Reglering av vapenmagasin

Debatt om förslag 15 april 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 9 Sten Bergheden (M)

Fru talman! Regeringens proposition angående reglering av vapenmagasin kommer en stor majoritet i riksdagen att besluta att avslå. Det är mycket bra.

Regeringen har försökt påstå att magasinlagen är till för att kunna bekämpa den grova gängbrottsligheten, trots att man redan nu med dagens lagstiftning kan omhänderta magasin från de kriminella. De grova brotten och skjutningarna begås av grovt kriminella som borde ha längre och hårdare straff, och de begås i huvudsak med olagliga och insmugglade vapen.

Att magasinlagen skulle vara så avgörande för att bekämpa gängkriminaliteten och den grova brottsligheten är inte ens trovärdigt, då regeringen samtidigt säger nej till Moderaternas alla skarpa förslag mot gängkriminalitet och grov brottslighet. Regeringen har sagt nej till följande förslag från Moderaterna:

Vi vill ha fler poliser som jobbar med gängkriminella och ökade löner för polisen. Vi vill få fler tidigare poliser att återgå till sitt polisjobb. Vi vill ha betald polisutbildning, fler stödfunktioner för polisen med mera.

Vi vill dubbla straffen för de kriminella. De ska alltså sitta i fängelse under längre tid. Varför tycker regeringen att de ska ha lindrigare straff?

Vi vill införa visitationszoner.

Vi vill införa vistelseförbud.

Vi vill sänka gränsen för häktning.

Vi vill ha fler övervakningskameror.

Vi vill pröva kronvittnessystemet.

Vi vill pröva anonyma vittnen.

Vi vill slopa straffrabatten och det mängdrabattssystem som i dag finns för brottslingar. Sitter de i fängelse begår de inte brott ute på stadens torg och gator. Det är ofattbart, fru talman, att S-regeringen fortfarande tycker att personer som begår många brott ska ha mängdrabatt på strafftiden. De borde i stället ha längre straff, då de bevisat att de inte klarar att vara ute i samhället.

Reglering av vapenmagasin

Regeringen säger nej till dessa förslag från Moderaterna eller förhalar dem med nya utredningar. I stället lägger regeringen kraft på en ny vapenmagasinslag, som kommer att slå hårt mot landets jägare och sportskyttar.

Fru talman! I stället för att verkligen jaga den grova brottsligheten fortsätter regeringen att jaga landets jägare och sportskyttar, vilket är helt oacceptabelt. Polisen ska inte bjuda grova brottslingar på pizza och fika, utan grova brottslingar ska gripas och sättas innanför lås och bom. Samhället måste skyddas från deras hänsynslösa grova brottslighet.

Fru talman! Det är anmärkningsvärt att S-regeringen i dessa coronatider jobbar vidare med detta förslag, att man i dessa virustider försöker försvåra för landets lagliga jägare, sportskyttar och samlare och att man lägger kraft på att försöka få igenom sin magasinsproposition, som redan tidigt sågades av majoriteten i riksdagen.

Fru talman! De flesta remissinstanser har sagt nej till förslaget. Ändå fortsätter regeringen sin envisa kamp för att försöka göra det svårare för landets jägare och sportskyttar.

Fru talman! Vi har drygt 600 000 vapenägare i Sverige. De har de hårdaste krav på sig när det gäller utbildning, avlagda prov, förvaring och lämplighet. De har en ständig kontroll på sig. Varje vapenägare i Sverige kontrolleras dagligen. Tänk om regeringen hade haft samma kontroll på kriminaliteten och brottslingarna här i Sverige!

Våra jägare och sportskyttar sköter sig på ett föredömligt sätt. De sköter om vår viltvård, tar hand om våra trafikskadade djur och vårdar våra viltstammar. Våra sportskyttar tränar och tävlar för Sverige och visar ofta upp mycket goda resultat. Våra vapensamlare tar hand om och sköter om vårt gamla kulturarv. Att regeringen trots detta försöker lägga fram nya förslag som kommer att försvåra, fördyra och försena för landets jägare och sportskyttar är därför mycket anmärkningsvärt.

Fru talman! Inför valet var det många socialdemokrater som tydligt uttalade att de inte skulle försämra för landets lagliga vapenägare. Nu efter valet har de två gånger försökt ta fram förslag som ökar krånglet för landets jägare och sportskyttar.

Först försökte regeringen med att överimplementera EU-direktivet men insåg att det inte gick och drog tillbaka förslaget då det saknade stöd såväl hos remissinstanser som hos en majoritet i riksdagen. Det förslaget lade regeringen alltså själv i papperskorgen.

