Sök

Avdelning
Hoppa till filter

225 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2012/13, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

  Svensk författningssamling 2012:994

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner som erbjuder omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna att i ökad
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1001
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

  Svensk författningssamling 2012:993

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Bidrag enligt förordningen lämnas i form av: 1. kvalitetsbidrag för att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen,
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:552
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

  Svensk författningssamling 2012:992

  Förutsättningar för statsbidrag 1 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för insatser för att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som sker inom ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen i
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1625
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

  Svensk författningssamling 2012:990

  Uppgifter 1 § Kommerskollegium är förvaltningsmyndighet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska Kommerskollegium bistå med expertstöd i såväl långsiktigt som löpande arbete som rör
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:517
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

  Svensk författningssamling 2012:989

  Uppgifter 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:613
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

  Svensk författningssamling 2012:978

  1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen
  Utfärdad
  2012-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:1102
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:969) om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2012:969

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,3 procent för år
  Utfärdad
  2012-12-20
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

  Svensk författningssamling 2012:970

  1 § I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning (2015:529). 2
  Utfärdad
  2012-12-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1182
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

  Svensk författningssamling 2012:884

  Uppgifter m.m. 1 § Bestämmelser om Riksdagens överklagandenämnds uppgifter finns i 14 kap. 8 § riksdagsordningen, lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter samt i föreskrifter som meddelas av
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1116
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

  Svensk författningssamling 2012:883

  Uppgifter m.m. 1 § Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med 1. 3 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter fastställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med, 2. 3 kap. 13-19 §§ samma lag besluta om återbetalning av arvode, 3. 12
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:345
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

  Svensk författningssamling 2012:882

  Uppgifter m.m. 1 § Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska bestämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och en tillförordnad riksrevisor. Nämnden ska också besluta om
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:538
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

  Svensk författningssamling 2012:881

  Uppgifter m.m. 1 § Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 1 § lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. fastställa det belopp som månadsvis ska betalas till statsråden och besluta om avgångsersättning till statsråd. Nämnden är en myndighet under riksdagen. Ledning 2 §
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1098
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

  Svensk författningssamling 2012:880

  Uppgifter m.m. 1 § Bestämmelser om Valprövningsnämndens uppgifter finns i regeringsformen, riksdagsordningen, folkomröstningslagen (1979:369), kommunallagen (2017:725), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837). Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:765
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja

  Svensk författningssamling 2012:873

  Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om beredskapslagring av olja. 2 § Statens energimyndighet
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:824
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

  Svensk författningssamling 2012:872

  Inledande bestämmelser 1 § De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:928
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material

  Svensk författningssamling 2012:866

  Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Det elektroniska materialet ska bevaras för framtiden 2 § Kungl. biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats enligt lagen om
  Utfärdad
  2012-12-06
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:865) om ränta på studielån för 2013

  Svensk författningssamling 2012:865

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)
  Utfärdad
  2012-12-06
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

  Svensk författningssamling 2012:861

  Förordningens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och om hantering av sådan utrustning. Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3,
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1181
 • Dokument & lagar

  Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013

  Svensk författningssamling 2012:858

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,35 procent för år
  Utfärdad
  2012-12-06
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

  Svensk författningssamling 2012:854

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. 2 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det 1. inskränker arbetstagares rättigheter enligt
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:839
Bevaka via RSS