Torsdag den 9 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:42

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:42

Torsdagen den 9 december 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 18 november

 

 

Avsägelser

 

2

Magdalena Schröder (M) som ledamot i finansutskottet 

 

3

Helena Storckenfeldt (M) som suppleant i trafikutskottet 

 

 

Anmälan om ersättare

 

4

Stefan Plath (SD) som ersättare fr.o.m. den 13 december t.o.m. den 26 december under Sara Gilles (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Stefan Plath (SD) som suppleant i civilutskottet, utrikesutskottet och trafikutskottet fr.o.m. den 13 december t.o.m. den 26 december under Sara Gilles (SD) ledighet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2021/22:FPM20 Meddelande om beredskapsplan för att trygga livsmedelstillgången och livsmedelsförsörjningen under kristider COM(2021) 689

MJU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

 

7

Bet. 2021/22:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 res. (V)

8

Utl. 2021/22:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2022

1 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2 res. (M, SD, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

11 res. (M, SD, C, KD, L)

15

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.