Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Debatt om förslag 10 februari 2016
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 2. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 3. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 4. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 5. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 6. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 7. Hoppa till i videospelarenKent Ekeroth (SD)
 8. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 9. Hoppa till i videospelarenKent Ekeroth (SD)
 10. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 11. Hoppa till i videospelarenKent Ekeroth (SD)
 12. Hoppa till i videospelarenMats Pertoft (MP)
 13. Hoppa till i videospelarenJohan Hedin (C)
 14. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 15. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 16. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 17. Hoppa till i videospelarenBeatrice Ask (M)
 18. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 19. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 20. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 21. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 22. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 23. Hoppa till i videospelarenKent Ekeroth (SD)
 24. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 25. Hoppa till i videospelarenKent Ekeroth (SD)
 26. Hoppa till i videospelarenLinda Snecker (V)
 27. Hoppa till i videospelarenRoger Haddad (L)
 28. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 29. Hoppa till i videospelarenRoger Haddad (L)
 30. Hoppa till i videospelarenLawen Redar (S)
 31. Hoppa till i videospelarenRoger Haddad (L)
 32. Hoppa till i videospelarenAndreas Carlson (KD)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 32

Anf. 23 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det är bra, för att inte säga helt nödvändigt, att riksdagen på sitt bord i dag har konkreta förslag för att kriminalisera terrorismresor och finansiering av sådana. Moderaterna stöder propositionen. Vi stöder också utskottets förslag, vilket inkluderar ett tillkännagivande om att det ska vara möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som på sannolika skäl är misstänkt för att förbereda eller påbörja en resa i terrorismsyfte. Det senare är en praktisk åtgärd som kan vara väldigt bra i vissa givna lägen. Det är förvånande för mig att vi inte har regeringspartierna med oss i den saken.

Därutöver yrkar jag bifall till reservation 2, som handlar om att lagstiftningen ska ses över efter två år eftersom vi måste säkerställa att den fungerar effektivt. Den är komplicerad och den är inte helt enkel. Just därför är det viktigt att redan nu bestämma att vi följer upp den.

Herr talman! I början av december diskuterade vi här i kammaren en ny strategi mot terrorism. Den är liksom tidigare strategier en övergripande beskrivning av många olika insatser och åtgärder som görs eller behöver göras för att samhället ska stå starkare mot terrorism. Över tid är det så att individers, nätverks och olika organisationers sätt att agera på för att leva upp till sina extrema och våldsbejakande idéer förändras. En gemensam nämnare är att man vill skrämma, hota och med våld skapa förutsättningar för att forma samhället efter egna värderingar - vanligtvis långt ifrån sådant som handlar om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och öppenhet.

Jag behöver inte påminna kammaren eller åhörarna om de attentat som i närtid har tagit livet av många oskyldiga människor. Berättelserna och bilderna om fruktansvärd grymhet och total avsaknad av empati och respekt för andra upprör och skrämmer. Det är också terroristernas syfte. Därför ska man naturligtvis inte ge dem för mycket utrymme av den delen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Det är människor som begår de här dåden, och de är farliga. Samhällets uppgift och vår uppgift här i dag är att arbeta för att förebygga och bekämpa terrorism och terrorister - att ta hotet på allvar.

Bakgrunden till dagens ärende är den rekrytering av personer från Sverige som sker till terrorismverksamhet utomlands. Närmare 300 personer har de senaste åren rest till Syrien eller Irak för att ansluta sig till väpnade grupper. Propagandan och rekryteringsstrategierna via internet är omfattande och uppenbarligen framgångsrika. Vi vet att en del av dem som har åkt är döda. Det är kanske det mindre problemet. Några har återvänt och rest igen. Andra kan tänkas återvända till Sverige med erfarenheter, kunskaper och/eller uppdrag att använda de kunskaperna här eller på något annat håll i världen.

På motsvarande sätt ser det ut i många andra länder. Terrorism verkar över nationsgränserna. Därför krävs det att länder samarbetar. FN har också antagit en bindande resolution om kriminalisering av just terrorismresor. Kammaren diskuterade alldeles nyss kommissionens arbetsprogram; inom EU pågår också ett viktigt arbete för att bekämpa terrorismen.

I dag har vi ett förslag på bordet som har föregåtts av en noggrann beredning. Det är bra. Avvägningarna både vad gäller utformning av lagstiftningen och när det gäller påföljder är viktiga. Det finns invändningar på vissa punkter; det framgår av reservationerna. Vår uppfattning från moderat sida är dock att huvudförslaget är bra. Svårigheterna kommer framför allt att ligga i utredning och bevisning.

Vi anser också att det ligger ett värde i bred enighet när det gäller försvaret av det fria och öppna samhället. Sedan får vi följa upp det hela och se om det är effektivt nog och om vi behöver skärpa till oss i något hörn eller göra någonting annat. Men det är viktigt att nu ta detta steg och få lagstiftningen på plats.

Från moderat sida är vi emellertid bekymrade över att lagstiftningen kan leda till sämre förutsättningar för Säkerhetspolisens underrättelsearbete genom information från signalspaning. Den frågan har diskuterats i ett helt annat sammanhang, vilket vi påminner om i ett särskilt yttrande. Det finns därför ingen anledning att ta det en gång till här.

Vi konstaterar också att detta är fråga om ny lagstiftning som kriminaliserar handlingar i ett tidigt skede och som inkluderar finansiering på ett bredare sätt. Det är inte okomplicerat. Därför finns det anledning att göra som vi gör med tillkännagivandet - att bestämma oss för en uppföljning och översyn relativt snart, så att vi säkerställer att detta, som ändå är väldigt svårt, blir rätt.

Herr talman! Den 10 december var en stor dag. Då gjordes en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om åtgärder mot terrorism. l den ingick frågan om lagstiftning och straffansvar för resor med terrorismsyfte och en skärpning av straffsatserna för terrorfinansieringsbrottet. Detta är något som vi moderater länge har drivit. Överenskommelsen innehåller fler åtgärder, och några är på gång. Vi moderater kommer noga att följa upp överenskommelsen, och jag är lite bekymrad över några frågor.

Vi är till exempel överens om att hemlig dataavläsning ska utredas och att direktiven ska beslutas om i mars. Samtliga partier i överenskommelsen skulle ges möjligheten att påverka direktiven. Tiden går fort. Vi skriver nu mitten av februari, och det är bara några veckor kvar tills det ska fattas beslut. Ännu har vi inte sett något utkast. Kan regeringens företrädare ge något besked om när direktiven kommer för synpunkter och diskussion?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Vi var också överens om att tydliggöra kommunernas ansvar "för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper". Det inkluderar hur man möter återvändare. Man kan följa Aftonbladets serie som har funnits i några dagar nu. Där pekar tidningen på hur det ser ut i praktiken, och man får inse att de här människorna återvänder till just kommunerna. De kommer inte ensamma, utan ibland med barn som har fötts i verksamheten. De har påverkats av händelser som vi inte ens vågar tänka oss in i. De kommer till Tranås, Sveg, Svenljunga, Borås eller Stockholm och hamnar här. Det är alldeles självklart att det är just i kommunerna man då måste ha en beredskap för hur man ska arbeta.

Jag undrar: Vilka åtgärder har regeringen nu vidtagit sedan december för att tydliggöra för kommunerna att de ska bereda detta arbete? Jag vet att det är mycket varierande och fortfarande på ett stadium som inte håller för den verklighet som vi ska möta.

För tids vinnande nöjer jag mig med att ta upp bara två av de punkter som finns i överenskommelsen och där vi väntar på lite aktivitet. Moderaterna kommer också fortsatt att ta arbetet mot terrorism på stort allvar. Vi kommer att följa upp varje del av överenskommelsen, och vi är beredda att göra mer där så behövs. Det är viktigt att samhället står upp starkt mot denna typ av kriminalitet och att vi försvarar det öppna och fria samhället i varje stund och varje dag.

(Applåder)

I detta anförande instämde Erik Ottoson (M).


Anf. 24 Lawen Redar (S)

Herr talman! Vad gör vi när samma idéer som har försökt utplåna visionen om oss har kommit tillbaka, när det börjar sätta sig i hederliga människors näthinna, när språket plötsligt förändras, när människans vilja till förståelse och tillit alltmer begränsas och när slutsatserna landar i att vi är så pass olika att vi inte längre kan leva sida vid sida med ömsesidig respekt? Vad gör vi när det är pluralismen som blir hotet och inte enfalden, när vi lever så segregerat och ojämlikt att stereotypa berättelser blir den andres sanning, när fördomen blir så djupt rotad att vi till slut börjar känna hat och mobiliserar oss mot varandra och blir övertygade om att vi med våld har rätt att utplåna mångfalden?

Det här var det som hände i Norge sommaren 2011. Anders Behring Breivik, som först var engagerad i Fremskrittspartiet och sedan i det mer högerextrema forumet Nordisk.nu blev slutligen radikaliserad i sin ultranationalism till den grad att han utförde Nordens kanske värsta och mest brutala terrordåd i modern tid.

Varför jag tar upp det här, herr talman, är för att terrorattentatet fortfarande kryper in i skinnet på mig. Måltavlan var Arbetarpartiet och AUF, de norska socialdemokraterna, som han hävdade var orsaken till det mångkulturella samhället som skulle bekämpas. 69 personer mördades på Utöya och 110 skottskadades.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Mycket av Breiviks ideologiska grund går även att utläsa i höstens attentat i Paris.

Platsen där unga hipsters, aktivister, hiphopare och kulturintresserade av olika härkomster och sociala bakgrunder blev måltavla för terrororganisationen Daishs dåd. Terroristerna riktade inte sitt hat till högerextrema antimuslimistiska krafter i Europa utan mot konsertlokalen Bataclan, känd för att vara Paris progressiva hjärta med besökare av olika härkomster och boende i olika delar av staden.

Slutsatsen av dessa avskyvärda terrordåd är att det är det öppna, demokratiska mångfaldssamhället i sig som verkar utgöra det största hotet mot det totalitära samhälle som terroristorganisationer och terrorister i dag vill skapa. Deras ideologi grundar sig i att mörda dem som agerar för mångfalden eller lever i den. I Syrien och Irak attackerar Daish minoriteter såsom judar, kristna, shiamuslimer, kurder och ezidier i syfte att skapa den så kallade rena staten - en ideologi inte långt ifrån Breiviks eller den svenska högerextremismens.

Därför måste kampen mot terrorismen i dag vara en kamp mot brottet i sig men också dess grundläggande orsaker och ideologi. Internationellt sett handlar det om att bekämpa terroristorganisationerna tills de faller. Det gör vi genom att delta i den internationella koalition som bildats i syfte att militärt bekämpa Daish men även Boko Haram. Det gör vi genom att verka för stabilitet och politiska lösningar, inte minst i Irak och Syrien. Och det gör vi genom att ta nationellt ansvar för kontraterrorismen i form av att förebygga, förhindra och försvåra, stoppa finansieringen, deltagandet och stödet till terroristorganisationer.

Här hemma i Sverige handlar det också om en politik för social sammanhållning mot segregation, klyftor och ojämlikhet. Men även om terrorismen faller eller om misstänkta terrorister tillfångatas finns det risk för att dess ideologi överlever. Därför måste ett av de viktigaste inslagen i kontraterrorstrategin vara att utmana terrorgruppernas och terroristernas världsåskådning. I världen i dag innebär det en kamp mot rasismen i alla dess former och värnandet om pluralismen, rättstatsens principer och demokratin.