Snart återkom man dock med detta magasinsförslag och hänvisade då inte till EU-direktivet utan i stället till gängkriminaliteten. Sedan förslaget synats av remissinstanser, Lagrådet och en majoritet i riksdagen kommer riksdagen nu att placera magasinsregleringen i papperskorgen.

Fru talman! Denna proposition om att börja reglera vapenmagasin borde aldrig ha skrivits. Den borde aldrig ha kommit till riksdagen, och den borde aldrig ha belastat riksdagens arbete under dessa coronatider. Den borde ha lagts direkt i papperskorgen. Nu kommer i stället riksdagen att göra det.

Att bekämpa brottslingar genom att försvåra för landets jägare och sportskyttar är inte rätt väg att gå. För att bekämpa den grova brottligheten har Moderaterna föreslagit en rad punkter som jag tidigare har räknat upp här men som regeringen valt att inte genomföra.

Fru talman! Redan i dag, med dagens lagstiftning, omhändertar polisen ca 1 000 vapenmagasin per år. Att det inte går att omhänderta magasin med dagens lagstiftning är alltså inte sant - det görs redan i dag. Det finns ingen statistik över återlämnade magasin.

Polisen har redan i dag, med stöd i brottsbalken gällande beslag och förverkande, möjlighet att omhänderta och beslagta diverse föremål som man misstänker kan eller ska användas i brottslig verksamhet. Om den lagen behöver skärpas och förtydligas ytterligare i brottsbalken är detta fullt möjligt, och det är också ett förslag som Moderaterna, KD och SD framför i en gemensam reservation i betänkandet.

Men att skapa en ny lagstiftning som kriminaliserar innehav av magasin drabbar både jägare, sportskyttar och samlare på ett helt orimligt sätt. Det är inte rimligt att kriminalisera en jägare eller en sportskytt som har kvar ett gammalt magasin från ett tidigare ägt vapen eller att försvåra handeln med magasin mellan landets jägare och sportskyttar.

Det är inte heller rimligt att belasta polisen med nya kontrolluppgifter och tillståndsärenden när man redan i dag har svårt att inom rimlig tid hinna med att ge tillstånd till landets jägare och sportskyttar. Redan i dag har vi, fru talman, långa handläggningstider, och polisen har viktigare saker att sköta än nya uppgifter i form av tillståndsprövningar för landets jägares och sportskyttars vapenmagasin.

Polisen ska jaga brottslingar. De ska inte sitta på kontoret med nya handläggningsärenden - det kräver både tid och resurser, och det kostar pengar. Polisen hanterar i dag ca 70 000-80 000 vapenlicensärenden och ca 15 000 ljuddämparärenden, och att då lägga till ytterligare kanske 50 000 magasinsärenden är helt orimligt och en helt felaktig prioritering när det gäller användningen av polisens resurser.

Fru talman! Trots vallöften från flera socialdemokrater fortsätter Sregeringen med stöd av Miljöpartiet att försöka försvåra för landets lagliga jägare och sportskyttar. Och trots att en stor majoritet av Sveriges riksdag i ett tillkännagivande har uppmanat regeringen att vidta flera åtgärder för att underlätta för landets jägare och sportskyttar vägrar regeringen att genomföra detta. Det är inte acceptabelt.

Redan i mars 2015 uppmanade en stor majoritet i riksdagen regeringen att inrätta en ny viltmyndighet. Regeringen har fortfarande inte påbörjat det arbetet. Det har nu gått fem år, och regeringen obstruerar tydligen mot beslutet här i riksdagen. När kommer viltmyndigheten?

Fru talman! Den 19 juni 2019, alltså för snart ett år sedan, tog en stor majoritet i riksdagen beslut om att regeringen skulle

skärpa straffen för vapenbrott

skärpa straffen för vapensmuggling

göra en översyn av vapenlagstiftningen för att underlätta för landets jägare och sportskyttar och minska polisens arbete

avskaffa tillstånden för ljuddämpare

ta bort de tidsbegränsade vapenlicenserna

utöka vapengarderoben

se över reglerna om EU-vapenpasset.

Det har nu gått snart ett år, och regeringen har inte ens påbörjat det arbetet.

I stället för att ta tag i frågorna i riksdagens tillkännagivanden jobbar regeringen med nya förslag som försämrar för landets lagliga vapenägare, förslag som oppositionen tidigare sagt nej till. Vad har den socialdemokratiska regeringen egentligen emot landets jägare och sportskyttar?

Fru talman! Vi moderater kommer att fortsätta att stötta och underlätta för landets lagliga jägare, sportskyttar och samlare. Men vi kommer också att driva på för att bekämpa den grova brottsligheten med både hårdare tag och längre straff.

