Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Debatt om förslag 9 december 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 21

Anf. 221 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka skatteutskottets kanslipersonal för det gångna året. Jag vill också tacka hela riksdagens personal för ett varmt välkomnande tillbaka i kammaren och till uppdraget.

Fru talman! I sin regeringsförklaring klargjorde statsminister Magdalena Andersson att vi socialdemokrater är beredda att vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottslighet som i dag hotar hela samhällsgemenskapen. Jag kommer i denna debatt om utgiftsområde 3 att redogöra för hur Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har centrala roller i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Men först ska jag redogöra för Socialdemokraternas ställningstagande gällande budgeten på utgiftsområde 3.

Eftersom riksdagen har ställt sig bakom Moderaternas, Sverigedemokraternas och KD:s förslag om delvis andra utgiftsramar än de som fanns med i regeringens budgetproposition kommer Socialdemokraterna inte att delta i beslutet under punkt 1 om anslag inom utgiftsområde 3, det vill säga avstå. I stället hänvisar vi till vårt särskilda yttrande. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets betänkande när det gäller punkt 2, 3, 4, 5 och 6.

Fru talman! Skatteverket, Tullverket och Kronofogden är myndigheter som har centrala roller i samhället. Jag vill även här rikta ett stort tack till myndigheternas personal, som gör ett fantastiskt arbete. Genom sina respektive verksamheter säkrar man statens inkomster, tar ut tull och stoppar illegal införsel i Sverige samt sköter indrivning av skulder. Dessa tre myndigheter har under hösten vid olika tillfällen medverkat vid skatteutskottets sammanträden och gett oss ledamöter en värdefull redovisning av sin viktiga verksamhet.

Skatteverket har i uppdrag att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för både allmänhet och företag, samt motverka brottslighet. Därför är myndighetens aktiva arbete för att upptäcka, utreda och åtgärda fel i folkbokföringen helt centralt, detta eftersom felaktigheter i folkbokföringen skapar problem för hela samhället och dessutom ligger till grund för många andra myndigheters beslut.

Skatteverket är en av de myndigheter som har högst förtroende bland allmänheten, vilket är viktigt och bra. Det är också viktigt att skatter går till den välfärd som de är avsedda för. För oss socialdemokrater är skatter i sig inte ett mål utan snarare ett starkt verktyg för omfördelning som därigenom kan bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Fru talman! Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter. Man övervakar och kontrollerar trafiken till och från Sverige. Det är centralt att Tullverket kan stoppa införsel av narkotika, illegala vapen och sprängämnen och annat som har stora negativa konsekvenser för vårt samhälle. Samhällsnyttan för Tullverkets narkotika- och dopningsbeslag har ökat jämfört med föregående år och uppgår nu till 3,2 miljarder kronor, vilket är ganska mycket pengar.

Vid Tullverkets besök i utskottet redogjordes för den samverkan som sker mellan tull, polis och säkerhetstjänst för att förhindra utförsel av stöldgods. Det är viktigt att Tullverket kan förstärka det brottsbekämpande arbetet och kontrollverksamheten. Tullverket har tidigare fått ökade anslag, och i vårt budgetalternativ fanns det med en förstärkning med 70 miljoner kronor. Efter tre månaders förhandling kunde dock Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD så småningom enas om ett ökat anslag på 100 miljoner kronor till Tullverket. Vi har i princip ingenting emot ett utökat anslag till Tullverket, men sådana förslag bör beredas och ingå i en genomtänkt budget där anslagen ingår i en helhet, något som de blåbruna partierna inte verkar bry sig om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! Kronofogden har i uppdrag att hjälpa den som inte fått betalt och ge råd och stöd till den som ska betala. Tillsammans med Skatteverket och Tullverket ska Kronofogden bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga verksamheten, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Under det senaste året har Kronofogden bland annat möjliggjort återbetalning av felaktigt utbetald lönegaranti, gjort underrättelser om felaktig folkbokföring till Skatteverket samt förhindrat påbörjan av skuldsanering till personer som inte borde omfattas av detta.

I en rapport om en myndighetsgemensam lägesbild av den organiserade brottsligheten görs bedömningen att de allvarligaste hoten mot det gemensamma utgörs av angrepp på utbetalande system, undandragande av skatter och avgifter samt narkotikabrottslighet och det grova våld som följer i dess spår.

I arbetet med att motverka brottslighet behöver myndigheterna kontinuerligt uppmärksamma risker och identifiera effektiva motåtgärder, eftersom brottslingar hittar nya och fler tillvägagångssätt för att agera och finansiera sin verksamhet. Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har deltagit i och kommer att fortsätta delta i olika insatser mot den organiserade brottsligheten.

Slutligen, fru talman: Vi socialdemokrater lovar att vända på varje sten för att knäcka den organiserade brottsligheten och säkerställa att skatterna går till den välfärd som de är avsedda för.


Anf. 222 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära replik. Min replik kommer därför att vara mycket kort, utan några vidare argument. Jag hörde dock Eva-Lena Jansson säga att vår budget inte var en genomtänkt helhet i och med att vi tillför Tullverket mer pengar. I verkligheten är det ju så att vi tillför Tullverket mer pengar bland annat därför att Tullverket har äskat mer pengar än vad man har fått av regeringen.

Därmed undrar jag helt enkelt vad Eva-Lena Jansson menar är fel i Tullverkets äskande, eftersom regeringen inte har tilldelat Tullverket de resurser som Tullverket har sagt att man behöver för att genomföra sin verksamhet. Vad är det i Tullverkets bedömning som Eva-Lena Jansson inte delar?


Anf. 223 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Jag tror inte att Niklas Wykman lyssnade på mitt anförande. Jag försökte redogöra för att det handlade om en helhet i budgetprocessen. Om Niklas Wykman inte förstod vad jag sa då vet jag inte riktigt om mitt svar här kan tillföra någonting mer.