Herr talman! Vad vi ska diskutera i dag är justitieutskottets betänkande om ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte som syftar till att skapa en effektiv straffrättslig lagstiftning för att kunna motverka terrorismbrottet. Genom de förslag som finns i betänkandet uppfyller Sverige dels de krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 om utländska terrorstridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendationer om finansiering av terrorism.

Lagstiftning på området är helt nödvändigt då lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, också kallad rekryteringslagen, samt lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen, inte räcker till. För att tillgodose åtagandet i resolutionen men även rekommendationerna behövs alltså nykriminalisering och andra lagändringar.

Det som föreslås i betänkandet är följande:

För det första föreslås en ny straffbestämmelse som ska införas i rekryteringslagen och som ska omfatta den som tar emot instruktioner och utbildning i avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet, om instruktionerna syftar till att främja sådan brottslighet och personen på något sätt agerar i form av att ta emot den typen av utbildning. Självutbildning, deltagande i utbildning i humanitär rätt eller mottagande inom ramen för en militärtjänst omfattas inte av straffansvaret, och det är viktigt att betona.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

För det andra föreslås ytterligare en straffbestämmelse i rekryteringslagen där regeringen vill kriminalisera gärningen att resa eller påbörja en resa till annat land än det land man är medborgare i, om avsikten är att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet eller ta emot instruktioner och utbildning i detta syfte.

För det tredje föreslås en ny straffbestämmelse i finansieringslagen som ska omfatta den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom för att användas för resa i terrorismsyfte. Mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att främja annans resa ska också kriminaliseras.

För det fjärde föreslås en straffbestämmelse i finansieringslagen beträffande den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas av en person eller sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Det framgår slutligen av betänkandet att brotten ska kunna upptas i svensk domstol om brotten begåtts av svensk medborgare utomlands eller av utlänning som befinner sig i Sverige. Brotten är alltså undantagna kravet på dubbel straffbarhet i brottsbalken.

Dessutom ska elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt hemlig kameraövervakning få användas i förundersökningen, vilket kommer att underlätta polisens arbete.

Herr talman! Det finns en del reservationer i ärendet som jag skulle vilja kommentera. Den första avser reservation 1 av Vänsterpartiet som för det mesta handlar om de inskränkningar som lagförslaget innebär beträffande grundlagsskyddade rättigheter men även de fri- och rättigheter som skyddas av Europakonventionen.

Mot bakgrund av detta har konstitutionsutskottet haft möjlighet att reda ut frågorna och samtidigt se vad det är som landar i de här betänkligheterna.

Vad de har landat i är att det är angeläget för Sverige att ha en välavvägd lagstiftning för att kunna motverka terrorismen. De har också landat i att vissa begränsningar får göras av våra fri- och rättigheter om begränsningen är proportionell. KU menar att begränsningen av informationsfriheten och rörelsefriheten, som det här kommer att handla om, samt ingreppen som görs av den personliga integriteten är nödvändig i förhållande till de fördelar och vinster som kan uppnås med åtgärderna. I övrigt menar både regeringen och KU att föreningsfriheten inte begränsas med lagförslaget.

Reservation 9 av Liberalerna och Sverigedemokraterna avser kriminalisering av förberedelse av resa. Jag yrkar avslag på reservationen med motiveringen att det inte behövs ett försöksbrott då betänkandet i sig innebär en kriminalisering i ett tidigt stadium. Betänkandets förslag skulle innebära att vi exempelvis ska kunna stoppa människor som befinner sig på en flygbuss, medan Liberalerna och Sverigedemokraterna vill göra det kriminaliserat redan att köpa biljetten. Det är ett exempel på hur långtgående skillnaderna är. Men de är ändå inte så jättestora, för vad som här måste bedömas är proportionaliteten i det vi kriminaliserar, hur långtgående det ska vara. För att kunna upprätthålla principen mellan våra grundlagsfästa friheter och den kriminalisering vi vill göra kan vi inte gå hur långt som helst, men vi går ändå väldigt långt i det här förslaget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Avslutningsvis vill jag kommentera tillkännagivandet av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om återkallelse eller tillfälligt indragande av pass. Partierna hävdar att de vill öka möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som på sannolika skäl är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte.

Här yrkar jag avslag främst för att partiernas förslag är mjukare än den befintliga lagstiftningen. Den som på sannolika skäl är misstänkt för att ha påbörjat en resa med terrorismsyfte går ju med lagförslaget att häkta. Alternativet är att personen kan få passet beslagtaget, vilket utgör ett alternativ till häktning. Dessutom har regeringen överlämnat en proposition med förslag om åtgärder mot missbruk av svenska pass. Därför saknas det enligt min mening anledning för riksdagen att göra något tillkännagivande i frågan.

Herr talman! Med betänkandet avser vi att förhindra terrorismen. Det gör vi genom att stå upp för det samhälle med demokrati och mångfald som vi alla värnar om, men samtidigt också genom att bistå vår rättsstat med de verktyg som krävs för att bekämpa brottsligheten.

Därför yrkar jag bifall till förslaget till beslut i betänkandet. Jag ställer mig bakom reservation 13, även om jag inte kommer att yrka bifall till den, och yrkar avslag på alla andra reservationer.

(Applåder)

I detta anförande instämde Arhe Hamednaca (S).


Anf. 25 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det kan förefalla lite märkligt att begära replik när vi i huvudsak är överens om propositionen, men det finns flera saker att fundera över i detta allvarliga ämne.

Problemet är att göra verkstad och säkerställa att vi faktiskt stoppar människor från att resa och rekryteras. Vi kan ha en stor debatt om orsaker, samband och allt det långsiktiga, men den praktiska frågan hur vi stoppar människor från att ge sig iväg är värd att fundera över.

Det är riktigt att det finns regler där man kan återkalla pass och häkta. Men det är ett stort problem att samhället verkar rätt handlingsförlamat när det gäller att faktiskt ingripa. När en ung människa är på väg och föräldrarna står där och vill ha någons hjälp att göra något vore det radikala att ta passet direkt. Det går att göra mer på detta område, och det är det vi signalerar.

När det gäller kommunerna, vad planerar regeringen för att säkerställa att det händer något? Vi har listor på personer som har rest iväg och kommer tillbaka. Vi vet att det föds barn i dessa terroristläger som kommer att följa med föräldrarna tillbaka till Sverige. Det kommer att bli en radikal utmaning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

I december var vi överens om att det skulle göras mer för att säkerställa att kommunerna vet hur de ska jobba. Men det har inte hänt något. När kan vi förvänta oss ett resultat i denna fråga?


Anf. 26 Lawen Redar (S)

Herr talman! Det känns bra att många av oss är angelägna om att komma till rätta med denna problematik - och framför allt att vi ser den.

När det gäller arbetet i kommunerna är det mycket som ska till. Den tidigare regeringen tillsatte en samordnare som arbetar med frågorna. Vi har utökat samordnarens mandat och resurser så att denne ska kunna arbeta vidare med frågan.

Utredaren har lagt fram ett förslag om en nationell stödlinje för anhöriga så att de kan kontakta någon och få hjälp om något inte verkar stämma med barnen.

Kommunerna följs också upp av samordnaren med medarbetare i syfte att lägga fram kommunala planer för hur man ska tackla dessa utmaningar.

I mångt och mycket krävs en polisiär insats. Säpo har god kontakt med de olika distrikten i polisorganisationen för att kunna tackla dessa utmaningar. Vi förstärker i och med denna lagstiftning möjligheten till utredning, hemlig avlyssning och så vidare för att polisen ska känna att man har mandat att reda ut.

Mycket arbete görs, och kommunerna är på gång. Vissa kommuner har kommit längre i arbetet, men vi ska självklart följa upp så att samtliga kommuner tar frågan på allvar och tar fram kommunala strategier för att kunna hantera frågan.


Anf. 27 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det är utmärkt att det ska göras något. Jag vill se konkreta initiativ i praktiken. Vi har rapporter om personer som både har kommit tillbaka och vänt och som ställer till det i närsamhället när de återvänder. Detta är otroligt angeläget. Det är inte till att fundera över några planer, utan det är till att börja arbeta.

Jag håller med om att polisen har en viktig uppgift. Problemet är att svensk polis går på knäna, och man har begärt resurser.

När det gäller just den fråga vi nu behandlar har polisen i sitt remissvar understrukit att man är bekymrad över att säkerhetspolisen inte kommer att få tillräckligt med underrättelseinformation för att klara sitt uppdrag. Då kommer den lokala polisen, som ofta ska hålla ögonen öppna, nämligen inte att ha den information som krävs.

Detta måste vi vara observanta på, och det inkluderar det jag lyfte upp om hemlig dataavläsning, att kunna läsa av information och kommunikation på ett sådant sätt att man har underlag för det konkreta arbetet.

Vad jag efterlyser är lite mer verkstad när det gäller det vi har kommit överens om att åstadkomma, och en av oppositionens uppgifter är att jaga regeringen så att vi punkt för punkt genomför det vi har kommit överens om. Det lär nämligen dyka upp nya bekymmer som vi behöver ta tag i därutöver.


Anf. 28 Lawen Redar (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Herr talman! Jag vill inte göra en konfliktfråga av detta, men när vi talar om verkstad är det viktigt att påminna sig om att regeringen kom till ett tomt bord på området när den tillträdde, bortsett från den samordnare som tillsattes av den tidigare regeringen.

Därefter har vi arbetat kraftfullt i frågan. Det har tagits fram en nationell plan för att försöka bekämpa terrorism, och vi har samarbetat med borgerligheten och andra partier för att hitta åtgärder för att bekämpa terrorism.

I dag kriminaliserar vi resandet, vilket gör att återvändandet förhoppningsvis inte kommer att vara ett stort problem. Men vi kommer självklart att titta närmare på hur denna lagstiftning implementeras i arbetet.

Det här är ett sätt att gå vidare i arbetet, men vi stannar inte där. Vi fortsätter att utveckla, och det kommer att läggas fler åtgärder och förslag på riksdagens bord. Det kan borgerligheten och inte minst Beatrice Ask definitivt förvänta sig av oss.


Anf. 29 Kent Ekeroth (SD)

Herr talman! Jag står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 11 och 14.

Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna efterfrågar lagskärpningar när det gäller det mesta inom justitieutskottets beredningsområde. Kraftigt skärpta straff och utökade befogenheter för hela rättsväsendet är centralt. På sikt, i regering, vill vi ha en tillsättning av en polischef som vill och vågar göra sitt jobb, tar tuffa beslut och inte viker sig för en vänsterliberal opinion, ofta orkestrerad av våra vänsterliberala medier.

Vi har länge tjatat om riktiga livstidsstraff, kraftigt skärpta straff för våldsbrott, sexualbrott, tillgreppsbrott, såsom inbrott, och mycket annat.

Vi har föreslagit ökade befogenheter för att stävja upplopp som existerar på grund av att de sju andra partierna har hållit våra gränser helt öppna för kriminella och för invandring.

Vi vill se möjlighet till undantagstillstånd i förorter och på andra platser. Vi vill ha en lymmellagstiftning och tillåta användning av vattenkanoner, gummikulor, tårgas och så vidare för att visa dem som försöker bygga upp parallella samhällen vem som bestämmer i vårt land.