Propositionen om reglering av vapenmagasin har en enda placering: i papperskorgen. Jag yrkar bifall till förslaget till beslut i punkt 1 i betänkandet om avslag på propositionen samt till reservation 4.


Anf. 10 Katja Nyberg (SD)

Fru talman! Vi debatterar i dag justitieutskottets betänkande Reglering av vapenmagasin. Till att börja med vill jag yrka bifall till reservation 4, och i övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut i punkt 1.

På en fråga ställd till inrikesministern gällande reglering av vapenmagasin svarade inrikesministern att det har hänt att Polismyndigheten har varit tvungen att lämna tillbaka vapenmagasin till kriminella. För mig som utbildad polis låter detta mycket märkligt eftersom brottsverktyg, i det här fallet vapenmagasin, kan förverkas även om det inte har inletts någon förundersökning, om misstanke finns att de kan komma till brottslig användning.

På en fråga från Sverigedemokraterna gällande hur många magasin polisen årligen tvingas att lämna tillbaka till kriminella kunde inte Mikael Damberg svara då sådan statistik inte fanns tillgänglig. Polisens samtliga beslag dokumenteras, och det är därför anmärkningsvärt att någon sådan statistik inte finns. Tydligen upplevs detta dock som ett problem inom Polismyndigheten. Frågan är då om det förslag som regeringen lägger fram bäst motsvarar det behov som finns.

Vår uppfattning, liksom uppfattningen hos majoriteten av oppositionen och hos professionen, är att det inte gör det. Förslaget som regeringen lägger fram riskerar att slå mot de laglydiga vapenägarna medan de kriminella i jämförelse kan vara tämligen obekymrade.

Vi föreslår i stället att brottsbalkens bestämmelser om förverkande kompletteras med en uttrycklig befogenhet att beslagta och förverka löstagbara magasin som påträffas i kriminella miljöer och i situationer där de befaras komma till användning vid brott mot liv och hälsa. Då finns möjlighet att ge polisen de verktyg de efterfrågar utan att laglydiga vapenägares innehav av vapenmagasin påverkas.

Fru talman! Att illegala vapen cirkulerar i kriminella kretsar är ett problem som alla partier vill komma till rätta med. De som innehar dessa vapen har dem inte för att jaga eller delta i tävlingar eller för andra godtagbara ändamål. De har dem för att skada och skrämma såväl kriminella som laglydiga människor. Detta är inte acceptabelt.

Gängkriminella saknar respekt för lagar och regler, och regleringen av vapenmagasin kommer därför inte att ge förväntad effekt. Kriminella kommer att hantera vapenmagasin på samma sätt som de hanterar illegala vapen, det vill säga gömma dem för polisen.

Det vi vet med säkerhet är att den föreslagna regleringen av vapenmagasin kommer att påverka landets legala vapenägare. Det är av stor vikt för dem att följa gällande lagstiftning för att kunna behålla sina vapenlicenser.

Redan på 90-talet ansågs femårslicenser för enhandsvapen vara lösningen på problemet med skjutningar i kriminella miljöer. Med facit i hand vet vi att så inte blev fallet. En reglering av vapenmagasin kommer att få samma effekt och enbart innebära en ökad kostnad och administration för Polismyndigheten och skytteföreningar samt försvåra vapeninnehav för laglydiga medborgare, medan gängskjutningarna inte påverkas över huvud taget.

Trots att Socialdemokraterna har fått omfattande kritik för sin hantering av ärendet har de inte övergivit sin politik utan kräver ännu hårdare regler för vapeninnehav. Det som krävs är regler som tydligt siktar in sig på illegalt vapeninnehav och den hantering som ligger bakom, inte symbolåtgärder som man vägrar släppa på grund av en illa underbyggd prestige i frågan.

Fru talman! Om detta verkligen skulle vara ett verktyg riktat mot kriminella hade man i stället kunnat lagstifta så att de som innehar en vapenlicens får inneha alla typer av magasin, då många jägare och sportskyttar regelbundet köper och säljer vapen och därför kan ha många olika typer av magasin i sin ägo. Den som innehar en vapenlicens är ju per definition laglydig och hör alltså inte till dem som regeringen säger sig vilja stoppa genom tillståndsplikt för magasin.

Jakt och sportskytte är stora folkrörelser vars fortlevnad är viktig för Sverige. Det är inte enbart en kulturell företeelse. Det är också viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv att bevara kunskapen om vapen i hela landet hos de laglydiga medborgarna.

Eftersom regeringens förslag drabbar legala vapenägare hårdast är det svårt att inte se detta som ytterligare ett försök att överimplementera vapendirektivet genom att utnyttja det pågående arbetet mot gängkriminalitet som ett svepskäl.


Anf. 11 Johan Hedin (C)

Fru talman! För att man ska nå resultat måste man göra rätt saker, och man måste göra saker rätt.

