Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

Debatt om förslag 21 juni 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 11 Emma Hult (MP)

Fru talman! Vi är här i dag för att debattera civilutskottets betänkande Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion.

Innan jag tappar bort mig vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet, förutom i den del där vi har en reservation. Jag yrkar därmed bifall till reservation nummer 6.

För mig och Miljöpartiet har frågan om att göra familjepolitiken könsneutral och på det sättet stärka rättigheterna för alla familjer länge varit viktig. I dag är jag därför både stolt och glad att en majoritet i civilutskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och genomför flera av förslagen från den utredning som bland annat vår minister Åsa Lindhagen såg till att regeringen tillsatte. Ja, det är faktiskt så att alla partier utom Sverigedemokraterna ställer sig bakom att modernisera reglerna för familjepolitiken, fru talman.

Fru talman! Det har väl dock inte undgått någon att det precis före den här debatten skedde något historiskt i Sveriges riksdag och i Sverige: En majoritet av ledamöterna i vårt parlament röstade för en liten stund sedan ja till en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Det känns därför väldigt märkligt, och även känslosamt, att stå här och debattera i dag.

Vad som väntar får tiden utvisa, men jag kan konstatera att vi har väldigt mycket kvar att göra på det familjerättsliga området och när det gäller att stärka rättigheterna för hbtqi-personer. Jag ser inte riktigt att en högerkonservativ regering skulle vilja driva igenom den politiken med stöd av Sverigedemokraterna.

Dagens debatt med anledning av regeringens proposition är bara ett steg på vägen, och de lagändringar som vi debatterar - och som en majoritet av utskottet ställer sig bakom - kommer att träda i kraft den 1 januari 2022. Jag tänkte lite kort redogöra för vilka lagändringar det handlar om, fru talman.

Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givet. Detta leder till att regleringen blir könsneutral och jämlik.

Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap, utan socialnämndens medverkan.

Bestämmelserna om faderskapsundersökningar ska moderniseras på så sätt att de görs teknikneutrala. Det ska även införas särskilda regler om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Fru talman! Utskottet föreslår också ett tillkännagivande där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en gemensam reservation. Det är reservation nummer 6, som jag yrkade bifall till tidigare.

Det föreslagna tillkännagivandet handlar om att uppmana regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt redan innan barnets födelse. Vi reserverar oss nog inte för att vi är emot principen utan för att vi ser att de förändringar som nu görs när det gäller digital bekräftelse av föräldraskapet bör utvärderas innan vi går vidare med att göra detta möjligt även innan barnets födelse. Vi utesluter dock inte att detta kan komma i fråga i framtiden.

Slutligen, fru talman, vill jag understryka vikten av att skapa en könsneutral föräldrapolitik. Det här är en fråga som berör många föräldrar i Sverige i dag. Denna lag är ett viktigt steg att ta för ett mer jämlikt Sverige, där en förälders band till barnet inte är villkorat utifrån könsidentitet eller kärleksrelation.


Anf. 12 Elin Lundgren (S)

Fru talman! 359 dagar - så lång tid tog det för min vän att ses som vårdnadshavare för sitt eget barn. Hon och hennes fru fick barn med hjälp av en vän, som donator, vilket äntligen fungerade efter mycket slit.

Under ett år kunde hon inte komma åt barnets sidor på 1177, vilket donatorn däremot hade kunnat göra om han hade velat det. Hon kunde inte boka tider på BVC eller se barnets journal. Hon var helt åsidosatt som förälder när det gällde sådana saker.

Hon har berättat att processen för att bli lagstadgad förälder till sitt eget barn inom ett äktenskap var väldigt svår. De sökte på nätet efter hur det skulle kunna gå till, men när man googlar adoption handlar allt om två heterosexuella som adopterar ett barn från ett annat land. Det var svårt att veta av vem och var olika beslut skulle fattas och hur hela processen går till överlag. De upplevde att informationen var bristande hela vägen. När det äntligen var dags att skriva på papperen var blanketten utformad för en mamma och en pappa.