År ut och år in har vi tjatat om utvisning av kriminella utlänningar, både genom utlänningslagen och lagen om särskild utlänningskontroll. Alla andra sju partier har varit nöjda med en ordning där en överväldigande majoritet av de kriminella utlänningarna får stanna i landet. De senaste uppgifterna visar att 83 procent av de utlänningar som begår brott och hamnar i fängelse i Sverige får stanna.

Vi har tjatat och tjatat och tjatat. Det är inte nog med att de andra sju partierna har röstat emot våra förslag. De har även aktivt debatterat mot oss och försvarat en ordning där mördare kommer undan med två tre år i fängelse, ibland för att de är unga. De har försvarat en ordning där grova våldtäktsmän inte blir utvisade trots domar på fem år - detta hände nyligen i Ludvika - där knivmördare kommer ut på obevakad permission efter tio månader och så vidare.

I en del av dessa frågor har vi nu fått med oss andra partier. Det finns många exempel, och vi återkommer till dem i senare debatter. Bland annat gäller det ungdomsrabatten för 18-21-åringar. Här får vi förhoppningsvis en majoritet i utskottet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Men i dag handlar det alltså om terrorresorna. Jag roade mig med att söka på "terrorresor" på riksdagens hemsida. För år 2012 fick jag två träffar, en i en interpellation och en i ett protokoll med anledning av interpellationen. Det var jag som ställde den interpellationen till dåvarande regering. Det fanns inget annat, inga motioner eller någonting. Det enda parti som tog upp frågan var Sverigedemokraterna.

Jag frågade då om regeringen ansåg att "dagens lagstiftning gällande så kallade terrorresor är tillräcklig". På grund av förhinder kunde jag inte närvara vid den debatten.

År 2013 ställde jag samma interpellation igen. Även detta år var det bara SD som tog upp frågan om terrorresor.

Vad sas då i denna interpellationsdebatt i april 2013?

Jo, alliansregeringen menade att "den svenska lagstiftningen i sig är förhållandevis väl utformad och inte på något sätt sticker ut i negativ riktning i den internationella gemenskapen".

I sitt tredje inlägg sas från regeringen: "Däremot kan man göra som vi har valt att göra i Sverige: ha tydliga lagregler som förbjuder uppmaning till, rekrytering till och finansiering av den här typen av verksamhet. Det tror jag ändå fångar in de problem Kent Ekeroth och jag är överens om att vi behöver arbeta med. Jag tycker inte att våra erfarenheter så här långt visar på att det skulle vara fel. Mitt budskap är alltså att det inte i första hand är lagstiftningsåtgärder jag tror behövs."

I det avslutande inlägget sas från regeringen i april 2013: "Vår lagstiftning tar väldigt mycket sikte på just dessa aktörer, vilket jag tror är oerhört viktigt. Jag menar att den lagstiftningen är riktig och väl fyller sin funktion."

Herr talman! Jag citerar denna debatt som hölls i april 2013, som var på väg att hållas i december 2012, just för att visa på ett genomgående problem i Sverige med de andra partierna. Det finns en bristande förmåga till analys av verkligheten, ärligt talat.

Den arabiska våren, när medierna slog upp den myten, hyllades unisont av de andra sju partierna och medierna. Anledningen till att man gjorde det med den arabiska våren, och till exempel terrorresorna som ingen reagerade på, invandringen och mycket annat, menar jag har sin grund i en kombination av snällism och naivitet. De två går ofta hand i hand.

Sverigedemokraterna förutsåg på ett tidigt stadium allt detta. Det gäller inte minst problemen med terrorresorna. Vi försökte få till en förändring, men vi talade för döva öron.

Jag fortsätter min lilla sökning på riksdagens hemsida. År 2014 var det fortfarande rätt skralt med förslag. Detta år hakade dock Kristdemokraterna på med en motion på området, och SD uppmärksammade såklart det för tredje året i riksdagen.

Hösten 2015 exploderade intresset för terrorresor. Då lade helt plötsligt alla allianspartier fram en gemensam motion, och det kom lite enskilda motioner. Vi lade fram ett flertal motioner i flera olika utskott.

Herr talman! Vad vi kan konstatera är att Sverigedemokraterna har varit väldigt förutseende när det gäller detta, och det har inte de andra partierna. De rödgröna gjorde i likhet med Alliansen heller ingenting under den förra regeringen. Det var inte några motioner eller något agerande för att skärpa lagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Hade de rödgröna velat göra det så hade vi haft ett tillkännagivande under den förra regeringen, men det hade vi inte. Jag misstänker att det hade varit svårt, eftersom Vänsterpartiet inte är intresserat av att göra något över huvud taget. Miljöpartiet på den tiden hade med största sannolikhet inte heller varit intresserat av att göra någonting.

Nåväl, sent ska syndaren vakna. Men det är bättre än att inte vakna alls. Som framgår av betänkandet välkomnar vi att det äntligen ligger ett förslag på riksdagens bord. Förslaget innebär, som tidigare talare har varit inne på, att det införs ett straffansvar för dem som tar emot utbildning, påbörjar en resa och ett finansieringsbrott för den som finansierar en resa eller som finansierar en person eller en sammanslutning.

Förslaget är bra och tar många bra steg framåt, men det fattas enligt Sverigedemokraterna en del saker. Vi har sju reservationer i betänkandet, och alltså sju förslag som majoriteten inte stöder.

Bland de förslagen är höjda straff. Det är ganska vanligt att höra från Sverigedemokraterna. Vi vill höja straffen både för normalgraden och för grovt brott, och vi vill att undantaget för ringa brott ska tas bort. Det finns remissinstanser som håller med oss där.

Vi stöder också en reservation om att en kriminalisering av medverkan i andra stödfunktioner inom en terrorstämplad organisation ska ingå. Det gör vi av den enkla anledningen att vi har haft det förslaget i tidigare motioner.

Reservation 9, som jag inte yrkade bifall till, handlar om kriminalisering av förberedelse av resa. Vi stöder reservationen i betänkandet av samma anledning. Det står i det särskilda yttrandet. Vi har haft tidigare motioner som har behandlat exakt samma sak.

Vi vill också se en utökning av kriminalisering av propaganda för terrorism. Det förslaget har vi också lagt fram tidigare. Vi menar att det bör utredas. Det finns andra länder i vår närhet, till exempel Tyskland, som har en sådan lagstiftning där vi kan se hur en utvidgning kan ske. Det gäller till exempel att oaktsamhet kan vara tillräckligt eller att specifika organisationer eller symboler kan förbjudas.

Vi har även en reservation om hemliga tvångsmedel. Säkerhetspolisen och vanliga polisen bör ha möjlighet att använda preventiva tvångsåtgärder och inhämta elektronisk kommunikation även för normalgraden av de föreslagna brotten.

Utöver de reservationer som jag nämnde har vi de två som jag yrkade bifall till, nämligen de som handlar om resor till en persons medborgarskapsland samt att dra tillbaka medborgarskap för terrorister. Jag ska avslutningsvis beröra dem lite kort.

Regeringen vill alltså i propositionen inte kriminalisera terrorresor som går till en persons medborgarskapsland. Varför? Jo, deras resonemang är att rätten att resa in i ett land utgör en grundläggande fri- och rättighet och att "den inte kan inskränkas". Det intressanta är att regeringen samtidigt erkänner att "Även om en sådan straffbestämmelse inte uttryckligen förbjuder någon att resa in i sitt medborgarskapsland skulle kriminaliseringen innebära en handlingsregel med motsvarande innebörd."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Det stämmer inte, precis som de själva säger. Det hindrar inte någon inresa. Det handlar om att straffa någon. Det finns ingenting i internationella regler eller konventioner som förhindrar det. Det är någonting som vi konstaterade i utskottet. Andra länder i EU ser det på samma sätt som Sverigedemokraterna. Man kan straffa människor även om de åker till sitt eget medborgarskapsland. Det är egentligen inte så konstigt.

Tänk er själva: En syrisk medborgare invandrar till Sverige och får sin hemvist eller medborgarskap här. Personen beslutar sig för att göra en så kallad terrorresa till Syrien. Då menar de andra partierna, och inte minst regeringen, att en sådan person vid återvändande inte ska straffas enligt reglerna. En fullfjädrad terrorist ska alltså få kaffe och bullar av välfärdsstaten Sverige när han kommer hem för att de andra politikerna i denna kammare som vanligt övertolkar till de kriminellas fördel.

Det gör inte Sverigedemokraterna. Därför anser vi självfallet att det ska vara kriminaliserat om man gör en terrorresa även om det är till ens eget medborgarskapsland. Det verkar vara flera andra länder i Europa som stöder den tanken.

Slutligen finns ett SD-förslag som är lanserat sedan tidigare om att dra tillbaka medborgarskap för terrorister. Jag vet att Morgan Johansson redan har sagt nej till det i en frågestund. Han tyckte att det var ett jättekonstigt förslag. Häromdagen röstade man i Frankrike igenom ett sådant, och man har sedan tidigare gjort det i Storbritannien. Så konstigt var det inte.

Inget av de andra partierna stöder heller detta förslag. Man vill alltså behålla dem som invandrat till Sverige och sedan begår terrorhandlingar. Varför, kan man undra? Samma sorts problem ser vi generellt sett beträffande utvisning, som jag var inne på i början av anförandet. Utvisning används alldeles för sällan i detta land. För SD är det rätt självklart att man ska kunna dra tillbaka medborgarskapet och slänga ut dessa personer ur landet fortast möjligt efter avtjänat straff, och helst att de avtjänar straffet i sitt hemland eller något annat land.

Herr talman! Det blev ett långt anförande, men det får det vara värt ibland. Sammanfattningsvis kan jag väl säga att det var på tiden att någonting händer och att SD visade vägen. Vi vill gå längre, som jag har redogjort för här. Det kommer inte att hända i dag. Men jag är ganska säker på att vi till slut, precis som med många andra av SD-förslagen genom åren, kommer att få se de andra politikerna anpassa sig till våra förslag igen. Det är givetvis något som vi välkomnar.


Anf. 30 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Jag tycker nästan att det är lite roligt att lyssna på Kent Ekeroth av det enkla skälet att i varje anförande i varje typ av ärendedebatt är temat att Sverigedemokraterna alltid har tyckt rätt och alltid har lagt fram alla förslag tidigare än någon annan, och över huvud taget är det ingen som lyssnar på dem. Det är faktiskt inte sant.

Det är intressant med den historiska exposén. När det gäller terroristresorna har det pågått en diskussion. Också jag har läst på vad vi hade för interpellationsdebatter under den förra mandatperioden. Svensk lagstiftning mot terrorism avviker i ett generellt perspektiv inte i negativ riktning. Det är helt korrekt. Vi har en ganska långtgående lagstiftning sedan ganska många år tillbaka, vilket jag också påpekade i det interpellationssvaret.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

När det sedan gäller frågan om terroristresor, eller resor för att strida utomlands, har vi i Sverige ganska många historiska erfarenheter. Det finns svårigheter i avgränsningarna. Jag deltog i ganska många diskussioner med många olika partiföreträdare om hur man ska se på det.

Det uppdrag som sedan blev det förslag som vi har i dag har en andra del som handlar om ett vidare perspektiv på resor för att delta i strid utomlands som är om möjligt mer komplicerat. Det är en frågeställning som man måste se på.

Jag tycker att historia är intressant och att det är jättespännande att läsa riksdagens protokoll. Men nu handlar det om vad vi gör här och nu! Jag måste säga att det är lite märkligt med förslag som till exempel det om medborgarskap, där Sverigedemokraterna tycker att man ska ta ifrån folk deras medborgarskap till och med om de är statslösa. Var ska vi göra av dem? Jag läser i förslaget att det bör upprättas avtal med andra länder dit man kan skicka folk. Vem skulle vi upprätta avtal med?

