Sök

Avdelning
Hoppa till filter

62 085 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Betänkanden och utlåtanden, Beslutade, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Betänkande 2023/24:KU9

  Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om översyn av brottet hets mot folkgrupp i grundlagarna, yttrandefrihet på internet och reglering av techjättarna, en granskningsfunktion för utländska direktinvesteringar i svenska medieföretag, begränsning av sökbarheten när det gäller vissa personuppgifter, språkbruket i radio och tv samt reklam riktad mot barn.

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Dokument & lagar

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2023/24:TU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om olika yrkestrafik- och taxifrågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om tillsyn, kontroll och översyn.

  Riksdagen hänvisar bland annat till planerade eller redan vidtagna åtgärder. Samt pågående utrednings- och beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  31, 103 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Dokument & lagar

  Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

  Betänkande 2023/24:TU11

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ett antal nya bestämmelser om vägavgifter. Två nya lagar föreslås, en om infrastrukturavgifter på väg och en annan om klassificering av tunga fordon baserad på deras koldioxidutsläpp. Vidare föreslås följdändringar i sex andra lagar.

  Lagarna handlar bland annat om grundläggande principer för beräkning och uttag av infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader samt principerna för indelning av tunga fordon i olika klasser baserad på deras koldioxidutsläpp.

  Genom de nya lagarna och lagändringarna genomförs ändringar av ett EU-direktiv om vägtullar.

  Flertalet av bestämmelserna ska börja gälla den 1 maj 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Dokument & lagar

  En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

  Betänkande 2023/24:TU10

  Att elektroniska kommunikationer fungerar väl är nödvändigt i dagens digitala samhälle. Många samhällskritiska tjänster är beroende av digital infrastruktur och vid allvarliga störningar måste exempelvis nätets funktion kunna återställas Riksdagen sa därför ja till regeringens förslag som handlar om att en myndighet ska få besluta att vissa aktörer inom sektorn för elektroniska kommunikationer ska vara skyldiga att delta i planering och samverkan inför eller vid fredstida krissituationer. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för krishantering och för att stärka beredskapen inom sektorn.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Dokument & lagar

  Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Betänkande 2023/24:FiU22

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som bland annat handlar om finansiell och monetär stabilitet, samt analys av den ekonomiska utvecklingen och institutionens utlåning. Riksdagen anser bland annat att Internationella valutafonden (IMF) har en mycket viktig roll när det gäller att identifiera och uppmärksamma risker för den finansiella stabiliteten. IMF fyller också en viktig funktion genom att med en hög grad av integritet och oberoende utvärdera såväl den globala ekonomin som enskilda länder.

  Med detta lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Riksdagen sa också nej till cirka 80 förslag i motioner om finansmarknadsfrågor från allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om makrotillsyn, hushållens tillgångar och skulder, kreditupplysning och inkassoverksamhet samt kontanthantering och betaltjänster.

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 46 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Hyresrätt m.m.

  Betänkande 2023/24:CU17

  Riksdagen sade nej till cirka 80 förslag inom området hyresrätt. Motionerna som inkommit under den allmänna motionstiden 2023 handlar bland annat om hyressättning av bostadslägenheter, kooperativ hyresrätt och möjligheterna att säga upp lokalhyreskontrakt. Att riksdagen avslår alla motioner beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 78 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2023/24:CU12

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om fastighetsrätt i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar till att samma eller i huvudsak samma frågor tidigare behandlats av riksdagen under valperioden.

  Motionerna handlar exempelvis om tomträtt, expropriationsersättning, förköpslag och översyn av Lantmäteriet.

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

  Betänkande 2023/24:AU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar bland annat om strategier för att nå ett jämställt samhälle, arbetet mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck samt åtgärder mot diskriminering i arbetslivet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom dessa områden.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  32, 120 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Extra ändringsbudget för 2024 - Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU33

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka försvarsmateriel och att ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis handgranater, undervattensvapen och stridsbåtar. Även sjukvårdsutrustning och livsmedel kommer att skänkas. Försvarsmakten bedöms under en begränsad tid kunna avvara försvarsmaterielen. Det ekonomiska stödet gäller bland annat utbildningsinsatser och bidrag till fonder.

  Sammantaget innebär förslagen att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 2,4 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare 5,6 miljarder kronor för åren 2025–2028.

  Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 49 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Dokument & lagar

  Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

  Betänkande 2023/24:CU4

  Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om bland annat en ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.

  Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv som syftar till att uppnå en hög skyddsnivå för konsumenter samt förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning när konsumentskyddande bestämmelser överträds.