Anf. 224 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Jag är inte helt säker på om det var Olof Palme som sa att verkligheten är socialismens värsta fiende. Det kan också ha varit någon annan. Det var definitivt en socialdemokrat, Ines Uusmann, som sa att internet är en fluga som kommer att blåsa förbi. Dessvärre för Socialdemokraterna har ju inte internet blåst förbi. Det är en fluga som sitter kvar på samhällskroppen, för att uttrycka sig milt. Det gör att var och en har möjlighet - även om det kanske inte blir någon anstormning - att gå tillbaka och lyssna på Eva-Lena Janssons anförande. Det finns ju också nedskrivet; det verkade nämligen som att det lästes innantill. Jag tror därför att det går utmärkt för människor att kontrollera att Eva-Lena Jansson sa att det inte var en fungerande helhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Tullverket har äskat mer pengar. Vi har tillfört mer pengar till Tullverket. Regeringen har inte tillfört de resurser som Tullverket har äskat. Om det är en ogenomtänkt helhet att ge mer pengar till Tullverket får i så fall Eva-Lena Jansson försöka förklara det i sin slutreplik.


Anf. 225 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Niklas Wykman har ju inte redogjort för att han i sitt eget budgetalternativ anslog, tror jag, 90 miljoner kronor i stället för 100 miljoner kronor. Det är också viktigt att komma ihåg till exempel att den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt sa att industrin var "basically gone". Det var den ju inte.

Mitt anförande, liksom budgeten, går ju att läsa i sin helhet. Det är väl bra att alla kan följa upp det och se vad som står i texter och siffertabeller.


Anf. 226 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag under punkt 1. De som lyssnar kanske undrar vad detta betyder. Det betyder helt enkelt att vi ska bifalla den genomtänkta helhet som utgör Sveriges statsbudget för nästa år och som är ett resultat av en kompromiss mellan moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater. Den är faktiskt så bra att det inte ens verkar finns några invändningar från statsministern, som tycker att det här är en bra budget att regera landet med. Kanske är denna budget trots allt inte så dum.

I sak redogjorde föregående talare, Eva-Lena Jansson, för vad diskussionen här inne i dag handlar om. Den handlar om våra anslag till tre viktiga och centrala myndigheter, som var och en på sitt sätt - och emellanåt tillsammans - gör viktiga insatser för att vårt land ska fungera.

Skatteverket ska se till att det finns pengar att använda till välfärden, polisen, försvaret och andra gemensamma angelägenheter.

Kronofogdemyndigheten ska se till att vi upprätthåller ett fungerande betalsystem, kan man nästan säga. Även om detta är Riksbankens huvudansvar handlar det om att vi ska se till att de som utför arbeten också kan få betalt för det jobb som de har gjort.

Tullverket ska se till att Sverige har en fungerande gränshandel samt att det inte kommer in till exempel droger och vapen i landet. Vi tycker att Tullverket ännu mer ska se till att det inte flödar ut stöldgods ur landet.

Vi pratar i kväll om centrala samhällsfunktioner. Det som egentligen är kärnan i konflikten - som kanske inte är en så dramatisk konflikt, fru talman, för jag tror egentligen inte att någon är emot att dessa myndigheter fungerar och är välfinansierade - handlar om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville dra ned 100 miljoner kronor på tullens verksamhet jämfört med det förslag som nu blir Sveriges statsbudget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

De flesta människor har nog svårt att förstå att man vill dra ned på tullens verksamhet jämfört med det förslag som vi har lagt fram.

Människor är medvetna om problematiken - att droger och vapen flödar in i vårt land samtidigt som stöldgodset flödar ut. Människor är även medvetna om att exporten är mycket viktig för Sverige. Det är ju för den delen också importen; Sverige vore ett rätt tråkigt land att leva i om vi inte importerade varor, produkter och tjänster från andra länder.

I båda dessa fall spelar tullen en avgörande roll, och jag är glad över att vi tillsammans med kristdemokrater och sverigedemokrater har kommit överens om att stärka tullens viktiga arbete.

Fru talman! Runt om i vårt land gör människor fantastiska insatser varje dag. Vi har haft några dagar av stark kyla i stora delar av vårt land. Vi har haft människor som har varit ute och sandat och saltat. Vi har haft människor som har varit inne på sjukhusen och plåstrat om oss när vi har trillat och slagit oss. Vi har helt enkelt människor som varje dag arbetar och gör stora insatser för att Sverige ska fungera och för att det ska vara ett tryggt och bra land att leva i.

Dessa människor ska givetvis förvänta sig rejäl lön för sin möda. Detta är en viktig del i Moderaternas politik. En gång i tiden var det också en viktig del i Socialdemokraternas politik att det skulle löna sig att arbeta och göra rätt för sig och att det alltid var bättre att jobba än att leva på bidrag.

Men det är inte bara arbetets värde som är viktigt för alla de människor som sliter på våra sjukhus och i våra skolor eller plumsar genom snö och i minusgrader från ställe till ställe i äldreomsorgen för att se till att våra äldre har en bra tillvaro. De ska också kunna förvänta sig att vårt samhälle fungerar på ett bra och tryggt sätt.

Det trygga samhället har ju tyvärr många fiender. Organiserad brottslighet, småtjuvar, våldsverkare, bedragare, rena bluffmakare - det finns många människor som på olika avancerade sätt och i olika organiserad grad försöker förstöra livet och göra vardagen sur för de människor som varje dag arbetar och sliter hårt.

I dag diskuterar vi Kronofogden, Skatteverket och tullen. Detta är tre myndigheter som är på vanliga människors sida och som ska se till att deras liv och vardag är bra och att de kan fokusera på att sköta sitt jobb, ta hand om sin familj och göra det som de tycker gör livet roligt och värt att leva. Dessa myndigheter ska sedan fixa svåra och komplicerade gemensamma saker, såsom att betalningar fungerar, att gränshandeln fungerar och att våra gator och torg inte är fyllda av knark och vapen utan är trygga platser att vara, leva och verka på.

Det är bra att det i grunden finns en stor enighet och en stor uppbackning kring dessa myndigheter. Jag vet att de flesta här inne - eller kanske till och med alla - hyser stor respekt och beundran för det viktiga arbete som görs i de här myndigheterna.

En hel del kan bli bättre. Vår kraft och vårt fokus ligger på att se till att stoppa stöldligorna. Människor som arbetar och sliter hårt förtjänar att få behålla sin gräsklippare, att inte få sina trädgårdsmaskiner stulna och att inte få sina fordon tappade på diesel.