Det är så orealistiskt. Det är inte ens vettigt. Det tycker jag är en svaghet ni borde arbeta lite mer med, Kent Ekeroth, eftersom ni enligt er egen uppfattning har rätt i alla frågor.


Anf. 31 Kent Ekeroth (SD)

Fru talman! Jag vill poängtera, Beatrice Ask, att jag tycker att mycket av det ni i Moderaterna har gjort - framför allt sedan ni hamnade i opposition - är bra. Ni gjorde också mycket bra i regeringen; ni skärpte vissa lagar, även om det inte var tillräckligt, och ni hade rätt ambitioner på många sätt. Om jag får säga det tycker jag också att Beatrice Ask var en rätt bra minister i den regeringen. Det finns ganska många ministrar i den regeringen jag inte är så glad på, kan jag säga, men Beatrice Ask är kanske inte en av dem jag främst tänker på. Det kan vi konstatera.

Jag vill dock ändå ha historien rätt. När det gäller att gå upp i en talarstol och kritisera regeringen för att ha agerat för lite, för sent och så vidare kan jag hålla med om det i vissa fall, men historiken är de facto att den förra regeringen var ganska nöjd med terrorreglerna. Under åtta år hände ingenting med dem. Sedan förstår jag att det är en process ibland, men Alliansen satt ändå i regeringsställning i åtta år. Det tycker jag att de som tittar på debatten och hör vad Alliansen och Moderaterna säger ska ha i åtanke.

När det gäller Sverigedemokraternas förslag om att göra folk statslösa är det som sagt ett förslag där vi hämtat inspiration från Storbritannien. Där finns detta lagförslag. Det finns flera anledningar till att vi vill kunna göra någon statslös. Bland annat har personen då ingen rättighet att rösta och påverka i det här landet, vilket i sig är viktigt. Om man inte kan utvisa dessa personer får man hålla dem inlåsta tills de antingen lämnar självmant efter avtjänat straff, eller också ska de hållas inlåsta. De ska dock inte gå fria i Sverige. Det är en central princip.

När det gäller det realistiska i att hitta något land att utvisa dem till får vi ju se. Jag tror inte alls att det är omöjligt. Det slöts avtal mellan Gaddafi och Italien tidigare om att stänga gränsen för invandrare, och i dag skickar man fångar från Norge till andra länder för att de ska avtjäna sina fängelsestraff där. Ingenting är omöjligt, och man måste åtminstone försöka.


Anf. 32 Beatrice Ask (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Jag vet inte om jag ska tacka för komplimangen.

När det gäller om det finns länder man kan sluta avtal med skulle jag vilja se de länderna. Jag skulle också vilja se om det är förenligt med de internationella konventioner vi har undertecknat att sluta avtal med de länder som möjligen skulle kunna tänka sig att ta emot den typ av personer vi diskuterar. Jag tycker alltså fortfarande att det är helt orealistiskt.

Det hände ingenting under Alliansens tid, säger Kent Ekeroth. Det är faktiskt inte sant. Vi förstärkte polisens resurser, vilket var helt nödvändigt. Det är återigen en situation inom svensk polis där resurserna är otillräckliga. Vi säkerställde att polisen till slut ändå fick tillgång till underrättelseinformation via signalspaning. Vi permanentade de hemliga tvångsmedlen. Vi lade fast de första handlingsstrategierna vad gäller terrorism. Jag kan göra listan väldigt lång.

Visst gjorde vi en hel del, men man kan alltid göra mer. Det intressanta är dock här och nu, och det är skälet till att jag i mitt anförande lyfte upp den överenskommelse som är gjord med regeringen och där det finns nya saker att faktiskt bocka av. Vi måste till exempel få in hemlig dataavläsning. Den utredningen måste tillsättas, för vi måste ha underlag för det. Jag är bekymrad över att polisen förmodligen har fått sämre förutsättningar att utreda de brott som kan begås när folk reser iväg till Syrien, Irak och andra ställen. Det finns en rad sådana saker vi måste arbeta med.

Problemet är dock att ni fokuserar så mycket på historia och så lite på den dagsaktuella situationen, Kent Ekeroth. Det vore naturligtvis frestande att fråga hur ni tänker hantera de människor som återvänder. Jag tror att svaret är att de ska utredas och lagföras, och där är vi helt överens. Men det finns massor av problem man måste ta tag i för att se till att få underlag och att dessa personer faktiskt hanteras på ett vettigt sätt. En och annan kanske inte heller har begått något brott - det kan vara barn som behöver stöd för att överleva.


Anf. 33 Kent Ekeroth (SD)

Fru talman! När jag sa att ingenting hände syftade jag just på terrorresande. Jag syftade inte på det andra Beatrice Ask tog upp och som är bra saker alliansregeringen gjorde. Det nämnde jag också i min första replik.

Det finns bra saker alliansregeringen gjorde, och det var sådant som vi när vi satt i riksdagen också stödde i stor utsträckning. Det gäller detta med att permanenta hemliga tvångsmedel och allt vad det nu är. Det stödde vi, för vi tyckte att det var bra förslag. Jag hänvisade dock till vad den här debatten handlar om, nämligen terrorresorna. Där gjordes tyvärr inte så mycket som hade kunnat göras. Det är helt korrekt att man ofta kan göra mer - det gäller allting - men i det här fallet tycker jag ändå, vilket framgick av den debatt vi hade med regeringen vid den tiden, att det gjordes för lite.

När det sedan gäller om det är realistiskt eller inte med sådana avtal återstår det ju att se. Det är nämligen ingen som har testat. Vi menar att man ska testa, och vi menar när det gäller utvisning generellt sett att man måste ha fler avtal med fler länder för att kunna utvisa människor dit och låta dem avtjäna straffet där. Det är något vi har efterfrågat i flera år och i flera olika motioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Detta är centralt för Sverigedemokraterna. Vi anser inte att terrorister ska vara medborgare i vårt land, och vi anser inte att folk som har invandrat hit ska få förmånen att stanna. Vi anser inte att man bara för att man råkar vara medborgare i Syrien och i Sverige, eller kanske har sin hemvist här, ska kunna åka till Syrien och få terroristutbildning - träna och hålla på - och sedan komma tillbaka till Sverige och slippa straffansvar när man kommer hit.

Jag kan inte förstå att inget av de andra sju partierna stöder detta. Jag hade förväntat mig att Alliansen, eller åtminstone något parti i Alliansen, skulle se vitsen med att de ska åka fast även om de till exempel råkar vara medborgare i Syrien. Det ser vi som helt naturligt. Varför skulle svenska folket acceptera att dessa personer inte får något straff bara för att de råkar vara medborgare i Syrien? Det förstår inte jag.


Anf. 34 Mats Pertoft (MP)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande. Jag står fast vid vår reservation från S och MP, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till den.

Jag är väldigt glad att vi i dag faktiskt kan ta beslut i frågan om finansiering av terrorresor. Jag är glad att vi i botten har en bred blocköverskridande överenskommelse om detta och att vi gemensamt kan gå vidare i denna fråga. Det är nämligen väldigt viktigt, också för just rättsmedvetandet i vårt samhälle, att vi kan skapa lagar som stämmer med den avsky många av oss känner inför terrorism.

Detta gäller oberoende av var denna terrorism kommer ifrån. I dag diskuterar vi Daish/Isis väldigt mycket, men vi ska inte glömma all annan terrorism. Min kollega Lawen tog upp Breivik och det fruktansvärda terrordådet. Längre tillbaka kan vi se terrorism från olika ideologiska sidor som vi inte får glömma. Det måste kunna beivras oberoende av var terroristerna kommer ifrån och var de hör hemma, över hela världen. Därför är det viktigt att vi tar dessa beslut i dag.

Det är dock också viktigt att vi balanserar. Riksdagens och även regeringens uppgift är nämligen att se till att vi hittar det ord och den balans jag i dag ofta saknar i den svenska debatten. Vi har i Sverige ett unikt ord som jag är väldigt stolt över och som lär ha sina anor från vikingatiden. Det är ordet "lagom". Det där mjödkruset man skickade runt i ringen skulle räcka lite till alla. Det handlar om att balansera ytterligheterna, och det tycker jag görs på ett bra och professionellt sätt i detta betänkande.

Detta är svåra frågor. Det handlar om att kriminalisera sådant vi tidigare inte har kriminaliserat, som till exempel resande, finansiering av resande och så vidare. Det gäller de bitar där vi går vidare och där det krävs en balans mellan våra grundlagsskyddade rättigheter, våra individuella rättigheter och det kriminella. Att hitta denna balans är inte lätt. Jag tycker att det i betänkandet finns väldigt bra resonemang om till exempel straffmått. Det är väldigt klokt och visar just på denna svårighet. Man har landat rätt. Då är det viktigt att vi inte trillar i de här fallgroparna. Vi hörde tidigare i debatten att de finns de som alltid tycker att det görs för lite och att vi ska bura in vem som helst. Det här har lyfts fram hela tiden och om och om igen, även när det kanske inte var befogat. Då är det viktigt att vi faktiskt står kvar och skyddar de grundläggande rättigheterna, håller fast vid den svenska grundlagen och ser problematiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Vi kan inte heller låta bli att nu gå vidare och faktiskt straffbelägga dessa saker, för det skulle också vara svårt. Jag kan mycket väl hålla med om att det finns grundläggande orsaker bakom terror. Det finns fattigdom, förtvivlan och orättvisor. Det finns också en rädsla för att inskränka de grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna. Men samtidigt måste vi här gå vidare och tydligt visa att det här inte är acceptabelt i Sverige. Det är just den balansgången som jag menar är viktig. Därför är det bra att vi har nått den här blocköverskridande enigheten.

Sedan kan det hända att vi måste gå vidare. Olika utredningar är på gång. Vi ska vara ödmjuka i den här frågan, och det är viktigt att inte sväva ut och agera för snabbt, för med sådana här komplicerade frågor blir det lätt fel.

Jag hoppas att vi så långt som det är möjligt kan bevara den blocköverskridande enigheten och visa tydligt att Sverige inte är ett land i kaos. I dag låter det i den allmänna debatten som om samhället skulle befinna sig i sönderfall. Vissa krafter vill att det ska se ut så. Det är just så terrorkrafterna fungerar. Terrorns ideologi handlar om att provocera fram ett samhälle i sönderfall där de extrema krafterna kan ta över och servera så kallade enkla lösningar. Men rättssamhället finns i Sverige. Vi bidrar i dag till ett ytterligare steg i detta. Vi tydliggör detta och motsvarar på ett balanserat sätt den debatt vi har i Sverige.

Det är det här som är det viktiga - att möta de extrema krafterna med lagstiftning och sunt förnuft och att hitta balansen. Det menar jag att denna proposition och utskottets betänkande gör.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 35 Johan Hedin (C)

Fru talman! En lagstiftning för att kriminalisera terrorresor är efterlängtad. Tillsammans har sex av riksdagspartierna tagit ett antal steg på vägen för att stoppa terrorismen både här och i andra länder. Jag vill tacka regeringen för att den, i det här fallet, har rott detta i hamn på ett bra sätt. Vi förde gemensamma samtal där alla gav och tog i en konstruktiv anda.