I nästan varje anförande jag håller i denna kammare, som handlar om rättspolitik i någon form, brukar jag lyfta fram värdet av att slå fast en långsiktig linje och hålla fast vid den, även när dagsaktuella politiska vindbyar riskerar att driva oss ur kurs. Detta anförande är inget undantag. Förslaget om reglering av vapenmagasin borde aldrig ha lagts fram på riksdagens bord. Regeringen visste att det inte skulle kunna vinna majoritet, men ändå gjorde man det. Varför?

Det enda skäl jag kan komma på är att regeringen vill göra något slags politisk poäng av det hela. Man försöker få det att framstå som att vi och andra som tycker att förslaget träffar fel inte bryr oss om tryggheten i vårt land. Man väljer att lägga tid och energi, sin egen och andras, på ett dåligt förslag som saknar förutsättningar att nå majoritet.

Det som är synd i allt detta är att regeringen nu faktiskt hade chansen att visa ledarskap och sätta sig över den debatt som vilar på förenklingar och som får energi ur medvetna missförstånd och människors oro över samhällsutvecklingen.

Att lyssna in, försöka hitta lösningar och komma framåt, i första hand tillsammans med de partier som röstade ja till vapendirektivet i Europaparlamentet, vore med all sannolikhet en mer framgångsrik metod än att aggressivt söka konfrontation på Twitter och måla upp meningsmotståndare som likgiltiga inför våldet och en del av en så kallad vapenlobby. Tyvärr har regeringen genom ledande tjänstemän valt just det senare, något som utan tvivel gör det svårare att nå en lösning på den situation som regeringen har försatt sig i.

Fru talman! Låt mig göra en sak fullständigt klar: Centerpartiet tar ökningen av skjutvapenvåld på största allvar. Vi är starkt oroade över utvecklingen och har därför varit med och tagit fram ett antal blocköverskridande åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet, exempelvis i de överenskommelser som slöts 2015 och 2017 för att skärpa åtgärderna mot illegala vapen.

Vi har också fört fram ett flertal egna förslag för att motverka dödsskjutningar och gängvåld. Centerpartiet har exempelvis föreslagit kraftigt skärpta straff för vapenbrott, att straffet för vapensmuggling ska skärpas och att Tullverket ska ges ökade befogenheter och verktyg för att stoppa insmuggling av vapen. Vi har föreslagit stärkta möjligheter att begränsa införseln av vapen till EU och utökade möjligheter till informationsutbyte och underrättelseverksamhet inom EU för att begränsa vapensmuggling.

Vi har drivit på och fått gehör för att man ska öka antalet poliser och för att polisen ska få ökade resurser för att arbeta med att motverka vapensmuggling. Centerpartiet har också varit med och tagit fram åtgärdspaket mot gängkriminalitet och fått igenom förslaget om tillsättandet av en trygghetsberedning. Vi är redo att vända på varje sten som behövs för att skapa ökad trygghet och säkerhet, men vi är inte beredda att gå med på åtgärder som helt uppenbart skjuter förbi målet.

Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin ger inga signifikanta fördelar i kampen mot skjutvapenvåldet, men det drabbar skötsamma ägare av lagliga vapen på ett påtagligt sätt. De tänkta fördelarna med förslaget står inte i rimlig proportion till de problem som förslaget för med sig.

Regeringen menar att lagförslaget kommit till för att polisen ska kunna beslagta vapenmagasin från gängkriminella. Vi menar att beslags- och förverkandereglerna i brottsbalken redan i dag ger polisen rätt att beslagta och förverka föremål när omständigheterna är sådana att det kan befaras att föremålet kan komma till brottslig användning. Det 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som Centerpartiet har varit med och tagit fram innehåller också en punkt om att se över och skärpa förverkandelagstiftningen. Det finns en möjlighet att stärka skrivningar rörande beslag och förverkanden om det behövs för att ytterligare öka möjligheten för polisen att beslagta vapenmagasin.

Regeringens förslag kommer att drabba jägare, sportskyttar och samlare på ett sätt som inte kan anses rimligt. Det kommer att innebära att laglydiga medborgare riskerar att begå brott med fängelse i straffskalan för att de råkar ha ett gammalt magasin liggande på vinden eller ha kvar ett gammalt magasin från ett vapen som de inte längre äger.

En utökad reglering innebär också en högre belastning för polisen, som i dag hanterar tillståndsgivningen. Vår mening är att vapenlicenser bör hanteras av en myndighet som är specialiserad på jakt, vilt- och vapenfrågor och som kan bygga upp kompetens för att kunna hantera ansökningar om vapenlicenser på ett rättssäkert och effektivt sätt som också blir likvärdigt, oavsett var i landet man bor.