Mitt i det här fanns en liten kille som hade två föräldrar som älskade honom - och som naturligtvis fortfarande gör det. Den ena saknade dock legal anknytning.

Nu gör vi äntligen föräldraskapspresumtionen könsneutral, så att alla barn med gifta föräldrar behandlas lika. För mig är den största vinsten i det betänkande som vi debatterar nu att om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna ska den kvinnan automatiskt ses som barnets förälder. Motsvarande ska gälla för fader- eller moderskap för gifta par där en eller båda makarna har korrigerat sin könstillhörighet.

Jag vet att ni är många där ute som har kämpat för det här länge, och nu är det snart i hamn. De förändringar i lagstiftningen som vi debatterar i dag ska träda i kraft den 1 januari 2022, så efter att detta - förmodligen - klubbas i morgon är det ändå ett litet tag kvar innan de träder i kraft.

Det andra jag vill tala om är förenklingen av fastställande av föräldraskap, som nu ska kunna ske digitalt om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse. De har hittills fått gå till sin socialtjänst och i en spännande liten process intyga vilka som är barnets föräldrar, men nu blir det alltså en ny ordning. I stället ska detta kunna bekräftas digitalt med bank-id till Skatteverket från det att barnet är fött och 14 dagar framåt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Vi tror att detta underlättar mycket för både föräldrarna och socialtjänsterna. Det gör också att barn till ogifta föräldrar får sina båda föräldrar fastställda mycket snabbare än i dag.

Utskottet är inte helt enigt i alla frågor som behandlas i detta betänkande, utifrån propositionen som har det krångligaste namnet, men jag är väldigt glad över att det i stora och viktiga delar finns en stor samsyn.

Ett område där det har skrivits motioner gäller de så kallade hävandereglerna. Jag förstår precis varför det har skrivits motioner om detta. Det är också därför det redan finns en utredning tillsatt på området; den tillsattes i december. Utredningen heter En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla, och den ska vara klar nästa sommar.

Utredningen har ett brett uppdrag att se över hävandereglerna för att de ska hänga med i samhällsutvecklingen och väga alla intressen mot varandra i denna ganska komplicerade fråga. Målet är att det hela ska bli förutsägbart och rättssäkert och utgå från barnets bästa. Det tycker jag är en bättre hållning än att nu, som några av motionärerna hellre skulle vilja, peka ut vilka exakta förändringar man ska göra i den här frågan.

I detta ärende har vi, precis som Emma Hult berättade, en reservation. Den handlar om att vi anser att de förändringar som vi nu gör av digital bekräftelse av föräldraskap behöver utvärderas innan man eventuellt överväger att titta på frågan om bekräftelse av föräldraskap före barnets födelse.


Anf. 13 Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Fru talman! Vi moderater står självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Fru talman! Att få barn är nog det finaste vi upplever i våra liv. Det är i alla fall det finaste jag har upplevt. Barn gör våra liv rikare och inger hopp för framtiden. Då är det också av yttersta vikt att den värld de föds in i ger dem den trygghet de behöver för att växa upp och leva sina liv.

Det är vår uppgift att se till att den lagstiftning som ska erbjuda trygghet och förutsägbarhet stämmer överens med det samhälle vi lever i. Många av de lagförslag som vi debatterar här i dag är absolut steg i rätt riktning. De är förslag som gör lagstiftningen könsneutral och mer jämlik.

Faderskapspresumtionen blir en föräldraskapspresumtion och jämställer två gifta kvinnor som får barn med ett heterosexuellt par. Mamman som inte burit barnet blir med dagens förslag automatiskt också juridisk förälder till sitt barn. Detta är mycket bra. Det ger barnet trygghet, och det speglar det samhälle vi lever i.

Problemet är dock att lagen om hur och när ett föräldraskap kan hävas inte har hängt med i utvecklingen. Kort sagt är det så att ett föräldraskap kan hävas om det visar sig att en annan man än maken sannolikt är far till barnet, om barnet tillkommit genom en insemination som maken inte godkänt eller om inseminationen gjorts hemma, utomlands eller på en klinik som inte är godkänd.

