Onsdag den 10 februari 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:65

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:65

Onsdagen den 10 februari 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollen från sammanträdena tisdagen den 26, onsdagen den 27 och torsdagen den 28 januari

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 26 till 28 i socialutskottet

 

3

Från 70 till 75 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

4

Veronica Lindholm (S) som suppleant i socialutskottet

 

5

Emilia Töyrä (S) som suppleant i socialutskottet

 

6

Gunilla Nordgren (M) som suppleant i EU-nämnden

 

7

Penilla Gunther (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

8

Mikael Oscarsson (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

9

Andreas Carlson (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

10

Lars-Axel Nordell (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

11

2015/16:331 av Désirée Pethrus (KD)
Våld och trakasserier på asylboenden

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

12

2015/16:89 Amorteringskrav

FiU

 

Skrivelse

 

13

2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 - 2020

SoU

 

Framställning

 

14

2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

FiU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

7 res. (M, SD, C, L, KD)

16

Bet. 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst

3 res. (SD, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

17

Utl. 2015/16:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2016

2 res. (SD, V)

 

Trafikutskottets betänkande

 

18

Bet. 2015/16:TU8 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

1 res. (V)

 

Justitieutskottets betänkande

 

19

Bet. 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

20

Bet. 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

21

Utl. 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2015/16:NU9 Handelspolitik

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2015/16:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2015/16:FiU12 Riksrevisionens rapport om transparensen i Årsredovisning för staten 2014

 

25

Bet. 2015/16:FiU16 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

2 res. (SD, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.