In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Debatt om förslag 16 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 10

Anf. 18 Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fru talman! "Den ljusnande framtid är vår" har vi hört många sjunga då de har tagit studenten, även om jag själv avstår från att sjunga just i dag. Vi vill att de ska behålla det hoppet, och egentligen vill vi att alla ska behålla det hoppet.

De nyblivna studenterna kommer nog att ge sig ut nu. Kanske kommer de att resa. En del kanske kommer att börja arbeta med en gång eller kan se fram emot studier i höst.

Jag hoppas att det blir någonting av detta. De kanske till och med hamnar i riksdagen så småningom, när de förstår hur intressant och spännande det är här.

Det är väldigt glädjande att många vill gå vidare till högre studier. Men på vissa utbildningar råder det brist på platser. Antagning sker via betyg och via högskoleprovet. Ibland görs lokala antagningar.

En utbildning kan vara avgörande för framtiden. Även om man inte alltid är säker på att det är rätt utbildning man väljer är det viktigt att man kan komma in på sin drömutbildning. Högskoleprovet har en väldigt viktig roll. Med det får man kanske en andra möjlighet att komma in på sin drömutbildning. Det är också viktigt som ett förberedande test inför en högre utbildning. Många förbereder sig väldigt noga för ett högskoleprov. Det är ett krävande prov - för provdeltagare, för provledare och för provvakter. Förbereder man sig väl kan det också vara bättre för studierna i framtiden.

Då är det väldigt sorgligt att det finns de som fuskar, som helt enkelt vill få en plats som de inte har rätt till. Det är sorgligt och faktiskt även kriminellt. Därför är vi väldigt glada över att det kommer att komma en ny lag för att stävja detta fusk. Moderaterna har drivit detta länge, och vi är glada över att det från och med nästa år kommer att finnas en lag kring det här.

Detta är viktigt. Man ska inte kunna fuska. Man kommer att göra på olika sätt. Ett sätt handlar om att man som provledare får tillgång till provet så sent som möjligt, vilket är en bra början. Det är också så att en del av proven inte kommer att användas vid bedömning av högskoleprovet. Men man måste göra mer. Då finns det ett förslag om att man ska göra kontroller. Det är ganska integritetskränkande om man till exempel ska göra en kroppsvisitation, men det är ändå det som kanske kommer att krävas.

Fru talman! Det är väldigt integritetskränkande att göra en kroppsvisitation. Därför är det viktigt att det finns väktare som är särskilt utbildade för det. Även konstitutionsutskottet har särskilt fått yttra sig kring detta med kroppsvisitation. Det ska göras så sällan som möjligt, men ska det göras ska det göras på rätt sätt.

Vi ser en märklighet i förslaget. Antalet kontroller vid utpassering ska begränsas. Det ska begränsas hur många som kan kontrolleras vid ett prov. Det tycker vi är väldigt märkligt. Ska man kontrollera ska man kontrollera alla som misstänks. Man ska inte säga att det är färdigt när det finns fler som kanske behöver kontrolleras.

När vi ser vidare på detta med högskoleprovet ser vi att det kanske finns andra tekniska lösningar man skulle kunna använda. Jag är väldigt förvånad, fru talman, över att majoriteten säger att man ska begränsa sig till kroppsvisitationer när det till exempel finns tekniska lösningar. Det finns störsändare, som stör det elektroniska hjälpmedel som man använder. Ett motargument är att det också stör annan kommunikation. Men det finns nya tekniska lösningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Vi ställer oss alltså väldigt frågande till detta. Varför vill man inte se fler lösningar? Vi måste göra allt för att stävja fusket. Därför ställer vi oss bakom reservation nummer 2, där vi säger att man måste kunna titta på fler möjligheter att stävja fusket.

Slutligen, fru talman, hoppas jag att provdeltagare i framtiden ser att det faktiskt inte är en möjlighet, eller någonting man ska göra, att fuska för att komma in på en utbildning. Grunden är att förbereda sig för utbildningen och givetvis att delta i de studier som vi har pratat om tidigare i dag. En bra gymnasieutbildning är också grunden. Man ska inte fuska på ett högskoleprov utan tvärtom förbereda sig. Om man är förberedd klarar man provet bättre och faktiskt också sin utbildning bättre.


Anf. 19 Robert Stenkvist (SD)

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till vår reservation nummer 4.