Ungefär hälften av alla inbrott som sker i bostäder i Sverige begås av utländska stöldligor. Mer än 90 procent av stölderna av båtmotorer, trädgårdsmaskiner och annat begås av internationella stöldligor. Därför är det väldigt viktigt att tullen får ökade befogenheter, ökade möjligheter och ett utökat uppdrag att göra kontroller vid utförsel av gods från Sverige. I dag sker inga sådana slumpvisa kontroller, och därmed har det hänt att internationella stöldligor kallat Sverige för ett smörgåsbord - det går bra att komma hit, ta det man vill ha och sedan oproblematiskt åka ut från vårt land.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Så ska det givetvis inte vara. Här spelar polisen en viktig roll. Även tullen spelar en viktig roll här, och det är huvudanledningen till att vi tillför tullen mer pengar i vår budget. Människor som arbetar och sliter ska kunna känna sig trygga i att deras prylar inte är föremål för en utstuderad och grov internationell brottslig verksamhet.

Jag skulle vilja upprepa mitt bifallsyrkande så att det inte missas. Nu gör vi nämligen någonting som är bra; vi stärker en myndighet som är viktig för Sverige. Härmed ställer jag mig fullt ut bakom den gemensamma budget och de ramar som finns och yrkar bifall till utskottets förslag under punkt 1.


Anf. 227 Eric Westroth (SD)

Fru talman! I dag ska vi alltså debattera utgiftsområde 3 och de förutsättningar vi ska ge de myndigheter som ligger därunder: Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Jag vill inleda med att konstatera att vi tyvärr under lång tid har sett att samhällsutvecklingen har gått åt fel håll här i Sverige. Visst har många fått det bättre materiellt, men vi har också sett hur snabbt otryggheten och brottsligheten har brett ut sig i landet.

Det är nu inte enbart ute i de så kallade utanförskapsområdena som den organiserade kriminaliteten håller till, utan den kryper allt närmare vanliga människors vardag på gator, torg, skolor och arbetsplatser.

Det går knappt en dag utan att man kan läsa i tidningarna om avrättningar, bombdåd och blåljuspersonal som faller offer för de kriminella gängens jakt på status och våldskapital. Vi läser även dagligen om våldtäkter, ofredanden och barn som rånas på jackor och mobiltelefoner av jämnåriga. Dessa rån har ibland dessutom inslag av förnedring.

I slutet av oktober gavs Sverige den föga smickrande titeln "Europas farligaste land" av den tyska tidningen Bild. Polistätheten i Sverige är dessutom bland de lägsta i Europa. Detta blir en farlig kombination.

Fru talman! Efter att regeringen hade lagt fram sin budgetproposition lyckades Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna hitta en gemensam väg med en budgetreservation som vann majoritet i kommaren. I denna omprioriterar vi 20 miljarder kronor. Av dessa 20 miljarder går drygt 1 ½ miljard nästa år till att stärka rättsväsendet. På utgiftsområde 3 lägger vi 100 miljoner kronor mer på Tullverket än vad regeringen hade för avsikt att göra i sin budget.

När det gäller Sverigedemokraternas egen budget- och utgiftsområdesmotion står vi naturligtvis bakom den politik som vi redovisar där. Men då vi tre partier lyckades nå en samsyn vill jag yrka bifall till punkt 1 i utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Sverigedemokraterna hade i vår egen utgiftsområdesmotion en stor satsning på Skatteverket. De dras fortfarande med gamla datasystem från 90-talet, vilka är i stort behov av utbyte och förnyelse. Myndigheten har inte minst svårt att hitta personal med den kompetens som behövs för att bibehålla driften och säkerheten i så pass gamla system. Det kommer att krävas en omfattande insats för att byta ut och modernisera dessa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Skatteverket har flera viktiga och brottsbekämpande funktioner. En viktig uppgift är att sköta folkbokföringen och hålla reda på vilka personer som bor i Sverige. Skatteverket uppskattar själva att cirka 200 000 personer är felaktigt folkbokförda. I många fall beror det visserligen på rena misstag. Men tyvärr är felaktigheterna även uppsåtliga, många gånger med syfte att få ut mer bidrag ur vårt välfärdssystem eller att leva i ett skuggsamhälle där människor riskerar att utnyttjas för svartarbete eller annan brottslighet.

Vi ser dessutom att det pågår en helt öppen handel med folkbokföringsadresser. Man erbjuder människor att mot betalning folkbokföra sig på en viss adress. Vi har även läst om de kända exemplen med försvarsministern i Irak eller en tjänsteman i den tidigare afghanska regeringen som båda var folkbokförda i Sverige och lyfte ersättningar ur välfärdssystemet. Vi har kunnat läsa om personer med flera identiteter, vilket kan vara synnerligen praktiskt om man är här för att begå brott eller maximera bidragsutbetalningar.

Att ha kontroll på vilka som bor och som inte bor i landet borde ligga i varje nations intresse. I Sverigedemokraternas egen budgetmotion hade vi avsatt 500 miljoner kronor till en landsomfattande folkräkning. Det är dags att komma igång med ett sådant arbete.

Fru talman! När det gäller Kronofogdemyndigheten har de i uppgift att arbeta för att alla betalar det man ska och ingen blir överskuldsatt. Men de har också en viktig uppgift i fråga om brottsbekämpningen. När de arbetar tillsammans med andra myndigheter har vi sett ett framgångsrikt samarbete, inte bara mot ekonomisk brottslighet. De har även tillsammans med polis kunnat mäta ut tillgångar hos personer som på papperet inte har några sådana.

Det är ett effektivt sätt att minska incitamenten för de kriminella att ikläda sig exklusiva kläder och ha dyrbara accessoarer eller bilar och därmed minska den attraktionskraft det kan ha för att locka in nya, yngre personer i kriminalitet och vid gängrekrytering.

Ett annat problem som Sverigedemokraterna tillsammans med övriga oppositionspartier har lyft fram är tullens begränsade möjligheter att stoppa utgående misstänkt stöldgods. Man har haft begränsade befogenheter att kvarhålla det och har snällt fått släppa iväg det om polisen inte har hunnit komma till terminalen innan färjan har kastat loss.

