterierna bidrar till om de används på rätt sätt. 

Jag vill därför fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Är ministern och regeringen beredd att ändra i lagstiftningen så att villabatterier kan användas till stödtjänster, effekttoppkapning eller andra ändamål än enbart lagring av egenproducerad el?