Lagförslaget har enligt vår uppfattning stora brister även när det gäller rättssäkerheten. Det är faktiskt svårt att definiera ett vapenmagasin, vilket även Lagrådet har understrukit i sin kritik mot lagförslaget. Vi ansluter oss till Lagrådets kritik eftersom vi anser att ett tillståndspliktigt föremål måste definieras på ett entydigt och rättssäkert sätt.

Detta är tyvärr ett ineffektivt, oproportionerligt och rättsosäkert förslag som snarare kommer att göra fler laglydiga medborgare kriminella än motverka skjutvapenvåld och gängkriminalitet. Svensk vapenlagstiftning riskerar med det framlagda förslaget att bli än mer av ett lapptäcke i stället för ett funktionellt och sammanhållet regelverk. Regeringen behöver därför ta ett omtag i vapenfrågorna och lyssna in den kritik som kommit från såväl Lagrådet som jakt- och skytterörelsen.

Centerpartiet yrkar därför avslag på förslaget genom att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Jag vill samtidigt yrka bifall till Centerpartiets reservation nr 5, som innebär att vi i stället ska fortsätta att arbeta för en långsiktigt klok och ändamålsenlig vapenlagstiftning.


Anf. 12 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Nej, det är inte ett särskilt bra lagförslag från regeringen om reglering av vapenmagasin. Det är tydligt att förslaget inte har riksdagens stöd och att det inte kommer att klubbas igenom.

Det finns en risk att denna lag skulle komma att drabba legala vapenägare och leda till onödig administration för vapenägare och skytteklubbar.

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller internationellt sett en hög skyddsnivå. Vänsterpartiets fokus är att reglera de illegala vapen som används i kriminella miljöer. Vi vill inte försvåra för legala vapenägare som jägare och sportskyttar.

Enligt regeringen kommer dock vapenägare över huvud taget inte att beröras av den lagändring som nu föreslås, men mycket tyder på att exempelvis sportskytteklubbar kan komma att drabbas av mycket administration kring hanteringen av vapenmagasin. Det är oklart hur hanteringen av magasin som inte har en tydlig definition och inte har en tydlig ägare ska ske.

Syftet med förslaget är enligt regeringen att man ska reglera vapenmagasin som hittas av polisen i kriminella miljöer. I dag saknas reglering av vapenmagasin i Sverige. Om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö kan det hända att magasinet inte kan beslagtas av polisen. Det händer även att magasin som omhändertagits av polisen måste lämnas tillbaka till den gängkriminella. Det är självklart en helt orimlig ordning. Men regeringens förslag riskerar att gå långt mycket längre än vad direktivet kräver. Det finns också en otydlighet kring hur ett vapenmagasin ska definieras - det är något som även Lagrådet har lyft fram.

Anledningen till att Vänsterpartiet ändå ansåg att det fanns fog för att stödja regeringens förslag - samma förslag som nu inte kommer att klubbas igenom i riksdagen - är att det finns just en otydlighet kring vapenmagasin och att kriminella miljöer kan komma att utnyttja luckor i lagen på det sätt som i dag kan ske. Det här måste vi försöka täppa igen.

Vi skulle dock aldrig släppa igenom en lagstiftning som kan drabba legala vapenägare i onödan, utan vi skulle, precis som vi skriver i vårt särskilda yttrande, följa upp lagstiftningen för att garantera att onödig administration inte skulle drabba legala vapenägare.

Med detta, fru talman, kommer jag i dag inte att yrka bifall till reservationen. Jag hänvisar till Vänsterpartiets särskilda yttrande.


Anf. 13 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Under de senaste åren har vi sett hur det grova gängrelaterade våldet har kopplat ett grepp om allt större delar av vårt land. En av vårt samhälles viktigaste uppgifter är att garantera säkerheten för sina medborgare. Därför måste kampen mot denna brottslighet intensifieras genom kraftfulla lagar och åtgärder.

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer. Skjutningar och sprängdåd är inte längre något ovanligt utan förekommer ofta i nyhetsrapporteringen och är till och med något som många får anpassa sin vardag efter. Under 2019 skedde till exempel hela 334 skjutningar och 257 sprängdåd. Situationen saknar enligt polisen motsvarighet internationellt.

De kriminella gängen försörjer sig på narkotikaförsäljning och annan brottslighet och beskrivs som både aggressivare och mer våldsbenägna än tidigare. Gängen rekryterar långt ned i åldrarna och befäster sin makt genom att hota vittnen och använda våld, något som även drabbar oskyldiga. Det är verkligheten i Sverige när vi går in i detta nya decennium.