I höstas fick Tullverket dock äntligen utökade befogenheter att ingripa vid misstänkt brottslighet såsom utförsel av stöldgods. Det är ett steg i rätt riktning. Men enligt tullen själva har denna möjlighet förhållandevis liten inverkan på trafiken av stöldgods, då man varken fick ett utökat uppdrag att eftersöka stöldgods eller mer resurser för att utföra detta. Vi har från Tullverket själva fått reda på att endast 2 procent av kontrolltiden går åt till kontroll av utgående gods. Det har landsbygdsbor i södra Sverige ofta fått betala priset för i form av bland annat stulna båtmotorer, fyrhjulingar, gräsklippare, motorsågar och hästtillbehör.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Sverigedemokraterna har i varje budgetmotion påpekat behovet av mer resurser till den myndighet som har till uppgift att bevaka Sveriges gränser. Nu ger vi i vårt gemensamma budgetförslag Tullverket 100 miljoner kronor mer än regeringen var villig att ge dem. Därmed får de ett välkommet tillskott för att stärka gränsen och utbilda och anställa fler, för att kunna fortsätta sin satsning på 500 fler tulltjänstemän till 2024. De kan öka sin närvaro vid gränsen, för att på så sätt förhindra inflöde av vapen, narkotika och andra olagliga varor samtidigt som de i högre grad kan verka mot utförsel av stöldgods från Sverige.

Fru talman! Den 24 november var en historisk dag på många sätt. Det var inte bara dagen då riksdagen beslutade att rättsväsendet måste få större tillskott för att bromsa in den samhällsutveckling som pågått under lång tid. Det var även dagen då Sverigedemokraterna fick visa att vi verkligen är ett parti som man kan förhandla med, som är konstruktiva och lösningsorienterade och som sätter tryggheten i Sverige i första rummet. Vi hoppas naturligtvis att i framtiden finna fler och djupare samarbeten i det blågula blocket.

Slutligen yrkar jag bifall till punkt 1 i utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 228 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Jag blev lite nyfiken på Eric Westroths beskrivning i anförandet om hur man kom överens om 100 miljoner till Tullverket. Utöver de 70 miljoner som regeringen redan hade föreslagit valde man att använda pengarna som egentligen skulle avsättas till någon sorts folkräkning som Skatteverket skulle genomföra. 500 miljoner skulle användas till det. Eric Westroth sa att det var väldigt viktigt. Men han avstår samtidigt de 500 miljonerna till förmån för 100 miljoner till Tullverket.

Jag vill fråga Eric Westroth: Hur hade ni tänkt att den folkräkningen skulle gå till? Skulle 2022 vara ett startskott, eller hade ni tänkt att det skulle fortsätta?


Anf. 229 Eric Westroth (SD)

Fru talman! Tack för frågan, Eva-Lena Jansson!

Det är naturligtvis ett långsiktigt arbete. Det är ingenting som man kan göra omedelbart. Nu hade vi lagt 500 miljoner till det i vår budgetmotion.

Vi hade ganska kort förhandlingstid på oss för att komma fram till den gemensamma budgetreservationen. Där ska alla poster gå ihop. Då måste man ge och ta i förhandlingen. Vi hade i vår egen budget yrkat på 90 miljoner till Tullverket, och det blev 100 miljoner till Tullverket. Vi är jätteglada över att de nu får ett ökat tillskott av medel.

Vi kommer säkert att fördjupa och komma fram till en bra lösning också när det gäller folkräkning och folkbokföringen.


Anf. 230 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Jag förstår det som att de 500 miljonerna till folkräkningen inte var så viktiga. Eric Westroth kunde inte heller beskriva vilken metod som skulle användas. Man sålde alltså bort det; för att införa en funkisskatt valde man samarbetet med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Är det korrekt uppfattat?


Anf. 231 Eric Westroth (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! I en förhandling med kort tidsperspektiv är det såklart svårt att ta sig fram hela vägen. De 100 miljonerna till Tullverket är vi väldigt glada över. Jag tror att Tullverket också är glada över det. Jag noterade att Eva-Lena Jansson inte heller hade något emot ett tillskott till Tullverket.

Vi lade i början av sommaren fram ett förslag till utskottsinitiativ om förstärkning till Tullverket när de hade fått sina utökade befogenheter men inte fått något utökat uppdrag eller pengar för det. Vi kan bara konstatera att Socialdemokraterna, Eva-Lena Janssons eget parti, röstade nej till det. De återkom inte heller i sin egen budget med ytterligare tillskott till Tullverket.


Anf. 232 Per Åsling (C)

Fru talman! De senaste två åren, drygt, har varit en utmaning för alla. Vår främsta prioritet har varit att hitta vägar framåt. Även här i kammaren har vi jobbat gemensamt för att uppnå det - för att rädda liv, för att rädda företag och för att rädda jobb. Tyvärr kräver smittspridningen fortsatta rekommendationer och restriktioner.

När vi nu diskuterar utgiftsområde 3 om skatt, tull och exekution kommer jag att hålla mig till att tala om Skatteverket och Kronofogden. Min kollega i skatteutskottet, Helena Vilhelmsson, kommer att tala om tull och Tullverket.

Verksamheten på Kronofogdemyndigheten och framför allt Skatteverket har givetvis blivit påverkad under den pandemihantering som varit och fortfarande pågår. Jag tycker samtidigt att det är oerhört viktigt att vi inför framtiden riktar in oss på de lärdomar vi ur ett skatteperspektiv kan dra av pandemihanteringen.

Fru talman! Det finns såklart mycket att säga, men för tids vinnande kommer jag bara att lyfta några frågor denna kväll.

Låt mig börja med att berömma Skatteverket för dess agerande under pandemin. Man har i stor utsträckning agerat föredömligt för att underlätta för företag att klara sig igenom den finansiella kris som uppkommit, även om det inte har skett utan brister. Den 26 mars 2020 publicerade Skatteverket ett viktigt ställningstagande angående företrädaransvaret för den som beviljats anstånd med inbetalning av skatt enligt den tillfälliga lagen.

Min förhoppning är att vi kan dra lärdomar av de tillfälliga förändringar som pandemihanteringen har resulterat i. Jag vill här särskilt lyfta fram frågan om företrädaransvaret. Under coronakrisen har problemen med dagens regelverk blivit uppenbara eftersom företagsägare och styrelseledamöter riskerar att bli personligt ansvariga vid ekonomiska svårigheter.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att seriösa företag inte väljer att lägga ned sin verksamhet för att undvika risken för företrädaransvar, och detta kan inte bara gälla särskilt under coronakrisen. Företag ska självklart göra rätt för sig, men i det läge som har varit har allt fler förstått att också det mest noggranna och seriösa företag kan ha svårt att överblicka skatter och betalningsförmåga i vissa situationer. Vi vet att många företag har haft näsan precis över vattenytan under pandemin.