Regeringen har lagt fram en proposition som kommer att göra att en del fusk försvåras och förhindras. Det kommer att bli svårare att fuska i framtiden. Låt oss slå fast att det i dag förekommer fusk. Det förekommer organiserat och avancerat fusk. Det är djupt omoraliskt. Det är förkastligt. Det undergräver hela vårt system och förtroendet för vårt system. Detta bör beivras.

Det är inte nog med att studenter tar sig in på utbildningar som de egentligen inte har rätt att komma in på. De slår även ut andra blivande studenter som rätteligen skulle ha dessa platser. Det är förfärligt. Det är förkastligt. Vi skulle gärna se hårdare straff för dem som organiserar detta. Vi har fått reda på att det är väldigt avancerat fusk.

Regeringens åtgärder - detta med kroppsvisitation - kommer säkert att ha effekt. Jag är lite inne på det som Hänel Sandström sa - att det finns andra metoder att ta till som man bör komplettera med. Dessutom finns det ett stort kryphål i regeringens nuvarande förslag. Jag återkommer till det. Först ska jag tala om metoderna.

I propositionen nämns störningsutrustning. I dag är tekniken inte tillräckligt utvecklad för att man ska kunna använda sig av den utrustningen. Vi kan inte ha störningsutrustning vid ett högskoleprov som slår ut polis, räddningstjänst och ambulans i kvarteret. Den utrustningen går helt enkelt inte att använda i dag. Vi får se framtiden an. När den tekniska utvecklingen framskrider kanske vi kan använda oss av detta.

Radiovågsdetektering har däremot inte alls samma biverkningar som störningsutrustningen. Detta borde användas som ett kompletterande verktyg. Det kanske inte ska användas jämt. Det finns praktiska skäl till det. Provdeltagarna måste få en möjlighet att ostört göra sitt prov. Men vid speciella misstankar, vid speciella tillfällen, tycker vi att detta ska användas. Den utrustningen ska finnas till hands, helt enkelt. Och alla lagliga möjligheter att utföra detta ska också finnas.

När det gäller regeringens i och för sig effektiva åtgärder finns det ett stort kryphål - om högskoleprovet läcks ut. Detta görs väl nästan alltid medvetet. Det är ett stort problem. Det har konstaterats att det medvetet har läckts ut, och det riskerar att göra det också i framtiden.

Trots regeringens föreslagna åtgärder kommer detta att kunna ske i framtiden, om vi inte inför det här med samordnare. Samordnare innebär att resultatet av högskoleprovet inte kommer dem till del som arbetar med provet förrän vid provets början. Det kan till och med vara så att hälften av resultatet kommer när halva provet har gjorts. Då undanröjer vi ett stort kryphål - att någon läcker ut resultatet på högskoleprovet. Det är enda sättet att komma till rätta med det. Vi anser att man ska införa detta med samordnare. Då täpper vi till ett stort kryphål.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Jag brukar inte kommentera följdmotioner. Jag brukar bara tala om vad vi anser. Men jag har svårt att förstå detta. Man yrkar avslag på propositionen. Det konstateras att det i dag äger rum avancerat fusk. Hur stor omfattningen är vet vi inte riktigt - jag vet det inte och ingen annan heller. Men det har konstaterats att det förekommer fusk. Man yrkar avslag på propositionen utan att komma med effektiva egna förslag. Det är som att man godtar fusket. Men det är naturligtvis ingen som går upp och säger att man godtar fusk.

Fusket innebär att vi får människor inom olika yrken som har fuskat sig till sin utbildning och i förlängningen också fuskat sig till sitt yrke. Vi kommer att ha socialsekreterare och psykologer som har fuskat sig till både sin utbildning och sitt yrke. Jag förstår faktiskt inte hur man tänker. Jag tycker att det är förkastligt ur alla synvinklar att fuska sig till en utbildning och i förlängningen ett yrke. Sedan är frågan om fuskarna klarar sin utbildning. Det är en annan fråga. Jag är inte orolig när det gäller någon som studerat till läkare eller någon som gått en spetsutbildning inom någon ingenjörsutbildning på KTH. De kan inte fuska sig igenom varenda tenta. Det lär vara omöjligt.

(Applåder)


Anf. 20 Fredrik Christensson (C)

Fru talman! Propositionen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet har sin bakgrund i det fusk som talare före mig har lyft. Ett antal personer har blivit dömda för att på ett otillåtet sätt ha tillskansat sig högre poäng genom organiserad fuskverksamhet. Därmed har man gett sig själv bättre chans att komma in på sin drömutbildning medan andra inte har fått den möjligheten.