De flesta barn i heterosexuella relationer kommer inte till genom insemination. Hävandereglerna finns till för att skydda den svagare parten i de fall där det blir fel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

När det gäller två gifta kvinnor som får barn är insemination det normala. Så länge det sker på en godkänd klinik är det en sak. Väljer kvinnorna en annan väg hamnar de dock utanför ramarna, och varken föräldrarna eller barnet skyddas då av lagstiftningen.

För ett barn som kommit till världen via en heminsemination gäller inte presumtionsreglerna, men om föräldrarna är gifta träder presumtionsreglerna in om inte de själva upplyser om hur barnet tillkommit. Skulle det senare - kanske många år senare - framkomma hur barnet blev till hävs föräldraskapet, och barnet förlorar då en juridisk förälder.

Detta, fru talman, är inte för barnets bästa. Regeringen vill åtgärda detta med informationsinsatser. Man erkänner att detta är ett potentiellt problem och att hävandereglerna inte är anpassade till hur dagens familjer ser ut.

Det finns en pågående utredning som ska se över hur lagstiftningen ska anpassas till dagens familjekonstellationer. Utredningen ska lämna ett förslag senast nästa sommar. Det är bra att regelverket ses över; som det är nu riskerar många barn att förlora en juridisk förälder.

Fru talman! Det är därför något märkligt att regeringen nu beslutar om en lagstiftning som man själv säger är omodern. Om man redan nu inser att hävandereglerna för gruppen samkönade par inte fungerar borde regeringen avvakta med att införa regelverket tills utredningen lägger fram sitt förslag.

Vi anser att regeringen skyndsamt måste komma tillbaka till riksdagen med moderna och ändamålsenliga hävanderegler som ser till barnets bästa. Barnets bästa är att de två som från början tar på sig föräldraskapet också förblir barnets föräldrar.

Fru talman! Att vara förälder är underbart, och vi går inte ofta runt och tänker på hur föräldraskapet regleras juridiskt. Men det är mycket juridik, och så måste det också vara för barnets och föräldrarnas trygghet. Vårt ansvar som föräldrar är stort, och våra skyldigheter och rättigheter som föräldrar är många.

Presumtionsreglerna säger att två gifta föräldrar också är juridiska föräldrar. Är de inte gifta utan enbart sambor gäller inte detta. Vi moderater är av åsikten att presumtionsreglerna också ska gälla dessa föräldrar och dessa barn.

Den möjlighet som finns för sambor är att anmäla sitt föräldraskap till socialtjänsten, som sedan fastställer föräldraskapet. Detta upplever många som krångligt. Det är därför välkommet att processen nu förenklas så att anmälan kan göras digitalt. Men regeringens förslag är att detta först får göras efter att barnet fötts. Vi vill att denna möjlighet ska finnas redan före barnets födelse, så att det är klart att det är precis den här mamman och mamman eller mamman och pappan som är barnets föräldrar när de välkomnar det nya livet på BB.

Vi har tidigare riktat ett tillkännagivande till regeringen om att komma med ett sådant förslag, men detta har regeringen inte hörsammat. Därför gör vi i dag ett nytt tillkännagivande till regeringen om att man med digitala medel ska kunna anmäla sitt föräldraskap redan innan barnet är fött. Man ska få lov att känna att man är barnets föräldrar redan vid födelseögonblicket.

Fru talman! Jag vet att de förslag som också mina två föregående kollegor har talat om i dag firas av många i Sverige. Det är bra när lagen följer samhällsutvecklingen och ändras så att alla barn får samma trygghet oberoende av hur familjerna ser ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Det finns fortfarande delar av dagens proposition som vi moderater inte är nöjda med. Jag ser därför, fru talman, fram emot att inom en snar framtid få återkomma till denna kammare när regeringen, vilken det nu blir, levererar det som den inte klarat av att leverera i dagens proposition.