Fru talman! Det har gått lång tid sedan utredningen om en översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret presenterades. I mars nästa år har det gått två år. Skatteverket såg möjligheten att inom ramen för befintlig lagstiftning tillämpa en mer generös tolkning, det vill säga utan att vi i riksdagen behövde kopplas in. Detta sammantaget borgar för att vi borde kunna få en ny lagstiftning på plats inom kort. Bollen ligger hos regeringen, och här krävs leverans.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! Kronofogdens egna analyser visar att antalet personer med skulder hos Kronofogden inte ökat nämnvärt trots lågkonjunktur och historiskt hög arbetslöshet. Detta står i motsats till de första prognoserna som kom när pandemin slog till. De målade upp en oerhört mörk bild som liknade utvecklingen efter 1990-talskrisen.

Fru talman! Så här ser det ut på den totala nivån. Pandemin har främst drabbat människor med små ekonomiska marginaler, varav många redan hade skulder hos Kronofogden. Det tydligaste tecknet är att det sammanlagda skuldbeloppet hos myndigheten fortsätter att växa, och det snabbt. Det är såklart en mycket oroväckande utveckling som måste tas på allvar i kombination med den höga ökningen av skulder bland unga. Under 2020 mer än fördubblades antalet unga personer som ansökte om skuldsanering, enligt statistik från Kronofogdemyndigheten, och det skapar stora utmaningar.

Fru talman! Avslutningsvis konstaterar jag att de verksamheter som satts under lupp under denna debatt - Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten - övergripande utför sitt uppdrag mycket väl, och det ska sägas.

Jag vill yrka bifall till Centerpartiets särskilda yttrande.


Anf. 233 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Vi diskuterar tre centrala myndigheter i den svenska statsförvaltningen i kväll. Det gäller Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Skatteverket ser framför allt till att de skatter som bestäms av politiker i riksdag, regioner och kommuner tas in. Det är också en myndighet som har viktiga brottsförebyggande och brottsbekämpande funktioner.

Tullverket kontrollerar flödet av varor in i och ut ur Sverige. Det bidrar till ett säkert samhälle och säkerställer en konkurrensneutral och effektiv handel. Det senare är inte minst viktigt för Sverige, som är ett litet och handelsberoende land.

Kronofogdemyndigheten arbetar med att upprätthålla god betalningsvilja i samhället. Det är viktigt för all form av företagsamhet och för att förtroendet mellan människor ska upprätthållas på en hög nivå. Dessutom är myndighetens arbete med skuldsanering för överskuldsatta mycket viktigt ur ett socialt perspektiv.

Fru talman! Sverige har ett stort problem med utländska stöldligor som kommer hit, begår brott och sedan för ut stöldgodset ur landet. I debatten har Sverige, som vi hörde tidigare, kallats ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Varje år sker hundratusentals stölder, och tjuvarna har kunnat föra ut varor för flera miljarder ur landet. Ett skäl till att Sverige ses som ett smörgåsbord för tjuvar är den låga upptäcktsrisken. Av de ungefär 25 000 gränskontroller som Tullverket gör varje år utgörs en försvinnande liten del kontroller av transporter ut ur landet.

År 2019 gjordes bara 350 sådana kontroller. 350 utförselkontroller är inte ens en om dagen. Sett i förhållande till alla transporter ut ur Sverige blir denna siffra otroligt liten. Den som till exempel har fått sin båtmotor stulen måste ha en sagolik tur för att tjuven ska åka fast i någon av de 350 kontrollerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Hösten 2018 såg Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna till att förstärka Tullverkets budget. I samband med detta beslutade riksdagen också att Tullverket skulle få större befogenheter att motverka utförseln av stöldgods. Vi ville att tullen skulle bli en gränsskyddsmyndighet som inte bara gör det viktiga arbetet med att kontrollera införseln i landet utan också har större möjligheter att kontrollera utförsel av varor från Sverige. Tyvärr sjabblade regeringen bort detta viktiga arbete.

Det hann gå nästan två och ett halvt år från det att riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att det behövdes en ny lagstiftning till att regeringen lade fram denna nya lagstiftning. Vad som är än värre är att den lagstiftning som regeringen sedan lade fram var ett stort slag i luften.

Tullverket fick i och för sig befogenheter att ingripa mot personer och stöldgods, men myndigheten kommer bara att göra detta i samband med ordinarie kontroller, det vill säga någon av de 350 kontroller som görs varje år. Det är uppenbart att tullen fortfarande behöver både större resurser och större befogenheter.

I vår budget såg vi därför till att förstärka Tullverket ytterligare jämfört med regeringens budgetförslag. Detta leder till att Tullverket nu förstärks med 100 miljoner kronor. Det här är pengar som kommer att kunna bidra till att förstärka gränsskyddet. Men vi ser också att Tullverket behöver långsiktiga förutsättningar i sitt viktiga arbete.

Därför pekar vi också ut en riktning för myndigheten framöver. 150 miljoner tillförs år 2023, och 200 miljoner tillförs under 2024. Totalt stärks alltså tullen med 450 miljoner kronor tack vare att vårt budgetförslag vann riksdagens bifall.

Fru talman! Innan jag avslutar vill jag ägna en liten stund åt de viktiga arbetsuppgifter som finns hos Kronofogdemyndigheten. Det handlar om arbetet mot överskuldsättning, som vi kristdemokrater tycker behöver stärkas. Inte minst måste barnfamiljer prioriteras. Barn till föräldrar som är så skuldsatta att de riskerar att inte kunna betala sina räkningar är nämligen särskilt utsatta. Under förra året berördes 449 barn av verkställda avhysningar från bostaden.

När Kristdemokraterna satt i regering prioriterades arbetet med att minska avhysningar av barnfamiljer. Det arbetet gav positiva resultat. Under flera års tid minskade antalet barn som berördes av avhysningar. När vi bytte regering började antalet barn som berördes av avhysningar öka igen. Det behövs återigen insatser för att vända utvecklingen åt rätt håll. Kristdemokraterna kommer även framöver att arbeta för att minska avhysningar av barnfamiljer.

Fru talman! Det rambeslut vi tog för två veckor sedan innebar att vi påbörjade arbetet med att vända utvecklingen i Sverige åt rätt håll. I dag tar vi ett steg till genom tillförandet av nya och viktiga resurser till Tullverket. Det är med glädje som jag yrkar bifall till utskottets förslag under punkt 1.