Att vidta fler åtgärder för att minska fusket inom högskoleprovet är därför välkommet, och från Centerpartiet är vi positiva till propositionen. Vi välkomnar också intentionen att förhindra att fusk ska kunna ske. Det är rimligt att kunna använda sig av in- och utpasseringskontroller, och det är också rimligt att de kan göras av väktare.

Vi välkomnar alltså propositionen, men under utskottets behandling noterar vi också att den följdmotion som Moderaterna har lagt har flera goda poänger. Därför har vi ställt oss bakom det förslaget, och jag vill med anledning av detta yrka på reservation 2. Det finns inga tungt vägande skäl att begränsa kontrollerna på det sätt som gjorts. Det bör även övervägas om dessa begränsningar verkligen är nödvändiga.

Det man också kan notera i propositionen är att regeringen avfärdar vissa tekniska lösningar för att kontrollera och motverka fusk. Ett exempel är de elektroniska störsändarna. Utifrån aktuell kunskap är det säkerligen helt rimligt. Samtidigt vet vi att det hela tiden sker en teknisk utveckling, och då gäller det att lagstiftningen hänger med för att kunna stävja det fusk som finns eller riskerar att finnas.

Därför bör man inte på förhand avfärda viss teknik. Regeringen borde tvärtom överväga nya och andra tekniska lösningar som på ett rimligt sätt kan motverka fusket, inte minst utifrån att ny teknik, som vi i dag kanske inte känner till, i förlängningen kan vara kostnadseffektiv jämfört med de metoder som lyfts i den här propositionen och debatteras i dag, alltså kroppsvisitation och ordningsvakter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Därför är det också rimligt att ge regeringen i uppdrag att överväga och vid behov återkomma med förslag på hur man kan motverka fusk. Det handlar om både teknik, arbetssätt och andra begränsningar som finns i dag.

Även om det inte kommer att bli en majoritet för det i utbildningsutskottet förväntar jag mig att den regering som tillträder efter valet aktivt arbetar för att motverka fusket och hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi måste möjliggöra för en rättvis antagning så att de som har gjort det på ett riktigt sätt genom att lägga tid på sin gymnasieutbildning eller plugga inför högskoleprovet också har förutsättningar att komma in på sina utbildningar. Deras förutsättningar ska inte påverkas av människor som genom fusk tar sig förbi i urvalet till den högre utbildningen.


Anf. 21 Ilona Szatmari Waldau (V)

Fru talman! Lika tillgång till utbildning är en fråga om rättvisa och jämlikhet. För Vänsterpartiet är därför breddad rekrytering och ökad mångfald viktiga mål för högskolan. Högskoleprovet fyller en viktig roll som komplement till betygsurvalet i antagningssystemet. Det är därför viktigt att upprätthålla ett högt förtroende för provet som urvalsinstrument och motverka alla former av fusk.

Med det sagt anser Vänsterpartiet trots allt att förslagen i den proposition som vi nu debatterar är oproportionerliga i relation till problemet och ett ingrepp i den personliga integriteten.

Göteborgs och Stockholms universitet menar i sitt remissvar att det saknas en grundlig utredning kring hur omfattande problemet med fusk är och vilka andra metoder än de föreslagna som skulle kunna vara effektiva. Vi delar den bedömningen. Det största och mest kända exemplet på fusk är den liga i Norrköping som dömts till fängelse för sin fuskverksamhet. I det fallet möjliggjordes fusket framför allt genom läckor från provpersonal. Efter det har också åtgärder tagits fram som ska förhindra att provpersonal kan agera läckor.

Propositionen föreslår att kroppsvisitation ska kunna genomföras vid in- och utpassering till högskoleprovet. Regeringen drar i propositionen flera paralleller till de säkerhetskontroller som genomförs vid flygplatser, domstolar och i riksdagen. Men det är stora skillnader mellan att upprätthålla säkerheten på en flygplats, i en domstol eller i riksdagen och att motverka fusk på högskoleprovet.

Som Justitiekanslern påpekar i sitt remissvar är kroppsvisitation en mycket ingripande åtgärd som endast får förekomma i situationer där begränsningen av grundlagsskyddet kan bedömas som godtagbar. Vi delar här Justitiekanslerns bedömning att införandet av kroppsvisitation inte är proportionerligt.