Trots detta har regeringen inte varit beredd att fullt ut vidta verkningsfulla åtgärder mot gängkriminaliteten och våldet. Regeringen säger på punkt efter punkt nej till förslag på kraftfulla åtgärder, till exempel väsentligt skärpta straff för gängrelaterad brottslighet.

I stället för att ge polisen och det övriga rättsväsendet nödvändiga resurser och redskap för att vända kampen mot gängvåldet ägnar sig regeringen åt att lägga fram en proposition som främst försvårar för laglydiga medborgare. Den reglering av löstagbara magasin som regeringen föreslår i propositionen träffar, som exempel på detta, helt fel målgrupper. I stället för att göra det svårare för gängkriminella att begå våldsbrott riktar regeringen udden mot den svenska jakt- och skytterörelsen.

Regeringens förslag innebär att det blir krångligare för vanliga jägare och sportskyttar att köpa, inneha, använda och förvara magasin vid jakt, träning och tävlingar. Samtidigt skulle motsvarande, eller till och med bättre, resultat kunna uppnås med en betydligt mindre ingripande lagstiftning.

Kristdemokraterna står inte bakom regeringens förslag. Genom detta stöder vi utskottets avslag på propositionen enligt beslutspunkt 1 i det ärende vi debatterar nu.

Fru talman! Ett av de främsta syftena med regeringens förslag till reglering av löstagbara magasin är att underlätta för polisen att beslagta och förverka magasin som påträffas hos kriminella. Redan i dag beslagtas magasin av polisen; under 2019 beslagtogs ca 1 000 magasin.

För att säkerställa att detta arbete underlättas och att eventuella oklarheter tas bort vad gäller beslag föreslår Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna, till skillnad från regeringen, att brottsbalkens bestämmelser om förverkande kan kompletteras med en uttrycklig befogenhet att beslagta och förverka löstagbara magasin som påträffas i kriminella miljöer och i situationer där de befaras komma till användning vid brott mot liv eller hälsa.

En sådan befogenhet skulle göra det möjligt att beslagta löstagbara magasin som påträffas hos kriminella, även om det inte är möjligt att förverka dem med stöd av vapenlagen.

Kristdemokraterna yrkar utifrån detta resonemang bifall till reservation 4. För att inte någon ytterligare fördröjning ska uppstå föreslår vi också att regeringen snabbutreder frågan och återkommer till riksdagen med ett konkret förslag enligt vårt yrkande.

Fru talman! Vi anser att denna väg är ett bättre och effektivare sätt att komma åt kriminellas innehav av vapenmagasin utan att skapa ytterligare problem för vanliga jägare och sportskyttar. Dessa helt vanliga människor ska inte behöva drabbas av att samhället ska anpassas och begränsas utifrån vad dess mest destruktiva krafter genom gängbrottslighet hittar på. Ett sätt att undvika detta är att inte bunta ihop jägare och sportskyttar med dem som beter sig allra värst i samhället.

Hårdare tag mot gängbrottsligheten behöver kraftfulla åtgärder för att säkra tryggheten i vårt samhälle. Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin är tyvärr inte exempel på detta, vilket dagens debatt och justitieutskottets ställningstagande visar på.

En överimplementering av EU:s vapendirektiv eller reglering av vapenmagasin är inte metoderna för att få stopp på den grova brottsligheten eftersom de i stället för att möta problemet med gängbrottslighet främst drabbar laglydiga jägare och sportskyttar.

Det krävs andra åtgärder för att möta gängbrottsligheten. Budskapet från riksdagen till regeringen är därför: Gör om, gör rätt!


Anf. 14 Joar Forssell (L)

Fru talman! Det här är en ganska entydig debatt, och det är uppenbart att förslaget kommer att falla.

Det är jag väldigt glad för. Vi liberaler röstade emot förslaget. Vi har varit emot det i Europaparlamentet. Vi har ett eget förslag i dag som jag vill lyfta fram - reservation 2 från Liberalerna - och vi kommer att rösta emot regeringen i det här förslaget, som på många sätt är ett haveri.

Man kan döda varandra på många olika sätt. I coronatider är det många som jobbar hemifrån och som kanske har en tv-serie på i bakgrunden samtidigt som de jobbar. I en tv-serie som jag såg för ganska länge sedan - jag tror att det var Mordkommissionen, men det kan också ha varit Morden i Midsomer - begås ett mord med en fryst lax. En person smäller en fryst lax i bakhuvudet på en annan person. Sedan äter de laxen till middag, och mordvapnet försvinner. Man skulle nog kunna mörda någon med talmannens klubba också. Den ser rätt behändig och tung ut.