Anf. 234 Margareta Fransson (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! En av romarnas gudar kallades för Janus. Han avbildades med ett ansikte som blickade bakåt i tiden och ett ansikte som blickade framåt. Det är ganska naturligt att vi har uppkallat januari efter denna gud. Då befinner vi ju oss i en tid när vi blickar bakåt på det som har varit men också blickar framåt på det som komma skall.

Skatteutskottet behandlar utgiftsområde 3 och anslagen till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Riksdagen har ställt sig bakom ett annat budgetförslag än vårt, och vi i Miljöpartiet har valt att inte delta i beslutet om anslag för utgiftsområde 3. Däremot yrkar jag bifall till utskottets förslag under punkterna 2, 3, 4, 5 och 6.

De myndigheter som jag räknade upp har ett väldigt stort förtroende bland medborgare och företag. Det höga förtroendet är en nyckel för att myndigheten ska klara sitt uppdrag. Att just säkerställa finansiering av vår gemensamma välfärd och underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig har myndigheterna klarat väl bakåt i tiden. Det är också otroligt viktigt att myndigheterna klarar det framåt. Att effektivt ta in skatt är en hörnsten i vårt välfärdssamhälle, och det är faktiskt en svensk paradgren.

Dessa tre myndigheter är även viktiga aktörer i bekämpningen av brott, var och en för sig men också i samverkan med andra myndigheter. I arbetet med att förebygga och bekämpa brott visar myndigheterna på goda resultat. Ett exempel som redan har varit uppe här är den internationella kriminaliteten, som är en uppgift för både Skatteverket och Tullverket. Att undergräva ekonomiska möjligheter till brottslighet är en väldigt viktig uppgift för ansvariga myndigheter, och det är något som verkar förebyggande för de rättsvårdande myndigheter som kommer längre ned i kedjan av händelser. Även denna samverkan behöver dock fortsatt utvecklas.

Det är även glädjande att konstatera att dessa myndigheter levererar väl mot sina mål. Just det faktum att de har ett stort förtroende och levererar väl är viktigt för vår demokrati.

Det är också glädjande att de lyckas väl, eller är på gång att lyckas, med sitt arbete med att modernisera och effektivisera sin verksamhet genom digitalisering. Det är en positiv utveckling som dock hela tiden behöver fortsätta för att man ska ligga i framkant i en digital utveckling som är till nytta för medborgare, företag och hela myndighetsväsendet.

Vi ska komma ihåg att våra tre myndigheter har lyckats så här väl under rådande omständigheter, med den pandemi som har drabbat oss alla på olika sätt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag anslagit ytterligare 100 miljoner kronor till Tullverket. Principiellt sett har vi inte något emot ett utökat anslag till Tullverket, men vi känner att det borde ha beretts och ingått i en genomtänkt budget där anslagen ingår som en helhet. Vi upplever att vi nu har en budget med ett antal förändringar som hackat sönder en regerings budget. En budget borde vara en helhet där anslagen hänger ihop.

Moderaterna talar gärna om att vara ansvarsfull med skattebetalarnas pengar. Men vi upplever att det på detta sätt inte har varit helt genomtänkt. Om man nu får säga så, fru talman, är det kanske en lite slarvig budget, inte minst eftersom högerbudgeten äventyrar Sveriges omställningsbidrag från EU. Genom att man stryker viktiga satsningar på hållbarhet och bostäder ur budgetpropositionen är det nu osäkert hur Sverige ska ha rätt till omställningsbidraget på drygt 30 miljarder kronor. Här kan man tala om ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Nåväl, fru talman, jag vill tacka alla kollegor i utskottet för goda insatser. I synnerhet skulle jag vilja rikta ett stort tack till vår ordförande för ett väl genomfört uppdrag under denna höst.

Slutligen, fru talman, vill jag önska dig, dina talmanskollegor och alla ledamöter i skatteutskottet en riktigt god jul. Jag önskar er också en väldigt välförtjänt ledighet och ett gott nytt år.


Anf. 235 Kristoffer Lindberg (S)

Fru talman! Det känns mycket stort att få stå här i riksdagens talarstol för första gången. Jag yrkar bifall till utskottets förslag under punkterna 2-6 i betänkandet.

Målet för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett välfungerande samhälle för medborgarna och företagen.

Fru talman! Det låter lite torrt. Vissa skulle kanske rent av säga att det låter trist. Men jag skulle vilja säga att det inte är det. Det är nämligen genom detta utgiftsområde och våra myndigheter Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten som vi säkerställer och möjliggör finansieringen av vårt gemensamma svenska välfärdssamhälle, ett samhälle som vi socialdemokrater vill ska vara både rättvist och jämlikt.

Fru talman! Jag tjänstgör inte bara som riksdagsledamot under en period; jag är även kommunpolitiker hemma i Bollnäs i Gävleborgs län. I den rollen ser jag varje dag väldigt tydligt hur viktig den skattefinansierade verksamheten är.

Det handlar om skolan, vården och omsorgen. Dessa är grundbulten i välfärdssamhället, men det handlar också om alla andra stora, viktiga kommunala åtaganden. Som kommunpolitiker ser jag också behov av mer resurser till dessa verksamheter för att öka likvärdigheten i skolan och för att anställa fler inom äldreomsorgen, både för att ge våra äldre den bästa och tryggaste omsorgen och för bättre arbetsvillkor för de anställda. Jag ser behoven av kortare vårdköer och vägar och järnvägar som fungerar även utanför de stora städerna.

Jag tror att jag är långt ifrån den enda kommunpolitikern, eller för den delen medborgaren, som ser dessa behov, och även om det inte är i den här debatten som vi hanterar själva tilldelningen till dessa områden är det värt att nämna.

Allt detta är en del av vårt välfärdssamhälle. I stället för att vi var och en själva finansierar skola, vård och omsorg bidrar vi allihop solidariskt genom vår skatt för att finansiera välfärden och samhällsinvesteringar. Det bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Fru talman! Därför är Skatteverkets arbete mot skattefusk och skatteundandragande av stor betydelse. Skattefusk skapar dels en illojal konkurrens mot företag som gör rätt för sig, dels ojämlika villkor för medborgarna. Det urholkar också förtroendet och legitimiteten för skattesystemet och för våra myndigheter. Det handlar om tilltron till vårt gemensamma samhälle.