  Genom den nya lagen införs regler om godkännande av enheter som ska kunna väcka talan om åtgärder för en grupp konsumenters räkning. En konsumentorganisation ska godkännas som en sådan enhet bland annat om den bedriver verksamhet riktad till allmänheten i syfte att skydda konsumenters intressen. En enhet kan väcka talan om förbudsföreläggande och om gottgörelse, till exempel skadestånd.

  Tillämpningsområdet för den nya lagen omfattar bland annat marknadsföring, avtalsvillkor, finansiella tjänster, transport, läkemedel, dataskydd och energi.

  Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 31 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Mellanöstern och Nordafrika

  Betänkande 2023/24:UU15

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om Mellanöstern och Nordafrika som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagens bedömningar och ställningstaganden baseras på den aktuella situationen i regionerna samt på den information finns tillgänglig för närvarande.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  61, 160 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Dokument & lagar

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Dokument & lagar

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2023/24:SoU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om bland annat alkohol, narkotika och tobak från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet samt narkotikapolitiken.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 98 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Dokument & lagar

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2023/24:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om fiskeripolitiken. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fiskekvoter, fiskeredskap, svensk fiskerinäring, fiskerikontroll och fritidsfiske. Att riksdagen avslår alla motionerna beror i första hand på att arbete pågår inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  48, 120 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Dokument & lagar

  Djurskydd

  Betänkande 2023/24:MJU11

  Regeringen bör utreda hur reglerna för lokala mindre slakterier kan förenklas. Det menar riksdagen och beslutade därför att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Regeringen bör även utreda vilka ytterligare åtgärder som krävs för att öka antalet småskaliga slakterier och mobila slakterier, det vill säga flyttbara anläggningar som transporteras till gården, där slakten genomförs.

  Riksdagen menar att detta skulle motverka långa transporter av djur till slakt, samt bidra till att stödja det lokala och småskaliga jordbruket. Vidare ser riksdagen att det skulle möjliggöra djurhållning i fler delar av landet och öka utbudet av närproducerade livsmedel.

  Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade cirka 160 förslag i motioner om djurskydd från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-04
 • Dokument & lagar

  Skatteförfarande och folkbokföring

  Betänkande 2023/24:SkU15

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Motionerna handlar bland annat om synliga skatter och avgifter, F-skatt och näringsverksamhet samt skyddade uppgifter.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  20, 96 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-10
 • Dokument & lagar

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2023/24:SkU14

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om mervärdesskatt från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, undantag från mervärdesskatt och reglerna om frivillig beskattning av fastighetsupplåtelser.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Dokument & lagar

  Säkerhetszoner

  Betänkande 2023/24:JuU13

  Riksdagen sa ja till ändringar i polislagen. Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område.

  Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  61, 179 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp

  Betänkande 2023/24:FiU16

  Riksdagen har behandlat en redogörelse från Riksrevisionen om en granskning av Riksbankens omfattande tillgångsköp, köp av värdepapper, under perioden 2015–2021. Frågan som ligger till grund för granskningen är om tillgångsköpen har varit effektiva och transparenta.

  Riksrevisionens övergripande bedömning är att tillgångsköpen inte har varit ett effektivt verktyg för att påverka inflationen. Det saknas enligt Riksrevisionen stöd för att inflationen påverkats på ett påtagligt sätt. Tillgångsköpen har samtidigt medfört betydande kostnader för Riksbanken som kommer att påverka statens finanser. Köpen har dock genomförts på ett transparent sätt med ett gediget beslutsunderlag som grund. Tillgångsköpen i början av pandemin bedömer Riksrevisionen som mer effektiva eftersom de bidrog till att upprätthålla den finansiella stabiliteten och på så sätt minska pandemins negativa påverkan på ekonomin.

  Riksbanksdirektionen håller med Riksrevisionen om att det råder osäkerhet om tillgångsköpens effekter, men betonar att det inte betyder att effekterna är oviktiga.

  Riksdagen understryker vikten av att Riksbankens beslut granskas och utvärderas, eftersom det syftar till att främja myndighetens effektivitet, måluppfyllelse och legitimitet. Det är enligt utskottet bra att Riksbanken avser att fortsätta utvärdera erfarenheterna från tillgångsköpen under perioden som gått, så att nya kunskaper kan bidra till hur penningpolitiken utformas i framtiden. Vidare lägger riksdagen Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Dokument & lagar

  Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

  Betänkande 2023/24:CU19

  Enligt en ny lag måste bilförsäljare informera konsumenter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för de nya personbilar de har till försäljning eller långtidsuthyrning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Informationen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp ska finnas på försäljningsstället och i reklam för nya personbilar.

  Den nya lagen införs för att förtydliga genomförandet av ett EU-direktiv som sedan tidigare är genomfört genom Konsumentverkets allmänna råd. Lagen börjar gälla den 1 juli 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 26 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-10
Bevaka via RSS