Som Universitets- och högskolerådet påpekar riskerar de som måste genomgå en kroppsvisitation även att få kortare rast mellan delproven och därmed få sämre återhämtning och prestera sämre på provet än övriga deltagare fastän de inte fuskar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

För att högskoleprovet ska fylla sin roll som ett rättvist urvalsinstrument är det inte bara viktigt att motverka fusk utan också att provet är tillgängligt för alla. Det finns redan i dag flera hinder för att kunna göra provet, såsom avstånd till provorter, bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder och nivån på avgiften.

Det finns en risk att införandet av kroppsvisitation kommer att medföra att mängden provorter minskar för att det blir för dyrt och svårt att anordna provet på mindre orter. Särskilt i mer glesbefolkade delar av landet skulle detta kunna få en väldigt negativ effekt på möjligheten för många att kunna genomföra provet och därmed kunna studera på högskolan.

Vänsterpartiet har flera gånger lyft kritik mot att högskoleprovet inte fullt ut är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och personer som behöver anpassningar av provet eller provsituationen. Även Diskrimineringsombudsmannen är orolig för det i sitt remissvar. Med erfarenhet från hur det är i dag bedömer Vänsterpartiet att kroppsvisitation riskerar att göra högskoleprovet ännu mindre tillgängligt.

Det finns en princip om att högskoleprovet ska bära sina egna kostnader genom att provdeltagarna betalar en anmälningsavgift. Så har dock inte varit fallet på många år, utan provets kostnader har överstigit inkomsterna under väldigt många år.

Utredningen som föregick propositionen föreslog att kroppsvisitation skulle bekostas genom en höjning av anmälningsavgiften. Vänsterpartiet delar synpunkten från flera remissinstanser att 50 kronor mer per deltagare är för lite för att finansiera provets omkostnader, och vi delar också synpunkten från flera remissinstanser att det är fel att höja anmälningsavgiften.

Universitets- och högskolerådet skrev i rapporten Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020 att provet är en nationell angelägenhet. Som sådan, och för att man ska kunna garantera provets tillgänglighet för alla invånare, menar Vänsterpartiet att staten måste bära mer av provets kostnader. Det finns en risk för att provanordnare inte vidtar nuvarande möjliga åtgärder att motverka fusk för att dessa är kostnadsdrivande.

Högskoleprovet borde finansieras så att lärosätena har resurser att vid provtillfällena stävja fusk genom de åtgärder som redan i dag går att vidta. Samtidigt måste avgiften hållas så låg som möjligt för att alla ska ha möjlighet att göra provet.

I propositionen avfärdar regeringen några av de åtgärder som skulle kunna användas utan ingrepp i den personliga integriteten. Det finns alltså flera lösningar som skulle kunna användas för att få bort fusket från högskoleprovet. Några av lösningarna skulle kunna användas i dag men har inte använts i den omfattning som de borde.

Ge alltså lärosätena ekonomiska resurser som täcker högskoleprovet och åtgärder mot fusk i stället för kroppsvisitationer som ska bekostas med högre avgift och som kommer att innebära negativa konsekvenser för många som gör eller skulle behöva göra högskoleprovet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 1, vilket innebär avslag på propositionen.


Anf. 22 Robert Stenkvist (SD)

Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande har vi konstaterat att det förekommer fusk. Vänsterpartiet konstaterar i sin följdmotion att det har läckt och läcker prov. Ni yrkar avslag på propositionen utan att, vad jag kan se, komma med några egna förslag för att stävja detta fusk. Men jag undrar hur ni resonerar och tänker. På något sätt måste man stävja detta fusk, tycker jag och de flesta andra i alla fall. Ni kommer inte med några förslag. Ni yrkar bara avslag på propositionen. Jag är därför väldigt nyfiken på hur ni har resonerat.


Anf. 23 Ilona Szatmari Waldau (V)

Fru talman! Jag tackar Robert Stenkvist för frågan. Nej, vi kommer inte med några direkta egna förslag i vår följdmotion. Det beror naturligtvis på att det handlar om en proposition och att vi möjligtvis kan göra mindre förändringar där. Men själva grunden är kroppsvisitationer, som vi menar är ett alldeles för stort ingrepp i den personliga integriteten.

Vi kan se att de läckor som har förekommit har skett när provpersonal har öppnat provet strax innan det ska göras, skickat över provfrågorna till någon som sitter utanför som tar reda på svaren och sedan skickar svaren till dem som gör provet.