Den skatt som undanhålls samhället behövs i skolan, i vården och i omsorgen, inte minst hemma i Bollnäs men säkert i många delar av vårt land. Att motverka skattefusk och skatteundandragande är en ständigt pågående prioritering för oss socialdemokrater. Det är därför viktigt att Skatteverket förstärkt brottsutredningsverksamheten. De resursförstärkningar som ges till myndigheten för informationsutbyte med andra länder är en viktig del i detta. Samtidigt ska betydelsen och vikten av samarbete mellan myndigheter verkligen påpekas och understrykas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! Att Skatteverket får höga resultat i förtroendeundersökningar är mycket glädjande. Förtroendet för myndigheten är avgörande för att de ska klara sitt samhällsuppdrag.

Avslutningsvis, fru talman, tror jag att jag med detta korta anförande redogjort för hur viktigt detta utgiftsområde är. Det lägger grunden för finansieringen av vårt välfärdssamhälle, ordning och reda vid våra gränser och att betalningar kommer in till vårt gemensamma.

(Applåder)


Anf. 236 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag ska i det här anförandet koncentrera mig på tullens verksamhet. Tullen har som vi vet två huvudsakliga uppgifter, dels själva uppbörden, det vill säga att ta ut tull, skatter och andra avgifter, dels den rent brottsbekämpande där bland annat olaglig införsel av alkohol, droger och vapen finns att beivra.

Omfattningen av till exempel smuggling av alkohol får det att hisna. Vi pratar om miljonaffärer, och det är knappast en fråga om privat bruk. Några av de största förlorarna är våra ungdomar, som i dag betydligt lättare än någonsin tidigare kan få ta tag i alkohol.

Det är uppenbart för alla här i kammaren att Tullverket behöver verktyg för att stärka sitt arbete med att skydda våra gränser och bekämpa brott, dels i form av ökade anslag, dels i form av ökade befogenheter lagstiftningsmässigt.

Fru talman! I juni fattade riksdagen beslut om att ge tullen utökade befogenheter att kvarhålla misstänkta och misstänkt stöldgods samt inleda undersökning även om polisen inte hunnit dit, läs: när man befarar att stöldgods kommer att lämna landet.

Likaså beslutade riksdagen att det behövs ett utökat uppdrag till Tullverket att kontrollera utförsel av varor likaväl som införsel av varor. Centerpartiet menar att Tullverket ska ges en skyldighet och inte bara en möjlighet att ingripa när myndigheten befarar att stulet gods är på väg att lämna landet.

Allmänheten har berättigade förväntningar på att uniformerade tjänstemän vid en brottsbekämpande myndighet ska kunna ingripa i tjänsten om ett brott upptäcks, och brott kan upptäckas om det görs kontroller både vid inresa till och vid utresa från Sverige. Ett sådant tillkännagivande beslutade riksdagen om i juni.

Regeringen har under 2021 tillsatt en utredning som bland annat ska se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Utredaren ska föreslå en ny sammanhållen författningsreglering för Tullverkets befogenheter och uppdrag. Syftet är att göra lagstiftningen mer enhetlig, vilket är bra. I dag är det aningen splittrat, eftersom tullen finns under Finansdepartementet medan den brottsbekämpande verksamheten lyder under Justitiedepartementet.

Slutligen fattade riksdagen i juni också ett beslut om tillkännagivande om att utförsel av stöldgods ska utgöra ett självständigt brott enligt smugglingslagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! Låt mig göra en liten utvikning. I juni sa dåvarande finansminister Magdalena Andersson i en radiointervju: "Om jag trodde att det var en effektiv metod [att göra kontroll av utgående gods], då hade vi ju naturligtvis gjort det för länge sen. Men bedömningen är ju att jobba på ett underrättelsebaserat och modernt sätt är väldigt mycket effektivare än att man står och letar efter en nål i en höstack."

"Leta efter en nål i en höstack." Är det så Magdalena Andersson tror, eller trodde, att tullen jobbar?

Om det är så har jag några hälsningar till henne och för all del också till Mikael Damberg nu: Det stjäls en fyrhjuling varannan dag i Sverige. Sedan två år tillbaka finns det minst 576 anmälda och saknade fyrhjulingar, enligt Larmtjänst. Vad är kostnaden för det här? Låt oss uppskatta mellan 50 000 och 150 000 kronor för en fyrhjuling. Multiplicerar vi det med 576 är det kanske värt att till och med leta efter en nål i en höstack.

Den andra hälsningen är att om "ett underrättelsebaserat och modernt sätt" innebär att polis och tull ska arbeta mer ihop är det ett faktum att polisen sällan eller aldrig prioriterar att komma ut och inleda förhör eller säkra bevis när en anmälan om stöld av fyrhjuling görs.

Det här kommer vi till rätta med genom flera åtgärder som inte ryms under tullen eller skatteutskottet, till exempel fler poliser, slopad mängdrabatt och straffskärpningar eftersom polisen prioriterar efter straffvärdet. Men allt detta bygger ändå på att polisen faktiskt åker ut och påbörjar förhör och säkrar bevis.

Fru talman! Jag gör ytterligare en utvikning, för ibland finns det uppenbarligen resurser hos polisen. För en tid sedan avlivades en varg under pågående tamdjursattack enligt den så kallade nödvärnsparagrafen. Döm om förvåningen när polisen kom ut till fårhagen, mitt i natten, för att säkra bevis för att det inte var en illegalt avlivad varg, detta trots att strafftiden för grov stöld är högst sex år och strafftiden för grovt jaktbrott högst fyra år.

I stället uppmanas vi som brottsoffer - vi som fått fyrhjulingar stulna; jag tillhör dem - att starta grannsamverkan mot brott, låsa fyrhjulingen ordentligt, använda dna-märkning och gps-puckar, vad det nu är, och nixa vårt fordon så det inte går att spåra via reklamerbjudanden.

Missförstå mig rätt: Det här är jättebra saker alltihop. Men om vi gör vårt, utan polisiärt stöd, ska alla andra myndigheter också göra sitt, inklusive tullen, om det så innebär att man "står och letar efter en nål i en höstack".

Fru talman! Ett annat exempel på organiserad brottslighet som ökat är hundsmuggling. Den olagliga importen av hundvalpar har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst under pandemin.

