Sök

Avdelning
Hoppa till filter

119 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Lag (2006:444) om passagerarregister

  Svensk författningssamling 2006:444

  Passagerarregister 1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) (passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:179
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

  Svensk författningssamling 2006:421

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. 2 § Begreppet TEN-vägnätet har i denna förordning samma betydelse som i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Fordonsbegreppen har i denna
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1012
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

  Svensk författningssamling 2006:418

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar som är längre än 500 meter. 2 § I denna lag betyder tunnelns längd: det längsta körfältets längd i den helt inneslutna delen, väg: en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:1094
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

  Svensk författningssamling 2006:412

  Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 2 § I denna lag avses med vattenförsörjning:
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1249
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

  Svensk författningssamling 2006:390

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). 2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jämställdhetsmyndigheten. Förordning
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:939
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:378) om lägenhetsregister

  Svensk författningssamling 2006:378

  Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om register över bostadslägenheter (lägenhetsregister). 2 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister. Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:363
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.

  Svensk författningssamling 2006:358

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen. 2 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. genetiska
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:344
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  Svensk författningssamling 2006:351

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen är att
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:40
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Svensk författningssamling 2006:344

  Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 2 § Rikspolischefen och chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten samt
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1171
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Svensk författningssamling 2006:343

  1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får begära sådant stöd
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:675
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

  Svensk författningssamling 2006:385

  1 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en annonsavgift till den som verkställer kungörandet. Om det av en särskild föreskrift framgår att någon annan skall stå för kostnaden för kungörande, skall den
  Utfärdad
  2006-05-11
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

  Svensk författningssamling 2006:323

  Inledande bestämmelse 1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika. Sprututbytesverksamhet
  Utfärdad
  2006-05-11
  Ändrad
  t.o.m. 2022:908
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

  Svensk författningssamling 2006:311

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt gods. De begrepp som används i lagen om transport av farligt gods har samma betydelse i denna förordning. 2 § Vissa myndigheter som enligt denna
  Utfärdad
  2006-05-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1163
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

  Svensk författningssamling 2006:304

  1 § En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga
  Utfärdad
  2006-05-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:706
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

  Svensk författningssamling 2006:286

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att konventionen den 13 mars 1995 mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile om social trygghet, med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom avtalet den 12 december 2005 mellan de båda staterna, skall gälla som lag här i
  Utfärdad
  2006-04-27
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2006:1312
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07

  Svensk författningssamling 2006:281

  Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2006/07. Varuslag Procentandel av basmängden Motorbensin 25 Fotogen
  Utfärdad
  2006-04-20
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

  Svensk författningssamling 2006:275

  Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
  Utfärdad
  2006-04-12
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:433
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:263) om transport av farligt gods

  Svensk författningssamling 2006:263

  Inledande bestämmelser 1 § Syftet med denna lag är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till
  Utfärdad
  2006-04-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1119
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

  Svensk författningssamling 2006:260

  1 § I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling. I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig
  Utfärdad
  2006-04-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1168
 • Dokument & lagar

  Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

  Svensk författningssamling 2006:242

  Tillämpningsområde och definitioner 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. 2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen
  Utfärdad
  2006-04-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:392
Bevaka via RSS