Tisdag den 27 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:75

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:75

Tisdagen den 27 februari 2024

Kl.

13.00

 

Uppmärksammande av tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

  (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

   

   

1

Uppmärksammande av tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 2 och tisdagen den 6 februari 

 

 

Avsägelse

 

3

Paula Holmqvist (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 mars

 

 

Anmälan om ersättare

 

4

Björn Petersson (S) fr.o.m. den 21 februari t.o.m. den 24 mars under Lena Hallengrens (S) ledighet

 

5

Ulf Rexefjord (SD) fr.o.m. den 26 februari t.o.m. den 26 mars under Markus Wiechels (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Ulf Rexefjord (SD) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 mars under Markus Wiechels (SD) ledighet

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

7

Ulrika Heie (C) fr.o.m. den 1 januari

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

8

Elisabeth Thand Ringqvist (C) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 1 januari 

 

9

Jonny Cato (C) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 1 januari

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

10

Torsdagen den 29 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2023/24:474 av Marcus Wennerström (S)
Anmälningsplikt och socialtjänst

 

12

2023/24:481 av Marianne Fundahn (S)
Möjlighet att besiktiga fordon i hela landet

 

13

2023/24:482 av Tomas Kronståhl (S)
Älgförvaltning

 

14

2023/24:484 av Martina Johansson (C)
Samverkan mellan myndigheter och lokalsamhället

 

15

2023/24:487 av Markus Selin (S)
Försvaret av Stockholmsregionen

 

16

2023/24:489 av Markus Selin (S)
Sveriges försvarsindustri och ökad tillverkningskapacitet

 

17

2023/24:493 av Peter Hultqvist (S)
Försvarsmaktens brigader

 

18

2023/24:498 av Leif Nysmed (S)
Önskade effekter av olika stöd till bostadsbyggande

 

19

2023/24:502 av Sofia Amloh (S)
Effekter på folkhälsan när barnfamiljer vräks

 

20

2023/24:503 av Louise Thunström (S)
Förvaltning av Sveriges världsarv

 

21

2023/24:507 av Sanne Lennström (S)
Åtgärder för att minska antalet förlossningsskador

 

22

2023/24:510 av Lars Mejern Larsson (S)
En förbättrad klimakterievård

 

23

2023/24:517 av Mattias Vepsä (S)
Socialtjänstens roll i arbetet med att bryta rekryteringen till gängen

 

24

2023/24:528 av Martin Westmont (SD)
Civil beredskap för viktig infrastruktur

 

25

2023/24:529 av Carina Ödebrink (S)
EU:s körkortsdirektiv och A-traktorer

 

26

2023/24:530 av Teresa Carvalho (S)
Matchningstjänster

 

27

2023/24:542 av Tobias Andersson (SD)
Begränsningar av gårdsförsäljning

 

28

2023/24:550 av Louise Thunström (S)
Alla barns rätt till utbildning

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

29

RiR 2024:1 Statens skydd av hotade personer – brister i omfattning och effektivitet

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

30

2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

SkU

31

2023/24:76 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

FiU

 

Skrivelse

 

32

2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader

SfU

 

Framställningar

 

33

2023/24:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2023

FiU

34

2023/24:RB2 Riksbanksfullmäktiges beslut om resultatdisposition 2023 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse

FiU

 

Redogörelser

 

35

2023/24:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2023

KU

36

2023/24:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2023

UU

37

2023/24:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2023

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

 

38

2023/24:2820 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

JuU

39

2023/24:2821 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

JuU

 

EU-dokument

 

40

COM(2023) 770 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden, om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/97 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1/2005
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 april 2024

MJU

41

COM(2024) 14 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/38/EG vad gäller inrättandet av europeiska företagsråd och deras funktionssätt och effektiv tillämpning av rättigheterna till gränsöverskridande information och samråd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 april 2024

AU

42

COM(2024) 43 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2017/745 och (EU) 2017/746 vad gäller ett gradvist införande av Eudamed, en informationsskyldighet vid leveransavbrott och övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 april 2024

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

43

Bet. 2023/24:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2 res. (S, MP)

 

Finansutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2023/24:FiU15 Ökad motståndskraft i betalningssystemet

 

45

Bet. 2023/24:FiU26 Kommunala frågor

8 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2023/24:UbU8 Förskolan

12 res. (S, SD, V, C, MP)

47

Bet. 2023/24:UbU12 Gymnasieskolan

10 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

48

Bet. 2023/24:SfU9 Pensioner

3 res. (C, MP)

49

Bet. 2023/24:SfU10 Socialavgifter

4 res. (SD, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

50

2023/24:405 av Åsa Eriksson (S)
Ekonomisk kompensation till företag drabbade av svinpestrestriktionerna

 

51

2023/24:436 av Isak From (S)
Kraftvärmens förutsättningar

 

 

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

52

2023/24:415 av Isak From (S)
Statens styrning av SJ AB

 

53

2023/24:426 av Peder Björk (S)
Återkrav för skattebefrielse på biogas
2023/24:455 av Johan Löfstrand (S)
Skattebefrielse på biogas

Svaret tas av Anna-Caren Sätherberg (S)

 

54

2023/24:456 av Monica Haider (S)
Grönt avdrag för villabatterier

 

 

Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

55

2023/24:420 av Karin Rågsjö (V)
Krisåtgärder för sjukvården

 

56

2023/24:425 av Eva Lindh (S)
Regelverket för apotek och vårdcentraler

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

57

2023/24:376 av Nadja Awad (V)
NPF-elever och självmordsbenägenhet

 

58

2023/24:434 av Mats Wiking (S)
En högre kvalitet inom förskolan

 

 

Statsrådet Anna Tenje (M)

 

59

2023/24:361 av Linus Sköld (S)
Hemtjänst i kristider

 

60

2023/24:407 av Isabell Mixter (V)
Karensavdraget

 

61

2023/24:422 av Eva Lindh (S)
Samordningsförbunden och Finsamlagstiftningen

 

62

2023/24:430 av Åsa Eriksson (S)
Slut på telefonköplatser till Försäkringskassan

 

63

2023/24:442 av Mikael Dahlqvist (S)
Oseriösa vårdgivare inom äldreomsorgen
2023/24:448 av Sofie Eriksson (S)
Vanvård inom äldreomsorgen i Mora

 

 

Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

64

2023/24:398 av Niklas Sigvardsson (S)
Social snedrekrytering till högre utbildning

 

65

2023/24:429 av Linus Sköld (S)
Stöd till inackordering för gymnasieelever

 

 

Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

66

2023/24:427 av Ingela Nylund Watz (S)
Översyn av förordningen om förvaltning av statliga fastigheter

 

 

Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

67

2023/24:428 av Lars Mejern Larsson (S)
Nationellt ansvar för det visuella kulturarvet och bevarandet av svensk fotokonst

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.