Anf. 14 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag står bakom alla våra reservationer, men jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1. Reservation 1 är också ett avslag på hela förslaget och ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som har ett barnperspektiv utifrån barnets bästa. Detta förslag saknar barnperspektiv och har inte tillkommit för barnets bästa.

För mig är det ganska enkelt. Mitt parti vill ha en lagstiftning som utgår från barnet. Det bästa för barnet är att föräldrar och biologiskt arv är klart när barnet föds.

De allra flesta barn är väntade och har planerats i många månader innan de föds. Varför tar man då i propositionen inte vara på den tiden så att frågan om föräldrar och biologiskt arv är löst innan barnet föds? För homosexuella kvinnor är planeringstiden om möjligt ännu längre, så varför tar denna proposition inte vara på den tiden? Oavsett hur barnet kommit till är det viktiga att detta är utrett innan barnet föds, så att så många som möjligt kan födas till en värld med två omhändertagande föräldrar. Denna proposition hindrar en sådan ordning. Hur kan man då stå här och kalla den för en modern lagstiftning?

Barnets rätt till föräldrar och barnets rätt till sitt biologiska arv är för mig självklara rättigheter som vi måste försvara. Det behöver inte stå i strid med att ha ett enkelt system.

Fru talman! Jag såg fram emot den här propositionen, då lagen sedan tidigare är föråldrad. Dagens system kom till under en tid när det var självklart att man var gift, och sammanboende som fick barn var undantag. De allra flesta följde mönstret att gifta sig innan barnet föddes, och då var presumtion av maken som far en given lösning. Detta behövde moderniseras för att passa dagens samhälle och dagens sätt leva.

Våra grannländer har sedan länge uppdaterat sina lagar och anpassat dem. Både Norge och Finland har en process som startar i deras motsvarighet till mödravården. De har enkla anmälningsförfaranden där barnets föräldrar enkelt registreras, och frågan om vem som blir förälder är för de allra flesta löst långt innan barnet föds. I Norge får också föräldrar gemensam vårdnad av gemensamma barn redan när barnet föds, helt i linje med vad jag och mitt parti vill ska gälla även i Sverige.

Fru talman! Jag såg den gällande lagstiftningen som ett golv som knappast kunde bli lägre, och då borde ju alla förändringar vara till det bättre. Tänk så fel man kan ha! Regeringen har med denna proposition lyckats gräva en källare. Man går helt enkelt åt fel håll. I stället för att bygga systemet tryggare för barnen bygger man in mer otrygghet. I stället för tidigare fastställda faderskap blir det ett senare fastställande. I stället för barnperspektiv har man ett vuxenperspektiv.

Fru talman! Regeringen har i den här propositionen gjort flera feltänk. Först och främst har de inte utgått från barnets behov av föräldrar och barnets rätt till sitt biologiska arv. I stället har regeringen utgått från vuxnas behov av en enkel lösning, dessutom på bekostnad av barnets rättigheter. Man har också helt utgått från dagens tillkrånglade system med socialtjänstens inblandning, även om man nu delvis har flyttat över detta till Skatteverket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Eftersom hela propositionen har ett så genomgående tankefel går det inte att rätta till det genom enkla tillkännagivanden. Därför säger vi i stället: Gör om och gör rätt!

Den digitala möjligheten att registrera faderskap ska alltså gälla först efter att barnet fötts. Varför ska man vänta? Det kommer att innebära att fler ogifta väntar till efter barnets födelse, eftersom det blir det enkla sättet. Det är alltså direkt till skada för barnet jämfört med dagens system. Med dagens system kan socialtjänsten i alla fall inleda utredningen av faderskapet innan barnet föds. Det hindras med den nya lagen. Nu kommer i princip alla föräldrar att vänta på den enkla registreringen efter att barnet har fötts. Det är direkt skadligt eftersom barnets föräldrar blir klarlagda i ett senare skede.