Regeringen har tidigare presenterat ett förslag på en ny djurhälsolag. Tanken var att anpassa lagstiftningen efter EU:s fria rörlighet, vilket innebär att Tullverket inte skulle få genomsöka bilar vid landets gränser.

Detta lagförslag riskerar dock att lämna dörren för hundsmugglare på vid gavel. Regeringen måste säkerställa ett stopp för att smuggla in hundvalpar till Sverige, något som ofta sker under vedervärdiga former.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

I väntan på sådana förändringar skjuter Centerpartiet till pengar i budgeten för att intensifiera arbetet mot djursmuggling.

Fru talman! Som avslutning vill jag yrka bifall till reservation 4.


Anf. 237 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! Det är inte min avsikt att förlänga debatten, men jag blev lite förvånad över Helena Vilhelmssons anförande. Det lät nämligen som att hon tänkte att tullen skulle göra polisens arbete, och det kan väl ändå inte vara avsikten. Det är polisen som ska beivra och lösa brott, om jag har uppfattat det rätt.

Jag tänkte höra med Helena Vilhelmsson hur hon ser på den här frågan, för om jag uppfattade henne rätt var det så att polisen inte gör sitt jobb, så i stället ska tullen vara de som tar hand om brottslingarna. Var det så, eller uppfattade jag det fel?


Anf. 238 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag tackar för frågan och för möjligheten att förtydliga.

Problemet har ju varit, vilket är väl känt, att tullen har haft få eller inga möjligheter att kvarhålla fordonet när man av någon anledning - tips eller annat - misstänker att det kommer en bil som innehåller stulna varor, alltifrån motorsågar till större redskap och större fordon. I dag är det bara polisen som får påbörja en undersökning, och tullen har inte ens haft möjlighet att hålla kvar vare sig bilar eller gods. Den förändringen har ju gjorts, så nu får man det. Det är jättebra.

Problemet är dock, vilket vi faktiskt riktade ett tillkännagivande om i somras, att tullen inte har fått ett riktat uppdrag att göra detta. Man har hittills inte heller fått ökade resurser i budgeten för att göra det, och det måste vi ändra på.


Anf. 239 Eva-Lena Jansson (S)

Fru talman! När Tullverket var och besökte skatteutskottets sammanträde och redogjorde för den verksamhet som pågår var man tydlig med den utökade samverkan som sker mellan olika brottsbekämpande myndigheter. Framför allt var man tydlig med att underrättelseverksamheten har intensifierats för att man ska komma åt den organiserade brottsligheten, där utförsel av stöldgods är en del, och med polisens viktiga roll i detta.

Jag vill alltså bara understryka att tullen aldrig kan bli en ny polis. Tullen har sin uppgift, och polisen har sin uppgift. Om det tror jag att vi faktiskt är ganska överens.


Anf. 240 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! I det avseendet är vi helt överens, Eva-Lena Jansson och jag.

Polisen var faktiskt i justitieutskottet i dag, och frågan ställdes om detta. Polisen svarade att man inte har resurser. Man säger att man behöver mer resurser om man ska arbeta riktat med detta tillsammans med tullen. Det är alltså klart att det handlar om en resursfråga, och därvidlag är vi ju alla någorlunda nöjda eftersom tullen har fått utökade resurser till detta. Men självklart är det polisen som beivrar brott.


Anf. 241 Bengt Eliasson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Fru talman! Inledningsvis vill jag understryka att vi i Liberalerna står bakom vår egen budgetmotion. Vi deltar därmed inte i beslutet i punkt 1 utan hänvisar till vårt särskilda yttrande.

Jag ska dock glädja fru talmannen genom att yrka bifall till reservation 6 under punkt 3.

Fru talman! I den tid då dödligt skjutvapenvåld i Sverige toppar statistiken för hela Europa är det tydligt att Sverige behöver en ny politisk inriktning. Det är givetvis glädjande att den nya regeringen har uttryckt sig villig att "vända på varje sten" för att vända utvecklingen, men vi vet ju alla att det behövs mer än fina ord för att ta sig an de stora problem och utmaningar som vårt samhälle står inför.

Fru talman! Vi liberaler kommer alltid att vara tydliga med våra prioriteringar. Att lösa den ofrihet som människor upplever i sin vardag, varje dag, står allra högst i prioriteringsordningen. Trygghetsfrågan är kanske en av de största frihetsfrågor som vi liberaler aldrig kommer att sluta kämpa för.

Över tusen vapen smugglas över de svenska gränserna årligen. Det är vapen som sedan hamnar i händerna på gängkriminella och används för att utöva våld och hot - som vi vet inte sällan med dödlig utgång. Det smugglas mer än hundra ton narkotika till Sverige varje år. Det är den som föder den kriminella mångmiljonindustri som får maskineriet att ticka runt i det dolda samhället.

Fru talman! Gängkriminaliteten måste bekämpas på alla fronter. Mot en internationell brottslighet som inte känner några gränser måste kontrollen av vad som förs in i och ut ur landet verkligen fungera. Så enkelt är det - och så svårt är det.

Det stannar dock inte där, fru talman. Det resurstillskott som kommer i budgeten är ett nödvändigt första steg, och vi liberaler är väldigt glada för det. Det krävs dock mer. Tullverket har i dag inte fullt ut tillgång till de verktyg som behövs för att kunna agera så effektivt som möjligt mot den organiserade smugglingen, som i sin tur göder den organiserade brottsligheten. Det krävs nu att kraftfulla reformer genomförs. Inte bara behöver fler medarbetare anställas till Tullverket, utan tullen behöver även få fler kraftfulla verktyg mot den organiserade kriminaliteten.

Med det yrkar jag som sagt bifall till reservation 6 under punkt 3 i detta betänkande, fru talman.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 14 december.)

Beslut

Cirka 12,8 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)

Totalt cirka 12,8 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar går till Skatteverket, cirka 8 miljarder kronor. Cirka 2,4 miljarder kronor går till Tullverket och cirka 2 miljarder till Kronofogdemyndigheten.

Beslutet om utgiftsområdet omfattar 100 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringen gäller anslaget till Tullverket.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen och motionerna 2021/22:3905, 2021/22:4116 yrkandena 1-3 samt 2021/22:4202 yrkande 1. Detta innebär att anslagen för utgiftsområde 3 anvisas till en nivå som är 100 miljoner kronor högre än regeringens förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.