I en värld där demokratins stabilitet utsätts för våldsamma vindar från olika håll är det viktigt att vi tar vårt ansvar som politiker på allvar och finner lösningar på svåra problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den ekonomiska och sociala utvecklingen. Vi måste göra allt vi kan för att motverka terrorism, men det är samtidigt viktigt att lagstiftningen på området är väl avvägd.

En utgångspunkt vid utformningen av sådan lagstiftning är att vi måste följa Sveriges internationella förpliktelser när det gäller såväl åtaganden att kriminalisera vissa gärningar som åtaganden till skydd för mänskliga rättigheter. Det kan vara lockande att ta i med hårdhandskarna i viljan att skydda medborgarna och samtidigt straffa dem som gör sig skyldiga till brott, men här är det vårt ansvar som politiker att ta ett steg tillbaka, räkna till tio och ta ett par djupa andetag. Vi ska straffa dem som vill förstöra vårt samhälle men samtidigt vara försiktiga så att vi inte tar fram en lagstiftning som förstör samhället på ett annat sätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Det finns några saker som denna proposition saknar, och en av dessa, tycker jag, är ett barnperspektiv. Många som reser till andra länder för att ansluta sig till terrororganisationer är fortfarande barn. För några dagar sedan läste vi nyheter om hur barn följer med sina föräldrar och lever ett farligt liv i terroristernas läger. Det finns också de som är precis på väg att bli vuxna, 16-17-åringar, som av vänner eller på internet lockats att ansluta sig till en blodig kamp som riskerar att sluta i ett förstört liv både för dem, för deras föräldrar och för terrorgruppernas offer.

Det sägs att föräldrar aldrig slutar att oroa sig för sina barn. När ett barn föds börjar en oro som aldrig försvinner. Maktlösheten som tonårsföräldrar kan känna när barnen på allvar börjar växa upp kan vara stor, även om det bara handlar om att han eller hon står och hänger vid närmaste korvkiosk. Men hur känns det att ha ett barn som försvinner ifrån en in i en bubbla av en våldsam ideologi? Det måste vara ännu svårare. Att vara förälder till ett barn som dessutom tar steget att resa från Sverige och åka till ett land där han eller hon riskerar att begå fruktansvärda brott och själv bli misshandlad eller dödad måste vara nära nog outhärdligt.

Centerpartiet vill att barnperspektivet ska finnas i alla beslut som tas. Som det är i dag har föräldrar få möjligheter att stoppa sitt barn om det har bestämt sig för att lämna Sverige för att ansluta sig till en terrorgrupp. Vi vill därför se över möjligheterna att kräva förälderns skriftliga tillstånd för att ett barn ska kunna åka utomlands.

Vissa kanske skulle invända att möjligheten för barn att resa handlar om barnets frihet och att barnet självt måste få bestämma om det ska åka utomlands eller inte, men jag håller inte riktigt med. Visst finns det resor som barn ska kunna göra utan att varje gång ha förälderns skriftliga tillstånd. Ett krav på underskrift från föräldern är inte menat att stoppa unga som bor i Öresundsregionen från att resa till skolan eller en tioåring som ska åka på klassresa till Åland. En lagstiftning måste ta höjd för det här. Däremot är det viktigt att föräldrar får en möjlighet att säga stopp om en ung människa är på väg att förstöra sitt liv.

Utskottet har hänvisat till att en passansökan som huvudregel ska avslås om ansökan avser pass för barn under 18 år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande. Det kan hinna hända mycket på de år som ett pass är giltigt. I tonåren är det många som går igenom faser som föräldrarna himlar med ögonen åt. Att man däremot radikaliseras och ger sig iväg för att strida militärt i andra länder är inget att himla med ögonen åt. Det är något de flesta föräldrar skulle ta på största allvar, och de skulle ha en vilja att stoppa barnet från att åka. Vi måste ge dem den makten.

Att en vårdnadshavare kan begära att ett utfärdat pass återkallas är bra, men mellan Sverige och ett antal länder råder passfrihet. Det tycker förstås jag som centerpartist är bra, men det innebär samtidigt att vägen för unga människor som vill resa ut ur Sverige utan en orolig förälders tillåtelse står öppen. Ett krav på skriftligt tillstånd från föräldern skulle skapa ett extra hinder för unga människor som vill lämna Sverige för att begå våldsamma handlingar.

Fru talman! Det terrorhot som världen sedan början av 2000-talet har sett växa måste tas på största allvar. Det finns ett otal teorier kring varför den islamistiska terrorn växer - från utanförskap till rasism, från snedvriden religiös åskådning till frustrerade unga mäns ilska och från ideologi till tron på domedagen eller ett nytt kalifat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Allt som egentligen krävs för terrorism är att någon eller några brinner för en idé och att de ser våldet som en del i strategin för att förverkliga den idén.

Den som begår terrorbrott till exempel i Sverige kommer vi i de allra flesta fall att kunna spåra upp och straffa, men den här lagstiftningen är menad att träffa dem som väljer att begå brott i länder som inte sällan är i sönderfall. I länder där samhället inte längre fungerar som vanligt och där hela byar kanske jämnas med marken och inte ett vittne finns vid liv kommer saken i ett annat läge.

Att vi nu kriminaliserar terrorresor är bra, men det finns en överhängande risk att lagstiftningen blir svår att tillämpa i praktiken. Justitiekanslern har i sitt remissvar flaggat för just detta och särskilt pekat på att beviskraven kan tänkas bli svåra att uppfylla. I min värld är Justitiekanslerns oro för att möjligheterna till lagföring är begränsade oerhört allvarlig och så även att man ifrågasätter värdet av kriminaliseringen. Justitiekanslerns oro bör tas på stort allvar, liksom följderna av om Justitiekanslern visar sig ha rätt. Därför är vårt förslag om att genomföra en översyn inom ett par år inte en så dum idé.

Jag vill inte stå här om två år och debattera varför inte en enda person har dömts enligt den lagstiftning vi nu tillsammans varit med om att ta fram. Jag vill inte stå här och undra hur många som har dött i onödan för att vi inte lyckades spetsa till lagstiftningen mot terrorismresor ordentligt. Om vi kommer till den punkten vill jag hellre vara tryggt förvissad om att en översyn är på gång och att vi är hack i häl på dem som väljer att med våld förstöra livet för oskyldiga människor både här och i andra länder.

Jag vill därför yrka bifall till reservation 2 om en översyn av lagstiftningen. Jag vill även yrka bifall till reservation 12 under punkt 10 om vårdnadshavares tillstånd för minderårigas utlandsresor.

(Applåder)


Anf. 36 Linda Snecker (V)

Fru talman! Terrorism är ett oerhört stort hot mot den fria demokratin. Det är ett hot oavsett om det sker i Syrien, i Paris eller i Trollhättan. Det är ett hot mot demokratin, mot vårt sätt att leva våra liv som vi vill, mot att älska vem vi vill, bo var vi vill och tycka vad vi vill. Eftersom terrorism är ett så stort hot behövs det en effektiv och smart lagstiftning som är enkel att tillämpa.

Men vad vi ser i dag är tyvärr en framstressad symbolpolitik, en symbolpolitik som ropar efter hårdare tag. Det är lätt att det blir så när det sker allvarliga händelser runt om i världen. Men de hårdare tagen kommer inte att hindra någon från att resa och begå dessa fruktansvärda handlingar.

Det kan nästan låta som att vi i Sverige i dag inte har en lagstiftning som förbjuder terrorism. Men så är ju inte fallet. Vi har en lagstiftning. Den är lite krånglig att använda och förstå. Därför vore det lämpligare att utreda den befintliga lagstiftningen så att den kan implementeras i rättsväsendet på ett bättre sätt.

Trots att lagstiftningen är krånglig och kanske lite svår att använda dömdes för några månader sedan två män till livstids fängelse vid Göteborgs tingsrätt för just terrorism. Vi har alltså en lagstiftning som fungerar. I juni kommer det en utredning om just straffansvar. Låt oss invänta den innan vi lagstiftar om enbart hårdare tag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Det här förslaget till beslut som vi debatterar i dag är problematiskt på många sätt. Det handlar om att kriminalisera finansiering, utbildning och resor. Problemet är att man kommer att kriminalisera människors helt vardagliga handlingar. Jag ska nämna några exempel.

Mormor bestämmer sig för att ge pengar till sitt barnbarn. Mormodern kan då bli kriminell om det visar sig att barnbarnet har kompisar eller Facebookvänner som har andra kompisar som är med i olika föreningar som man i Sverige kan tolka som terrorism. Då kan mormodern bli den som har utfört en kriminell handling, oavsett vad hennes tanke var med att ge pengar till sitt barnbarn. Detta låter väldigt krångligt och inte rättssäkert, och det är precis vad det inte är.

Vad som också kommer att kriminaliseras är utbildning. Men ingenstans i förslaget som vi debatterar i dag står det vad utbildning egentligen är för något. Det enda som förklaras är att det ska finnas en utbildare och en mottagare. Så ser det mesta av all kommunikation på internet ut i dag. Det är en som skickar ett budskap och en annan som tar emot det. Det är så vi gör när vi mejlar, är ute på Facebook eller när vi twittrar.

Jag tror inte att det är meningen, men det kan vara så att om man är inne på Youtube och sedan öppnar fel sorts mejl kan det tolkas som att man har genomgått en utbildning i terrorism. Jag tror att vi egentligen inte vill ha en lagstiftning som ska fungera på det här rättsosäkra sättet.

Också resor i terrorismsyfte kommer att kriminaliseras. En person som har bestämt sig för att åka ned och ansluta sig till Daish kan på flygbussen till Arlanda ångra sig och kliva av den. Den personen kan ändå dömas för brott eftersom förberedelser nu kommer att kriminaliseras. Även den som inte utför själva brottet kan straffas. Det här är inte bra. Det kommer att innebära att fler kan komma att dömas för brott som de inte har begått. Det är inte heller rättssäkert, och det är Vänsterpartiets största kritik mot propositionen.

Det här leder inte till lagar som är enkla att förstå och använda. Terrorism är redan förbjudet, och det finns en lagstiftning för det. Men i stället för att förbättra och utreda den skickar man upp ett symboliskt knytnävsslag för att visa handlingskraft.

Vi har också en politisk debatt som bara fokuserar på straffskalor. Hur mycket längre straff ska vi ha för olika slags brott? Det finns ingenting som bevisar, vare sig i nationell eller internationell forskning, att längre straff innebär färre brott. Ändå är det detta som den politiska debatten fokuserar på.

Det är därför som vi i Vänsterpartiet vill avslå förslaget i propositionen. Jag vill yrka bifall till reservation 1.

Jag vill avsluta med att hänvisa till Lagrådet, en av de tyngsta remissinstanserna till det här förslaget. Lagrådet menar att regeringen hade en alltför bokstavstrogen tolkning när man skrev lagförslaget. Vi i Vänsterpartiet kan inte göra annat än att hålla med.

(Applåder)


Anf. 37 Beatrice Ask (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Jag begärde ordet när Linda Snecker från Vänsterpartiet påstod att detta är en framstressad lagstiftning. Vi har tidigare i dag fått kritik för att det har gått alldeles för sakta, men Vänsterpartiet tycker att det här har stressats fram. Sanningen är ju den att frågan har utretts i laga ordning. Förslaget har remitterats enligt alla traditioner och regler som vi har och beretts på ett sakligt sätt. Någon framstressad lagstiftning ligger inte på riksdagens bord. Däremot är den komplicerad, och avvägningarna kan vara besvärliga.