Vi har ställt oss bakom ett tillkännagivande om ett tidigare digitalt förfarande, eftersom det trots allt är bättre än dagens system. Jag vill dock betona att vi helst hade sett ett helt annat system. Bara en förändring av det digitala förfarandet är enligt mig inte tillräckligt. Det är lite som att sätta plåster på ett öppet sår. Det är bättre än inget plåster alls, men det är inte bra.

Våra grannländer har löst registreringen av faderskap före barnets födelse på ett mycket bättre och smidigare sätt, och det borde faktiskt vi också kunna göra och flytta över den vanliga registreringen till mödravården.

Det krångliga system vi har i Sverige, där socialen ska utreda faderskapet även när det är uppenbart, är också grunden till att efterfrågan på en förändring av lagen är så stor i Sverige. När nu förändringen är till det sämre bör riksdagen säga ifrån.

I dag står jag upp för barns rätt till föräldrar när de föds. Tyvärr verkar mitt parti vara helt ensamt om att värna den rätten på riktigt.


Anf. 15 Martina Johansson (C)

Fru talman! Äntligen tar vi steg framåt, steg som gör att fler barn får två vårdnadshavare från födseln. Vi får också en enklare bekräftelse av föräldraskap när föräldrarna inte är gifta. Men vi kommer fortfarande att ha väldigt många barn i Sverige som föds utan två vårdnadshavare, för det är fortfarande en väldigt stor andel barn som föds utanför äktenskapet.

Vi saknar i den digitala bekräftelsen att den inte kan ske före barnets födelse men också att föräldrarna inte per automatik får gemensam vårdnad.

Vi har väntat länge. Det här är några steg framåt, men vi behöver ta fler steg. Barn har rätt till två vårdnadshavare.

Betänkandet innehåller ett förslag till tillkännagivande som bland annat bygger på Centerpartiets förslag och som mina kollegor har varit inne på: Vi måste bekräfta föräldraskapet före barnets födelse för att barnet ska ha två vårdnadshavare från första början.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Om man beskriver hur krångligt det är handlar det mer om att man inte har viljan att ta steget framåt. Vill man kan man ta sig förbi de eventuella krångligheter detta skulle kunna innebära.

Eftersom vi vill att alla barn ska ha två vårdnadshavare från första början vill vi att även sambor automatiskt ska presumeras. Det ska inte enbart handla om att två föräldrar är gifta. Då närmar vi oss att de allra flesta barn har två vårdnadshavare från första början.

Dagens lagstiftning bygger fortfarande på att det handlar om en man och en kvinna och att de är gifta. Allt annat är någonting annat. För mig är det helt oförståeligt att det fortfarande ska vara så. Vi måste våga se att det är barn och föräldrar.

Barn har rätt till sitt ursprung. Därför är det viktigt för mig att man dokumenterar kopplingen också i de fall där det biologiska föräldraskapet inte är detsamma som det juridiska föräldraskapet. Med det inte sagt att något av det är mindre värt än det andra. Allt är lika mycket värt för barnet.

De hävanderegler som föreslås i betänkandet kommer att skapa en osäkerhet för många barn. Det finns en utredning som ska se över detta, men då förstår inte jag varför man måste gå vidare och införa fler hävanderegler innan man har utrett om de som finns är rätt. Gör det först, så kan vi sedan ha hävanderegler i så fall. De hävanderegler som nu föreslås riskerar att göra så att barn som kanske är tio år förlorar sin ena vårdnadshavare därför att föräldrarna i en separation hamnar i en konflikt och då hävdar att man häver föräldraskapet. Då försvinner också vårdnadshavaren. Det är för mig inte ett barnperspektiv. Föräldraskap är så mycket mer än genetik.

Fru talman! Familjerättslagstiftningen och föräldrabalken är ett lapptäcke. Det ska komma en utredning om ett år som ska ta ett helhetsperspektiv. Jag hoppas verkligen att den utredningen orkar lyfta blicken så att vi utgår från barnets perspektiv och barnets rätt till sina biologiska föräldrar, juridiska föräldrar och sociala föräldrar. Jag kommer att följa det arbetet. Vi måste bort från att normen är man, kvinna och gift. Den ska utgå från barnet.