Det finns ganska många sätt att stävja detta. Ett sätt som redan har införts är att provpersonalen inte får tillgång till proven i förväg. Proven är förseglade fram tills det är dags att dela ut dem, eller till och med när de läggs på provdeltagarens bord.

Ett annat sätt är att provet inte ser likadant ut på alla högskoleorter, det vill säga att det är samma frågor men att de kommer i olika ordning. Då kan inte någon sitta med en hörsnäcka och få svar från någon annan som säger att man ska kryssa i här och där därför att man inte vet vilket prov man får.

Därmed har man redan hittat sätt att stävja det fusk som man känner till förekommer i dag. Men detta har inte använts särskilt länge. Därför borde vi ge detta en chans och också ge högskolorna en möjlighet att se till att de har råd att genomföra alla de kontroller som finns. Man behöver därför ge detta en chans. Och regeringen behöver helt enkelt återkomma med andra förslag som inte innebär ingrepp i den personliga integriteten.


Anf. 24 Robert Stenkvist (SD)

Fru talman! Det var exakt det som jag föreslog och som vi har yrkat på, alltså detta med samordnare som samordnar proven så att de inte kommer personer som arbetar med prov runt om i landet till del förrän i absolut sista stund. Det låg inom propositionens ramar att föreslå det. Regeringen föreslog inte att det skulle bli obligatoriskt. Vi anser att det ska bli obligatoriskt.

Ja, det kommer nog att sluka en del resurser, fru talman, men det är väl värt dessa resurser. Det ekonomiska får aktuell regering sköta om i sin budget. Det behövs nog mycket riktigt ett resurstillskott. Men ni hade kunnat föreslå detta, till exempel. Då hade vi stoppat läckorna, eller i varje fall gjort det mycket svårare att läcka ut proven. Det förslag som Ilona Szatmari Waldau pratade om var exakt det som jag menade när jag pratade om samordnare.


Anf. 25 Ilona Szatmari Waldau (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Fru talman! Att det är olika ordning i proven och att proven inte delas ut i förväg är någonting som redan görs i dag. Men man kommer med förslag om nya sätt att stävja fusk när det redan har införts sätt att stävja fusk. Man slår in öppna dörrar och röstar ja till en proposition om kroppsvisitering med tillägget att man också ska göra det som redan görs i dag. Det anser inte Vänsterpartiet vara lösningen.

Det som vi har gjort, till skillnad från Sverigedemokraterna, är att vi i vår budget har lagt en större summa för högskoleprovet för att det ska kunna utföras bättre men också för att kunna minska avgifterna. Vi ser i dag att lärosätena går med ganska stora förluster på grund av att avgifterna inte täcker allt och att staten inte skjuter till medel. Även myndigheten går med ett stort underskott. Det innebär att inte heller myndigheten kanske har resurser för att jobba på allvar med det mjuka sättet att stävja fusk.

Mer resurser till högskoleprovet behövs alltså. Lärosätena behöver få täckning för sina kostnader, så att de kan stävja fusk där och då. I propositionen föreslås att provavgiften ska höjas för att ge möjlighet till kroppsvisitation, vilket alla andra partier har ställt sig bakom såvitt jag kan begripa, när staten kan skjuta till pengar och verkligen stävja fusk på ett annat sätt. Jag vidhåller därför det som jag sa i mitt anförande. Avslå propositionen, och se till att stävja fusk ute på provorterna!


Anf. 26 Gunilla Svantorp (S)

Fru talman! Vi debatterar en ny lag om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet som bygger på ett utredningsförslag. Syftet är att förhindra fusk vid högskoleprovet genom användning av elektroniska hjälpmedel, som vi har sett ske. Vägrar man som deltagare att genomgå en kontroll ska man också nekas tillträde till provet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Det är viktigt att undvika fusk eftersom högskoleprovet är ett viktigt urvalsinstrument som också ger en andra chans till högre utbildning. Också för att bredda rekryteringen är provet väldigt viktigt. Vi har sett att vissa har betalat sig in i högskolan genom att använda sig av fusk. Det måste stoppas med alla medel. Högre utbildning är viktig för de enskilda individerna och bidrar till att utjämna skillnader och olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande i samhället och möjligheter att bidra. När man fuskar sig in i högskolan gör man det på någon annans bekostnad. Det måste vi alltid komma ihåg. Denna någon som då går miste om sin studieplats går också om miste om sitt hopp inför framtiden. Det är helt orimligt att det ser ut så.