Det är märkvärdigt att Vänsterpartiet bara ser problem. Nu ska stackars mormor som ger presenter till sitt barnbarn bli kriminell. Man ska inte kunna ångra sig om man har påbörjat en resa och allt vad det nu var. När man tillämpar lagstiftningen dömer man utifrån proportionalitet och utifrån regelverket.

Men inte med ett ord ger Linda Snecker besked om vad Vänsterpartiet vill göra för att stoppa att människor beger sig utomlands för att begå terrorhandlingar. Det är nästan 300 personer som har rest från Sverige och som kan förmodas delta i grymheter som vi nästan bara kan ana. Vad vill Vänsterpartiet göra?

Ni kallar det för att vi kastar fram ett hafsigt förslag, men det är ju inte sant. Finns det något besked från Vänsterpartiet om vad ni vill göra? Ni hoppade av en överenskommelse med ett batteri av olika åtgärder som inte var enbart repressiva utan som även gällde att ta itu med orsaker och att arbeta bredare. Det ville ni inte vara med om. Och nu röstar ni emot en lagstiftning som faktiskt ett helt världssamfund har begärt att Sverige ska lagstifta om.


Anf. 38 Linda Snecker (V)

Fru talman! Vänsterpartiet tycker inte att det här är ett bra förslag. Det är inte en bra lagstiftning. Detta kommer inte att motverka att människor åker i väg, och det är faktiskt syftet med lagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att skapa en effektiv rättslig lagstiftning för att kunna motverka terrorism. Vad den däremot gör är att den ökar längden på olika fängelsestraff som man kan dömas till om man skulle bli lagförd i Sverige.

Vi tycker väl egentligen inte att det är en framstressad lagstiftning på det sättet, Beatrice Ask. Förslaget har remitterats, och det har fått otroligt mycket kritik från olika remissinstanser, från Åklagarmyndigheten, från Säpo och från Justitiekanslern. Vi har också hört andra ledamöter i dag lyfta fram att det finns problem med lagförslaget.

Vänsterpartiet var med länge i överenskommelsen, diskuterade och lade fram många konkreta förslag till hur man kunde utforma politiken för att bättre stoppa terrorism. Vi var inte med ända till slutet, och det kanske irriterar vissa, men det handlar också om att stå upp för det som man tycker är rätt.

Det vi tycker är rätt är att vi inte kan kriminalisera den fria tanken. Vi kan inte ha en lagstiftning som är otroligt krånglig att förstå. Problemet är att vi har väldigt få fällande domar och svårigheter att hitta bevisning. Det är där problematiken ligger, och det är därför vi föreslår att se över befintlig lagstiftning och göra den enklare att använda i rättsväsendet. Då kan vi komma till rätta med det oerhört stora problemet med terrorism.


Anf. 39 Beatrice Ask (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Då är vi i alla fall klara över att det inte är framstressat, och det är väl bra. Det är inget hafsverk utan gediget bearbetat, så gott man nu kan bearbeta en lagstiftning. Vi kan naturligtvis ha ett väldigt långsiktigt arbete och ändå hamna fel.

Det här motverkar inte terrorism, säger Linda Snecker från Vänsterpartiet. Nej, men det kan stoppa personer som är på väg att begå terrorhandlingar, och det är värt väldigt mycket. En enda terrorist kan åstadkomma väldigt mycket skada. Om vi kan hindra någon enda eller några från att åka iväg är mycket vunnet. Att ringa in det är naturligtvis en komplicerad uppgift, men jag vågar påstå att remissinstanserna i huvudsak är med på vagnen. Man har bidragit med synpunkter. Linda Snecker nämner Säkerhetspolisen. Deras bekymmer är snarast hur man ska klara av det underrättelsearbete som behövs för att kunna lagföra och ha rätt informationer. Det handlar inte om att man inte vill ha den där lagstiftningen.

Den seriösa invändning som finns är att det kan vara så att det finns personer som drar sig för att prata med polisen om att de misstänker att en ung person ska resa, då de är rädda för kriminalisering. Det är en riktig invändning som man måste bedöma och avväga. Men man måste se att den här lagstiftningen kan förhindra en och annan grymhet. Det är det den ska användas till. Och den är som sagt inget hafsverk.

Men Vänsterpartiet vill inte vara med. Jag deltog i förhandlingarna, och de där många förslagen måste jag säga att jag inte uppfattade. Jag ska dock gå tillbaka i anteckningarna och läsa på. Vi kanske kommer att behöva ytterligare åtgärder framöver. Men jag kommer inte ihåg några förslag som lades fram av Vänsterpartiet.


Anf. 40 Linda Snecker (V)

Fru talman! Jag tackar Beatrice för replikerna. Om hon är osäker tror jag att det vore bra att gå tillbaka till plattformen och titta vad som egentligen hände under förhandlingen. Jag var inte med, men de rapporter jag har tagit del av innehåller bra förslag från andra partier, men också väldigt bra förslag från Vänsterpartiet. Vi har gått en lång väg. Vi har varit väldigt kompromissvilliga vad gäller att komma åt den oerhört allvarliga utveckling som just nu sker i vårt samhälle och som har skett under en längre tid.

I och med konflikterna med Daish belyses detta extra mycket i samhällsdebatten just nu. Det är det jag menar med symbolpolitik - här gäller det för alla partier att få snygga tidningsrubriker och synas i debatten för att visa att de tar det här på allvar. Det är en framstressad symbolpolitik. Det kanske inte var så stressigt när man skrev fram själva lagförslaget. Men det betyder inte att vi tycker att det är bra.

Vad jag inte förstår är varför nästan alla partier tror att man kommer till rätta med terrorism bara man gör straffen längre - bara vi sätter människor i fängelse lite längre kommer saker och ting att lösa sig. Det verkliga problemet är egentligen att hitta bevisningen. Det är jättesvårt att hitta bevisning av krigsbrott, mord och hemskheter som skett i andra länder. Det är oerhört svårt för lagstiftningen och för rättsväsendet att hitta beviskrav. Här har vi en stor problematik, och vi måste fortsätta att prata över partigränserna om hur vi kommer till rätta med beviskraven. Jag läser ur en reservation från de borgerliga partierna: "Det finns en risk för att den lagstiftning som föreslås blir svår att tillämpa i praktiken och att det blir svårt att fullgöra beviskraven." Detta ska vi lösa.


Anf. 41 Lawen Redar (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Jag begärde ordet av två anledningar, men jag tar bara en av frågorna till att börja med.

FN:s säkerhetsresolution begär av nationalstaterna att de ska vidta åtgärder i syfte att bekämpa terrorismen. Det ålägger nationalstaterna gemensamt att agera mot den terrorism som råder i världen för att kunna tackla de globala utmaningar som finns. Hur menar Vänsterpartiet att Sverige ska ställa sig till FN:s säkerhetsresolutioner, som vi gemensamt antar för att kunna tackla globala utmaningar? Hur ska man annars agera som stat om det här åläggs oss? Ska vi strunta i de gemensamma åtagandena?


Anf. 42 Linda Snecker (V)

Fru talman! Jag tackar Lawen för frågan. Vår största kritik mot det här lagförslaget går ut på att det innebär en kriminalisering av den fria tanken. Detta gäller människors vardagliga handlingar. Någonting som människor kanske kommer att göra men som de ändå inte gör kommer att bli kriminaliserat. Till exempel kan det handla om att kliva på flygbussen men sedan ångra sig och kliva av.

Den nya lagstiftningen hjälper inte mot problemet med det låga antalet fällande domar och svårigheten att hitta bevisning. Vi kommer inte åt det problemet. Det hjälper inte att bryta eller minska den rörelsefrihet och informationsfrihet som vi enligt Europakonventionen och regeringsformen har rätt till. Det finns otroligt mycket mer förebyggande åtgärder vi i stället kan vidta.

Jag tror, Lawen Redar, att du och jag är väldigt överens om grundproblematiken med terrorism - varför den finns och vilka yttringar den tar sig. Men vi har lite olika sätt att angripa frågan hur vi ska lösa det hela.

FN:s säkerhetsråd är en tung instans som vi självklart ska luta oss mot. Men i det här fallet blir det en balansgång mellan å ena sidan FN:s rekommendationer och å andra sidan människors rörelsefrihet enligt Europakonventionen och regeringsformen. Jag tycker att Europakonventionen och regeringsformen väger tyngre i arbetet med att motverka terrorism.


Anf. 43 Lawen Redar (S)

Fru talman! Jag ställer mig kritisk till Vänsterpartiets hållning. Jag trodde att motionen mest landade i slutsatsen att det görs inskränkningar avseende de demokratiska friheter och rättigheter vi har enligt vår grundlag och de åtaganden vi har enligt Europakonventionen. Men i dag hävdar man att den här lagstiftningen inte är nödvändig, och det måste jag ställa mig väldigt kritisk till.

Det handlar inte om att begränsa den fria tanken. Det är inte det som framgår av den lag vi i dag ska klubba igenom. Nej, det som framgår med tydlighet är att vi har ett problem med unga människor som radikaliseras och uppmanas att resa till många olika länder för att strida och begå krigsbrott och terrorbrott. Detta måste åtgärdas, och det menar vi kan göras genom att förändra den lagstiftning vi har i dag för att begränsa möjligheten till resandet i sig. Ja, det är en inskränkning av rörelsefriheten. Men detta har vi vägt av, och även konstitutionsutskottet har sagt att det är proportionerligt - därav mitt ställningstagande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Min nästa fråga till Vänsterpartiet är: Menar man på allvar att den här lagstiftningen inte är nödvändig? Hur ska vi då kunna komma till rätta med att människor försöker resa i syfte att begå terrorbrott? Hur ska vi begränsa det? Det här är ett steg i den riktningen. Hävdar Vänsterpartiet någonting annat?


Anf. 44 Linda Snecker (V)

Fru talman! Vi menar att den lagstiftning som finns i dag är effektiv, om än svår att förstå - den ligger i olika lagrum och det är svårt att få en samlad överblick. Den fungerar, men den kan göras bättre.

KU hade en stor debatt den 3 februari om åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot extremism. Regeringen skriver i skrivelsen att det i dag sammantaget "finns goda möjligheter att lagföra den som på olika sätt deltar i en väpnad konflikt". Och det går inte att tolka terrorism på annat sätt än som just väpnad konflikt. Vi har terroristbrottslagen, rekryteringslagen och finansieringslagen. Jag tror att de kan göras bättre, men det sätt som regeringen föreslår är inte det rätta sättet. De nya förslag som finns gällande sådant som resor och utbildning begränsar människors vardag mer än de motverkar terrorism.

Resor är som sagt inte förbjudna i sak. Men de lagar vi har i dag i Sverige, folkrätten, de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen - allt det sammantaget - uppmuntrar inte direkt folk att resa ut och strida för olika väpnade grupper.

Det går att göra mer. Vänsterpartiet ser oerhört allvarligt på den samhällsutveckling som sker i dag. Men just de här förslagen till lagändringar och till åtgärder tror vi inte är den rätta vägen att gå. Vi måste arbeta på andra sätt, och det är en mycket större och längre debatt än vad vi har möjlighet till i dag.


Anf. 45 Kent Ekeroth (SD)

Fru talman! Vänsterpartiet sa att det stora problemet var att det är svårt att hitta bevisning när det gäller terrorism. Men om jag minns rätt har Vänsterpartiet i alla år som jag har suttit i justitieutskottet i princip varit emot alla lagar och initiativ som kan säkerställa bevisning: hemlig avlyssning, signalspaning och vad det nu kan vara. Det gäller alla de här verktygen, bland annat det som Säkerhetspolisen säger sig vilja ha. Det handlar om att man ska kunna använda signalspaning vid förundersökning, till exempel.