Fru talman! Vi har som sagt tagit steg framåt i betänkandet. Det är enklare med ett digitalt bekräftande av föräldraskap, men jag saknar att det inte sker före barnets födelse. Det är bra att även personer som har ett registrerat partnerskap automatiskt blir presumerade, men jag vill se att det även gäller sambor. Då når vi fler barn.

Jag vill också i det här sammanhanget säga att det finns föräldrar som väljer att skaffa barn på egen hand. Det är inte heller fel ur ett barnperspektiv. Även en ensam förälder är bra för barnet, under förutsättning att barnet är älskat och har rätt till sitt ursprung.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till det tillkännagivande som föreslås vad gäller bekräftelse före barnets födelse. Jag står självklart bakom Centerpartiets samtliga reservationer men yrkar bifall endast till reservation nummer 2.


Anf. 16 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! I propositionen föreslås att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna ska kvinnan automatiskt anses som barnets förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

I propositionen föreslås vidare att reglerna om bekräftelse av föräldraskap ska moderniseras och förenklas. Ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.

Därutöver föreslår regeringen att regleringen av faderskapsundersökningar ska moderniseras i syfte att göra den tydligare och mer rättssäker. Regleringen görs teknikneutral, och förutsättningarna för domstol att besluta om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt.

I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att med utgångspunkt i barnets bästa göra den föräldraskapsrättsliga regleringen mer modern, jämlik och ändamålsenlig. Vänsterpartiet anser att regeringens förslag i huvudsak är välgrundade.

Fru talman! Vi är dock i likhet med RFSL kritiska till propositionens förslag om hävande av ett presumerat föräldraskap. Förslaget innebär att de regler om hävande av presumerade faderskap som infördes den 1 januari 2019 nu utvidgas till att omfatta alla gifta par.

Sedan den 1 januari 2019 kan ett presumerat faderskap hävas om barnet kommit till efter insemination i hemmet med donerade spermier, efter assisterad befruktning vid en klinik utomlands som inte är behörig eller vid en klinik utomlands med donerade spermier från anonyma donatorer. Faderskapet kan också hävas om samtycke inte skett på korrekt sätt inför assisterad befruktning. I och med att dessa nya hävanderegler infördes har utredningen som föregick denna proposition sett sig tvungen att förhålla sig till detta och föreslå att samma hävanderegler ska gälla för alla gifta par. Det är beklagligt.

Fru talman! Då föräldraskap och faderskap kommer att presumeras automatiskt för alla gifta par kommer detta i vissa fall att ske felaktigt och därmed kunna komma att hävas i framtiden. Det försätter både barn och föräldrar i en osäker situation, då det till exempel vid en konfliktfylld skilsmässa finns möjlighet för den som inte har fött barnet att häva presumtionen och lämna föräldern som fött barnet ensam i sitt föräldraskap.

De föräldrar som känner till dessa regler kommer att kunna säkra upp sin situation genom att genomgå en adoptionsprocess, men de flesta kommer inte att känna till hur reglerna ser ut och därmed hamna i osäkra situationer. Det blir ett ojämlikt system, där föräldrar med rätt resurser kommer att vara säkra i sitt föräldraskap medan andra ovetandes har presumerats felaktigt.

Samkönade par och par där någon har ändrat juridiskt kön behöver i större utsträckning än andra par donerade könsceller för att bli gravida, och därför riskerar barn i regnbågsfamiljer att drabbas hårdare än andra barn av de nya reglerna. Det kan aldrig vara förenligt med en princip om barnets bästa att ge barn ett bristande rättsligt skydd som innebär att ett barn i vissa fall när som helst kan bli av med den förälder som inte har fött barnet. Barn har rätt till båda sina föräldrar.