Regeringens förslag innebär att kontroller med kroppsvisitation genomförs vid in- och utpassering till högskoleprov. Syftet är att hitta elektroniska hjälpmedel som används otillåtet. Det innebär också att lagen om ordningsvakter kompletteras med en bestämmelse om att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid kontrollerna. Det införs också en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen för att skydda uppgifter kopplade just till kontrollerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT In- och utpasserings-kontroller vid hög-skoleprovet

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 27 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Jag ersätter min kollega Maria Nilsson i denna debatt. Men hon kommer att delta i nästa debatt om högskolan.

Nu får fru talmannen spetsa öronen, för jag yrkar bifall till Liberalernas följdmotion 2021/22:4532 i detta ärende.

Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att jag delar rätt många av de resonemang som Vänsterpartiet har fört här kring den kritik som finns mot detta lagförslag. Vi från Liberalerna yrkar inte avslag på denna proposition, men vi har ändå en del invändningar.

Vi delar självklart uppfattningen att det behövs åtgärder för att stävja fusket på högskoleprovet. Oegentligheter vid skrivandet av högskoleprovet riskerar att på sikt hämma provets integritet och funktion. Det är väldigt viktigt att stoppa fusket inte minst ur en rättviseaspekt, då vissa personer kan komma in på en högre utbildning och därmed ta en plats från en annan person som egentligen borde ha haft den. Den som får platsen har nämligen fuskat.

Vi har efterfrågat ytterligare åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet, fru talman, och jag förvånas lite över att detta har tagit så lång tid. Utredningen tillsattes 2018, och det har dröjt ända fram till nu innan det har kommit en proposition till riksdagens bord. Det har gått alldeles för långsamt för regeringen att komma i mål med detta.

Vi ifrågasätter också att regeringen vill tillåta att de som ska skriva högskoleprovet kan tvingas till kroppsvisitation utan någon formell misstanke om brott eller annan oriktighet. De åtgärder man föreslår för att stävja fusket måste ändå vara effektiva och rimliga, och vi i Liberalerna har uppfattningen att det är djupt integritetskränkande med den här typen av långtgående åtgärder. Vi menar också att de inte står i proportion till det brott som riskerar att begås.

Det finns också andra alternativ som man kan använda innan kroppsvisitation tas i bruk; Vänsterpartiet nämnde ett antal här tidigare. Man kan vidta dessa åtgärder utan att studenternas personliga integritet åsidosätts på det sätt som de här förslagen innebär. Vi anser inte minst att utredningen alldeles för lättvindigt har avfärdat möjligheten att till exempel använda sig av mobila störsändare.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut

Möjlighet till in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet (UbU26)

För att förhindra fusk vid högskoleprovet vill regeringen införa in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitering av provdeltagarna. Riksdagen sa ja till lagförslaget.

I sitt förslag konstaterar regeringen att fusket med elektroniska hjälpmedel vid högskoleprovet har fortsatt och att ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med problemet.

Förslaget innebär att samtliga provdeltagare utom personer under 15 år ska kontrolleras vid in- eller utpassering till och från de lokaler där provet skrivs och där kontroller upprättats.

Kontrollerna ska få utföras i så många lokaler som bedöms vara nödvändigt för att fusk med elektroniska hjälpmedel ska kunna motverkas. Enligt förslaget ska kontrollerna göras av ordningsvakter.

Kontrollerna ska i första hand göras med metalldetektor, till exempel genom att provdeltagarna passerar genom en larmbåge. Om det finns särskilda skäl kan en manuell kroppsvisitation göras. Vid en kroppsvisitering kan kläder, väskor eller andra föremål som en provdeltagare har med sig undersökas, däremot innebär det ingen undersökning av själva kroppen.

Om en provdeltagare vägrar gå igenom en kontroll ska personen kunna stoppas från att komma in i provlokalen. Om det handlar om en utpasseringskontroll så ska provdeltagaren dessutom stängas av från att göra provet under kommande två år, om det inte finns synnerliga skäl.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023. Det innebär att bestämmelserna kommer att kunna tillämpas vid högskoleprovet hösten 2023.

Riksdagen beslutade också att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att överväga och vid behov återkomma med ett utvecklande förslag för att motverka fusk på högskoleprovet. Regeringen bör överväga nya och andra tekniska lösningar om det på ett rimligt sätt kan bidra till att motverka fusk.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.