De här förslagen har Vänsterpartiet varit emot i alla år. Sedan står Vänsterpartiet och pratar om att vi måste ha bättre sätt att hitta bevisning. Hur går det ihop? Det är den första frågan.

Den andra frågan handlar om att Vänsterpartiet kör den vanliga parollen att högre straff inte hjälper. Låt oss ta ett hypotetiskt exempel! Om det inte fanns några straff för någonting över huvud taget i Sverige, skulle Vänsterpartiet fortfarande stå och säga att högre straff inte hjälper? Eller hjälper högre straff om straffen är för låga? Om man inte skulle ha några straff över huvud taget i Sverige skulle väl till och med Vänsterpartiet säga att högre straff hjälper. Då hade de accepterat premissen att högre straff hjälper om vi har för låga straff. Det vi ska diskutera är: Har vi för låga straff i Sverige?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Högre straff hjälper om vi har för låga straff. Det ligger liksom i sakens natur. Menar Vänsterpartiet att straffen är tillräckliga så som det ser ut i dag i Sverige eller så som det ser ut i dag för terroristbrott, till exempel som det är i den här lagstiftningen?

De två svaren skulle jag vilja ha. Framför allt undrar jag över det som Vänsterpartiet sa om att det är svårt att hitta bevisning, för ni har motverkat det i alla år.


Anf. 46 Linda Snecker (V)

Fru talman! Återigen börjar Kent Ekeroth med någon hittepådebatt i något parallellt universum, där han ställer olika saker mot varandra som vi inte ens debatterar i dag, som inte ens är på tapeten.

Men jag är inte förvånad. Du är för hemliga tvångsmedel. Du vill övervaka mer. Du vill straffa mer. Du vill göra mer. Samtidigt är du emot alla myndigheter i hela Sverige. Du stod här i talarstolen och kallade polisens högsta chef för någon vänsterliberal som driver något slags hemlig agenda. Du kritiserar ständigt myndigheter, och nu vill du ge myndigheter mer befogenheter att gå in i människors liv och att gå in i människors vardag.

Det här, Kent Ekeroth, är hittepåpolitik. Det här är inte seriöst. Du står alltid och kritiserar med motiveringen att myndigheter har någon annan agenda och att det finns ett politiskt korrekt samhälle där man aldrig får säga sanningen. Du älskar att recensera andra. Du älskar att peka på hur andra partier har skött sig samtidigt som du är otroligt glad över att andra partier har gått just Sverigedemokraternas väg i fråga om olika lagstiftningar. Hur ska du ha det egentligen? Hur ska du ha det, Kent Ekeroth?

Bevisningen är ett stort problem. Ja, det är den, och den debatten måste vi ha. Men vad är det som har ändrats på senare tid? Datainspektionen är väldigt kritisk till SOU 2005:38. Det är problematiskt att myndigheter ska få placera trojaner i människors datorer. Och varför ska flera människor övervakas när brotten bevisligen inte minskar för att övervakningen ökar och straffen blir längre? Svara på det!


Anf. 47 Kent Ekeroth (SD)

Fru talman! Det blir lustigt när Linda Snecker säger att jag pratar om någon annan debatt. Det var ju Linda Snecker som i den här debatten, i ett replikskifte precis före mitt, talade om svårigheten att hitta bevisning. Det var Vänsterpartiet självt som sa det.

Hur menar Vänsterpartiet att man ska hitta bevisningen? Hur ska man hitta bevisning om man inte ska få använda hemliga tvångsmedel, om man inte ska få använda signalspaning och det ena med det tredje? Hur ska bevisningen hittas? Har Vänsterpartiet något nytt magiskt trick för detta som ingen känner till? Säkerhetspolisen och alla rättsvårdande myndigheter skulle kanske ha del av den här underbara idén, som aldrig någon har talat om. Hur vill Vänsterpartiet att man ska samla bevisning om Vänsterpartiet samtidigt vill förbjuda alla sätt att samla bevisning på?

Jag bad om svar på den frågan. Jag fick inget. Hur menar Vänsterpartiet att man ska göra? Ni är emot tvångsmedel. Ni är emot signalspaning. Ni är emot allt det här. Hur menar ni att man ska samla in bevisningen? Det har ni absolut ingen aning om - ja, den frågan kan jag svara på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Jag kommer inte ens ihåg vad Vänsterpartiet frågade, om jag ska vara helt ärlig, för det var mycket fluff i början. Men den här frågan skulle jag vilja ha svar på. Ni har inga svar på den. Ni säger att ni vill ha bevisning, och ni motverkar precis allting som har med inhämtning av bevisning att göra.


Anf. 48 Linda Snecker (V)

Fru talman! Det är återigen en recension av hur man är i talarstolen. Det här är väldigt konstigt, Kent. Du misstror polisen. Du ifrågasätter den högsta polischefen. Du tror att samtliga myndigheter i Sverige har en dold agenda när det gäller hur de vill göra. De går i något ledband som kallas för PK-samhället och kommer alltid att motverka det som Sverigedemokraterna står för, nämligen att i varenda fråga peka ut dem som kommer från ett annat land. Det är er enda politiska mission. Ändå vill du ge polisen mer befogenheter. Du verkar vilja ge polisen mer resurser. Polisen ska kunna göra mer, övervaka mer, gå in i människors datorer och lyssna på våra telefonsamtal. Där har man inte någon gömd agenda som kommer att göra Sverige till något politiskt korrekt socialdemokratiskt samhälle, som är det värsta du vet.

Nej, det här är inte seriöst, Kent Ekeroth. Det är inte seriöst att föra debatten på det sättet. Du kan inte misstro våra myndigheter och samtidigt vilja ge dem otroligt mycket mer befogenheter. Det är inte så man för en seriös politisk debatt. Och det är inte den som jag tycker att du tillhör den här gången.


Anf. 49 Roger Haddad (L)

Fru talman! Jag vill först och främst få fört till protokollet att vi kommer att yrka bifall till reservation 2 och reservation 6 i justitieutskottets betänkande om terrorismresor.

Bakgrunden till förslagen är naturligtvis den oerhört hemska situationen och utvecklingen i Mellanöstern. Jag saknar lite grann bakgrunden till att vi har kommit till den här situationen, fru talman.

Jag lyssnar naturligtvis på kollegorna. Vänsterpartiet säger: Nej, vi har redan en effektiv lagstiftning. Hur kommer det sig att vi har en enda lagakraftvunnen dom sedan 2005? Det är en enda lagakraftvunnen dom när det gäller finansiering av terrorism. Nej, lagen är absolut inte effektiv.

FN:s säkerhetsråd - några har varit inne på det - har faktiskt den 24 september beslutat om denna resolution, som är bindande. Men även här väljer uppenbarligen Vänsterpartiet att ställa sig utanför. De menar att vi inte behöver införa detta. De yrkar avslag på det.

Behövs de här åtgärderna? Är det redan kriminaliserat att resa från Arlanda till Istanbul och vidare till Damaskus, eller via Beirut? Nej, det är inte det, fru talman. Det är det som är luckan i lagstiftningen. Det är därför vi i eftermiddag förhoppningsvis ska kriminalisera det.

Om det finns bevisning som styrker att jag avser att åka till Istanbul och via Beirut till Syrien för att ansluta mig till Islamiska staten för att stötta dem indirekt eller direkt och delta i deras terroraktioner ska det vara kriminaliserat. Säkerhetspolisen ska kunna stoppa mig på Arlanda, Linda Snecker. Det kan de inte göra i dag. De ska också kunna haffa mig om jag kommer tillbaka överlevande och har tagit emot utbildning i terroristträning. Det är inte kriminaliserat i dag, fru talman.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Det är dessa luckor som en bred majoritet i Sveriges riksdag i dag faktiskt försöker åtgärda med denna FN-resolution.

Händelserna i Paris och jakten på terrorister i Belgien visar att Europa måste bli effektivare och tuffare. Det gäller inte bara att skärpa synen på terrorresor och straff. Det handlar också om att arbeta för att förebygga och förhindra terrorism, radikalisering och extremism.

Vi hade bara för några veckor sedan en debatt med konstitutionsutskottet där jag deltog. Där fokuserade vi på åtgärder mot extremism och radikalisering. Men lyssnar man på debatten här kan det låta som att vi bara pratar om straffskärpningar, och det är inte sant.

Socialdemokraternas ledamot menar att man kom till ett tomt bord. Jag känner igen argumentet; jag har ju hört den linjen några gånger från Anders Ygeman och Morgan Johansson. Jag kan säga att jag saknar dem i den här debatten med tanke på att de har ägnat ett helt år minst, från december 2014 till december 2015, åt att torgföra sina ambitioner i uttalanden och presskonferenser, och så dyker de inte upp när det faktiskt gäller.

Det här är det första politiska beslutet i Sveriges riksdag när det gäller lagförslag kring terrorism, ett och ett halvt år efter att denna regering har tillträtt. Det är det första och hittills enda förslaget som har kommit till Sveriges riksdag, fru talman. Det är en viktig dag, och vi från Liberalerna välkomnar att vi i dag kan göra detta ställningstagande.

Det fanns naturligtvis en strategi mot terrorism, framtagen 2012. Men den baserades på att 20 personer reste. Det är självklart att den måste revideras när vi är uppe i 300-350 personer. Det är självklart att den ska revideras när vi har minst 126 personer som har kommit tillbaka till Sverige, och där stora tunga kommuner som Malmö, Göteborg, Stockholm och inte minst Örebro, som har ett stort problem, inte vet hur man ska hantera återvändare.

Det här är också det första politiska beslutet som är en del i den överenskommelse som Liberalerna aktivt medverkade till. Vi välkomnar flera av de här förslagen, men vi har också sagt i betänkandet att vi gärna vill gå längre på några punkter.

Det gäller till exempel översyn av straffskalor när det gäller terrorism i större skala. Denna lagstiftning träffar just den aktuella resan, men om jag sitter på ett kontor, i en förening eller på en skola och samlar in, uppmanar och organiserar fem eller tio som ska åka eller utbildar och förser dem med uniformer och annan materiel så träffas inte de brotten med det här förslaget, anser vi. Det är Liberalernas tolkning.

Vi har också sagt att även förberedelse till terrorismresa ska kunna straffas. Jag vet att man har argumenterat emot detta. Jag vet att man inte vill följa FN-resolutionen fullt ut, för där sägs det faktiskt att även förberedelse ska kriminaliseras. Jag lyssnade ordentligt på Anders Ygeman när han senast besökte justitieutskottet efter överläggningar med EU-kommissionen, där man faktiskt har denna punkt uppe på agendan igen, så vi får väl följa den frågan.

Majoriteten i utskottet står också bakom ett av våra liberala yrkanden om att göra det lite enklare för domstols- och rättsväsendet att tillfälligt återkalla eller dra in pass vid misstanke om terrorresa. I höstas när det här var uppe sa utskottet nej. I dag får jag höra från Socialdemokraterna att det är överflödigt och inte behövs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Jag vet inte hur många gånger jag har sett inrikesministern stå i TV4 och SVT eller skriva artiklar där han säger att nu ska vi även skärpa passreglerna och göra det svårare för terrorister att åka, och nu ska det bli enklare att dra in passen. Och så hänvisar man här, fru talman, till propositionen om missbruk av pass som tillsattes av alliansregeringen. Det står dock inte ett ord i den propositionen om pass kopplat till terrorism, fru talman, och då passar det väl bra att ta upp det i det här sammanhanget när vi pratar om terrorresor.