Fru talman! RFSL anser i sitt remissvar att det förhållandet att ett barn har tillkommit genom heminsemination eller assisterad befruktning med okänd donator inte bör utgöra grund för att häva ett föräldraskap, varför förslaget inte bör genomföras i denna del, och motsvarande grund för hävande av faderskap bör tas bort. Enligt RFSL kommer andelen presumerade föräldraskap som riskerar att hävas att vara större för samkönade par och andra hbtq-par som behöver donerade könsceller för att kunna få barn, vilket innebär att barn till olikkönade par får tryggare rättsliga familjeband än barn till samkönade föräldrar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Mot bakgrund av de farhågor och den problematik som RFSL lyfter fram bör reglerna för hävande av ett presumerat föräldraskap utredas närmare.

Jag yrkar härmed bifall till reservation 3 - jag hoppas att det var rätt.


Anf. 17 Larry Söder (KD)

Fru talman! Det finns olika sätt att se på föräldraskap, men de flesta delar förhoppningen att de egna barnen ska bli trygga individer som känner att de kan påverka sina egna liv och förverkliga sina drömmar. Många olika saker påverkar ett barns utveckling: familj, skola, kompisar, kultur och samhälle liksom medfödda egenskaper.

De flesta forskare tycks vara överens om att den tidiga nära relationen till föräldrarna är särskilt betydelsefull. I samspelet med dem formar barnet bilden av sig själv och andra. Här läggs grunden för en utvecklingsprocess som fortsätter hela livet.

Jag menar att de viktigaste egenskaperna som en förälder kan och bör ha är att ge kärlek och omtanke men även att kunna sätta barnets behov före sina egna behov. Gör man det kommer tryggheten för barnet och tryggheten i den egna personen att skapas i unga år, och det bär man med sig hela livet.

I dag kan man bli förälder på lite olika sätt, men det förändrar inte behovet av föräldern för barnet. Vi som lagstiftare kan aldrig lagstifta fram kärlek eller osjälviskhet, utan det kan bara komma från föräldrarna själva. Dock tror jag att vi kan bidra med tryggheten. Barn måste kunna lita på att deras värld med de viktiga personerna i deras liv inte kan förändras eller att föräldrarna kan ryckas ifrån dem på ett alltför enkelt sätt. Våra lagar måste förändras och svara upp mot den situation vi har, och det gäller inte minst våra familjesituationer och hur vi som föräldrar ska betraktas.

Det finns ett antal förslag i denna proposition som vi kristdemokrater anser är bra och gynnsamma för alla parter, både föräldrar och barn.

Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givna. Detta leder till att regleringen blir mer könsneutral och jämlik. Som jag ser det blir det en tryggare start för barnet.

Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan. Vi kristdemokrater tycker att man ska kunna göra detta även innan barnets födelse, och det finns ett tillkännagivande om detta som vi hoppas att regeringen ska återkomma om så fort som möjligt. Men det här är i alla fall ett steg i rätt riktning.

Vi har synpunkter. Det pågår ett antal utredningar, och en utredning som heter En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla ska vara klar den 21 juni 2022. Jag tror att den kommer att göra att vi får ta nya beslut och även kanske ändra de beslut som vi fattar i och med denna proposition i dag. I mitt tycke hade det varit bättre att vänta så att man fick en helhetsbild och sedan fatta beslut om alla förändringar i ett beslut. Nu lappar och lagar vi i en lagstiftning som i övrigt måste moderniseras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Som vi skriver i reservationen om begränsning av möjligheten att häva vissa presumerade föräldraskap anser vi att den nya kategorin av presumerade föräldraskap inte ska kunna hävas på grunden att barnet har tillkommit genom en heminsemination eller genom assisterad befruktning vid en klinik utomlands med en anonym donator. Vi anser att det inte är en tillfredsställande ordning för framtiden eftersom andelen presumerade föräldraskap som riskerar att hävas kommer att vara större för samkönade par och andra hbtq-par som behöver donerade könsceller för att kunna få barn.

Eftersträvansvärt måste vara att utifrån barnet och barnets situation skapa en så trygg situation som möjligt oavsett föräldrabilden. Därför återgår jag till det som vi som lagstiftare kan göra: Vi kan skapa en möjlighet till trygghet.

Därför yrkar jag bifall till reservation nummer 3.