Men bara för att någonting är lite farligt kan man inte förbjuda det. Bara för att det går att ha ihjäl någon med något kan man liksom inte förbjuda det. Den person som kan mörda någon med en lax kommer så att säga att mörda någon oavsett tillhygge, medan den person som bedöms lämplig att inneha ett vapen inte kommer att ha ihjäl någon oavsett om personen har en lax, en pistol eller ett jaktgevär.

Vi har hårda restriktioner när det gäller vapen i Sverige, och det är precis så vapenlagstiftningen ska funka: Innan man bedöms vara lämplig att inneha ett vapen har man granskats och tröskats genom systemet och bedömts vara en person som inte kommer att ha ihjäl någon med vapnet. Och om man inte kommer att ha ihjäl någon med vapnet, varför skulle man då inte kunna få ha magasin? Det är helt orimligt. Jag tror för övrigt att det är svårare att ha ihjäl någon med ett magasin än med en fryst lax.

Fru talman! Det har förekommit en hel del rätt absurda argument i den här debatten, framför allt från regeringens och statsrådet Dambergs håll. Det kanske mest bisarra har varit att man skulle komma hem till yrkeskriminella och kriminella gäng som har lagt fram magasin lite här och var i lägenheten, och så kan polisen inte beslagta dem.

Det där är trams, fru talman. För det första kan man beslagta magasin om de misstänks kunna användas i kriminellt syfte. För det andra är det väl ingen som på allvar tror att en yrkeskriminell som kan gömma handgranater, kalasjnikovs och pistoler inte skulle ha förmågan att gömma ett magasin. Det är en bisarr tanke, och jag förstår faktiskt inte det argumentet över huvud taget.

Det har också förts fram att det här skulle ske just i jakt på kriminella. Men det är ju inte så. Sverige har en hård reglering av vapen, och det kanske är därför som de flesta brott begås med illegala vapen. Dessa vapen är så att säga illegala från början därför att det är så hårt reglerat vem som får ha legala vapen. De som har kommit igenom det nålsöga som det innebär att få tillstånd att ha vapen är alltså personer som är lämpliga att ha vapen.

De personer som är kriminella är det till sin natur; det ligger i definitionen. De kommer inte att följa dessa regleringar och lagar som regeringen lägger fram. Det är bisarrt att tro att kriminella skulle bry sig om sådan här lagstiftning. Det är också bisarrt att tro att den skulle hjälpa eftersom vi vet att de brott som begås begås med illegala vapen och inte med legala vapen.

Fru talman! Det som gör mig kanske allra mest upprörd i den här frågan kommer av att jag själv har bott i Tensta i ganska många år. Jag har suttit i stadsdelsnämnden i Rinkeby. Jag har varit med och hanterat frågor där kriminella, yrkeskriminella, på olika sätt har tagit sig in och påverkat barn i skolmiljön. Yrkeskriminella som kastat handgranater, skottlossning - den typen av situationer har jag fått hantera i min politiska gärning.

Det gör mig oerhört provocerad att statsrådet Mikael Damberg - han är inte här i dag och kan inte försvara sig; jag ber om ursäkt, men han kan gärna komma hit någon annan gång - har lagt ned så mycket tid och så mycket möda på att försöka driva igenom det här lagförslaget, som alla har vetat från dag ett inte kommer att passera denna kammare. Trots att det pågår så mycket allvarlig brottslighet där ute, brottslighet som slår sönder liv, trots att ungdomar och barn mister liv, mister vänner, trots att föräldrar mister sina barn och trots att liv slås i spillror, kanske för all framtid, har man lagt ned så mycket tid på att försöka driva igenom den här lagstiftningen. Det är pinsamt, och jag blir djupt provocerad. Statsrådet Mikael Damberg är inte en Lucky Luke. Visserligen skjuter han från höften, hej vilt, men till skillnad från Luke träffar han inte ens nära målet.

Fru talman! Det har sagts av en partiledare att i Sverige är det förbjudet att vara kriminell, och det är ju sant. I Sverige är det förbjudet att ha illegala vapen. Ja, det är sant. I Sverige är det förbjudet att ha ihjäl varandra. Det är också sant.

Fru talman! Om man på allvar vill hjälpa polisen att stävja den grova gängkriminalitet som finns i det här landet borde man kanske inte lägga på polisen en större administrativ börda utan i stället tillföra resurser så att polisen kan hitta och ta de illegala vapen som faktiskt används i kriminella kretsar. Jag tror att om man lyckades ta de illegala vapnen i stället för att gå runt och leta och jaga magasin - dessutom på ett sätt som framför allt drabbar legala vapenägare, legala jägare och legala sportskyttar - och om man tog de resurser man lagt på hela detta arbete och i stället lade dem på förslag om att tillskjuta resurser och ta bort administrativ börda från polisen, ja, då skulle man kanske hitta fler av de illegala vapnen. Hade man gjort det hade de här magasinen inte varit särskilt farliga, för ett magasin utan ett illegalt vapen är knappast farligare än en fryst abborre.