Vi tycker att det är en brist. Vi välkomnar att vi förhoppningsvis i dag kan skicka ett tillkännagivande till regeringen om att se över regelverket kring möjligheten att enklare dra in pass. Skärpt lag räcker inte.

Liberalerna har också avsatt mer resurser till åklagare i vår skuggbudget. Linda Snecker, Lawen Redar med flera: Varför röstade ni nej i höstas när vi lade mer pengar till enheten för krigsbrott och folkmord? Varför röstade ni nej när vi lade mer resurser för att dubbla kapaciteten för riksenheten för säkerhetsmål, nämligen terrorism? Det är definitivt att förebygga, förhindra och motverka att personer över huvud taget åker, men det handlar också om att ha bättre beredskap när de kommer tillbaka.

Som flera har varit inne på: Ska vi få effektivitet i detta måste vi ha bättre bevis, och ska vi få bättre bevis behövs det bättre åklagarkapacitet. Vi återkommer i denna fråga.

(Applåder)


Anf. 50 Lawen Redar (S)

Fru talman! Liberalerna efterfrågar ministrarnas närvaro. Jag hoppas att det är helt okej att en ung ledamot också kan sitta på svaren på de frågor som ledamoten Haddad har.

Nu är diskussionen uppe, och det som främst lyftes fram i anförandet är passen, och jag vet att det förmodligen kommer ett tillkännagivande om detta i dag. Teknikaliteten i den här frågan är sådan att det som samtliga partier som vill skicka ett tillkännagivande till regeringen gör här är att mjuka upp den lagstiftning som vi redan har. Så som det ser ut i dagsläget kan den som på sannolika skäl är misstänkt för att ha påbörjat en resa i terrorismsyfte häktas. Alternativet till det är att passet kan beslagtas.

Det som föreslås med det här tillkännagivandet är bara att dra in passet. Min fråga till ledamoten är därför: Varför vill man mildra detta? Det är ju det som tillkännagivandet i sig kommer att innebära.


Anf. 51 Roger Haddad (L)

Fru talman! Ett mycket kort svar: Det är inte sant.

Vi vill inte ta bort eller ändra någonting, utan vi vill komplettera nuvarande lagstiftning och se över och pröva möjligheten att göra det lite lättare för rättsväsendet att kunna återkalla eller tillfälligt dra in pass. Redan i och med denna kriminalisering inträder ju möjligheten, kriminaliseringsförutsättningarna, ännu tydligare. Då vill vi att man ska titta på det här, och det är bra att vi i dag gör ett tillkännagivande.

Frågan kan skickas tillbaka till Lawen Redar: Vad menade ditt parti och regeringen och Anders Ygeman när man återkommande sa att man ska göra det enklare att dra in pass för terrorister, om möjligheten redan finns?


Anf. 52 Lawen Redar (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Fru talman! Det som regeringen har gjort är att överlämna en proposition med förslag till åtgärder kring missbruk av svenska pass. Det är ju det som är det stora problemet här: att med detta fenomen som pågår i världen finns det ett stort antal svenska pass som är på fri fot, om man får beteckna det så. Detta innebär att människor kan komma tillbaka till Sverige med falska pass eller att de innehar pass som inte ens är deras egna, och det måste vi göra någonting åt.

Fortfarande är det så att ledamoten föreslår någonting som man nu förklarar är en komplettering. Jag hävdar att huvudsaken när det gäller det stora problemet med människor som radikaliseras och vill lämna landet måste vara att vi kan ingripa i deras rörelsefrihet, vilket vi gör med en potentiell häktning eller eventuellt genom att beslagta passet under en längre tid.

Jag ser inte det här som en åtgärd som innebär en komplettering, utan det är snarare en mildring av den lagstiftning som vi redan har. Därför är fortfarande min fråga: Varför detta lagförslag?


Anf. 53 Roger Haddad (L)

Fru talman! Inrikesministern och inte minst Morgan Johansson har gjort en stor show av terrorismfrågan under hela 2015 och har återkommande stått i tv, skrivit i medierna och även sagt här i debatterna att nu ska vi göra det ännu svårare för terrorister att resa härifrån. Därför är det anmärkningsvärt att det i själva passpropositionen, som Lawen Redar hänvisar till, inte står ett ord om terrorism. Det är andra saker som människosmuggling, missbruk, försäljning och den svarta marknaden - en annan problematik.

Dessutom var det inte ens er regering utan alliansregeringen som tillsatte den och det innan terroristfrågan var på tapeten. Trots detta har det varenda gång tagits fram under terrorismparaplyet av Lawen Redars parti och regeringen. På varenda presskonferens om terrorism har man tagit fram den här propositionen, men det står inte ett ord i den om terrorism.

Vi vill göra det lättare för rättsväsendet att dra in pass. Det kan vara byråkratiskt i dag. Ta det här exemplet med 17-åringen från Linköping där samhället, trots föräldrarnas larm, inte agerade. Hon haffades i stället på flygplatsen i Österrike. Varför kunde man inte agera efter en anmälan? De kontaktade ju polisen. De kontaktade ju den här stödtelefonen, som inte ens var bevakad. Vi har föreslagit att det ska vara öppet dygnet runt.

Där skulle man direkt ha kunnat fatta ett beslut om att dra in den här flickans pass, om man nu hade fått den informationen. Nu är det för sent. Därför behöver reglerna ses över.


Anf. 54 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Vi har sett och vi ser fasansfulla terrordåd runt omkring i vår omvärld. Ibland kan eller vill vi kanske tro att det är någonting som sker långt borta. Men vi blir smärtsamt påminda när vi ser attentat i Paris och Köpenhamn. Det kan ske även här. Risken för terrorattentat i Sverige är höjd, och Sverige är långt ifrån förskonat. Oavsett var ett terrorattentat genomförs, herr talman, dödas och skadas oskyldiga. En attack på det öppna och demokratiska samhället är en attack också mot oss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

De islamistiska extremisterna för ett krig mot vår civilisation. Det är ett krig mot de värden som vårt samhälle är byggt på. De vill skapa oro, rädsla, osäkerhet, instabilitet och otrygghet i väst såväl som i Mellanöstern.

Vi har sett deras vidriga propagandabilder. Vi har sett hur de halshugger människor och leende håller upp huvudet framför kameror. Kristna förföljs systematiskt. De avrättas när de vägrar konvertera. Homosexuella kastas ut från höghus. Muslimer som vägrar ställa upp på idén om ett kalifat förföljs, torteras och mördas. Exemplen är för fasansfulla för att man riktigt ska kunna förstå vad det är för organisation - för att förstå denna hemska terrorism.

Kristdemokraterna anser att Sverige behöver göra mer i kampen mot Daish. Vi sa redan i somras att vi skulle ställa JAS till förfogande för att bistå den internationella koalitionen om så efterfrågades. Det har efterfrågats av Frankrike. Det har begärts av USA. En del har kritiserat oss för att detta ytterligare kan höja risken för terrorattentat i Sverige, men vi får, herr talman, inte låta rädslan förlama. Likgiltighet är inte ett alternativ. Vi får inte bli den passiva tysta massa som gör detta möjligt. Det är inte acceptabelt. Det får inte råda några som helst tvivel om var Sverige står i dessa frågor. Kampen mot terrorism får aldrig upphöra. Kampen för frihet, öppenhet, demokrati och människovärde måste fortsätta både utomlands och här hemma.

Därför står Kristdemokraterna bakom förslaget till den skärpta lagstiftningen mot terrorism som vi i dag har på riksdagens bord och även den skärpta lagstiftningen mot förberedelse av terrorism. Avgörande i arbetet med att bekämpa och förebygga terrorism är att Säkerhetspolisen och den öppna polisen har tillräckligt med verktyg och resurser. En konsekvens av den lagändring som i dag finns på bordet är att Säkerhetspolisen inte längre kommer att kunna använda sig av signalspaning via Försvarets radioanstalt. Det är ett viktigt redskap i Säkerhetspolisens underrättelsearbete mot terrorism. Denna signalspaning får inte ske samtidigt som det pågår en förundersökning, vilket är anledningen till att Säkerhetspolisen inte längre kan använda sig av signalspaning.

Vi kristdemokrater befarar att Säkerhetspolisens möjligheter att bedriva ett effektivt underrättelsearbete kommer att påverkas negativt. Det är viktigt att Säpo har de redskap som krävs för att bedriva ett effektivt underrättelsearbete. Det är viktigt att bevis kan säkras så att personer kan lagföras och dömas för de brott som begåtts.

När kammaren behandlade frågan om Sveriges strategi mot terrorism lyfte Kristdemokraterna fram problemet i en reservation. Vi står förstås kvar vid den ståndpunkten, och vi utvecklar vår ståndpunkt i ett särskilt yttrande. Vi är fast beslutna att Säpo måste ha rätt verktyg i kampen mot terrorism. Detta måste självklart ske på ett rättssäkert sätt.

Vi kristdemokrater ser en risk i att det kan bli svårt att säkra bevis. Därför står vi bakom den reservation som föreslår att lagstiftningen ska ses över så att den kriminalisering som föreslås leder till att fler som begår terroristbrott också kan dömas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett särskilt straff-ansvar för resor i terrorismsyfte

Vi delar regeringens bedömning i budgeten att Säkerhetspolisen behöver ett ökat anslag. I det extraordinära läge som Sverige befinner sig i är det rimligt med en ännu kraftigare höjning. Säpo har redan avvärjt flera attentat, men Säpo måste ges större resurser att analysera information som myndigheter har för att kunna förebygga nya attentat i vårt land.

Vi tycker att förslaget i betänkandet är ett viktigt steg i rätt riktning. Det är ingen hemlighet att Kristdemokraterna hade velat gå längre. Vi har exempelvis föreslagit att landsförräderilagstiftningen ska ses över så att IS-krigare eller andra som strider för liknande terrororganisationer ska kunna dömas för förräderi. I betänkandet står vi bakom reservationen som innebär att regeringen bör analysera behovet av ytterligare kriminalisering för att förebygga och förhindra att personer strider för terroristorganisationer utomlands.

Det är viktigt, herr talman, att straffen står i bättre proportion till de fasansfulla brott som begås i Daishs namn. För att bekämpa terrorism räcker det inte med bara hårdare straff. Det handlar inte bara om det. För att få önskad effekt, det vill säga färre som rekryteras och radikaliseras, måste det förebyggande arbetet vässas. För Kristdemokraternas del var det en viktig åtgärd i den överenskommelse som slöts mellan flera partier i december, nämligen att ställa större och högre krav på kommunernas förebyggande arbete. För att motverka rekrytering och radikalisering krävs ett fokuserat och mer offensivt arbete i kommunerna.

Herr talman! Denna fråga har redan varit uppe till debatt i kammaren, och jag förväntar mig konkretion och tydlighet från regeringen om vad som kan krävas och hur planen ser ut för att få till ett ännu mer effektivt arbete i kommunerna.

Jag yrkar bifall till propositionen och reservationerna 2 och 8 i betänkandet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17)

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Riksdagen anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Riksdagen har därför i ett så kallat tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Riksdagen sa också ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motion om åtgärder med pass för att hindra resande. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.