Anf. 18 Malin Danielsson (L)

Fru talman! Att skaffa barn är ett stort beslut. I de allra flesta fall tas det gemensamt av de blivande föräldrarna. De blivande föräldrarna gör ingen skillnad på om de råkar vara en mamma och en pappa eller två mammor eller på om de är gifta eller om de är sambor. Men lagen gör skillnad. Är föräldrarna en man och en kvinna som är gifta antas mannen per automatik vara vårdnadshavare nummer två. Är man två kvinnor som är gifta eller registrerade partner antas man inte vara det. Är man inte gifta behöver man ganska kort efter födseln besöka socialkontoret för att bekräfta att man åtar sig ansvaret som vårdnadshavare, vilket är något som man oftast redan bestämde när man fattade beslutet om att skaffa barn.

Många vittnar om att man vid tillfället för bekräftelse av faderskapet, som vi har i dagsläget, ofta utgår från att det är en man och en kvinna som skaffar barn och att föräldrarna också utsätts för ganska könsstereotypa frågor, till exempel om mannen har varit bortrest vid konceptionstillfället. Kvinnan får inte samma fråga.

I dag tar vi ett stort steg framåt i dessa frågor. Reglerna kommer att bli enklare och könsneutrala. Föräldraskap kommer framöver att tas för givet även då två kvinnor som är gifta eller registrerade partner skaffar barn. Det kommer även att gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där någon av makarna har ändrat könstillhörighet.

Det kommer att bli möjligt att slippa resan till socialkontoret, och i stället blir det möjligt att digitalt bekräfta föräldraskapet utan socialnämndens medverkan. Även bestämmelserna om faderskapsutredningar moderniseras.

Allt det här är bra, men Liberalerna skulle vilja se ytterligare förändringar.

Modernare regler för bekräftelse av för-äldraskap, faderskaps-undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldra-skapspresumtion

Ett mycket stort antal barn föds inom samboförhållanden. I ett modernt och jämställt samhälle är det svårt att motivera varför sådana förhållanden ska särbehandlas i fråga om föräldraskapspresumtion jämfört med äktenskap och registrerade partnerskap. Det bör utredas vidare, och förslag som gör det möjligt att utvidga föräldraskapspresumtionen för att även gälla sambor bör läggas fram till riksdagen.

Fru talman! I januari 2019 tillkom nya grunder för att häva ett presumerat faderskap i fall där donerade spermier har använts. Genom lagförslagen i detta lagstiftningsärende kommer samma förutsättningar för hävande att gälla för den nya kategorin av presumerade föräldraskap. Det kan innebära att barn till olikkönade par får tryggare rättsliga familjeband än barn till samkönade föräldrar. Utifrån det är det positivt att regeringen har gett utredningen En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla i uppdrag att se över regelverket för hävande av föräldraskap.

Vi anser att den nya kategorin av presumerade föräldraskap inte ska kunna hävas på grunden att barnet har tillkommit genom en heminsemination eller genom assisterad befruktning vid en klinik utomlands med en anonym donator. Eftersom lagstiftningen givetvis bör vara enhetlig för alla bör en harmonisering genomföras på så sätt att hävandereglerna för presumerade faderskap ändras i samma riktning. Därför vill jag yrka bifall till reservation nummer 5.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 22 juni.)

Beslut

Reglerna om föräldraskap moderniseras (CU16)

Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion ska moderniseras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringen föreslår följande lagändringar i korthet:

  • Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givna. Detta leder till att regleringen blir könsneutral och jämlik.
  • Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.
  • Bestämmelserna om faderskapsundersökningar ska moderniseras på så sätt att de görs teknikneutrala. Det ska även införas särskilda regler om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man.

Samtliga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

Vidare riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den bör återkomma med ett lagförslag som innebär att ogifta föräldrar kan bekräfta föräldraskapet digitalt redan före barnets födelse. Förslaget om tillkännagivande bygger på förslag i motioner. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Dessutom bifall till motioner med tillkännagivande om att ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt redan före barnets födelse. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.