Fru talman! Det här är en tokig överimplementering. Det är ett hafsverk. Vi säger nej till detta, och vi har sagt nej till detta från dag ett.


Anf. 15 Lawen Redar (S)

Fru talman! Det var ett tag sedan jag debatterade justitiepolitik, men mot bakgrund av den extraordinära situation vi befinner oss i tar jag denna debatt i ledamoten Joakim Sandells ställe.

Förra mandatperioden, när jag satt i justitieutskottet, påbörjades en stor revidering av den moderatledda justitiepolitiken. Vi analyserade Europolsamarbetet, processrätten, straffrätten, Kriminalvårdens kapacitet, de förebyggande insatserna och återanpassningen efter avtjänat straff och lade mycket av vår tid på att adressera det som polisen betecknar som särskilt brottsutsatta bostadsområden. Det fanns då bred enighet i riksdagen om att vi behövde skärpa justitiepolitiken i syfte att vända utvecklingen, särskilt avseende gängkriminaliteten.

Förra mandatperiodens resultat innebar över 100 propositioner till riksdagen om en ordentlig kapacitetsutbyggnad av Kriminalvården och häktena, myndighetsöverskridande insatser för snabb lagföring och utbyggnad av nya polishögskolor i Malmö och Borås.

Under förra mandatperioden gjordes dessutom en angelägen skärpning av straffet för grovt vapenbrott. Detta har lett till att fem gånger så många har häktats för grovt vapenbrott jämfört med tidigare. Det har i sin tur med all sannolikhet förhindrat skjutningar och sparat människoliv.

Men för att runda den skärpta lagstiftningen finns det enligt polisen en tendens att kriminella förvarar vapenstycken, pipor, ammunition och magasin på olika ställen för att undkomma att vapen beslagtas. Propositionen som är föremål för dagens debatt hade kunnat bistå i det hänseendet.

Fru talman! Bakgrunden till denna proposition är det nya direktivet om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Direktivet har till syfte att motverka att skjutvapen missbrukas genom att de används i brottslig verksamhet.

Genom direktivet införs ett tillståndskrav vid förvärv av magasin av en viss storlek och till vissa vapen. Direktivet kräver alltså att vapenmagasin regleras i viss utsträckning. Vapendirektivet är dock ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får anta bestämmelser som är strängare än de som finns i direktivet.

Regeringen föreslår att vapenlagens reglering ska omfatta alla löstagbara magasin, oberoende av kapacitet och storlek, eftersom vapenmagasin inte omfattas av de särskilda regler om förverkande som finns i vapenlagen. Vapenmagasin kan i dag beslagtas men enbart under vissa förutsättningar. Nuvarande regler i brottsbalken och rättegångsbalken visar att möjligheten är begränsad och förutsätter att det kan befaras att föremålet kan komma till brottslig användning. Den omdiskuterade frågan har varit om Sverige ska införa en sådan generell reglering av löstagbara vapenmagasin.

Av de illegala vapen som under år 2018 undersöktes av Polismyndigheten utgjordes drygt 70 procent av pistoler. Pistoler har nästan alltid förhållandevis små magasin, och dessa omfattas inte av direktivet. Enligt direktivet skulle hanteringen av dessa magasin förbli oreglerad och sådana magasin kunna fortsätta innehas utan att innehavet skulle vara tillståndspliktigt eller straffsanktionerat. En generell reglering är lättare att tillämpa eftersom bestämmelsen inte behöver begränsas till vapen av viss storlek eller till magasin med viss kapacitet.

Polismyndigheten är övertydlig i sitt remissvar: En generell reglering av löstagbara magasin ger möjligheten att på ett tydligt sätt förbättra polisens möjligheter att motverka och begränsa illegalt innehav och användande av skjutvapen.

Med det sagt, fru talman, har vi lyssnat på de andra remissinstansernas kritik mot detta förslag, vilket har resulterat i att propositionen har ändrats. Jag vill betona att förslaget innebär att legala vapeninnehavare som innehar tillstånd fritt får förvärva och inneha magasin med samma ändamål som tillståndet. Det är enbart om magasinet avser annat ändamål som tillstånd kommer att krävas. Den enskilde vapeninnehavaren skulle i detta fall behöva söka tillstånd för magasin under samma förutsättningar som för ammunition.

Jag vill lägga till att justitieutskottets majoritet har yrkat annorlunda. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 16 april.)

Beslut

Nej till tillståndskrav för vapenmagasin (JuU17)

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag. Anledningen är att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar bedöms väga tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.